Az Est, 1920. szeptember (11. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

jr je Franciaovézág elnökváJjtfíg előtt jfüerlin, szeptember 15 (JIT Est rendes tudósítójától) jelentés szerint a kamara folyosóin tegnap több képviselő De- schanel állapotáról beszélgetett s igy terjedt el a hir, hogy az államfő beteg s számot kei! vetni az uj elnökválasz­tással. Később tudódott ki, hogy az elnök, a ki már annyira kihevert e ba­ját, hogy ismét át. akarta venni hi­vatalának vezetését, a múlt héten me­gint idegrohamol kapott. Orvosi kon­zíliumot tartottak, a mely után a belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy Aixles.Bainsbe utazik Millerand miniszterelnököt értesíteni a helyzetről. Mihelyt Millerand visszatér, jninisz- tertanács fog foglalkozni ezzel a fontos kérdéssel. Marcel Hátin, az Echo de Paris ma reggeli számában azt írja, hogy Brice képviselő, Deschanel apósa, már bejelentette a kormánynak, hogy az elnök mihamarabb le akar mondani tisztéről. (U.) *. JWWWWWWWtAAWVWW&ft A demokraták nem vaSznek / $zt az alpolgánjjCster- v választás^ a a — Az Est tudanlójától — í Az álpolgármjdKer-Választás nem /fog oly simája^ történni, mint a fpolgármesterüfltflasztás. A választás f sima lefolwTát nem az ellenzék ! fogja medfövarni, hanem a többségi párt Jenőiében való. nézeteltérés. cinók ráták elhatározták, hogy a szavazáson nem vesznek részt. Antony Béla esztergomi polgár- mestert minden körülmények között meg akarják választani alpolgár­mesternek. Antony Ilivel oly fontos­nak tartják az ő megválasztását, hogy mivel a két alpolgármesteri állásra egyszerre kellene szavazni, sem Rényire, sem Foíkusházyra nem szavaznak, csak egyedül Ántonyra, hogy a relativ többséget minden körülmények között biztosítsák. A demokraták álláspontja az, hogy sem Fólkusházy Lajosra, sem Bcnyi Dezsőre nerti szavazhatnak, mert mindketten demokraták voltak és most. a kurzussal haladnak. Olyan hírek is terjedtek el, hogy a demokra­ták le fognak mondani és kivonulnak a közgyűlési teremből és i(y irányú nyilatkozatok is jelentek meg. A de­mokraták körében az a felfogás ala-- kult ki, hogy semmi körülmények kö­zött nem mondanak le s a helyükről nem távoznak el, mert; személyi kérdések miatt nem vethetik fel .a kabinetkér­dést. A demokraták szerint, a mig fizikai erővel nem akadályozzák meg működésűket a főváros közgyűlésén, vagy a mig odakünn nem csinálnak nekik kellemetlenségeket, addig ők feltétlenül teljesíteni fogják azt a kötelességet, a melyet a választás rá­juk rótt. A mai rendkívüli közgyűlésnek négy pontja van : 1. Az általános tiszt- ujitás folytán betöltendő két alpol- gármtcíeri állás. 2. Az állandó alpol­gármesteri címmel és jelleggel fel­ruházott tanácsnoki állásnak titkos szavazás utján való betöltése. 3. In­dítványok. 4. Interpellációk A jelölő választmány, mint isme­retes, a két alpolgármesteri állásra első helyen Fólkusházy Lajos alpol­gármestert cs llényi Dezső tanácsno­kot, második helyen Piperkovics Bá­tor helyettes alpolgármestert és Bú­záik János tanácsnokot, harmadik helyen Anjony Béla esztergomi pol­gármestert és Csupor József tanács­nokot jelölte. Az állandó alpolgármesteri állás hatáskörével felruházott tanácsnoki állásra pedig a következő sorrend­ben történt meg a jelölés: Buzálh János, Csupor József és Bérezel Jenő tanácsnokok. Az indítványok között szerepel Pető Sándornak.az indítványa. Pető Déri alpolgármester érdemeit fogja méltatni, a kit tudvalevőleg nem is jelöltek. Pető követelni fogja, hogy az ‘alpolgármesteri választásokat halasz- szák el és uj jelöléseket foganatosít­sanak. Bon József a Chevra Kadisá­ban történő visszaélésekéül fog- inter­pellálni. A tanácsnokok választása valószínűleg szeptember 22-én lesz. El akarják