Amerikai Magyar Népszava, 1984. január-június (85. évfolyam, 1-26. szám)

1984-01-06 / 1. szám

2. OLDAL AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1984 január 6. AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA) . ____________________________AjjtWICAW HUWOABIAM PtO»U « VCHC1 (USPS 023-0960) Editor: ZOLTÁN GOMBOS Publiihed ererj Friday Second Clau Postoge Paid at Clcreland, Ohlo Edltorlal and Clrcolaüon Office Szerkesztőség és Kiadóhivatal The Liberty Publishing Co. 4527 MONTICELLO BLVD. CLEVELAND, OHIO 44143 Sobscriptloni and PaymenU Előfizetések és egyéb pénzkttldemények P.O. Box 72073-U, CLEVELAND, OHIO 44192 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada US $ Egy évre (one year): 20.00 US S Fél évre (hali year): 11.00 US S Más országokba (other countries) egy évre (one year): S25.00 fél évre (half year): $15.00 Advertising Office — Hirdetési Iroda AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 303 EAST 80TH STREET, NEW YORK, N.Y. 10021 Telefon: (212) 737-9370 Hova lett az adó-csökkentés? Még tél van, de nemsokára jönnek a tavaszi fejfájások — és azok közt a legerősebbek egyike a fizetendő szövetségi adó, amelyet alaposan lecsök­kent értékű jövedelmünk után kell fizetnünk. Amikor a kormány közel négy éve hivatalba lépett, fel­harsant a trombitaszó: „Kü­szöbön az adó-levágás!” A személyi jövedelmi adót csök­kentették ugyan, de az az előny,' amit ez akkor jelentett, már elég régen eltűnt. A philadelphiai Federal Reserve Bank kimutatást ké­szített arról, hogy mi történt. Ebből kitűnik, hogy — a régi pesti bemondás szerint „ho­gyan lett a fórból kámfor”, kezdve az 1981. évi adócsök­kentéssel, és megvizsgálva a hatást 1984-en keresztül. Két tolvajjal állunk szem­ben... Az egyik a „bracket creep”, a másik az „indexing” mögött húzódik meg. A „bracket creep” azt je­lenti, hogy az infláció nyomán kapott nagyobb összegű jöve­delem, emelt fizetés, fizetés- pótlék, stb., lényegesen maga­sabb bevételt mutat, de ez csak látszat. Az infláció és az azzal kapcsolatos következmények magasabb adó-kategóriába emelték az adófizetőt anélkül, hogy igazában nagyobb lenne a bevétele, a jövedelem piaci értéke. Vegyünk egy példát. Egy évi 20.000 dollárnyi, adó alá eső (tehát: a levonható mentesség után számított) jö­vedelem a 18%-os kategóriába tartozást jelentette. Ha ez emelkedett 1000 dollárral, ami csak 5 percent, tehát távolról sem elegendő az infláció fede­zésére, az adófizetőt a többlet már a 22 százalékos kategó­riába emeli. Ott azután jóval több adót kell fizetnie — tehát az előny csak látszólagos volt. Az „indexing” azt jelenti, hogy segítik az adófizetőt ab­ban, hogy az inflációval, az ál­talános áremelkedés százalé­kos színvonalával, lépést tart­son. Vegyünk itt is egy példát. A 18% jövedelmi adó, kategó­ria a 18.000—20.200 dolláros adózandó jövedelem esetében áll fönn. Ha az infláció csak 5 százalékos is lenne átlagban 1984-re, a kategória 16.800-tól 21.210-ig terjed, tehát az adó­zó még mindig a 18%-os osz­tályba tartozik. így valóban kap bizonyos mértékű segítsé­get az „index” alapján. A Kongresszus az itt kör­vonalazott két rendszert egy­azon törvénybe iktatta. Az adó-levágással együtt jár az „index”, a jövő év végétől. De már több vezető képviselő és szenátor kezd hajlani arra, nyilatkozataikból ítélve, hogy az előnyös kombinációt szét­vágják, az ,,indexing”-et pót­szakasszal elhalasszák, vagy eltöröljék. Mindinkább aggód­nak amiatt, hogy a kormány által okozott példátlanul ma­gas deficit, az államháztartás WASHINGTON — Egy kongresszusi tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy bár Amerika az űrtechnológia leg­több ágában előbbre van mint a Szovjetunió, az oroszoktól legalább két vonatkozásban ta­nulhatunk: az egyik az oroszok pontosabban megfogalmazott célja, a másik a régiből az újba való lassú, evolúciós fejlődés. A Salyut űrállomás utolsó 12 évi programja világosan mu­tatja, hogy az oroszok célja em­beri települések létesítése az űr­ben, majd még később a Hol­don és a Marson. Ezzel ellen­tétben az Egyesült Államoknak nincsenek ilyen hosszútávú ter­vei. „A szovjetek egészen ko­molyan veszik azt a lehetősé­get, hogy polgáraik nagy szá­ma fog egyszer az űrben élni”, mondja a kongresszusi jelentés. A Reagan-kormány valószí­BRÜSSZEL — Az Európai Közös Piac úgy döntött, hogy nem újítja meg azokat a szank­ciókat, amelyeket a Lengyelor­szágba való szükségállapot be­vezetésekor hozott a Szovjet­unió ellen 1981-ben. Mint mondották, egyetlen tagország sem akarta folytatni ezeket az intézkedéseket, és a szankciók elérték céljukat: megmutatták a Szovjetunió­nak, hogy a Nyugat helytelení­ti szerepét a lengyel esemé­nyekben. 