Az Est, 1920. szeptember (11. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Csütörtök, 1920. szeptember 16; 5. oldal ■SS» Téli gond. A milyen váratlanul ^^időelőtt érkezett el ezidén a tavasz ^■es a nyár forrósága, éppen úgy jött el f körülbelül^ry hónappal hamarabb az ősz is^Jjfriáöjárás olyan, mint máskor közepén, vagy vége felé és a ^pesti ember szive félelemmel telik meg. Mi lesz a télen ? — kérdik az em­berek — és arra gondolnak, hogy min­denkinek elnyűtt már a télikabátja, foszladozó a felöltője és nem lehet újat venni. Kincs pénz, a melylyel meg lehetne fizetni a nélkülözhetetlen holmikat. És honnan kerül fa, honnan kerül szén 1 1 J • T • •' I t----- jr A válasz egj'szorü és olyan kony­áidén megérthető : nincs. És ugyanígy van a fával is. Sehol Budapesten nem lehet fát kapni, ha reggeltől estéiig is lefutod a lábad. A válasz itt is nagyon egyszerű : nincs. És ebben a szomorú­ságban már hideg szellők kószálnak az utcákon, fenyegetőn hirdetik, hogy közeleg a tél, a nyomornak és szegény­ségnek legnagyobb erősítője. A kik a szén és fa elosztás nehéz és nagy mun­káját végzik, bizonyára meg tudják magyarázni, hogy miért nincs szén és miért nincs fa és azt is meg tudják mondani, hogy mikor és hogyan lesz. De fontos 'és rtost van az utolsó pilla­nat, hogy megnyugtassák ennek a vá­rosnak a népét és fogjanak össze min­denkivel, a kinek módjában van elosz­latni a félelmes gondokat, a melyek mindnyájunk szivét betöltik. A kis gyermekek ezreit és tízezreit nem le­het kitenni a _tél rettenetes hidegének és nein szabad egy percig se késleked­ni, .ha közelebb, hozhatják a megol­dást. Éz-legyen a legfontosabb és leg­sürgősebb társadalmi kérdés. — JStfSmfeld ítéletét súlyosabb minősítéssel; helybenhagyták. A legfelsőbb katonai főtörvényszék tegnap este iuwWW^Sfrtet Strom- fgki pőrében. A főtörvény­szelí a védelem semmiségi pana­szainak heiyt nem adott, ellenben a vád semmiségi panaszát alapos­nak találta. Az indokolás kimon­dotta. hogy a tanácsköztársaság ereje a vörös hadseregen alapult s a vádlott nagy intelligenciájával és fényes katonai képzettségével akcióképessé tette a proletárhad­sereget. A bel lázadást elősegítette azzal, hogy akkor szervezte meg a vörös hadsereget, a mikor az már teljes szétziillésben volt. így felségárulást követett el, mert se­gítette a felségárulókat merényle­tükben. Tevékenyen nem műkö­dött közre az ellenforradalmi moz­galmakban s abba az országba akart szökni, a mely az árulókat befogadta. Nem a területi integri­tásért, hanem a diktatúra terjesz­tése érdekében harcolt. Enyhítő körülmények figyelembevételével a kiszabott három évi súlyos bünte­tést jogerősnek jelentették ki. — tjnogató parancs^á^whlapesti ki­rályy ügyészség dfEXTa tó parancsot adlnt ki AnkagJ/^ia 25 éves lakatos, ipvábbápArpPm József és Gulyás Már­tin kik mindhármau a Fabik­feie tengerószkülönitmény tagjai vol­tak és többrendbeli gyilkosságot kö­vettek cl. — Ugyancsak elfogató pa­rancsot adott ki az ügyészség Major', István 34 éves szerelősegéd ellen, a ki a diktatúra alatt izgatott és lázitott. Kocsi és villám««', összeütközése. Blnaifo László ÍJJVéjjíískoesis Spitz Jó­zsin fuvarosJffrfogatu teherkocsijával Mágiádéi i téglagyárból kihajtva tjku*efn egy teherkocsinak. Blaskó leesett a kocsiról, a villamos és a kocsi közé került és súlyos sérüléseket szenvedett. A Telepi-utcai kórházba szállították. Nemzeti kincs-e Liszt Ferenc hagyatéka, vagy a soroksári rokonoké? Uyhagyatéki eljárás /Liszt Feren^E nagy magyar ;:c-nc- s/erző és a/ffgoramüvész 1886-ban aalt nxcoyllayreuthban. Weimarban 1\jt ^Rendeletében általános örö- koSfn az orosz Juznovszky családból származó Sayn-Witlgemtein Karolina hercegnét, nevezetes barátnőjét, öreg napjaiban elválhatatlan kísérőjét, ki őt a Rapszódiák megírására inspi­rálta, nevezte meg. Az egymillió márkát is meghaladó vagyon, á mely bankbetétekből és a műkincsekkel és festményekkel ékes weimari kastély­ból állott, a hamarosan elhunyt Karo­lináról annak leányára, Hohenlohe Mária szül. Sayn-Wittgenstein her­cegnőre szállott. Lisztnek Magyar- országon is volt vagyona, de a wei­mari végrendelet formai hiányos­ságainál fogva csak a külföldi vagyon­részre volt érvényesíthető, a magyar- országira nem. A magyar bíróság annak idején jelentkezésre hívta fel Liszt magyar- országi rokonait, a kik esetleg tör­vényes örökrészükre igényt tartanak. Jelentkeztek is Liszt Ferenc két fivérének, a soproni Liszt Mihálynak és a soroksári Liszt Károlynak, a zeneköltő két fivérének leszármazot­tai : Liszt Károly, Magda és Anna, mind szegény soroksári sváb munkás- emberek, hisz tudvalevő, hogy Liszt igen alacsony sorsú családból szár­mazott. A bíróság ezeket törvényes örökö­sökül el is ismerte s holmi csekély Magyaror.-zágon talált vagyonrész és egy 2400 forintos bankbetét, a mely­ről Liszt meg is feledkezett, köztük felosztásra került. A magyarországi vagyon értékes részét Liszt zeneaka­démiai lakásában talált műkincsek, emléktárgyak, képek és egyéb dolgok képezték, melyekre mindjárt Liszt halálakor a Nemzeti Múzeum tette rá kezét, és ma is őrzi a már akkori­ban is százezrekre becsült, de ma milliókra rugó értékű Liszt-ereklyéket. Számszerűit 36 darabot. Ezek közt van sok roppant értékű dedikált fény­kép és rajz, több arany és ezüst ko­szorú, Liszt hires sétapálcája, a me­lyet IX. Pius pápától kapott, a ne­vezetes diszkard, melyet az árvíz­károsultak 1840-iki koncertjén kapott, a Bethlen Gábor esküvője alkalmá­val készült hat erdélyi násfa egy gyö­nyörű példánya, egy ezüst tálca, billi- kom és lábas csészék Foberge peters- burgi ötvös szignált domborművű I munkájával és még sok nagyérték . dísztárgy, szobormű és egyéb relikvia A magyarországi Liszt-örökösük minderre igényt tartottak, mert állí­tásuk szerint a Nemzeti Muzeum nem tudja igazolni, hogy mi jogon tartja birtokában e vagyontárgyakat, a melyekről Liszt egyáltalán uhu ren­delkezett. Szerintük igényük jogo­sultságán nem változtat az a körül­mény sem, hogy Hohenlohe Mária hercegnő nagylelkűéi? a múzeumnak ajándékozta a Liszt-relikviákat, - a melyek őt végrendeletileg egyálta­lán nem illették. A Liszt-örökösök pőre már több­ször kísértett a nyilvánosság előtt. A; Est is megemlékezett annak ide­jén róla, több fővárosi ügyvéd pró­bálkozott a dologgal, de semmire sem jutottak, mert Szalag Imre mu- zeum-igazgató keményen Jábra állott, jóformán szóba sem állt az igénylők­kel, kijelentette, hogy a múzeum a Liszt-relikviák jogos tulajdonosa és ezt bizonyítani is fogja, de csak ak­kor, ha törvényes fórum kéri tőle számon. Erre azonban még eddig nem került a sor. A Liszt-örökösök koldusszcgény ördögök maradtak. Tegnap óta ujra kisért a Lisz-örö- kösök pőre, még pedig egy érdekes fordulat kapcsán. A soroksári Liszt Károly, Magda és Anna legújabb kép­viselője, dr. Toronyi János ídpörölte, hogy a budapesti központi járásbíró­ság P. K. II. 186704/1. 