Amerikai Magyar Népszava, 1983. január-június (84. évfolyam, 1-23. szám)

1983-01-07 / 1. szám

Péntek, 1983. január 7. AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA EMBEREK, TÖRTÉNETEK Halál Alaszkában FAIRBANKS, Alaszka ­Mikor az állami parkfelügyelő­ség lovasjárőre felnyitotta a sát­rat és rátalált Darl McCunn holt­testére, egy napló is hevert mel­lette, melyet az éhező férfi veze­tett mindaddig, míg egy puska­golyóval véget nem vetett szenve­déseinek. „Azt mondják, nem fáj", ol­vasható az utolsó bejegyzés, me­lyet közvetlenül a ravasz meghú­zása előtt írt le McCunn. 35 éves korában halt meg, egyszemélyes vadonbeli táborá­ban, 225 mérföldnyire északke­letre Fairbankstól. Azért vert tábort ott, hogy fényképezze a természetet, az alaszkai tundra szépségeit és rejtélyeit. Ám el­mulasztotta a visszatérésre vo­natkozó tervek részletes elrende­zését, igy a vadonban ragadt. Félreértés okozta halálát. Mintegy 100 oldalt kitevő naplója szabályos, szépen írt so­rokkal kezdődik, a közeledő északi nyár szépségeit örökíti meg. Nyolc és fél hónappal később már egy kiéhezett, fagy­tól megkínzott, élelemért hollók­kal és farkasokkal küzdő ember elkeseredett bejegyzéseit tartal­mazza. Az utolsó oldalra ezt írta Mc­Cunn: „Az utolsó fahasábokat dob­tam a tűzre. A hamu hűltével egyszerre fogok én is kihűlni.” McCunnt márciusban repí­tették ki isten háta mögötti táborhelyére, a tavasz közeledte­kor. 500 tekercs filmet, kamerá­kat, tűzfegyvereket és 1400 font élelmiszert vitt magával az augusztus közepéig tervezett ex­pedícióra. Étrendje alapjául a bab és a rizs szolgált. A halottkémi vizsgálat öngyilkosságot állapított meg. A barátok vallomása, az elhunyt naplójával egybehangzóan, arra utal, hogy McCunn elmulasztot­ta a visszatérésre vonatkozó in­tézkedések részletes és határo­zott elrendezését. A napló korai bejegyzései a természet szépségeinek elragad­tatott hangú leírását tartalmaz­zák, ám augusztus elejére, amikor az élelmiszertartalék erősen apadni kezdett, a szeren- cséltenül járt felfedező mind nyugtalanabb hangot ütött meg. „Azt hiszem, nagyobb előre­látással kellett volna eljárnom visszatérésem elrendezése során”, írja. „Hamarosan kide­rül. A rizs már elfogyott, babon élek... abból is alig maradt több egy gallonra valónál.” Ha lehe­tősége nyílt, McCunn hallal és madárral egészítette ki táplálé­kát. Időközben az aggódó bará­tok megkérték az alaszkai járőr- séget, nézzenek utána McCun- nak. Dávid Hamilton járőr átre­pült az egyszemélyes tábor fölött. Később vallomásában elmondta, hogy látta McCunn-t, amint egy vörös zsákkal intege­tett. „Nyugodtan körözött a zsákkal és figyelte, amint elre­pülünk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs veszélyben és nem szorul sürgős segítségre”, vallotta a járőr. McCunn naplójából azonban az derül ki, hogy — mint később rádöbbent —, akaratlanul rossz jelet adott a pilótának. „Most jövök rá, hogy ez a jel annyit jelent: .MINDEN RENDBEN... NE VÁRJ!’ Alighanem egysze­rűen különcként könyveltek el”, olvasható a bejegyzés erről az eseményről, mely utolsó esélye volt McCunn-nak a vadonból való kijutásra a tél beállta előtt. A napló több bejegyzéséből kitűnik, hogy McCunn Rory Cruikshank pilótát várta, hogy eljöjjön érte augusztusban. Cruikshank vallomásában elmondta, hogy McCunn pénzt adott neki repülőgépe megjaví­tására és arra, hogy kivigye a vadonba, szó sem esett azonban a visszajövetelről. McCunn nyilván egy másik jjjilótával repült el táborhelyére anélkül, hogy felvilágosította volna Cruikshank-ot a tábor pontos helyzetéről vagy arról, mikor akar visszatérni. 4 billiós IMF-kölcsön Mexikónak WASHINGTON - Az In­ternational Monetary Fund csaknem 4 billió dolláros köl­csönt biztosít a csillagászati adósságok terhe alatt nyögő Mexikónak, aminek fejében a mexikói kormány kötelezte magát, hogy rendkívül szigorú takarékossági intézkedéseket hoz pénzügyi válságának eny­hítésére az elkövetkező néhány évben. Az IMF végrehajtó tanácsá­nak döntése után valószínű, hogy a magánbankok is hajlan­dók lesznek további 5 billiós hitelt nyújtani Mexikónak 1983- ban, hogy képes legyen törlesz­teni 80 billió dolláros adósságát. Az összesen 3,9 billióra rúgó IMF-kölcsönt három év alatt kapja Mexikó és tíz év alatt kell visszafizetnie. Cserébe Mexikó beleegyezett, hogy intézkedése­ket tesz a kormányzati kiadások csökkentésére, az eddig szub­Kedves előfizetők Előfizetési megújításaik illetve az új előfizetések kezelése kb. 3 hetet vesz igénybe. Gyakran előfordul, hogy mire előfizetési felszólításunk a címzetthez ér, a lap is megkapja az általa beküldött pénzösszeget. Vagyis, az időeltolódás fölösleges felszólításhoz vezet. Ezúton szeretnénk meg­nyugtatni így járt előfizetőinket: a felszólítást figyelmen kívül hagyhatják. Vegye igénybe . cár /i A/KH/VJFS olcsó túraajánlatát Budapestre! Vegye igénybe a SAS skandináv légitársaság új és olcsó túraajánla­tait. Budapestre — és kívánsága szerint — Koppenhágába, olyan előnyös árért visszük, hogy re­méljük nem fog nemet mondani ajánlatunkra, hanem komolyan fontolóra veszi azt. 1 i Csoportos utazásainknál már nincs gondja a szállodára és az étkezés­re: ezt megoldottuk önnek. Budapesten és Koppenhágában, a legelőkellőbb szállodák egyikében biztosítunk önnek helyet, város­nézéssel, repülőtéri átszállással, koppenhágai reggelivel, napi két­szeri budapesti étkezéssel és a repü­lőjeggyel együtt csak egy összeget fizet. Természetesen, ha egyedül akar Európába vagy Magyarországra utazni, akkor is jól jár velünk. A SAS légitársaság közvetlen és gyors csatlakozást biztosít önnek. Részletes felvilágosításért fordul­jon utazási ügynökségéhez vagy a legközelebbi SAS irodához: ■ Í4MíJs'M t V 3. OLDAL vencionált cikkek árának emelé­sére valamint adóemelésre, hogy gazdasági-pénzügyi háztartását egyensúlyba hozza. CLEVELANDBAN: NEW YORKBAN: 24500 Center Ridge Road Ki t fl| 638 Fifth Avenue Westlake, Ohio 44145 fW New York, N.Y. 10020 Tel.: Tel.: (212) 657-7700 _________SCt/VD/MUWI/V A/RU/VíS__________

Next

/
Thumbnails
Contents