Nyilvános Polgári Iskola, Arad, 1883

Adatok az aradi polgári iskola történetéhez­1. A jelen iskolaév lefolyása. Az iskolaév a szokásos beiratások után szeptember 5-én „Ve- ni Sancte“val vette kezdetét. Az első osztályra 103 ifjú jelentkezett, ezek közt volt 10 ismétlő a polgári iskolából, 2 ismétlő a reálisko­lából, három ismétlő a gymnásiumból és 2 magán tanuló. A többi 86 ifjú fölvételi vizsgálatra bocsáttatott, közülük azonban 13 ifjú visszautasittatott s igy az ismétlőkkel és magántanulókkal együtt 90 ifjú vétetett fel az I. osztályra ; a II. osztályra fölvétetett 58, a III-ikba 33 és a IV-ikbe 18 tanuló. E szerint tehát a tavalyi létszámhoz képest az I. osztály 15 tanulóval, a Il-ik osztály is 15 tanulóval, a harmadik pedig 6 tanulóval szaporodott; a IV. osz­tály azonban 4 tanulóval apadt. A szaporodás tehát a múlt évi áramlathoz képest 32. Az ifjúság 199 főnyi létszámából az év végéig 22-en ma­radtak ki és pedig az I. osztályból kimaradtak 11-en, a II-ikból 8-an, a III-ból 2-en és a IV-ből 1. A kimaradottak közül 2 más iskolába ment, 15 a kereskedői, 1 az iparos pályára lépett, 2 a szülőihez tért vissza és végre 2 szolgálatba ment. Az ifjúság magaviseleté az idén is kielégítő volt. Komoly el­intézést maga után vonó ügy egy sem fordult elő. Az egészségügyi viszonyok sokkal jobbak voltak, mint ta­valy. A betege3edések nem rúgtak fel oly nagy számra, és ma­guk a betegségek sem tartottak oly soká, hogy a tanulókra nézve nagyobb hátrányok származtak volna. A betegségi esetek az V. táblán vannak kimutatva. Szeptember 8-án a rom. kath. iljuság a bérmáláshoz járult. Fölvette pedig a bérmálás szentségét az I. osztályból 24, a II. osztályból 20, a III. osztályból 15 és a IV-ik osztályból 6 tanuló. Október 1-én jelen volt a tanárikar Némethy Károly községi tanító 30 éves tanítói möködése alkalmából tartott ünnepélyen. A l* I.

Next

/
Thumbnails
Contents