Amerikai Magyar Népszava, 1982. július-december (83. évfolyam, 27-53. szám)

1982-07-02 / 27. szám

2. OLDAL.; AMERTKAK; WA.OTA.R ' NÍTfKAV A v AMERIKAI ____________AA_ MAGYAPI (N ÉPSZAVA) AIHUICAM HUWCAHI^W HOU 1 VOlCI ^ • AM A M( ■ IC A H Mrwsi* APt A IM THf MUHC A A l AH 1AMCOACF • Editor: ZOLTÁN GOMBOS (USPS 023-960) Published every Friday Second Class Postage Paid at Cleveland, Ohio The Liberty Publishing Co. 1220 HÚRON RD., SUITE #1008, CLEVELAND, OH. 44115 Telephoné: (216) 241-5905 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada US S Egy évre (one year): 20.00 US $ Fél évre (hali year): 11.00 US $ Más országokba (other countries) egy évre (one year): $25.0Ó fél évre (half year): $15.00 Editorial and Circulatlon Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 303 EAST 80th STREET, NEW YORK, N.Y. 10021 Telefon: (212) 737-9370 A HÍREK MÖGÖTT A hosszú élet titka: koplalás? Meglepő a legújabb élettani jelentés, szakorvosokból és la­boratóriumi kutatókból összeál­lított csoport munkája. Azt találták, hogy jóval kevesebbet kell enni, mint amennyire az eddigi felfogás szerint a szerve­zetnek mérsékelt keretek közt szüksége van. Vagyis: a mérsé­kelt keret sem elég mérsékelt. A szó bizonyos értelmében koplalni kell ahhoz, hogy az élettartamot meghosszabbítsuk. A jelentés szerint kb. egy- harmaddal kevesebb kalóriához kell juttatni a szervezetet, mint amennyit a „normális testsuly” eléréséhez, illetőleg megtartásá­hoz ezideig előírtak. Ezzel elkerülhető a legtöbb szerv leromlása, megbetegedése. Sok­kal tovább szolgál a vese, a gyomor, a szív, sokkal később következik be — vagy egyene­sen elmarad — az érelmeszese­dés, lassan és csak kis mérték­ben rongálódnak a legfontosabb szervek, jóval tovább élhet egészségesen mindenki, aki haj­landó pontosan betartani az előírásokat, amelyek az étkezés erős csökkenésére vonatkoznak. A laboratóriumi jelentések 10, 20, sőt 50 százalékos élettar­tam-hosszabbodásról szólnak. A rákbetegségek elmaradása, vagy gyógyíthatósága kiemelkedő té­tel. Feltűnő a szívbetegségek csökkenése. Érdekes, hogy a pen meghúzni azt a vonalat, iránt, hogy miképpen érthető el amelyet nagyobb önmegtagadás a közmondásos „kecske” és nélkül betarthatunk.” Kétség- „káposzta” egyensulyos viszo- kivül nagy lesz az érdeklődés az nya... Lelkiismereti válság Izraelben a libanoni pusztítás miatt (A New York Times tudósítása alapján) szem látóképessége roppant erős marad. Magas korban a hallás is úgyszólván sértetlen. Mindezt és sok más részletet válogatott ál­latfajtáknál, majd közel 60 férfin és 56 nőn mutatták ki. Ugyanakkor azonban a be­számolóban kiemelik azt is, hogy sok minden függ az egyéntől, az illető állapotától, hajlamaitól, örökölt sajátságai­tól. Nem lehet tehát egyszerűen úgy beállítani az étel-csökke­nést, mintha gépről lenne szó. Nem csak az étel mennyiségé­nek és minőségének pontos ellenőrzése szükséges, hanem annak bizonyos változtatása is, szakorvosi felügyelet alatt. A dolog jelenlegi stádiumá­ban valószínű, hogy nem sokan fogják vállalni a tudományos koplalást, szigorú ellenőrzés mellett. Inkább a számtalan diéta egyik-másik változatához fognak továbbra is ragaszkodni az emberek, ugyanazokkal a kihágásokkal, amelyeket jelen­leg is elkövetnek. De a híres New York-i Sloan-Kettering Center egyik laboratóriumi spe­cialistája azt mondja, hogy rövidesen „tájékoztató táblázat fog megjelenni a nagyközönség, számára, olyan számításokkal, amelyek lehetővé fogják tenni a mérsékletet — az élettartam valószínű meghosszabbításá­val... Igyekszünk valahol közé­JERUZSÁLEM, Izrael — Az izraeliek lelkiismereti vál­sággal küszködnek. A hadsereg katonai sikerei fölött érzett öröm, a Palestinian Liberation Organization-nal szemben érzett gyűlölet, a liba­noni-izraeli határ biztonságossá tételére való elszántság — min­dennek ellenében áll a szomo­rúság, a bűntudat, melyet a libanoni polgári lakosság köré­ben végrehajtott izraeli pusztí­tás váltott ki. Számottevő hu­manitárius tevékenység folyik ma Izraelben a libanoni polgári lakosság megsegítésére, orvosi segélynyújtástól kezdve az ott­hontalanul maradt libanoni gyerekeknek küldött cukorkáig sok mindenre kiteljed. Az izraeli sajtó első oldalon foglalkozik ezzel a segítségnyúj­tással. „Hát persze, hogy bűnös a lelkiismeretünk, nem ok nél­kül”, jelentette ki Ariéi Sharon hadügyminiszter egyik közeli munkatársa. „Ezért vagyunk