Az Est, 1915. július (6. évfolyam, 183-213. szám)

1915-07-01 / 183. szám

2, oldal. Csütörtök„ jufiús 1, A pápa 82 levelét felbontották Berlin, junius 30. (Az Est tudósítójától) A Tageszeitung hitelesen közli, hogy az olasz katonai cenzúra eddig a szent­széknek összesen 82 levelét bontotta {el. A katonai hatóság azzal menle- getődzik, hogy tévedés történt. A fel­bontott levelek majdnem kizárólag a központi hatalmak egyházfeiedel- meihez és egyházi főhatóságaihoz vol­taic intézve. Egy évi háborút várnak az olaszok Bécs, június 30. (Az Esi tudósi lójától) A Neues Wiener Journal-nsk táv­iratozzék Géniből: A Gazette de Lausanne római tudósítást közöl arról, hegy az olasz fővárosban mennyire csüggedt a hangulat. Min­denfelé arróí beszélnek, hogy Kon­stantinápoly meghódításától mesz- szebb van a négyes-szövetség, mint valaha és a háború még legalább egy évig el jog tartani. A külföldi lapokat nem engedik be Olaszországba, sőt a semleges államok lapjait is erősen cenzúrázzák, mégis mindenki tudja Rómában, hogy az orosz sereg Ga- ■iciában véres vereségeket szenvedett s megkezdte a kivonulást, a balkán államokra pedig aligha számíthat az entente. Marconi hadnagy lett Lugano, junius 30. (Az Est tudósítójától) Marconi a műszaki kaszárnya ud­varán vasárnap délelőtt az ünne­pélyesen egybegyült tisztikar színe előtt letette a katonai esküt. Marconi a katonai távitfó-testület hadnagya lett. Az olasz katolikus népszövet­ség elnökét, gróf Della Torrét szintén hadnagygyá nevezték ki. Salandra a harctéren Chiasso, iunius 30. (Az Esi tudósitójától) Az egész olasz sajtó nagy fontos­ságot tulajdonit a miniszterelnök utazásának. Salandra tegnap a fő­hadiszálláson tanácskozott a király­ival, majd Cadorna vezérkari főnök­kel a katonai helyzetről és a hadsereg szükségleteinek ellátására kibocsá­tandó rcndclctekről. Egyes lapok sze­rint a miniszterelnök a frontra is ki­megy. Csütörtökre Várják vissza Ró­máim Salanrdát s akkor miniszter- tanács lesz. A turini Starnpa értesü­lése szer int Salandra a legutolsó minisztertanács határozata élteimé­ben utazott a királyhoz és vissza­térése után fontos döntések lesznek a négyesszöveíségnek a balkán álla­mokra kifejtendő nyomását illetőleg. Bécs, junius 30. (Az Est tudósítójától) Csernovicból jelentik a N. W. Jour­nalnak : Tegnap izgalmas repülőgép­harc volt a város fölött. Már napok óta keringtek orosz aeroplánok Cser- novic körül, bombákat próbáltak dobni a Prulh hiújára és a zuckai vasút­állomás épületére, kárt azonban nem ElsiMgre&ziett angoi ftafó 'Rotterdam, junius 30. (Az Est tudósítójának távirata) A Dunfriesshire nevű angol bárkát Tiiesmelstől délnyugatra megtorpe­dózták. A legénység a milíordi ki­kötőbe partraszállott- V. D, @f mzm síiéi üieisií wáliigs 14 gsSri 23u!táás3n ygpsa*a!kit§á!k sa kor­üCoraaffit&nács a fí§ia2a£SissááSIá$©s$n Bfiklös Ta®§8$’ife©s,e@ߧ©fc «©ata marik ff@i©láfs&é«j}5’© ^©bussí Berlin, junius 30. (Az Est tudósítójának távirata) Oroszország belső válságáról a »Stockholms Dagblacl« a következőket jelenti: A galíciai nagy orosz vereségek következményei mutatkoznak már Oroszország belső politikai viszonyai­ban is. Az eddig mindenható háborús párt tekintélye már is sokat szenve­deti. A pánszláv háborús párt szó­szólóinak a helyzete kezd nehéz lenni. Maklakovnak, egyik leghatalmasabb képviselőjüknek távoznia kelleti a kor­mányból. Bizonyos helyeken Szaszo- nov állását is nagyon megrendültnek tartják. A mi a felelős katonai veze­tőkéi illeti, eddig