Amerikai Magyar Népszava, 1985. január-június (86. évfolyam, 1-24. szám)

1985-01-04 / 1. szám

2. OLDAL AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA Péntek, 1985 január 4. AMERIKAI ______________________________MAGYAR NÉ PSZAVA AMERICAN HUNGÁRIÁN REOPLE S VOICE • AN AMERICAN NEWSPAPER IN THE HUNGÁRIÁN LANGUAGE • puBUSHeotvíAV rmoAv (USPS 023-960) Editor in chief: LÁSZLÓ BORODI Editor: E. NÁDAI Office Manager: C. PAKSI Published every Friday Second Class Postage Paid at Cleveland, Ohio Editorial and Clrculation Office Szerkesztőség és Kiadóhivatal Liberty Media/Div. of Borent Media, Inc. 4527 MONTICELLO BLVD. CLEVELAND, OHIO 44143 Subscriptions and Payments Előfizetések és egyéb pénzküldemények P.O. Box 72073-U, CLEVELAND, OHIO 44192 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada US $ Egy évre (one year): 20.00 US $ Fél évre (half year): 11.00 US $ Más országokba (other countries) egy évre (one year): $25.00 fél évre (half year): $15.00 POSTMASTER: Send address changes to LIBERTY MEDIA/DIV. OF BORENT MEDIA, INC. 4527 Monticello Blvd. Cleveland, OH 44143 Advertising Office — Hirdetési Iroda AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 245 EAST 81ST STREET, NEW YORK, N.Y. 10028 Telefon: (212) 737-9370 A főszerkesztő újévi üzenete Kedves olvasóinknak, hir­detőinknek és mindazoknak, akik Gombos Zoltán elhunyta alkalmával részvétüket fejezték ki, ezúton szeretnék köszönetét mondani magam és a szerkesz­tőség minden munkatársa ne­vében. Egyúttal, az újév küszöbén, hadd biztosítsam néhány szó­val mindazokat, akiknek la­punk hosszú évek óta nyújt örömet, tájékoztatást, szórako­zást, hogy a Szabadság és a Népszava írói, újságírói és szer­kesztői nem változnak. Lapunk — mint minden új­ság — közös erőfeszítés ered­ménye. Egy olyan magyar szó­ért lelkesedő gárda munkálko­dásának gyümölcse, amely a közismerten évek óta gyengél­kedő Gombos Zoltán személye nélkül, de annak szellemében sikeresen őrizte meg, sőt ahol lehetett emelte fel a lap szín­vonalát. Nem ülünk azonban habá­rainkon: újabb és újabb neves írók csatlakoznak régi, köz­kedvelt íróink soraihoz, olva­sóinkat az észak-amerikai ma­gyarság eseményeiről igyek­szünk tudósítani és meglepeté­seket is tartogatunk szerkesz­tőségi tarsolyunkban... Még egyszer köszönöm ol­vasóink és hirdetőink szíves támogatását és kívánok vala­mennyiüknek békés, boldog új esztendőt. Borod! László főszerkesztő • • • • A HÍREK mögött Hamisítás kizárva... Lassan már lehetetlen meg- pánik szegélyén küzd a hami- bírkózni a különféle hamisítá- sított ,,ID”-kártyákkal autóen- sokkal: a hivatalok némelyike gedélyek, bankbetétek, klub­tagságok és különféle más sze­mélyazonossági kérdések te­rén. A csalások meggátlására a modern technika legújabb esz­közeivel kísérleteznek. Az indiai Fort Harrison ka­tonai telepeinek hivatalaiban a belépőknek egy üveglapra kell helyezniük a tenyerüket. A kéz vonalaival kell igazolni kilétüket. New Mexico államban több szigorúan ..classified” labora­tórium működik. Ott a belé­pőnek egy tükörbe kell néznie, amely a szemeiben lévő haj­szálerek azonosításával méri föl kilétét. A Rensselaer Intézetben a hangot vizsgálják meg: egy rendkívül érzékeny hangmérő készülékkel megállapítják a munkatársak hangképét, arra kiadnak egy hang-érzékeny kártyát és azt belépéskor föl kell mutatni egy üveglap előtt, amely „közvetíti” egy gép bel­sejébe. Egyre több helyen van olyan készülék, amelybe bele kell szólni, rendszerint vagy nevet, vagy valamely jeligét kell bemondani — és csak ez után nyílik az ajtó, vagy pedig riadó­jel hangzik föl... Az aláírások hamisítását legújabban egyes bankok úgy akadályozzák meg, hogy egy speciális tollat kell használni — és az egy vele egybekapcsolt műszer révén azonosítja, vagy hamisnak jelzi az aláírást. A Social Security igazgató­ság most készül olyan kártyák kibocsátására, amelyeket nem lehet hamisítani. A State Department már majdnem minden útlevelet fölváltott olyan új fajtával, amely ugyancsak nem hamisít­ható. Sikeres hamisítás veszélye valószínűleg mindig megmarad bizonyos mértékig, mert nem kétséges, hogy amilyen találé­konyak a feltalálók a hamisí­tást meghiúsító készülékek terén, a hamisítók hasonlókép­pen leleményesek maradnak. Az igazi kérdés az marad, hogy csökkenőben, vagy emelkedő­ben van-e azok száma, akik csalni akarnak. A modern technika és a ha­misítók küzdelme bizonyára még sokáig fog zajlani — de a technikusok munkájának ered­ménye mind több forgalmi te­rületen teremt olyan állapoto­kat, amelyeknél „hamisítás ki­zárva"... KÍNAI VEZÉRCIKK Elavult a marxizmus PEKING — A Kínai Kom­munista Párt lapja vezércikk­ben közölte a kínai olvasókkal, hogy a marxizmus kiment a divatból. Sőt, nemcsak Marx, Engels, hanem Lenin tanai sem adnak választ a mai Kína problémáira. „Marx 101 évvel ezelőtt halt meg, írásai több mint egy évszázaddal ezelőtt íródtak”, mondja a vezércikk. „Némelyi­ke korának jó meglátásából fa­kadt, de azóta a helyzet nagy mértékben megváltozott. Néze­teinek egy része már nem meg­felelő. „Nem függhetünk műveitől, ha meg akarjuk ol­dani a modern idők problémá­it”, folytatja. A vezércikk nem véletle­nül jelent most meg: Deng Xiaoping, kínai vezető szeret­né átváltoztatni Kína gazda­sági rendszerét, támogatja a magánvállalkozást, a külföldi tőke behozatalát és az üzleti versenyt. Állítólag ortodoxabb párt­tagok igen kényelmetlenül ér­zik magukat a marxizmustól távol álló gazdasági helyzet­ben. A cikk fő célja az volt, hogy kritizálja a marxiz­mushoz vallásosan ragaszkodó párttagokat. Ennél azonban sokkal nagyobb jelentősége van: még soha magát marxistának neve­ző párt — akármennyire is felismerhetetlenné csűri-csa- varja Marx 19. századbeli ta­nait — nem nevezte a marxiz­must elavultnak. * * * Néhány nappal a fenti ve­zércikk megjelenése után egy hibaigazítás jelent meg szintén a lap első oldalán. Eszerint nem azt kellett volna írni, hogy nem várható, hogy a marxiz- mus-leninizmus „a mai prob­lémákat megoldja”, hanem hogy „az összes mai prob­lémát megoldja.” Micsoda kü­lönbség! Dióhéjban... BOSTON — Most először kár­térítésre ítélték a meteorológiai intézetet, mert hanyagságból nem javítottak meg egy hibás műszert, amelynek segítségével az Atlanti-óceán vidékén dúló vihart meg tudták volna jósol­ni. A vihar következtében három halász vesztette életét. PEKING — Kínában enyhítet­ték a cenzúrát és megengedik ezentúl a vagy 100 külföldi tu­dósítónak, hogy a fővárosban interjút készítsenek kormány­hivatalnokokkal, gyárak, egye­temek és egyéb szervezetek dol­gozóival. CLEVELAND — Egy sokszo­rosan büntetett előéletű „nő- gyülölő” bement a clevelandi városi könyvtárba és találomra rálőtt három nőre. Egy meg­halt, egy súlyosan, egy köny- nyebben sérült meg. AKRON, Ohio — Három munkás égett halálra, amikor egy hulladék-égető üzemben robbanás történt. Feltételezé­sek szerint a hulladék közé robbanékony vegyianyag kerül­hetett. Az üzem célja az volt, hogy a szemétégetésből hasz­nos energiát hozzon létre. WASHINGTON - A haditen­gerészet bejelentette, hogy A-6E típusú gépeinek egyötö­dét kivonta a használatból, mert szárnyuk nem tart annyi ideig mint kellene. A Grum­man Aerospace által gyártott gépeket új szárnnyal fogják ellátni. NEW YORK — 77 kubai pró­bált az Egyesült Államokba be­lépni hamis iratokkal. A fenti­ek az Ibéria spanyol légitársa­ság egy gépén érkeztek Mad­ridból. WASHINGTON - Amerika készen állt, hogy kommandó egységeket küldjön a kuvaiti gép túszainak kiszabadítására, amennyiben a gép elhagyja a teheráni repülőteret és egy könnyebben hozzáférhető hely­re száll le, amelynek kormánya kérte volna az Egyesült Államok katonai, vagy műsza­ki segítségét. MONTREAL — Három fel­fegyverzett bandita több millió dollár értékű részvényt és köt­vényt lopott a montreali Mer- ril-Lynch tőzsdeirodából. A cég szóvivője szerint „majd­nem lehetetlen, hogy a rablók értékesíteni tudják zsákmá­nyukat.”

Next

/
Thumbnails
Contents