távolítani a zsidókat, különösen erős a harc a szabadkő­művesek ellen. Előreláthatólag a kö­vetkező tanácsnoki állások üresed­nek meg : Déri és Harrer alpolgár­mesterek helyei, továbbá Krátky, Piperkovics és Buzálh tanácsnokok nyugalombavonulásával két jogi és egy műszaki tanácsnoki állás. Kemény . Géza és Vita Emil azért távozik, mert zsidó azután Városi] Gyula, a ki a radikális érában is szerepelt, továbbá Wildner Ödön és szabadkőművesség miatt körülbelül három tanácsnok. A cseh szociáfisía pártban a túlzók kerekedtek felül A szociálisfa miniszterek kilépnek a kormányból S-ága, szeptember J4 la gyár Távirati Iroda) A Cseh SajLjiroda jelenti: A#Teh szociáldemokrata párt képviselnie ma délután a k|pviselőházbann?rtekcz- letet tartott jtéemec képviami elnöklé­sével. Neme« jelenlést^ett a politi­kai helyzetről, és njKsl belső viszo­nyairól, majd létolvasta a szociál­demokrata miniszterek levelét, a melyben a párt hozzájárulását kérik ahhoz, hogy a miniszterek kiléphesse­nek a kormányból. Tusar miniszter- elnök egy levéllel, kapcsolatban hosz-' szabb nyilatkozatot tett. A párt a miniszterek kívánságához hozzájárult. Tomaseknek, a képviselőház elnöké­nek azt a kérését, hogy tisztéről szin­tén lemondhasson, egyhangúlag elve­tették. A kongresszus elnapolására vo­natkozó indítványt harminckilenc szó­val tizennyolc ellenében elfogadták. A tanácskozás végén Bechyle képvi­selő az úgynevezett jobboldaliak vég­rehajt óbizottságának nevében kije­lentet te, bogy a mai határozat után a jobboldaliak képviselete nem alkothat többé külön irányt a-pártban s ennél­fogva likvidál. ALendv&yutssi rablógyilkos. ..nyomozása\~jS-jAz^Est tudásWú&m — Ke<wen dautár^l^y óra tájban báró/fVeiss M&tfßd Lendvay-utcai villájában betapjárt. Szabó Ferenc lnbáfiiester jtfPgzavarta munkájában a Jietörőtpi ki erre Szabót négy re- vm vei^fvéssel megölte s azután el- n lenekül t. A gyilkosság ügyében a rendőrség teljes apparátussal nyomoz, de eddig pozitív eredményt még nem crt el. Megállapították, hogy a tettes a villa előtt álló soffőrt félrelökve a Bu- lyovszky-utca felé vetette magát és ott a Bulyovszky-utca 25. számú házba szökött. Itt a házmestsrné fel akarta tartóztatni, mire ő odakiál- lolta: Engedjen, mert üldöznek! Át­vetette magát a kerítésen s a szom­széd házon keresztül az aréna-nli tenniszpályára futott s azután el­tűnt. A rendőrség nem tartja kizártnak, hogy a tettet, az egyik környékbeli villában szolgáló urasági inas követte el. Ezt a gyanút igazolja az, hogy a tel!esnek úgy a tett színhelyével, mint az egész környékkel teljesen is­merősnek kellett lennie. A Lendvay-utca 25. számú házban a házmesterné azt vallja, hogy ő a gyilkost többször látta, Csak nem tudja, hol és mikor. A személyleirások igen eltérők. Egyesek azt állítják, hogy urasági inasruha volt az illetőn, valószínű azonban, hogy kalonazubbony, civil­nadrág és civilkalap volt rajta. Kalapját a tett színhelyén felej­tette. A kalap középen bevágott, di­vatos formájú, barna puhakalap, há­tul szalagcsokorral. A tettes valószínűleg 19—20 év körüli, körülbelül 168 centiméter magas, kerek, pufók arcú ember, arcán- szőrtüszőgyuj^dás - nypjpai­ial. A rendőrség bejárta a környék­beli kórházakat és szanatóriumokat/ hogy megállapítsa azt, hogy a meg­sebesült tettes nem ment-e oda sebé-, nek beliötözése végett. Eddig azon- .han nyomára nem akadtak. /vw/wwje.vev MegKezdödnej az olasjp^délszlávfj|j*§yalásoK Belgiumi, szeptember 15 örY Trumbicf külügyminiszter jelenést tetytf minisztertanácson az adriai J^frdés állásáról és kö­zölt!, htPy közvetlen ‘.