csak Nikolajevics Miklós nagyhercegnek sikerült tekin­télyéi megtartani. Katonai bűnbakot kellett azonban találni, a kire az utóbbi vereségek ódiumát hárítani lehetett. Ebből a szempontból kell megítélni Suchomlinoo hadügyminiszter vissza­lépését, a ki pedig több mini tíz éven át viselte hivatalát. Látszólag sikerült a felelősség fő részét a katonai organi­zációra hárítani, a melynek elégtelen­sége lehetetlenné idle a legmagasabb katonai vezetésnek, hogy a stratégiai terveket sikerrel vigye keresztül. Su- chomlinovnak bizonyára nagy tekin­télye volt a nagyhercegi katonai párt­nál. Ő volt az, a ki annak idején nyo­matékosan hangsúlyozta az orosz had­sereg teljes harci készenlétét. Hogy a felelősség öt súlyosabban lerhelLe, mint a többi katonai vezetőt, azl a jövő fogja megmutatni. Eddigelé, úgy látszik, hogy őt terheli a felelősség oroszlánrésze. Utódja, Polivanov gya­logsági tábornok politikai tekintetben még fehér lap. 1c. m. Rotterdam, junius 30. (Az Esi tudósítóidnak távirata) A Handclsblad írja a keleti helyzetről: Valaminek történnie kel­lett, a mi az oroszok galíciai helyzetét még rosszabbá tette, mint a milyennek lenni kellett volna ; ezt belátták az illetékes orosz körök is, de nőm tudják, hogy kit tegyenek felelőssé. A katonák csodálatraméltó szívós­sággal küzdöttek; a parancsnokok a visszavonulásnál nagyon ügyesek­nek mutatkoztak. Senki sem meri a felelősséget Niko­la j t v i c 8 Miklós számlá­jára Írni, ezért hárítot­ták át a felelősséget a hadügyminiszterre. Van Dyl. Rotterdam, funius 30. (Az Est tudósítójának távirata) A Times jelentése szerint péter- vari lapok az orosz kormány újjáala­kításával foglalkoznak. Több duma- képviseíó'nek tárcát szánnak ebben az uj kabinetben. A lapok sokat foglal­koznak azzal a űumaüléssel is, a mit legközelebb fognak tartani, hogy a lövőszergyártás fejlesztéséről tárgyal­janak. Az orosz főhadiszálláson a cári sá­torban koronatanácsot tartottak, a melyen Polivanov tábornok, Nikolajevics Nikolaj nagy­herceg és a vezérkari főnök is részt vettek. Van Dyl. Bécs, junius 30. (Az Est tudósitójától) A Neue Freie Presse írja : Suchom- linov hadügyminiszter azért bukott meg, tmert az orosz hadsereg súlyos vereségeiért bűnbakot kerestek. Suchom- linov tábornokkal az orosz hadsereg újjászervezője tűnt el.Miután az orosz­japán háborúban teljesen szétmállott az orosz hadsereg, a cár Fáidig er tá­bornokot tette meg hadügyminisz­terré, a kinek volt bátorsága az öreg tábornokokat kérdezetlenül nyug­díjba küldeni; rendet teremtett a hadseregben, de nem volt szervező tehetség és néni is ment semmire. Suchomlinovot a tisztképző aka­démia igazgatói állásából hivta a cár a hadügyminiszterségre. Ennek a tábornoknak akkor már nagy hire volt. Az ő keze alól kerültek ki a vezérkari tisztek és több érté­kes katonai szakmüvet irt. Jóval a háború kitörése előtt befejezte az orosz hadsereg átszervezését, gyak­ran volt Parisban és a francia vezér­karral együttesen dolgozta ki a mostani háború terveit. Az udvari intrikák következtében kellett meg­buknia s egy egészen ismeretlen tábornok, Polivanov került a had­ügyminisztérium élére, a ki nyilván vak eszköze lesz a pétervári háborús pártnak az udvarnál. Bei tin, iunius oO. (Az Est tudósitójának távirata) A Vossische Zeitung-nők jelentik ker ülő utón Pfiervárról: A moszkvai közigazgatás nyilatkozatot tesz közzé, a melyben közli, hogy Moszkvában junius 2-tól 13-ig 64 koleraeset for­dult elő, ezek közül 14 halálos volt ugyan, de a járványt most már el­múltnak lehet tekinteni, mert junius 13-ika óta uj eset nem fordult elő. A Vossische Zeitung tudósitója ezzel szemben megállapítja, hogy a moszk­vai rendőrséghez érkezett jelentések szerint junius 14-től 20-ig Moszkvá­ban hivatalosan további 29 kolera­esetet jelentettek be, a város környé­kén pedig kilencet, csakhogy ezek a hivatalos kimutatásban már nem sze­repeltek, mert a moszkvai rendőr­főnök junius 21-én kelt 2875. számú rendeletével úgy a rendőrségnek, mint a városi tanácsnak megtiltotta, hogy a gyanús megbetegedésekről jelentést tegyenek közzé. Ugyané lap tudósiLója Astrachanból azt jelenti, hogy az Astrachanlól keletre lévő kirgiz telepeken eddig 17 község van megfertőzve a pestistől. A legfőbb egészségügyi igazgatás megbízásából Berov tábornok Astrachanba utazott. G. ©a,s?ssE®s,!Eság2£Si?a SbetysíBsJásSt as aránjfpéBísfi Pétervár, junius 30. Az állami Sank elrendelte, hogy aranypénzt ne hozzanak többé for­galomba, hanem az állami bankba szolgáltassák be. Repiäisigep-ifoaB’e Cses'KfűwIc fUS itt tettek. Mikor tegnap ismét megjelent egy orosz repülőgép Csernovic fölött, egy kétfedelű gépünk sietve felszállt, körülbelül másfélezer méter magas­ságban az ellenséges aeroplán fölébe került és lövöldözni kezdett rá. Az orosz repülőgép elmenekült. Orosz kölcsön i&regSiáBsan Pétervár, junius 30. Császári rendelet felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a londoni piacon 50 millió fontnyi rövid lejáratú kincstári jegyet bocsásson ki. Mx amgoi I3szen*g&di»tüs Rotterdam, június 30. (Az Est tudósítójának távirata) Londonból jelentik, hogy a Times szerint a lőszergyártáshoz toborzott munkások kielégítő számban jelent- keztek, de a lapnak az a véleménye, hogy okvetlen szükséges volna, hogy még ennél is többen jelentkezzenek. Több munkaadó a munkásait nem engedi el, bogy a lőszergyárakban vállaljanak munkát. Írországban bi­zottság alakult, hogy szerzvezzék az ország élelmiszerrel való ellátását, ^irra az esetre, hogyha a háború az 1916-iki aratás után is tart. Van Dyl. Rotterdam, junius 30. (Az Est tudósítójának távirata) A Kynock birminghami cég, Anglia legnagyobb lőszerszállitója, üzleti titkait a kormány rendelkezé­sére bocsátotta. V.' D. Rotterdam, iunius 30. (Az Est tudósilójának távirata) Long miniszter az alsóházban tör­vényjavaslatot nyújtott be, a mely­ben a kormány azt javasolja, hogy a királyság valamennyi tizenöt-hatvanöt éves jérfi és női lakosáról jegyzéket ké­szítsenek. A javaslatban intézkedések vannak, hogy az ipar a legnagyobb produkciót érje el a legkisebb költ­séggel. V. D. Mz Medernek sorozása Fi»anciaop>szág&mi Lyon, junius iO. A Progrés jelenti: Pártában ki­adott félhivatalos kommüniké fel­hívja a szövetséges államok ka­tonaköteles polgárait, hogy tegyenek eleget katonai kötelezettségüknek, mert ellenkező esetben fel fogják őket szólítani, hogy Páris mege­rősített tábort hagyják el, miután jelenlétük több tekintetben kényel­metlen és kínos. Szabadságukban fog azután állni a hadizónán kivül letelepedni, vagy Franciaországot elhagyni. JS fitkóovut f&ipitatsii Ikeii Rotterdam, junius 30, (Az Est tudósítójának távirata) Londonból jelentik : Ramsay Mac­donald képviselő Birminghamban nagy beszédet mondott arról, hogy a háborút mindenáron folytatni kell addig, a mig a helyzet teljesen nem tiszta. 1871-ben Franciaország le- alázásával és elégedetlenségével kö­töttek békét és mindig ilyesmi okozza a későbbi háborúkat. Van Dyl.

Next

/
Thumbnails
Contents