Az Est, 1914. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1914-02-02 / 28. szám

лэм * Vasárnap * február X F. évfolyam * 2<У. szám. Előfizetői' árak г ffgésx ávra Лт* и« /<5,— ко г о ас. Fáié or a ет т. — mm— 9.— kora na N agy adó or a — me m. 4JfO korona Egy hóra —mmmem 3.60 korona Egyxssxám ára t fővárosban és a vidéket Ö fillér. Vedé a MM és gyere művész. ünnepelni, pik­tor barátom. A-zjt az ellenvetése­det, hogy délb ж nem szokás frakkot ölteni, r em fogadom el. Igaz hogy arisztokrata urak dél­ben nem szoktat frakkot viselni, de annál kötelezőbb a frakk pin­céreknek és mü\ eszeknek, a mi­kor arisztokraták it szolgálnak ki. Mondd ki mine járt, hogy nincs frakkod. És mondd ki, hogy a Benczur-ünnepék en épp azért tették kötelezővé a frakkot, hogy ti otthon maradh issatok, — ron­gyosok. A hol az elért sikereket táncolják körül, ott délben is frakk a báli ruf a és ott nincs keresni valód nel ed, a ki a mű­vészetből csak г tépelődést, a kiizködést vállal ad. Brokátok, bársonyok, aram ozott bútorok hódolóját, fölma« asztalóját ün­nepük, — maracj a vackodon, szegény piktor bz rátom .,. ... Az a beszéd, a mit gróf Andrássy Gyula tegnap elmon­dott a Benczur-t nnepélyen, egy kis sűrített remelmü volt. Szí­nekkel, a melyeket biztos kézzel vászonra vetett, 15 más színek­kel, a melyeket h tenyészve ki­hagyott, az egész 1 íenezurt klasz- szikusan jellemezt i. De viszont az ünneplők össze/álogatása, az ünneplés módja az egész magyar művészetet jellem« zte. Mi a magyar mi vészeti siker? Mi a pénz, az eüsr íerés, a rang? Egy csomó királ; -arckép, egy csomó püffedten n osolygó amo- rett, a mely versei yt dagadozik a főúri termek tulti mott rokokó­jával, és egy csonó államilag megrendelt kép, a r telynek jelen­tőséget ad a hizelgt festői ecset. Kabinetirodán, aris :tokraták ko­mornyikjain és álls mi hivatalok előszobáin vezet < 1 a magyar művész érvényesülésének útja. Szerencsésebb országokban jó- izlésü és jómódú középosztály lett a művészetek táplálója, — nálunk még mindig az dönti el a harcot, hogy ki festi le szebben a miniszterelnököt. . . . Mikor a Mi ntmartre-on Villette-et ünnepeli k, elhozták modelljeit, a kik va aha ecsetjét inspirálták. Eljöttek a kis köny- nyedléptü Pierrettek, a bolondos Pierrot-k, a szegénység lármás verebei mind. Ugyai ezt a bájos btletet ismételték me ga Benczur- önnep rendezői is. Elhozták a «pester inspiráló motívumait, a nagyar társadalom brokátjait, airsonyait, aranyozó :t díszeit. Politikai napilap Felelős szerkesztő: Miklós Andor V «nt/’.n . Megjelenik délután Sxerkasxtőség 9 DU. kerület, Miksa*utca А. а Kiadóhivatala DJI. term, ErxsébeUkórát Я Flókekladóhloatat9 Dm kerülete Vácí-körát 34. л гШВЯ BEA Maxim Gorkij halálos beteg Páris, iannár 31. fAг Est tudósilójától.) Az :>Eclairc táviratot kapott római tudósítójától, a ki meghitt viszonyban volt Maxim Gorkijjal s elbúcsúzott tőle, mikor visszatért hazájába. A táv­irat elmondja, hogy a nagy orosz költő napjai meg vannak számlálva. Eleinte nem is gondolt rá Gorkij, hogy az am­nesztiát igénybe vegye, de orvosa végre is megmondta neki, hogy tüdőbaja gyógyíthatatlan. A költő hazament i meghalni. Angol néptanítói* sztrájkja London, január 31. (Az Est tudósítójától./ Három év óta követelik Herfort- shire grófság néptanítói fizetésük javítását, mert őket fizetik leg- I rosszabban egész Angliában. Tavaly októberben az egész tartomány nép­tanítói elhatározták, hogy odahagy- ják állásaikat, ha nem adnak nekik fizetésj avitást. Százhetvennyolc ta­nító felmondott az iskolafentartók- nak, az államnak és a községnek egyaránt. Ezek közül nyolcvan ta­nító fölmondása a jövő hétfőn jár le és hétfőtől kezdve nyolcvan elemi I iskolában nem lesz tanítás. A többi tanító 4. fölmondási határideje két hónapon belül fog lejárai. Jogi tanszék a Műegyetemen — Az Est tudósítójától. — A műegyetemi tanács — a mint Az Est megírta — elhatározta, hogy a mérnökök intenzivebb jogi kikép­zése végett jogi-enciklopédiai tan­széket szervez, Jankovich Béla kul­tuszminiszter ehhez beleegyezését adta. A műegyetemi tanács most el­határozta, hogy a tanszéket meg­hívás utján tölti be és dr. Friedmann Ernőt, Jankovich Béla kultuszmi­niszter titkárát hívja meg az uj katedrára. Merénylő KeresKedősegéd Bécs, január 31. (Az Est tudósítójától.) Egy csemegeüzletben a Schotten- felsstrassen tegnap este űzletzárás iuéjen Leinweber Ernő 'tizeunyotcéves kereskedősegéd meg akarta ölni gaz­dáját, Pühler Albert kereskedőt. Be­toppant hozzá az irodába és szó nélkül többször rálőtt. Az egyik golyó a kereskedő arccsontját törte össze. A merénylőt sikerült kézre- keriteni. A rendőrségen megtagadott minden felvilágosítást, azt mondja, kérdezzék meg a gazdájától. Pühler sebesülése komoly. Állítólag azért akarta megölni a kereskedőt segédje, mert egy vevő újévi ajándékot adott Leinweber számára és Pühler magá- tartotta a pénzt. na TŐZSDE Érték Magyar hitel .......... Osztrák hitel ......... 