Amerikai Magyar Népszava, 1984. július-december (85. évfolyam, 27-52. szám)

1984-07-06 / 27. szám

Konzervatívabb lett a demokraták platformja WASHINGTON — A De­mokrata Párt platformja majd­nem elkészült és tükrözvén az ország hangulatát, sokkal kon­zervatívabb, sokkal kevesebb szociális program megvalósítá­sát ígéri, mint az elmúlt évek­ben. A demokraták programja nem tartalmazza Jesse Jack- sonnak azt a kívánságát, hogy töröljék el a másodszori szava­zást azokon az előválasztáso­kon, ahol egy jelölt sem ér el abszolút többséget. Jackson azt állítja, hogy ez a módszer a fekete jelöltekre hátrányos, mert a másodszori szavazásnál az általában többségben lévő fehérek a fehér jelölt mellé áll­nak. A Jackson-javaslat nem is kerül megtárgyalásra a kong­resszuson, mivel nem érte el az ún. „kisebbségi riport”-hoz szükséges 25 százalékos támo­gatást. Gary Hart javaslata ezzel kapcsolatban kompromisszu­mot jelent: ha egy jelölt 40 szá­MOSZKVA — Francois Mitterrand francia elnök befe­jezte kétnapos moszkvai láto­gatását. Búcsúzóul bejelentette hogy a szovjet-francia kapcso­latok megjavultak. A Mitterand beszédéről be­számoló Pravda természetesen kihagyta belőle a legfontosab­bakat: utalásait Sakharovra, Kambodzsára, Afganisztánra és Lengyelországra. Mitterrand beszédében névszerint említette Sakharo- vot, akinek neve „szimbolikus­zaléknál több szavazatot kap, ne legyen második előválasz­tás. Ezt is elvetették, de a párt kongresszusán fog megvitatás­ra kerülni. A mindenkit sokat foglal­koztató állami deficit miatt a demokraták platformjukba nem vettek be új szociális prog­ramokat, hogy a republikánu­sok ne vádolhassák őket fele­lőtlen költekezéssel. A nemzeti egészségügyi biz­tosítást a demokrata program meg sem említi, holott ezt min­den négy évben rendszeresen megígérik a szavazóknak. Az adóemelés kényes poli­tikai kérdését úgy oldották meg, hogy a szöveg szerint a párt mindenkit arra kér, hogy a kormány kiadásaihoz „igaz­ságosan járuljon hozzá”. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy „növelhetjük a szükséges jö­vedelmet és elősegíthetjük a fejlődést anélkül, hogy növel­nénk az átlagos adófizető ter­heit.” sá” vált, de az oroszok nem voltak hajlandók a béke No- bel-díjas disszidens sorsáról tárgyalni. Az egyik szovjet riporter megkérdezte a francia elnöktől hogy mit szólna hozzá, ha kí­vülállók érdeklődnének francia belügyek iránt. Mitterrand erre azt válaszolta, hogy „egyáltalán nem sértődnek meg.” Amikor az emberi jogok megszegését hozta fel, a szov­jetek szokás szerint — és nem Gromyko szovjet külügyminiszter Mitterand francia elnökkel Moszkvában. teljesen igazságtalanul — azt válaszolták, hogy a Nyugaton WASHINGTON — A sze- nátus 88 arányban 1 ellené­ben megszavazta, hogy kihagy­ja a nicaraguai felkelők megsegélyezésére fordítandó 21 millió dollárt abból a törvényjavaslatból, amelyben a nyári ifjúsági munkára fordí­tandó 100 millió is szerepelt, hogy azt gyorsan megszavaz­hassák. Csak Paula Hawkins floridai republikánus szenátor­nő szavazott ellene. A képviselőházban már egy hónapja folyik a vita a sandi­nisták elleni és a C.I.A. által támogatott felkelők megsegí­tésével kapcsolatban, melyet a Ház többsége „erkölcstelen­nek” és haszontalannak nyil­vánított. A vita miatt viszont Jrésle- kedett a fiatalok nyári ^^Bl- koztatását célzó