Amerikai Magyar Népszava, 1985. január-június (86. évfolyam, 1-24. szám)

1985-01-04 / 1. szám

24 OLDAL • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE • PUBLISHED EVERY FRIDAY 1. SZÁM NEW YORK-NEW JERSEY Péntek, 1985 január 4. 86. évfolyam 86th Year RADIKÁLIS VONALVÁLTÁS NEM VÁRHATÓ Az új szovjet hadügyminiszter a konzervatív vezetői gárdát erősíti MOSZKVA — A 73 éves Sergei L. Sokoiov marsall személyében több mint fél év­százada a hadseregben szolgá­ló, pályáját a frontvonalon kez­dő hivatásos katona került a nemrég elhunyt Dmitri F. Ustinov helyett a szovjet hadi­gépezet élére. A Moszkvában működő nyugati diplomaták nem sokat tudnak Sokoiov nézeteiről, a szovjet politikai vezetésen belül folyó hatalmi küzdelmekben Sergei L. Sokoiov való szerepéről. Annyi azonban valószínű­nek látszik, vélekednek, hogy hosszú katonatiszti pályafutá­sa következtében az újítást ke­rülő hadseregvezetés elfogadott tagja. Feltehető, hogy a rend­kívül idős férfiakból összeálló legfelsőbb szovjet politikai vezetés éppen azért nevezte ki őt, hogy megválasztásával is a kollektív vezetést erősítse, mely a radikális irányváltás elkerü­lésére törekszik. Sokoiov kinevezésére úgyszólván halogatás nélkül került sor, elődje Ustinov még a ravatolon feküdt, ami­kor bejelentették. Ez arra utal, mondták a szakértők, hogy a döntést már WASHINGTON — A Rea- gan-adminisztráció új szabá­lyokat hoz, mely szerint azok a 65 évnél fiatalabb veteránok részesülnek majd csak orvosi juttatásokba, akik rászorul­nak. A rövidesen megjelenő új szabályok értelmében a Veterán Administration kórházai a betegek felvételekor megpróbálja felmérni pácien­seik anyagi helyzetét. A kormány tekintetbe akarja venni a veteránok összes anyagi forrását, beleértve a készpénzt, bankbetétet, rész­vényeket, kötvényeket, magán orvosi biztosítást és Medicare-t. Eddig törvény tiltotta, hogy a veteránszervezetek megvizsgál­ják a veteránok pénzügyi forrá­sait. A mostani javaslat közzété­tele után a nagyközönségnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy megjegyzést fűzzön a javaslat­hoz, majd a VA ezek figyelem­be vételével hozza meg végső rendelkezéseit. Mindezek nem vonatkoz­jóval Ustinov marsall halála előtt meghozták. Sokoiov 1967 óta tölti be a hadügyminiszter első helyette­sének tisztét, 1968 óta a Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának szavazati joggal bíró tagja. Figyelemreméltó tény azon­ban, hogy nem tagja a legfel­sőbb szovjet politikai döntés­hozó szervnek, a Politbürónak. A 76 évesen elhunyt Ustinov hadügyminiszterre való kine­vezése előtt 11 éven át volt a Politbüro helyettes tagja. nak olyan veteránokra, akiknek olyan orvosi problé­máik vannak, amelyek katonai szolgálatból származnak. A különböző veteránszerve­zetek az új javaslat gyakorla­ti megvalósitását nem tartják előnyösnek, mondán, hogy a veteránok anyagi helyzetére vonatkozó „tesztek” többe fognak kerülni, mint amennyit a kormány megtakarít. A múlt költségvetési évben a VA 8.5 billió dollárt költött, erre az évre 9.1 billió dollár van előirányozva. Jelenleg az ország 28.2 millió veteránjának csak alá kell írni, hogy „képte­len az orvosi költségeket visel­ni” de tényleges anyagi állapo­táról nem kell számot adnia. Gazdasági optimizmus WASHINTON — A keres kedelmi minisztérium jelentése szerint az amerikai gazdaság a negyedik negyedévben egész évre számolva 2.8%-kal fejlő­dött, mely ugyan javulás az elő­ző negyed 1.6%-a után, de jó­val lassabb növekedést jelent, mint az év első két negyedében, amikor ez a szám 10.1 illetve 7.1 százalék volt. Az összesített évi gazdasá­gi fejlődés még mindig igen kedvező: 6.7%. A közgazdászok 1985 ele­jére a gazdasági helyzet továb­bi javulását jósolják, különös tekintettel a kamatlábak mos­tani csökkenésére. Ami az inflációt illeti, a gazdasági jelentés igen kedve­ző hírrel szolgál: a negyedik ne­gyedévben az árindex 2.9%-os évi emelkedést mutat. 1984- ben 3.8%-kal emelkedtek az árak, ugyanannyival mint az előző évben. Szomorú karácsony Utakban HUNTINGTON, Utah ­Tűz ütött ki az Emory Mining Company Wilberg Mine szén­bányájában. Bár a mentési munkálatok első napjaiban remélték, hogy a bányászok egy részének sikerült egy tűz- mentes, oxigénnel ellátott kamrába menekülni, ahogy telt az idq világossá vált, hogy a szörnyű katasztrófának nem lesznek túlélői. Az újra meg újra fellobba­nó lángok miatt mindössze ki­lenc áldozat holttestét sikerült kihozni, a később meglelt 25-öt bent kellett hagyni. Kénytelenek voltak a men­tést abbahagyni és a bányát le­zárni, hogy az elolthatatlan tűz ne kapjon levegőt. Két bányász tetemét egyál­talán nem találták meg. Amerika egyik legsúlyo­sabb bányászszerencsétlensé­(Folytatás a 16. oldalon) Néhány sorban... MEXICO CITY - A mexikói igazságügyi miniszter a Pemex állami olajvállalatot okolja azért a robbanásért, amelynek következtében novemberben 490 személy vesztette életét, és az állami monopóliumot kárté­rítés fizetésére kötelezi. BELFAST, Észak Írország — Életfogytiglani börtönre ítélték egy rendőr anyjának meggyil­kolásáért Dominic McGlinchey-t aki mind Észak-írország, mind az ír Köztársaság rendőrsége legkeresetebb embereinek lis­táját vezette 1977 óta. McGin- chey az ír Nemzeti Felszabadí- tási Hadsereg egyik vezetője. MADRID — A világ leggazda­gabb lottója: Spanyolország karácsonyi, adómentes húzása, amelyen a szerencsések 57.7 billió pesetát, azaz 339 millió dollárt nyertek. Az első díjon ötvenen osztoztak: mindegyik 1.47 millió dollárnak megfelelő pesetát kapott. A spanyol kincstárat 145.5 millió dollár­ral gazdagította ez a lottó. TEL A VÍV — Letartóztat­tak Izraelben hat palesztin arabot, akik a Tel Aviv-i ame­rikai követség elleni merénylet­re készültek. Az összeesküvés leleplezésére vonatkozó részle­teket nem hozták nyilvános­ságra. WAUKEGAN, III. - Tűz ütött ki egy szabóműhelyben, majd gyorsan terjedt egy kilen- emeletes szállodában, ahol idős emberek laknak. A tűz következtében nyolcán haltak meg. A karácsony miatt sokan nem voltak otthon, különben az t áldozatok száma még nagyobb lett volna, mondják. A VA KÓRHÁZAK EZENTÚL Csak a szegény veteránt tátják el ingyen

Next

/
Thumbnails
Contents