200-ezermilliónál is magasabb — és tovább emelkedő — belső tartozása, belátható időn belül súlyos bajokat fog okoz­ni. Ezért igyekeznek csöndben, lehetőleg észrevétlenül, „meg­vágni” az adófizetőt... Az ,,indexing”-nek nemcsak meg kellene maradnia, hanem je­lentékenyen növelni kellene ahhoz, hogy igazán segitsen. Mintegy 75 millió adófizetőt érint. Ha több adó szükséges a deficit miatt, arra nyílt módot, tisztességes törvényhozást kell létrehozni, még akkor is, ha a honatyák aggódnak a jövő évi választások miatt... nűleg be fogja jelenteni, hogy támogatja egy önmagától mű­ködő új űrállomás létesítésének programját, amely 1990-re va­lósulna meg. Addigra a Szovjetuniónak már egy sokkal nagyobb kerin- gésipályájú rendszere lesz, amelyet egy új „szuper-raké­ta” fog a levegőbe emelni és egy ingajármű karbantartani. Szovjet űrhajósok több mint háromszor annyi időt töl­töttek az űrben mint az ameri­kaiak, és e téren hat hónapos rekordjuk van. Ez az orvosi ku­tatás és biológia terén nagy elő­nyöket nyújt az oroszoknak. Az amerikaiak planetáris járművek kidolgozása és az új­rahasználható ingajáratok használata terén állnak job­ban. Az amerikaiak általában sokkal precízebb felszereléssel és fejlettebb technológiával rendelkeznek. A szankciókat amúgyis fel­hígított állapotban fogadták el. Eredetileg 400 millió dollárral akarták csökkenteni a szovjet importot, végűi 60 millió dol­lárban állapodtak meg. És a Közös Piac felé irányuló szov­jet kereskedelemnek mindösz- sze 1.4 százaléka. A betiltott árúk listáján olyanok voltak mint zongora, jégszekrény, konzervhal, sző­nyeg. Fontos termékek, mint olaj, gáz nem szerepeltek a til­tott árúk között. Dióhéjban... LAKELAND, Fia. — A citrus­félék termesztői sokmillió dol­láros veszteségre számítanak. Florida egyes részein 16 fokig is lehűlt a hőmérséklet. A nagy hidegtől lehullanak a narancs­fák levelei és védtelenül hagy­ják a gyümölcsöt. MOSZKVA - Natalia Frad- kova elbarikádozta magát le- ningrádi lakásában és éhség- sztrájkba kezdett, hogy rábírja a hatóságokat, hogy engedjék kivándorolni. NEW YORK - A Federal Aviation Administration meg­vonta a Global International Airways légitársaságtól műkö­dési engedélyét. Bár a légitár­saságnak nem volt halálos bal­esete, a FAA vizsgálata komoly biztonsági problémákat állapí­tott meg. LONDON — A rendőrség ír nacionalistákat hallgat ki Lon­donban, Birminghamban és Manchesterben, hogy megta­lálja a Harrods árúház pokol­bombájának terroristáit. Ezzel kapcsolatban Mrs. Thatcher kormánya szeretné még szigo­rúbbá tenni „az erőszakra va­ló úszítás” elleni angol tör­vényt. VELENCE — Áradás követ­keztében a város 40 százaléka víz alá került. A karácsonyi vásárlás nagy forgalma alatt kényszerültek a Szent Márk- tér kereskedői boltjaikat be­csukni. RÓMA — Rendőrök százai kutatnak kutyákkal a Bulgari ékszerüzletek örökösnőjének és fiának elrablói után. Anna Bulgar Calissoni és fia Giorgio karácsony este kiszabadultak. Most orvosok megpróbálják a fiú levágott fülét visszavárni. HOUSTON — Ulf Melford nyugat-német fizikus a Colum­bia repülésben résztvett elége­detlenségének adott hangot: „Kár, hogy nem több európai vesz részt a NASA programjá­ban.” Az európaiak készítették az egybillió dolláros Spacelabet és Mérföld attól tart, hogy ha nem elég hasznot hoz Európá­nak, a politikusok nem fogják a következő űrlaboratórium­hoz szükséges pénzt megsza­vazni. VERSENYFUTÁS AZ ŰRBEN A nyúl és a teknősbéka újabb története Megszünteti a közös piac a Szovjetunió elleni szankciókat A HÍREK MÖGÖTT

Next

/
Thumbnails
Contents