Anthropologiai Közlemények 30. (1986)

1986 / 1-2. füzet

ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (Founded by M. Malán) Editors: M. Malán (1954 —1967), J. Nemeskéri (1968 — 1976) A periodical of the Anthropological Section of the Hungarian Biological Society Editor: O. G. Eiden Editorial Board K. Éry, Gy. Farkas, L. Horváth, P. Lipták, J. Nemeskéri, M. Pap, T. Tótii Felhívás a szerzőkhöz Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztá­lyának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. A szerkesztőbizottság elfogad a fizikai antropológia, ill. az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbre- vitelét szolgálják. A közlés alapfeltétele általában az, hogy a tanulmányt a szerző a MBT Embertani Szakosztályának szakülésén előadja. Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok műsorra tűzéséről a Szakosztály intézőbizottsága dönt. Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a következők: 1. A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanul­mányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív ter­jedelem korlátozza az egyes tanulmányok terjedelmét, ezért 2 — 2,5 szerzői ívet meghaladó terjedelmű kéziratokat nem áll módunkban elfogadni. A történeti antropológiai tanuhriányok- nál egyedi méreteket — őskori és honfoglalás kori szériák kivételével — általában nem közlünk. 2. A kéziratot A/4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik oldalára kell gépelni, oldalanként 25 sor, soronként 55 — 60 betűhely lehet. Minden dolgozatot két teljes, nyomdakész kéziratpéldányban kell benyújtani, összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal együtt. 3. Az idegen nyelvű összefoglalást — amely a tanulmány terjedelmének mintegy 10 százaléka — az Anthropologiai Közlemények a kongresszusi nyelvek egyikén közli. Az idegen nyelvű összefoglalásnak tartalmaznia kell a probléma felvetését, az alkalmazott vizs­gálati módszert, valamint a kutatás legfontosabb eredményeit. A tanulmány címoldalán 150 szónál nem nagyobb terjedelmű, angol nyelvű Abstrnct- ot közlünk. A fordításról — ha a szerzőnek nem áll módjában — a Kiadó gondoskodik. 4. A tanulmányhoz tartozó táblázatoknak, ábráknak az Anthropologiai Közlemények­nél az utóbbi évfolyamokban kialakult egységes gyakorlatot kell követniük. A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell meg­szerkeszteni. Az egyes tanulmányokhoz tartozó azonos típusú táblázatoknak egységeseknek kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; több oldalas (behajtós) táblázatokat nyomdatechnikai okokból nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni. 5. Csak gondos kivitelű és klisézésre alkalmas minőségű ábrákat fogadunk el. A rajzon alkalmazott jelölések világosak, egyértelműek legyenek. Minden ábrát, függetlenül attól, hogy vonalas rajz vagy fotó. ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A műnyomó papírt igénylő fényképeket tábla formájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a tar­talmi követelmények mellett az esztétikai szempontokat is figyelembe kell venniük. The Anthropologini Közlemények is indexed in Current Contents. Folytatás n borító 3. oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents