Amerikai Magyar Népszava, 1982. július-december (83. évfolyam, 27-53. szám)

1982-07-02 / 27. szám

24 OLDAL • AN AMERICAN NEWSPAPER Ik HUNGÁRIÁN LANGUAGE • PUBLISHED EVtUY . AIOAY 27. SZÁM NEW YORK'NEW JERSEY Péntek, 1982. jólins 2. 83. évfolyam 83rd Year Felháborodás Hinckley felmentése nyomán WASHINGTON — Az el­nököt és, kíséretének három tagját tavaly megsebesítő John W. Hinckley Jr. felmentése felháborodást váltott ki a Capi- tol Hill számos törvényhozójá­ból. Többen utaltak rá, hogy sürgősen meg kell változtatni azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a vádlott ártatlan­nak vallja magát, beszámitha- tatlanságra hivatkozva. A cselekvésre felszólító han­gokat mintegy megerősítette William French Smith legfőbb államügyész, kijelentvén, hogy ,,Az ítélet ujfent alátámasztja a szövetségi büntetőtörvény meg­változtatásának szükségszerűsé­gét, hogy az csökkentse a bűnesetek előfordulásának gya­koriságát és hatékonyabb védel­met biztosítson polgárainknak.” A szövetségi törvényhozók némelyike kijelentette, hogy a beszámithatatlansági védelmet teljes egészében el kellene töröl­ni, a többség visszhangja azon­ban inkább megreformálására vonatkozott, nevezetesen arra, hogy szűkítsék azoknak a kö­rülményeknek a körét, amelyek lehetővé teszik a beszámithatat­lansági kereset sikeres alkalma­zását. A beszámithatatlansági vé­delem felülvizsgálatán túl a legfelsőbb ügyész felszólította a kongresszust, hogy hagyja jóvá a szövetségi bűntettekért kisza­bandó szigorúbb büntetések ja­vaslatát, és tegye lehetővé a bírók számára az óvadék meg­tagadását olyan vádlottak eseté­ben, akik komoly veszélyt jelen­tenek a társadalomra nézve. A legfőbb ügyész helyettese, Rudolph W. Giuliani kifejezte abbeli reményét, hogy a szövet­ségi törvények mintaként szol­gálnak az egyes államok számá­ra. BUENOS AIRES — Az argentin katonai junta ülésezni kezdett, hogy megválassza az uj elnököt, aki Leopoldo Galtieri-t fogja felváltani, miután őneki távozni kellett a hatalomból a falklandi háború elvesztése után. Az argentin haderők három fegyverneme — a hadsereg, a légierő és a haditengerészet — közül hagyományosan a hadse­regnek van döntő szava az elnök személyének kiválasztásá­ban. A hadsereg két fő jelöltje Antonio Domingo Bussi és Jose R. Villareal nyugalmazott tábornokok voltak. A hadsereg főparancsnoki tisztében Cristino Nicolaides váltotta föl Galtie­ri-t. De a hadsereg egy harma­dikat, Reynaldo Bignone tábor­háborúban ugyanis megnövelte a légierő népszerűségét, amely öt angol hajót süllyesztett el, és pilótáit valóságos népi hősök­ként ünnepük most. A légierő vezetői persze nem késlekednek kiaknázni ezt a népszerűséget, és kétségtelenül megpróbálnak politikai tőkét kovácsolni belőle. A légierő főparancsnoka Basilio Lami Dozo tábornok. A tengerészet a jelek szerint semleges állást foglal el a két másik fegyver­nem hatalmi harcában. Az uralmat teljesen a hadse­reg Vette át, mert úgy a légierő, mint a tengerészeti parancsnok­ság kivonult a ,,juntá”-ból. A polgári pártok már szervezked­nek, hogy a katonai uralmat megdöntsék és Argentínában visszatéijen a polgári szabad­ság. Mrs. Thatcher: Nem a fegyverek, hanem a támadók okozzák a háborút FORRONGÓ ARGENTÍNA A hadsereg akarata érvényesült: Bignone tábornagy az új elnök nokot ültette az elnöki székbe. A helyzet azonban bonyolul­UNITED NATIONS, New York — Margaret Thatcher angol miniszterelnökasszony számottevő meglepetést keltő beszédet mondott a U. N. leszerelési