mások.” A tisztségviselők úgy a tele­vízióban, mint a lapokban kihangsúlyozták, hogy a hadse­reg előzetes figyelmeztetésben részesítette Sidon és Tyre pol­gári lakosait, mielőtt támadás­ba kezdett volna. Azonkívül, nem volt hajlandó e városok átfogó bombázására, noha ezzel az izraeli katonák életét tette ki nagyobb veszélynek. Inkább vállalta az utcáról utcára, ház­ról házra folyó közelharcok kockázatát. Kevesebb szó esik azonban arról, hogy ez a polgári lakosok érdekében gyakorolt elővigyázat nem vonatkozik Bejrutra, ahol erőteljesen bombázták és lőtték a várost, súlyos veszteségeket okozván a polgári lakosság körében, sok-sok ember halálát okozva, még többet fosztván meg otthonától. Említés nélkül maradt Izra­elben a U.N. hivatalos közle­ménye, amely arról tudósit, hogy az izraeli katonák két napon át étlen-szomjan hagytak a tengerparton számos polgári menekültet, hogy nem engedték tovább azokat a U.N.-béke- fenntartó erőket, akik segély­szállítmányokat voltak hivatot­tak eljuttatni a nélkülöző lakos­ságnak. Általában elmondható, hogy Izraelben sokaknak erkölcsi ne­hézséget okoz a legutóbbi izra­eli hadművelet, az izrael által viselt háborúk történetében elő­ször úgy találják, hogy hazájuk létét nem fenyegette veszede­lem, és a libanoni polgári lakosság pusztítása értelmetlen volt. A hadsereg sikeres manő­vereit nem követi lelkes ünnep­lés, inkább jellemző az ártatla­nul szenvedők sorsa fölötti szomorúság. Szíria elutasítja Libanon kérelmét: nem vonul vissza DAMASZKUSZ, Szíria — Ahmed Iskander sziriai tájékoz­tatási miniszter közölte, hogy Éliás Sarkis libanoni elnök azt kérte hazájától, vonja vissza erőit Bejrutból, kérését azonban elutasították. Iskander azzal indokolta meg a libanoni elnök kérésének elutasítását, hogy az nyilvánva­lóan kényszer alatt továbbította a kérést Szíriának, minthogy a bejrúti elnöki palotára izraeli lövegek irányultak. A sziriai tájékoztatási mi­niszter ezek után kijelentette, hogy Szíria csak akkor hajlandó visszavonni haderejét Libanon­ból, ha „az utolsó izraeli katona is elhagyta Libanon területét.” Hozzátette, hogy a sziriai csapatok készen állnak, hogy a palesztin erők oldalán folytas­sák a harcot Bejrutban, ha az izraeliek ismét tüzelni kezde­nek. Iskander emlékeztetett rá, hogy Sarkis elnök kérésére vonultak be a sziriai erők 1976-ban Libanonba, amire az arab államfők csúcstalálkozója hatalmazta föl őket. A sziriai erők visszavonására vonatkozó kérésnek hasonló forrásból kell származnia, fűzte hozzá. Dióhéjban... WASHINGTON — A republi­kánus párt 1984-ben Dallasban (Texas) tartja elnökjelölő kon­vencióját. A konvenciót rendező bizottság Dallas várostól jobb ajánlatot kapott a konvenció szubvencionálására, mint Det- roittól vagy New Yorktól. A kon­venció nemcsak presztízst, de sok milliós üzleti forgalmat jelent ’a rendező városnak. LONDON — Angliában 3 mil­lióra emelkedett a munkanélkü­liek száma. A gazdasági szakér­tők szerint, az év végére három és fél millió felnőtt lesz munka nélkül. WASHINGTON — Reagan el­nök a gazdasági válsággal küzdő Costa Rica közép-amerikai ál­lamnak új segélyt ajánlott fel. NEW YORK - Henry A. Kis- singer volt külügyminiszter Kis- singer Associates név alatt nem­zetközi kereskedelmi vállalko­zásba kezdett. WASHINGTON - Howard H. Baker Jr. szenátor (Tenn.) a szenátus republikánus többségi vezetője, aki a közelmúltban tért vissza kínai túrájáról, azt állítja, hogy Reagan elnök rövidesen meghívást kap a kínai kormánytól Kina meglátogatá­sára. TEHERÁN — Az Ayatollah Khomeini fia, Alimad Khomei- ni ellen merényletet követtek el. Ahmad sértetlenül úszta meg a gépfegyveres támadást. DEARBORN, Michigan — A hűtőszerkezetben mutatkozó ve­szélyes defektus miatt, a Ford autóvállalat 125,000 1982-es szubkompakt autót? visszaren­delt felülvizsgálásra. A defektus több autóban tüzet okozott. NEW YORK - A brooklyni kikötőben a Ciudado de Pasta nevű teherhajón sok millió dollár értékű kokaint találtak a vámőrök. A kokaint elkobozták és a hajó személyzetét őrizetbe vették. HOUSTON — Texas tenger­partját elözönlötték az alligáto­rok. Miután a veszedelmes hüllők pusztítását törvény tiltja, az invázió a tengerpart környé­kén lakók számára komoly veszélyt képez. Az illetékesek a partokon és közelükben letele­pedett alligátorok számát száz­ezren felülire becsülik. Lehet, hogy az irtási törvényt felfüg­gesztik.

Next

/
Thumbnails
Contents