1920. számú végzésével javukra a pólörökösödési eljárási megindítja és a múzeumban őrzőit Liszt-relikviákra leltár-biztost küldött ki. Az ügyvéd és a végrehajtó kedden délelőtt megjelent a Nemzeti Múzeum­ban, a hol felmutatták a bírósági vég­zést. Fejérpataky László muzeum- igazgató és Varjú EleméT igazgató-őr fogadta a Liszt-örökösök képviselőit s a törvényes írás láttára engedniük kellett. A leltározás meg is történt, a mi egyébként nem volt komplikált mun­ka, mert a muzeum hivatalos kataló­gusa egyúttal mindjárt pontos lel­tárul szolgált. Az ügy legközelebbi mozzanata egy közjegyző előtti hagyatéki tárgya­lás lesz, a melynek során vagy az örö­kösöket. de lehet, hogy a múzeumot fogják perre ulasitani s a bíróság a fel­hozott bizonyítékok alapján fog dön­teni abban, hogy kit illet a nevezetes hagyaték, a melyet már közel har­mincöt éve közkincsnek tekintettünk? VAVVVWV\AVVWVVVVVV\VVVVVVVVVWWVVV|IVVVVVUVVVVVV> — Vidmn élet az Intiin-barban. Doliúi^Tutca tájékán posztolójyttíúúr lübbiBocn észrevette, ílogv .ajsiWohány- wtegi6. számú házbaimJjjgWrTntim-bar- \váM nem tartják^utf^pontosan a zár­óim. Ettől kaäme szemmel tartotta a is lett az eredmény, a mennyiben pár nappal ezelőtt éjjel két óra tájban a bar egyik fülkéjében többtagú vidám társaságot talált, a kik zongoraszó mellett mulattak. A rendőr jelentést tett a VII. kerületi rendőr­kapitányságon, a hol ma tárgyalta ezt az ügyet dr. Békésy Tibor rendőrfogal­mazó és Arany Jánost, az Intim-bar tulajdonosát, záróratullépés óimén 15 napi elzárásra és 1000 korona pénz- büntetésbe Ítélték. Az elitéit felebbe- zott. / Tjabb rendelet a gyamjjíorgalom­rá}. A kormány rendi^Éilrudott ki, a pelylyel a jGyapjuforgalmi f.-t. utalt gyapjuforgalmi ih-retr untézését a szövetkezeti közpon­tok áruforgalmi részvénytársaságára bízza. — A/dílrák és iigyésnií magatartása a kjtfrimiluLen. Az Országos Bírói és ügyészi Egycsijjartrszeptember 16-ikán, pfeütörtökönydéffntán 5 órakor az egye­sület Kith György-utcai székhazában ülé$t.-fart, a melyen megalakítja azt a 'bizottságot, a mely a bíráknak és ügyészeknek a proletárdiktatúra alatti magai« ríását fogja ^megvizsgálni.-—/'A szlnháznk^»ml műsora. Nemzeti Spin ház : A J/tffieny (7). Vigszínház : Mi ketten-JÍL Magyar Színház : A ka- ítnéliá^íWgy (7). Király-Színház: A VtffftflrSrófné (7). Városi Színház : A hermelines nő (7). Belvárosi Színház : Politikusok (7). Fővárosi Nyári Szín­ház : Tosca (*/<7). — Na^r sző n y eg to 1 v aj 1 ás. A múlt évsiíuyarán egy jobbára fia­talkori' suhancokból álló tolvaj- szövtfség Labori, Uher és Balog fényképészek helyiségéből több körúti vendéglős. Reich Mórcipő- kereskedo. Klein Henrik cigaretta- liüvelygyáros és Izgeller Béla ke­reskedő vásárolták meg. Az ügyész­ség a szőnyegvásárlók ellen eljá­rást inditott és most tárgyalta, ezt az ügyet a budapesti büníetőtör- vényszék dr. Vass Lajos táblabiró clnöklésével. A vádlottak azzal védekeztek, hogy egy csendőrtiszt ajánlotta a szőnyegeket megvételre azt állítva, hogy menekülnie kell, mert a vörösök halálra keresik. Ők a esendőrfőhadnagy lakásán vásárolták meg a szőnyegeket, de sejtelmük sem volt arról, hogy az lopott