Anthropologiai Közlemények, 12. (1968)

1968 / 1-2. füzet

Felhívás a szerzőkhöz Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztá­lyának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. A Szerkesztőbizottság elfogad a fizikai antropológia ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek a embertani tudomány elöbbre- vitelét szolgálják. A közlés alapfeltétele, hogy a tanulmányt a szerző a MBT Embertani Szak­osztályának szakülésén előadja. Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok műsorra tűzéséről a Szakosztály Intéző Bizottsága dönt. Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a következők: 1. A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanul­mányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív ter­jedelem korlátozza az egyes tanulmányok terjedelmét, ezért 2 — 2,5 szerzői ívet meghaladó terjedelmű kéziratokat nem áll módunkban elfogadni. A történeti antropológiai tanulmányok­nál egyedi méreteket — őskori és honfoglaláskori szériák kivételével — általában nem közlünk. 2. A kéziratot A/4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55—60 betűhely lehet. Minden dolgozatot két teljes, nyomdakész kéziratpéldányban kell benyújtani, összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal együtt. 3. Az idegen nyelvű összefoglalást — amely a tanulmány terjedelmének mintegy 10 százaléka — az Anthropologiai Közlemények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az idegen nyelvű összefoglalásnak tartalmaznia kell a probléma felvetését, az alkalmazott vizsgálati módszert, valamint a kutatás legfontosabb eredményeit. A fordításról — ha a szerzőnek nem áll módjában — a kiadó gondoskodik. 4. A tanulmányhoz tartozó táblázatoknak, ábráknak az Anthropologiai Közlemények­nél az utóbbi évfolyamokban kialakult egységes gyakorlatot kell követniük. A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell meg­szerkeszteni. Az egyes tanulmányokhoz tartozó azonos típusú táblázatoknak egységeseknek kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; többoldalas (behajtós) táblázatokat nyomdatechnikai okokból nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni. 5. Csak gondos kivitelű és klisézésre alkalmas minőségű ábrákat fogadunk el. A rajzon alkalmazott jelölések világosak, egyértelműek legyenek. Minden ábrát, függetlenül attól, hogy vonalas rajz vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A műnyomó papírt igénylő fényképeket tábla formájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a tar­talmi követelmények mellett az esztétikai szempontokat is figyelembe kell venniük. 6. A táblázatok címeit, az ábraaláírásokat és a táblák címeit két példányban külön is mellékelni kell a kézirathoz az idegen nyelvű fordításhoz. 7. A tanulmányok statisztikai feldolgozásánál alkalmazott matematikai képletek jelö­léseink pontos magyarázatát meg kell adnia a szerzőnek. Ugyanez vonatkozik görög hetűs vagy egyéb speciális jelölésekre is. 8. A tanulmányok tagolásában az alábbi beosztási elvek követését tartjuk kívánatos­nak: 1. Bevezetés (a probléma felvetése, mai állása), 2. Anyag és módszer, 3. A vizsgálat, kutatás eredményei és azok (összehasonlító) értékelése, 4. Összefoglalás. 9. A tanulmány, közlemény végén irodalomjegyzéket kell megadni, de csak azok a művek idézhetők, amelyeknek adatait vagy megállapításait a szerző tanulmányában valóban felhasználta. Az irodalomjegyzéket a szerzők nevének „abc” sorrendjében kell összeállítani. A szövegben a szerző neve után (zárójelbe) tett évszámmal utalunk a megfelelő irodalomra. A folyóiratok címeinek rövidítésére a szakirodalomban kialakult és elfogadott rövidí­téseket alkalmazzunk. Az irodalomjegyzék összeállításához az alábbi példák szolgálnak útmutatásul: Folyóiratcikkeknél a szerző(k) vezetékneve, rövidített utóneve, a megjelenési év záró­jelben, aközlemény címe, a folyóirat hivatalos rövidítése, a kötetszám arabs számmal, alá­húzva, oldalszám, pl.: Bartucz, L. (1961): Die internationale Bedeutung der ungarischen Anthropologie. Anthrop. Közi. 5. 5 —18. Fotytatás a borító 3. oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents