Anthropologiai Közlemények, 11. (1967)

1967 / 1-2. füzet

Felhívás a szerzőkhöz Az Antropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályé nak hivatalos szaklapja, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának felügyeleté­vel és támogatásával jelenik meg. A szerkesztő bizottság feladatait a Szakosztály intézőbizottsága végzi. Szívesen közlünk bármely, a fizikai antropológia körébe vágó, önálló vizsgálatokon alapuló vagy önálló tanulmányok eredményeit közlő eredeti vagy összefoglaló munkát, refe­rátumot, beszámolót, amennyiben a haladó embertani tudomány terjesztését vagy előbbre- vitelét szolgálják és előzetesen vagy a Szakosztály vagy a Társaság valamelyik vidéki cso­portjának ülésén előadták. Az előadásokat kérjük a Szakosztály, ill. a vidéki csoport titkáránál bejelenteni. A kéziratokat kérjük az előadás után mielőbb a szerkesztőhöz vagy a technikai szer­kesztőhöz eljuttatni. A kéziratot kérjük kettős sorközzel, a papírnak csak az egyik oldalára gépelni, oldalan­ként 25 sor, soronként 55—60 leütés lehet. Minden dolgozatot két teljes, nyomdakész kézirat példányban kérünk, összefoglalóval, táblázatokkal, ábrákkal. Minden táblázatot kérünk külön lapra gépelni, a táblázatot sorszámmal és címmel ellátni. Minden ábrát (függetlenül attól, hogy fotó, rajz vagy grafikon) kérünk ábra jelöléssel, folyamatos számozással és aláírással ellátni. A táblázatok címeit és az ábraaláírásokat 3 példányban külön lapon is kérjük az idegen nyelvű fordításhoz. Ugyancsak idegen nyelvű fordításhoz kérjük a dolgozat összefoglalását 3 példányban, legalább 2, de legfeljebb 5 gépelt oldal terjedelemben A fordításról — ha a szerzőnek nem áll módjában — a kiadó gondoskodik. A dolgozat felépítése lehetőleg kövesse az alábbi elveket: 1. A dolgozat címe, 2. A szerző neve, 3. Munkahelye. — 4. Bevezetés, 5. Anyag és módszer, 6. Eredmények, 7. Discussió, 8. Rövid összefoglalás (Synopsis). — 9. A dolgozat, előadás formájában történt elhangzásának helye és ideje. 10. Irodalom, 11. A szerző pontos levélcíme. Az irodalomjegyzéket „abc” sorrendben kérjük összeállítani, sorszámmal ellátva. A szövegben az irodalomra a szerző neve után zárójelbe tett számmal utalunk. Az irodalomjegyzéket az alábbiak szerint kérjük összeállítani: Folyóiratcikknél a szerző vezetékneve, rövidített utóneve, a közlemény címe, a folyó­irat hivatalos rövidítése, a kötetszám arabs számokkal, évszám zárójelben, oldalszám, pl.: 1. Bartucz, L.: Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. — Anthr. Köziem. 5. (1961) 5-18. Könyvek esetében a szerző(k) neve, a könyv címe, a kiadó neve, a kiadás helye, éve és oldalszám, pl.: 2. Bartucz, L.: A praehistorikus trepanáció és orvostörténeti vonatkozású sírleletek (Palaepoathologia III. kötet). Országos Orvostörténeti Könyvtár- és Medicina kiadó, Budapest, 1966. 612 old. Másodidézetek esetében a szerző neve után in szócskát írjuk, majd a könyv idézése következik. A szerzők a nyomdai tipografizálásra vonatkozó kívánságaikat a második példányon ceruzával jelöljék be. A beküldött dolgozatokat kérjük az intézet vezetőjével láttamoztatni. Kérjük szerzőinket, hogy a fenti alaki előírásokat — a tanulmányok gyorsabb meg­jelenése érdekében — tartsák meg. A közlésre kerülő dolgozatok tördelt korrektúráját az ábralevonatokkal együtt meg­küldjük a szerzőknek. A javított korrektúrát minden esetben postafordultával kérjük vissza. Az egy héten belül vissza nem juttatott dolgozatokat — a szerző felelősségére — változatlan formában nyomtatjuk ki. A szerzőknek a kiadó nyomtatott ívenként 400 Ft tiszteletdíjat és 100 db különle- nyomatot ad. A Szerkesztőbizottság tagjai: Dezső Gyula, Eiben Ottó (technikai szerkesztő), Fehér Miklós, Lángné Bottyán Olga, Lipták Pál, Malán Mihály (szerkesztő), Nemeskéri János, Rajkai Tibor, Thoma Andor, Tóth Tibor, Wenger Sándor. A szerkesztő címe: Dr. Malán Mihály Budapest, II. Csalogány utca 45/b. IV. em. A technikai szerkesztő címe: Dr. Eiben Ottó, Budapest, VIII. Puskin u. 3. ELTE Embertani Intézete.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents