Az Érdekes Ujsag, 1915. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1915-01-03 / 1. szám

3000 korona legjobb harctéri felvételért! »Az Érdekes Újság« és »A Kis Érdekes« pályázata a leg» szebb, legérdekesebb és legszenzációsabb harctéri felvételekre. »Az Érdekes Újság« és »A Kis Érdekes« szerkesztősége pályázatot hirdet a legszebb, legérdekesebb és legszenzációsabb harctéri felvételekre, és pedig I. 1 drb. 1000 koronás első dijat......................... 1000 kor. II. 3 drb. 300 koronás második dijat................. 900 kor III. 11 drb. 100 koronás harmadik dijat................. 1100 kor ** Összesen 3000 kor. A dijakra csakis olyan fényképfelvételek pályázhatnak, melyek a monarchia mostani nagy háborújára vonatkoznak, komoly harctéri vagy egyéb, a háborúval kapcsolatos szép jeleneteket ábrázolnak és még seholsem jelentek meg. A pályázat határideje 1915. február 15-ike. Az Érdekes Újság és A Kis Érdekes a beérkező pályaműveket, amennyiben azok® nak közlését az aktualitás megköveteli, a pályázat lejárta előtt is leközölheti, mint Az Érdekes Újság és A Kis Érdekes pályázatán résztvevő pályaműveket, de azért az igy le» közölt felvételek is résztvesznek a pályázatban s a szokásos tiszteletdíjon felül — amennyi» ben a jury ezek közül valamelyiknek ítélné oda az egyik dijat — a pályadijat is megkapják. A pályadijat nyert felvételek közlési és rendelkezési joga Az Érdekes Újságé és A Kis Érdekesé marad. Az Érdekes Újság és A Kis Érdekes szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező pályamunkák közül, ha azok nem is nyernének dijat, külön megállapodás szerint megszerezhesse magának az értékesebb felvételek kizárólagos reprodukció jogát, vagy pedig a szokásos tiszteletdij mellett az első közlés jogát, miért is, újból hangsúlyozzuk, csakis olyan harctéri felvételek pályázhatnak, melyek még seholsem jelentek meg. A pályamunkák fölött a hivatalos fényképész»testüíetek megbizottjaiból aía- kitott jury fog dönteni s a döntés eredményét 1915. március l»én hirdetjük ki. Hisszük és reméljük, hogy pályázatunk újabb serkentés lesz azoknak a derék kato» náknak, akik a háború kevés pihenő óráiban eddig is kedvteléssel fényképeztek s felvéte» leikkel az egész háború alatt gazdagították Az Érdekes Újság és A Kis Érdekes háborús számait. Hisszük és reméljük, hogy pályázatunk olyan felvételekkel fogja gazdagítani a a nagy világháború képes okmánytárát, amelyek örök időkre tanúságot tesznek hazánk dicsőségéről és fiaink csodás vitézségéről. Az Érdekes Újság és A Kis Érdekes szerkesztősége és kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents