Amerikai Magyar Népszava, 1984. január-június (85. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-06 / 1. szám

Reagan felelősséget vállal a libanoni robbanásért WASHINGTON — Reagan elnök teljes felelősséget vállalt a biztonság hiányáért, amely lehetővé tette a libanoni terror támadást, amelyben 241 ame­rikai tengerészgyalogos vesztet­te életét. Az incidenssel kapcsolatos vizsgálat az egész parancsnoki láncolat felelősségére mutatott rá, de Reagan kijelentette „Ha valakit hibáztatni kell, akkor ezt a hivatalt és ezt az elnö­köt.” Az elnök szerint igazságta­lan lenne a katonai parancsno­kokat megbüntetni azért, hogy egy ilyen brutális és fanatikus akciót nem láttak előre. így Reagan visszautasította a Caspar Weinberger hadügy­miniszter által kijelölt bizott­ságnak azt a javaslatát, hogy fegyelmi vagy adminisztratív büntetésben részesítsék azokat, akik nem szolgáltattak elegen­dő védelmet a parancsnoksá­guk alá tartozó csapatoknak. Az elnök hozzátette, hogy az országnak tudatában kell lennie, hogy a terroristák job­ban fel vannak fegyverkezve és jobban finanszírozva mint va­laha és valóságos megszállott­jai a fanatizmusnak. „Ezért nem hiszek abban, hogy a helyi parancsnokok, emberek akik már úgyis túl so­kat szenvedtek, büntetésben részesüljenek azért, mert nem értették meg teljes mértékben a mai terrorista veszély természe­tét. A jóért és a rosszért egy­aránt elfogadom a felelőssé­get.” — mondotta Reagan. Andropov „szelleme” vesz csak részt a Párt ülésén MOSZKVA — Yuri V. An­dropov szovjet vezető, akit au­gusztus óta nem láttak a nyil­vánosság előtt, nem jelent meg a Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésén. Ez volt az első eset, hogy egy szovjet vezető elmulassza ezt az alkal­mat. Andropov nyilvánvalóan súlyosan beteg. Andropov egy a delegátu­sok előtt felolvasott beszédben „sajnálatát fejezte ki”, hogy „átmeneti okok miatt” nem le­hetett jelen. A felolvasott beszédben új­ra hangsúlyozta, hogy a „gaz­dasági hatékonyságot” fokozni kell. Megfigyelők szerint Andro­pov további politikai hatalmát Vitaly I. Vorotnikov bizonyítja, négy olyan ember kinevezése a Politburóba, akit az ő lojalistáinak ismernek. A Kreml megfigyelői sze­rint különösen jelentős Vitali I. Vorotnik kinevezése, akit eset­leges utódként emlegetnek. Vorotnik igen gyorsan emelke­dett a pártlétrán. Másfél évvel ezelőtt kubai követ volt, 1982 nyarán tért vissza, amikor An­dropov őt bízta meg egy Feke­te-tenger menti botrány felszá­molásával. Hat hónappal eze­lőtt az Orosz Köztársaság mi­niszterelnökévé nevezték ki. Kinevezései között van Vik­tor Chebrikov, a K.G.B. veze­tője is. Nyugati diplomaták szerint a Politburo új tagjaival megerősödött az Andropov „koalíció”, melynek fő bázisa a hadűgy és a K.G.B. WASHINGTON — Léte­zik-e olyan megszervezett kom­munista összeesküvés, hogy a kábítószer kereskedelmével, fi­nanszírozásával gyengítsék a nyugati világot? A legtöbb szakértő válasza nemleges, de semmi kétség, hogy néhány kommunista és szocialista országnak része van a világ drug kereskedelmében. Mint mondják, a jól orkesztrált szervezést már régen megvaló­sította a Mafia, a columbiaiak, libanoniak, mexikóiak