Anthropologiai Közlemények 37. (1995)

1995 / 1-2. füzet

ANTHROPOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK (Anthropological Communications) (Founded by M. MALÁN) Editors: M. MALÁN (1954-1967), J. NEMESKÉRI (1968-1976) A periodical of the Anthropological Section of the Hungarian Biological Society Editor: O. G. EIBEN Editorial Board K. Éry, Gy. Farkas, Gy. Gyenis, L. Horváth, I. Pap, M. Pap, É. Susa Felhívás a szerzőkhöz Az Anthropologiai Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztályának felügyeletével és erkölcsi támogatásával jelenik meg. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. A szerkesztőbizottság elfogad a fizikai. antropológia, illetőleg az általános (nem klinikai) humángenetika témaköréből önálló vizsgálatokon alapuló tanulmányokat, továbbá olyan kritikai vagy szintézist tartalmazó közleményeket, amelyek az embertani tudomány előbbrevitelét szolgálják. Aközlés alapfeltétele általában az, hogy a tanulmányt a szerző a MBT Embertani Szakosztályának szakülésén előadja. Az előadásokat a szakosztály titkáránál lehet bejelenteni és azok műsorra tűzéséről a Szakosztály intézőbizott­sága dönt. Az Anthropologiai Közleményekhez közlésre benyújtott kéziratok tartalmi és formai követelményei a követ­kezők: 1. A tanulmányok világosan fogalmazott célkitűzésű, korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok igazolt, bizonyított eredményeit tartalmazzák, tömör és érthető stílusban. A tanulmányok terjedelme mondanivalójuk mértékéhez igazodjon. A rendelkezésre álló évi 12 ív terjedelem korlátozza az egyes tanulmányok teijedelmét, ezért 1-1,5 szerzői ívet meghaladó terjedelmű kéziratokat nem áll módunkban elfogadni. A történeti antropológiai tanulmányoknál egyedi méreteket - őskori és honfoglalás kori szériák kivételével - általában nem közlünk. 2. A tanulmányokat floppy-n kérjük, lehetőleg Word 6.0 programnyelven. Kérünk továbbá 2 kinyomtatott példányt is: A/4 alakú fehér papírra, kettős sorközzel, a papírlapnak csak az egyik oldalára írva, oldalanként 25 sor, soronként 55-60 betűhely lehet. Minden dolgozatot ilyen értelemben teljes, nyomdakész kéziratpéldányban kell benyújtani, összefoglalással, táblázatokkal, ábrákkal együtt. 3. A tanulmány címoldalán 150 szónál nem nagyobb terjedelmű, angol nyelvűAÍMfracf-ot közlünk. Afordításról - ha a szerzőnek nem áll módjában - a szerkesztő gondoskodik. 4. A tanulmányhoz tartozó táblázatoknak, ábráknak az Anthropologiai Közleményeknél az utóbbi évfolyamok­ban kialakult egységes gyakorlatot kell követniük. A táblázatokat a tudományos dokumentáció elveinek figyelembevételével kell megszerkeszteni. Az egyes tanulmányokhoz tartozó azonos táblázatoknak egységeseknek kell lenniük. A folyóirat tükrébe be nem férő táblázatok több részre osztandók; több oldalas (behajtós) táblázatokat nyomdatechnikai okokból nem fogadunk el. Minden táblázatot külön lapra kell gépelni, sorszámmal és címmel kell ellátni. 5. Csak gondos kivitelű és klisézésre alkalmas minőségű ábrákat fogadunk el. A rajzon alkalmazott jelölések világosak, egyértelműek legyenek. Minden ábrát, függetlenül attól, hogy vonalas rajz vagy fotó, ábra jelöléssel, sorszámmal és aláírással kell ellátni. A műnyomó papírt igénylő fényképeket tábla formájában közli a lap; ezek összeállításánál a szerzőknek a tartalmi követelmények mellett az esztétikai szempontokat is figyelembe kell venniük. Folytatás a borító 3. oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents