Az Est, 1914. április (5. évfolyam, 78-102. szám)

1914-04-01 / 78. szám

‘ Budapest, wié * Szerda * április 21 V. évfolyam * 73. szám, Előfizetési árak : Egész US.— korona Félévre 9.— korona Negyedévre.»,.; 4^0 korona Egy hóra ........ 1.60 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken 0 fillér. bbscmsbni Politikai napilap — Felelős szerkesztő: Miklós JIndor 9 Megjelenik délután Szerkesztősig s DÍJ. kerület, Miksa*utca 3. M, Kiadóhivatal s üli• kér., Erzsébetek Urát 2G» Fiók'kiadóhivatal: V. kerület, üáci-körát Z4, *9. l román MKáí úgy felfújta Tisza barátsága, hogy már ökörnek érzi magát. Úgy­nevezett külturligájának nagy­gyűlésén aztán olyan bőgőst ren­dezett Tisza paktáló társasága, hogy, a józan és müveit európai­ul esak úgy zúgott tőle. Egyé- emi tanárjaiknak, táborn okaik- ak s más, katonáiknak politikai éretlenségéről nem is szólva, har-'j sány nevetéssel kell fogadni a nágyzoló bocskoros\intelligenciá­nak azt a kijelentését, hogy a románoknak azért van joguk Ma­gyarországhoz, mert a román kul­túra van olyan nagy, mint ,aí magyar. Emellett szinte eltörpülj nr a szegény fenyegéTőzés, hogy. a dróttal foltozott román sereg felosztja a monarchiát. Valóban egy olyan nép, a melyet csak nemrég mulattak be a szappannak, nem kukorékolhat élesebben. Hát csak kukorékoljon szegény s higyje, bogy nagy- hatalmiságának napja pirosodik a hajnali égen s nem pálinkától rezes orra fénylik a szeme alatt. Ha nekik a hazug hencegés a boldogságuk, hát űzzék szegé­nyek, mi égy nagy kuiturnép nyugalmával nézhetjük és moso­lyoghatjuk őket. Tekintsük őket úgy, mint a hogy az oroszok tekintik a mi reprezentatív ro­mánunkat, Tiszát, a ki viszont nem a szappantól, hanem a né met császár kézszoritásától lett mámoros. Ilyen állapotban cikket irt s a kegyelmes urat megint elra­gadta a temperamentuma. Csak­hogy mig a parlamentben, kor- tesntjain és a pártjában minden felelősség nélkül rúgja a port s járja csürdüngölőt kedvenc­dalának, a: »Túr a disznódnak dallamára, addig a külpolitiká­ban mindig megüti bokáját. Az orosz és francia lapok fel háborodva Írnak a vérmes cik- kezőről, a ki felelős állásában oly romános hetykeséggel beszél egy európai háborúról, mint egy kis- nátháról. Két parancsa van Ti­szának : egyik, hogy a románok­nak mindent megadjon, a másik, hogy a magyaroktól mindent el­vegyen. Ez bécsi parancs s a vas- gerincü férfi, a gyémántszivü hazafi alázatosan engedelmes­kedik. És forgatja a kétélű kar­dot vakon, vakmerőén az európai köznyugalom feje fölött, mig a hatalmak a béke érdekében szép szelíden, de kellő erélylyel, ki nem veszik a kezéből. Á bécsi és velencei császártaláiliozás Frankfurt, március Sí. (Az Est tudósit ójától., A semmitmondó félhivatalos köz- j lémén ynyel szemben, a melyet a Norddeutsche -; Allgemeine Zeitung Vilmos császárnak bécsi és velencei látogatásáról nyilvánosságra hozott, .a Frankfurter Zeitung berlini íudó- ! silója hiteles értesülésekre támasz­kodva azt jelenti: lapjának, hogy 'Becsben és Velencében fölötte fontos politikai tanácskozások voltak Vil­mos