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. Jelzálogbank ............. Leszámitolóbank .... Hazai Bank ............. Magyar Bank .......... Keresk. Bank ....... RÍ mamurányi ......... Salgótarjáni ............. M. Ált. Kőszénb. Közúti Vasút ......... Városi Villamos .... Adria ........................ Gabona (50 kg.-kánt.) Í ánrilis........ mái us .............. I október ...... Rű»f 4KaLS ........... október ...... ** Tengeri májasra .... Bécsi érték Osztrák hitel .......... Magyar hitei........ Osztrák-газет- áliainv. Déli vasút ................. Alpesi ........................ Skcda u U UV u uu Január 30 tárlat 848 - 639- 83 80 717 - <142 25 524 - 289- 522 50 3332 - 049 60 759 50 1059 - 623 — 330 50 585 ­1184 11 85 tO 91 8 90 8 53 7 74 77; 73 67X 638- 845 60 716- 103 60 815 7S 701­Mai árfolyamok Elofozsde Déli tőzsde zárlat megnyitás 850­851 ­640­641 ­84 35 S4 50 718­7X9 — 448 ­449 — 526­527 ­290­291 ­521 — 522 — 3830 — 3832 ­652 ­654 — 760 — 762 — 1060 — 1063 — 626 — 328 — 329 — 593­“ •/,12-kor ■M-kor 1184 1187 11 88 11 89 10 91 10 94 8 90 8 92 ,8 52 8 53 7 74 7 71 7 74 7 72 6 70 674 689 60 848­t&z 717 60 718 50 103 60 104­818 — 819­701­762­Erték A kedvezi pénzpiaci hírekre és 3 magasabb külföldi jegyzé­sekre viharos hausse-mozgalom támadt az előtözsdén, melynek legkiemelkedőbb momentuma a Koronajáradék félszázalékos emelkedése volt. Az összes bnnk- értákek, főleg a két Hitel, a Jel­zálogbank, Lcszámitolóbank, az Agrárbank s Kereskedelmi Bank lényegesen emelkedett, csak a Magyar Bank, a Közúti és a Városi emelkedett mérsékeltebb kurzusokon. A helyi piacon Is nagy szilárdság van, a Dräsche 1085, Szászvári 430, Urikány 330, Vasutjorgalmj 140 korosán köttetett. BÉCS. A járadékok élénkek, egyébként a pia« szilárd. Ma­gyar koronajiradék 81’10 K, májusi járadék Si’30 E. Áru Kevés üzlet mellett nyűgeit a hangulat és jobbára vált«, zaUaack аз árlciyamsk. A rutén pör Máramarossziget, január 31. (Az Est tudósítójától.) Dr. Klein védő ma táviratot ka­pott Pétervárról gróf Bobrinszkgtőt, a ki bejelenti, hogy a jövő hét elején Máramarosszigetre érkezik. A mai tárgyaláson a szőlősegresi (Ungmegye) tanukat hallgatták ki. A tanuk között néhány vádlott zsol­tárokat, imakönyveket terjesztett, de Sztajkó Illés községi biró úgy val­lott, hogy tizenöt éve, mióta ő a község élén áll, ott nem volt scíiizma,- mozgalom. Hajókatasztrófa Norfolk, január 31i (Az Est tudósítójától.) Rock Island közelében tegnap a niocroe gőzös a nagy ködben össze-* ütközött a Nantucki hajóval és a Monroe alig negyedóra alatt elme­rült. A Nantudd a szó szoros értel­mében kettészelte a Monroet. Hiva­talosan azt jelentették tegnap este, hogy a Monroe huszonhárom utasa és huszonnégy matróza a tengerbe fűlt, harmincegy utas és huszonöt matróz megmenekült. Norfolk, január 31. (Az Est tudósítójától.j A Nantucki, a mely maga is erő­sen megsérült, idehozta az elsulyedt Monroe 85 megmentett utasát, ösz- szesen 48 ember veszett a tengerbe. A megmenekültek azt beszélik, hogy hajójuk egy negyedóra leforgása alatt két részre szakadt és eltűnt a hullámok közt. Igen sok utas a ron­csokra kapaszkodott föl s igy me­nekült meg. A norfolki kikötőben a nép, a mely [ tudomást szerzett a hajótörésről, meleg ruhákkal várta a menekülteket a kik majd megfagytak. A Nantucki kapitánya maga mentett ki a jég­hideg vízből egy nászutaspárt. A férfi hajánál fogva tartotta a vizszi- uen fiatal feleségét, felöltőjének gal­lérját fogával szorította össze, mert [ már-már kimerült. Még mielőtt Nor- folkba ért volna aíNantucki, a fiatal asszony méghalt. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézel jelentése.—} A fagy gyöngülése mállóét, egye. lőre még hideg és túlnyomóan szá* ráz Idő oárható. Sürgönyprognó­zis : Semmi, vagy kevés csapadék, később enyhébb. Dili hőmérsékleti 8 Z C. • ír*

Next

/
Thumbnails
Contents