és má­sok. Ehhez azonban hozzátehet­jük, hogy egyre több a bizonyí­ték, hogy Kuba segítséget nyújt a columbiai kokain és mariju- ana csempészeknek. Egy floridai tárgyaláson négy magasrangú kubait ne­veztek meg mint társ-összees­küvőt egy kábítószer ügyben, köztük a bogotai követet, és a kommunista párt központi bi­zottságának két tagját. Az ügy koronatanúja, egy kubai disz- szidens elmondta, hogy a 125,000 marieli menekült kö­zött 3,000 kubai ügynök szivár­gott be Amerikába. Drug csempészek állítólag nagy összegeket fizetnek Ku­bának, hogy vizein keresztül hajózhassanak be Amerikába. Disszidens bulgár KGB ügynökök szerint a bulgár kül­kereskedelmi vállalat KINTEX profilja: kábítószert ad-vesz fegyverért. A Nyugatot ellátja druggal, a Keletet fegyverrel. A Fehér Ház nem helyesli Jackson szíriai kirándulását WASHINGTON - A Fe hér Ház nem nagy örömmel fo­gadja Jesse Jackson tervét, hogy személyesen fogja kisza­badítani Szíriából Róbert Goodmant, akinek a gépét de­cember 4-én lelőtték és őt fog­ságba ejtették. Jackson, aki a Demokrata Párt elnökjelöltje szeretne len­ni, elmondta, hogy a szíriai kormány táviratban üdvözölte kérését, hogy megvitathassa Goodman további sorsát. A Fehér Ház szóvivője kije­lentette ezzel kapcsolatban, hogy,„A történelem azt bizo­nyítja, hogy az ilyen típusú erő­feszítéseknek nagyobb esélyük van a sikerre, ha nem politikai jellegűek.” Jackson nem először jár a Közel-Keleten. Néhány évvel ezelőtt Arafatot látogatta meg, keblére vonta és barátságáról biztosította. Kommunista kapcsolatok a kábítószer kereskedelemben? Néhány sorban... MEMMINGEN, Nyugat-Né- metország — Josef Jaroscht a bíróság öt és fél évi börtönre ítélte hetven zsidó meggyilkolá­sáért. Az ukrán születésű Jarosch aki a németeknek dol­gozott a második világháború alatt 1943-ban egy Rozsnyatov melletti mezőre terelte áldoza­tait és lőtte halomba őket. A háború óta Németországban él. NEW YORK — A Social Se curity Administration tanul­mánya szerint Amerikában a szegény rosszabb körülmények között él mint hét más fejlett ipari országban. Svédország­ban, Franciaországban, Nyu- gat-Németországban, Angliá­ban, Kanadában, Izraelben és Ausztráliában sokkal bőkezűb­ben bánnak a szegényebb csa­ládokkal mint ebben az ország­ban. PEKING — Qingqing, az egyetlen olyan óriás panda amelyik szép tisztára sepri ket­recét, egy kínai televíziós soro­zat sztárja lett. Qingqing zsonglőrösködik, biciklizik és mindenféle izgalmas kaland­ban vesz részt. A tehetséges pandának csak az a hibája, hogy toporzékolni kezd, ha va­lami nem tetszik neki. BUENOS AIRES — Argentína lehet, hogy csatlakozik a Con- tadora csoporthoz. A Con- tadora Mexikó, Columbia, Venezuela és Panama szövetsé­ge abból a célból, hogy a kö­zép-amerikai konfliktust béké­sen oldják meg. Argentína, az új demokratikus kormány lét­rejötte óta megszüntette a fegy­verszállítást Hondurásnak. \Jy, Ára: 50 cent AMERIKAI ,, * _________ MAGYAR a) V A MER II. ? ; 9 ; £OPLE'S VOICE V _ . . • AN AMERICAN NEWSK ’N 4E HUNGÁRIÁN LANGUAGE • 24 OLDAT' _________________PUBLIC *Y FRIPAV l.S ZÁM NEW YORK-NEW JERSEY Péntek, 1984 január 6. 85. évfolyam 85th Year

Next

/
Thumbnails
Contents