konferenciáján, kije­lentvén, hogy nem a fegyverek, nem az agresszorok jelentik a gfőbb háborús veszélyt. Később, Washingtonban, Reagan elnökkel való találkozá­sa után, Mrs. Thatcher el­mondta, hogy ,,nem volt nézet- eltérés” közte és az amerikai elnök között a Falkland-szige- tek felségjogát illetően, melyet nemrégen hódított vissza Anglia 10 hetes argentin megszállás után. ,,A felségjogról nincs mit vitázni”, jelentette ki az ángol miniszterelnöknő. Arra a kér­désre, azt jelenti-e ez, hogy Argentínának semmiféle szerep nem jut a szigetek jövőjében, Mrs. Thatcher a leghatározot­tabban válaszolta: „Pontosan erről van szó”. Mrs. Thatcher beszéde erő­sen eltért a közgyűlés előtt felszólalók többségének vélemé­nyétől, amennyiben azok ki­váltképp a harmadik világbeli országok képviselői — a leg­főbb veszedelmet a Szovjetunió és az Egyesült Államok között folyó nukleáris fegyverkezési versenyben látják, következés­képp mindenekelőtt e fegyver­kezési őrület megállítását köve­telték. Gromiko szovjet külügymi­niszter beszédére utalva az an- go^ miniszterelnöknő úgy nyilat­kozott, hogy az első csapástól való tartózkodásra tett Ígéretek nem lehetnek megbízhatóak a háborús feszültségek közepette. IRAK VISSZAVONUL IRÁNBÓL Reynaldo Benito Bignone Ar­gentína iy államelnöke tabb a szokásosnál, a hadsereg gyenge szereplése a falklandi MANAMA, Bahrain — Saddam Husszein iraki elnök, akinek csapatai szégyenletes vereséget szenvedtek Iránban, a napokban bejelentette, hogy az iraki katonák 10 napon belül elhagyják Irán területét. Ezúttal fogadkozott, hogy vissza fogja verni az irániakat, ha fenyege­tésüket beváltva csakugyan megpróbálnák elözönleni Ira­kot. Husszein elkeseredve tagad­ta, hogy Irakot legyőzték volna. Elismerte ugyan, hogy az iráni ellencsapás sikeres volt, de pusztán azért, mert Izrael és két arab állam — mások között — tekintélyes katonai, hírszer­zői és gazdasági segítségben részesítette Iránt, állította Husszein. Néhány sorban... WASHINGTON - Az Egyesült Államok 50 millió dollár gyors­segélyben részesíti a libanoni háború áldozatait. A Reagan- adminisztráció 20 millió dollárt kért, de a kongresszus 50 milliót szavazott meg az áldozatok irán­ti részvét jeléül. WASHINGTON — A közszük­ségleti cikkek ára 1%-kai emel­kedett’ az elmúlt négy hét alatt, ami azt jelenti, hogy az infláció újra fenyegeti a gazdasági fellen­dülést. WASHINGTON — A hadügy minisztérium a vezérkar taná­csára lemond az MX-lövedékek számára tervezett mozgó légi­bázisokról. NEW DELHI — Indiának új államelnöke van Zail Singh volt légügyi miniszter és Gandhi mi­niszterelnök lelkes támogatója személyében. A 66 éves elnök a Singh-szektához tartozik. PERING — A kínai kormány 1 millió dollárt küldött a PLO -szélsőséges arab csoportnak. DETROIT — Az elmúlt hónap­ban a három nagy amerikai au­tógyár 21%-kal kevesebb új autót adott el, mint egy évvel ez­előtt. A General Motors forgal­ma 25%-kai csökkent, a Fordé 16%-kal, míg a Chrysler 13%-os csökkenést jelentett. TEHERÁN — Irán július elsejé­vel kezdődően 1 dollárral emeli az olaj árát a nemzetközi pia­con. Egy hordó iráni olajnak 31.30 dollár az új ára. NEW YORK — Az Egyesült Államok gazdasági életének minden szektorában emelked­nek az üzleti csődök. Január óta 10,978 vállalat kért csődöt maga ellen. Ennél több üzleti bukás csak a harmincas évek depresz- sziója alatt volt. Arai 50 cent AMERIKAI MAGYAR AMERICAN H- - ? /PLE S VOICE_____________________________ y

Next

/
Thumbnails
Contents