alapok kiuta­lása, minthogy ez a fentivel kö­zös javaslatra lett lefektetve. Az 1.1 billió dolláros költség­javaslatot az elnök várhatóan alá fogja írni. Thomas O’Neill, a képvise­lőház elnöke nagy örömmel fo­gadta a nicaraguai felkelők se­oly elterjedt munkanélküliség szintén az emberi jogok prob­lémáiba tartozik. Mitterrand igazat adott ebben Chemenko- nak. Chernenko és Mitterand még megtárgyalták Francia- ország nagy kereskedelmi defi­citjét a Szovjetunióval szem­ben, ahonnan a földgáz szük­ségletét szerzi be. Moszkvai tárgyalásai után a francia elnök Volgográdba, a volt Sztálingrádba utazott, ahol megemlékezett a II. világ­háborúban életüket feláldozó szovjet katonákról. gítségének megtagadását. Ki­jelentette, hogy „a szenátus­nak ez a szavazata valószínű­leg véget vet a nicaraguai há­borúhoz nyújtott amerikai tá­mogatásnak.” A szenátus republikánus vezetői, akik vonakodva járul­tak hozzá a nicaraguai segély törléséhez, fogadkoztak, hogy az ügyet újra előhozzák októ­berben, addig a felkelők kel­lően el vannak látva. A Fehér Ház kénytelen volt a törvényjavaslathoz hozzájá­rulni, miután a demokraták azzal vádolták, hogy nem törő­dik a munkanélküli fiatalok­kal. Hamisított szavazás Lengyelországban ? VARSÓ — Az illegalitásban levő Szolidaritás szakszervezet azzal vádolja a lengyel kor­mányt, hogy meghamisította a nemrég lefolyt választásokon megjelent szavazatok számát. A kormány szerint a választók 75 százaléka tette le szavaza­tát, a Szolidaritás viszont csak 57,4-re becsüli ezt a számot. Néhány sorban... MELBOURNE - Egyelőre kétséges, hogy mi történjen két befagyasztott embrióval, amely három évvel ezelőtt „in vitro” megtermékenyítési módszerrel jött létre. Gazdag amerikai „szüleik” egy repülőgépsze­rencsétlenség során életüket vesztették. A vita akkörül folyik, hogy az embriókat he­lyettes anya hozza-e világra vagy hagyják meghalni. A tu­dósok ilyen hosszú idő után nem tartják valószínűnek, hogy a folyékony nitrogénben tartott embriók még életképe­sek. HAMBURG - Fényképet adott át Sakharovról és felesé­géről egy nyugat-német lapnak Victor Louis szovjet újságíró, aki gyakran közvetíti a Kreml „üzenetét”. A házaspár gyere­kei valószínűtlennek tartják, hogy a képek mostaniak lenné­nek. Sakharov május eleje óta éhségsztrájkon van. ATHÉN — Ismeretlen fegyve­res egy Muammar Khadafi lí­biai rendszerével szembenálló üzletembert lőtt agyon. Ez a harmadik támadás, amelyet Görögországban élő líbiai me­nekültek ellen követtek el. A merénylet nem sokkal azután történt, hogy a líbiai külügy­miniszter egy sajtókonferenci­án Athénben kijelentette, hogy kormánya nem támogatja a vi­lág minden részében élő líbiai­ak ellen történő támadásokat. SZÖUL — Dél-Korea újra fel­veszi a Szovjetunióval nem po­litikai jellegű kapcsolatait. A kapcsolatok a koreai légitársa­ság utasszállító repülőgépének lelövése után szakadtak meg. „SAKHAROV SORSA BELÜGY” Mitterand a Szovjetunióban NINCS SEGÉLY A FELKELŐKNEK, DE VAN Nyári állás a fiataloknak Ara: 50 US. cent AMERIKAI ÍA ISjlffim _______ MAGYAR JE S VOICE 1A nT DAT • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE He /ÁRIÁN LANGUAGE • A1* ULDAL PUBLISHED EVERY FRIDA* 27. SZÁM NEW YORK-NEW JERSEY Péntek, 1984 július 6. 85. évfolyam 85th Year inni ii ■ ———————————■—■ ■■ ii ————— ■■ ‘ —■■■■

Next

/
Thumbnails
Contents