császár és Ferenc József király, illetőleg Viktor Ernáiméi király kö- ! zött. Különösén d velencei találkozás tekinthető elsőrangú politikai ese- 'menynek, még pedigazéri, n-evi nyílt j titok volt, hogy il személyes viszony Vilmos császár és az olasz jkirály között nem a lehető legjobb. Az idézett lap tudósítója megállapítja, hogy a velencei találkozáson a sze­mélyes ellentéteket elsimították és a két uralkodó közöli valósággal ba­rátságos a viszony. HerMomer menthetetlen London március hl. (Az Est tudósítóidtól,/ Huber Herkomer .életéről lemond­tak az orvosok. A művész már évek óta súlyos asztmában szenved és télen többször volt olyan rosszul, liogy életét féltették. Ä beteg leg­utóbb tüdőgyuladást kapott, a melyből valamennyire kilábolt s ak­kor az orvosok Dewonshirebe küld­ték. A legutolsó bulletin úgy szól, \ hogy Herkomer menthetetlen. Máder Rezső az Operaház igazgatója ? — Az Est tudósítójától. — Két esztendő óta áll a budapesti Operaház igazgató nélkül: korpiány- biztos; főrendező é's" olasz karmester| vezette' a színházat, a. melynek szín­vonala nem igen emelkedett, kiadá­sai mindig emelkedőben voltak, látogatottsága pedig alacsony ma­radt e két esztendő folyamán. Ezek 1 az eredmények nem maradhatták titokban, az Operaház vezetőségé­nek felső fóruma régebb idd óta j elégVdctleukedik a színházban ural- j kodó állapotokkal, és az Operaház körül hetek óta egyre határozottabb formában beszélik,' hogy a színház élére igazgatót állítanák és a nevek közül, a melyek e kombinációkban felmerültek, legsűrűbben emlegették az Operaház volt igazgatójának, Má­der Rezsőnek a nevét. A színházhoz közelálló körökben j a legutolsó napokban ismét határo­zottan merült, föl annak a hire, hegy i illetékes körök tárgyalásokat kezdtek | Máder Rezsővel. Bizonyos, hogy Má­der a minap Budapestre érkezett és éves lakást bérelt, ez a körülmény tehát megerősíti a híresztelést, a mely szerint a volt igazgató ismét vezető állást kap az Operaháznál. TŐZSDE Március Mai árfolyamok SO Elötözsde Sáli tőzsde r-b zárlat zárlat megnyitás Magyai Hitei ............. 84 3 75 845 — 845 — Osztrák Hitel ........... 63 7 80 638­638 ­4 %-os koronáját. 82 20 83 85 82 25 Osztr.-magy. iliamv. 712 ­713 ­712 50 Jclzilogjoank............... 44 1 ­441 50 441 ­Leszámít olóbank .... 607 ÖO 508­507 60 Hazai Bank ........ 28 1 ­281 — 280 60 Magyar Bank.,....... 532 ­532 50 533­Kereík. Bank ........... 36 45 -­3645 ­3645 — Kinjamurányi ...... 651 50 654 50 655 ­Salgótarjáni ............... 71 6 ­718 — 713 ­M. Alt. Kőszénb. .. 1053 ­1063 ­1061 ­Közúti Vasút ........... 63 6 50 338 ­635 50 Városi Viilanios .... 325 25 325 50. 325 ­Adria................... • 620 — ©a&®íaa '/,i2-kor ■ól-kor (50 legeként.) f április .......... 12 84 12 73 12 75 13uza v május............... 12 74 12 61 12 62 1 október ...... 11 34 11 26 1126 Rozs / aPríhs- ............. 10 20 .10 15 10 25 8 76 8 72 8 75 ... f április ............... 7 8 8 7 83 7 87 ^ar> \ Oktober ...... 7 84 7 76 7 80 Tengeri májusra .... 6 85 6 78 6 80 Bécsi érték Osztrák mtej ......... . 63 7 50 0S8­638 75 Magyar hitel 842 ­842 — 842 60 Osztráb-magy. állanxv. 713 60 713 ­713 25 Déli vasút................... 10 3­103 ­1Ó3­Alpesi..................... 82 7 50 831 ­833 ­759 7ő 730­760­Éa-íék Csak orvéivá történt néhány kötés az elötűzsdén és az ár- iolyamok egy árnyalattal1 ked­vezőbbek. A pénz iac megnyug­tató alakulása és a külpolitika elcsendesedése sem képes az üzletet megélénkíteni. Még a hivatásos spekuláció is tar­tózkodott mindennemű tranz- sasiétól. BECS. Vasértékek a német. hengerelt vas árainak le zálli- tása ellenére edezeti vásárlá­sok következtében szilárdak, egyébként az irányzat nyugodt, az árfolyamok tartottak, Áru A felmondási táblára 15.000 nun. búzát, 9500 mm. rozsot és 6000 mm. zabot Írtak ki. Mindazonáltal a malmok nagy- eladásaira lanyha volt az irány és 'őleg a snáiusi búza gyen­gült. A rozs tartott, a zab olcsóbb, a tengeri is lemor­zsolódott, A sajtótörvény végrehajtási utasítása — Az Est tudósitójától. — Az április ll-.én érvénybe lépő uj . sajtótörvény végrehajtása tárgyában [miniszteri rendelet fog intézkedni s mert ezek az utasítások a törvény kihirdetésével egyidejűleg nem tétet- tek közzé, az a hit kelt szárnyra, hogy a kormány itt az utolsó pilla­natban még meglepetéseket tartogat. Magához dr. *Balogh Jenő igazság- ügyriiniszterhez fordultunk a ki a következőket mondta munkatársunk­nak : — A végrehajtási utasítás ponto- zatait több ministertársammal kellett fixirozni, ez az oka, hogy még nem, jelent, meg. Megnyugtatom azon­ban, hogy a legrövidebb időn belül és minden részletre kiterjedő" utasí­tást minden érdekelt félnek kézbe­sítem fogjuk s azt közhírré teszszük a remélem, hogy ez a végrehajtási rendelkezés közmegnyugvást fog okozni. ______ El fogták az egyik zág«n- feárKányi rablogyilKost Jfézdivásárhely, március 31. /Az Est tudósítói ától. j A zágonbárkányi rablógyilkosok, a kiket életfogytiglani fegyházra Ítél­tek, tudvalevőleg megszöktek az ügyészség fogházából. Ma táviratilag értesítették a királyi ügyészt, hogy Grezsenicset Putna-telépén, mikor: át­lépte Magyarország határát, a román katonaság elfogta. A -haramiát a román csendőrségnek adták át, a meiy a fogsáni törvényszékre' 'szállította. Grezsenicset csak a kiadatási eljárás után adják át a magyar hatóságnak. A másik megszökött ■ rablógyilkost nem találják. Caüi&uxné bírái előtt Páris. március 31. tAz Est tudósítójától./ Junius második felében lesz a vég- tárgyalás.’ Cailíauxnc ellen. A véde­lem minden Követ megmozgat, hogy a vád ne gyilkosságra szóljon, hanem | legrosszabb esetben emberölésre, vagy súlyos testi sértésre, a mely halálos kimenetelű volt, és jogászkörökben általános az a vélémény, hogy olyan hatalmas védő, mint tábori, célt is i fog érni, annál is inkább, mert az eddigi bizonyítási eljárás során ki- l Hallgatott tanuk nem vallottak ked­vezőtlenül Caillauxnéra. Milyen idő várható? — A meteorológiai intézet /derítése. -» Száras idő várható még erős éjjeli lehűléssel. Sürgöttyprognó. zis: Száraz, északon, keleten éjjeli fagy. Deli hőmérséklet 6 3 C,

Next

/
Thumbnails
Contents