árnyalások lesziíWrulaszország és Jugoszlávia között szeptember 20-iku és 30-ika között, A tárgyaláson Jugoszlávia részéről Panics és Trumbics fog résztvenni, a hely még nines meg­jelölve. Trumbics holnap, csütörtö­kön expozét fog tartani a nemzet- gyűlésen a külpolitikai helyzetről.. Vérés lázadás Jugoszláviában Paris, szeptember 15 A Figaro Fámából arról értesül, hogy Jugoszláviában, Zárában és környékén véres lázadás tört ki. Laibach, Serajevo és Belgrad nagy közlekedési zavarok színhelyei. A lengyeleK elfoglalták Vladimir-Volinszliit Becs, szeptember 15 A Neue Freie Presse jelenti Varsó­ból : A 3. lengyel hadsereg eljogüHta Vladimir- Volihszkit és sók Zsák­mányt és «hadifoglyot cjtetl A lií/án-len&prellenséges* jfedést nffgszüntettéK ’bpcnfiáf/a, szeptember 15 ’inaske Tidende kovnói je- linjif' szerint a litván kormány azt válaszolta a lengyel kormány­nak, hogy Kálváriába (Vilna mel­lett) delegációt küld ki, a mely nyomban megkezdi a lengyelekkel a tárgyalásokat. Az. ellenségeske­déseket ennek következtében teg­nap déli tizenkét órakor beszün­tették. , a Duna­bizottság/szék helye — Az Est/tudósítójától — *. Különböző# lapokban kqildméj nyék jelenig meg a Dmiajypftttság] jövendőbej* székhelyér^^natkoz* lag. Egyzp lapok azt^F tudni vájj hogy a francia nüaw'Tzterelnök elfQ gadta Jíike Jon^jSifidevonatkozóeí terjesztéseit. jflmt illetékes helyről éi tesülünktP^R o híresztelések koraiak; A Duna-bizottság székhelyének' ká| déséről már több nemzetközi konfS renyia tárgyalt, eddig azonbanfjnea döntés nem történt. Az, hogy hol lesz a Duna-bizottságj tulajdonképpen nem V, franci a“’’ k'o2 mányon, hanem a Duna-hizottság teljes ülésén múlik. Tekintettel'amjj hogy minden partmenti ország a maga fővárosát ajánlja a Duna-bizotts^g székhelyéül, valószínű, hogy ■ egyilf partmenti országban sem lesz zottsag székhelye, hanem a Dunát menti országok versengésével szerig ben Páris fogja az elsőbbséget elnyerni. Nem gátolj a ez L az a körülmény, hogy Páris nem fekszik a Duna mellett] mert a Suez-csatorna társaságnak,'is Páris a székhelye. A székhelyről valjä döntés csak szeptember húszadika jelt várható. ', AAAAAAAAAAVWVVWVVVVVVV« Misseiri*& elsőrendű minőség 15 kor.-ért kapható Zafír* Soma Király-utca 16. sz., az udvarban. Telefon 13—65 Alig használ petuum« ■icz jp I .................... elad ó. Deutsch Alfréd,"Budapest, Dob .utca 10. II. 34.] Perfekt inaoyar-német Isvelezdnö ki számlázáshoz is ért, bőrgyári irodába Újpesten. azonnal felvétetik Levélbe!! ajánlatokat fizetési igény megjelölésével »Perfekt« jelige alatt Az Est újpesti fiókkiadó­hivatalába (Újpest, Arpád-ut 54. sz.) kérünk, j Cukorrépaátvevők felvétetnék, irodájába, Andrássy-ut 2. Nem igén de Űzet hihetetlen magas árakat k-v’lLiü&ms-, platina-* arany- és ezüst-ékszerekért Espár, Király-utca 50j Fogorvosod! FogtechniKusofí! Tekintsék meg mintáinkat az jjÄ2*'iÄflll2ltsy«äSiä.3®w-on. Asztalszám 14 A, Fogorvosi és orvosi müszergyár J«=Lvénytársaság Budapest, VI.. Szondy-utca 77. KLEIN SVL CíilÖS i ÁRU GYÁRA. Állandó nagy raktár dísztárgyak óa evőeszközben. Eladás nagyban les kicsinyben. VI1 , Sip-iitca20. Telefon Jó?$ef 61-52. ©sz©H használt férfipuhát V legmagasabb árban. Berger Béla, Károly- kőrtit 5. sz. I. em. Telefon: József 115—57 BfajÉif, szíjakat, íiiiíisglef azonnal szállít V&rsány Zoltán Sándor nagykereskedése, Podnumiczky-utca 69. sz. Telefon 159—63. BR8LI.IÁNS, ÉKSZEREK és mindenféle arany- és ezüst-áru- Seiler,VI., ért hihetetlen magas Arat fizetek. Aradi-u. 16. Bornazykereekedós réazéro Budapest területén megfelelő talap kerestetik Ügynököket díjazunk. Ajánlatok »Részvénytársaság 2665« jeligére Mosse Rudolf hirdetőirödájába, VI., Andrássv-ut 2. sz. lDapZszstóílteresüf! lehetőleg konyhahasználattal, azonnalra vagy elsejére. »Házaspár« jeligére kiadóhivatalba. Karpídia Gyár-utca 23 ._ ■ ■ ■ ■ I ■ 1.1 ....I.. I ......

Next

/
Thumbnails
Contents