holmi. A bizonyítási eljárás során a vádlottaknak ez a véde­kezése igaznak bizonyult, mire a bÍróság valamennyit felmentette. A csendőrfőhadnagyot a katonai bíróság letartáptfttta és megindí­totta ellenőrire eljárást, — A piefamurányi-Salgótarjáni Vas­mű közli az 1918—10. és 1919—20. egyesített Tífey 3 mil­lió mbjtttaítffilpKolása után 8.9 millió dAPlWmaz áthozattal együtt 11.24 millió korona össznyereséggel zárul. Az igaz­gatóság 1918—19-re 10, a felemelt 50 millió részvénytőkére pedig 14 korona osztalék kifizetését javasolja. A nyug­díjalapokra és a társládákra 2 milliót, hadifoglyok hazaszállítására és egyéb jótékonycélokra 400.000 koronát fordí­tanak. A közgyűlés szeptember 30-án lesz. Hang! emez-újdonságok! Kosár, Emmy és Király Ernő duet/ei »Ezüst Sirály«-ból. Király Ernő: »Halló!« — vasárnap délután . . . Király Ernő : A szivem, a szivem . .. Berkos Béla legújabb csárdás és tánczene-fel vételei. Sternberg hangszer-gyárban, Rákóczi-ut 60. sz. CSIPKE, TOLL, etamin és baii-ztból miivészi kivitelben jutányo­sán kaphatók: asztal-, zongora- és ágyteritők, sto- reok, függönyök, II., Zárda-u. 45. Telefon 130—41 Értesítés ■ Ezennel értesítem barátaimat és ismerőseimet, hogy Erzsébet-körut 44. sz. a. levő Kör kávéházba betársultam és azt újonnan átalakítva ]8-án. szomb. este mint »Majestic« kávéház-ótterem megnyitom. Tisztelettel: Flaschner Ernő. Viktória-Bari Erzsébet-körut 6. sz., újonnan átalakítva. 15-ém szeveaán ujjböl megnyílik! A zongoránál Gries Emil BriiSiáns,ékszert,gyöngyöt; mindenkinél drágábban vesz: Székely Emif^. Király-utca 51. sz. Teróz-templommal »zömben. >n«< l GUNDEL royaljUjiuüza CUKRÁSZDÁJA hoinap nyílik meg a Royal Nagyszállóba«.' j Az étteremben pyöri Vörös Jancsi muzsikál, f Pá8isiS«S!ff©£ffic8sSJeimre , felhívom a községek t. vezetőségeinek figyelmét, amelyek minden nagyságban azonnal kaphatók: Arányi Adolf rézművesnél, Újpest, Lőrínc-utca 7. Telefon 75—00 Folyó hó 18-án, szombaton esto nyílik meg MAJESTIC KÁ V É H ÁZ Délután «/•5-tól 7-ig Steiner PTTPRFIV1 Sím' Regtimc-müvész zene- ^ 1 1 *■ “kara hangversenyez. — Este ívolt »!<ör«-kávéház). Pege Károly éa fia muzsi- Ei zeőbet- körút 4-4- káli—■ Kitűnő meleg konyha. Társat keres jól jövedelmező óle9mSssttrtg«ráriő üzem. Bővebbet 2—3 óráig, Weisz, Karpfenstein-utca 24. Nyitva van a Hungária fürdő gőzfürdője és cukrászdája Kertstíl űoiio?g|2rat, doboz gyártásához szükséges gépeket, teljes felsze­relést, nyersanyagot és szakembert. Ajánlatok Az Est wieni kiadójába, Wien, I, Kohlnrarkt 7 intézendők ükKÜMIf É88Y mindenkinél többet fizet: »»wamra B ■ Ta.jb Jenä ,<irá|Y-u 42 Boroshordók! Legvastagabb tölgyfából készített Transport- és Lager-hordók legolcsóbb árban kaphatók Gärtner Simon és Fia hordókereskedöknél, Budapest, VII. kér., Dohiny-ufca 71. sz. Telefon: József 38—18, 30a,erralnta me8 r- , nyílt! Piuatos, jutdnao Kossuth La/os-utca 9. UosztlUnSk, paletok, stb. ölhivás! Engel Kálmánt, aki 1890 február hó S-án Olflakán (Magyarország) született s ugyanott illetékes, legutoljára pedig Wien, I., Tegethoff- strasse 1. szám alatt lakott, fölhívom, hogy, mától számított három hónap leforgása alatt, pénzösszegek étvétele céljából, vagy a bel­városi kerületi törvénvszéken (Wien, I., Riemer- gasse 7. Abtg. II.) No. II. 31/20. ügyszámra való hivatkozással, vagy Dr. Berger Lajos, iigvvéd, ügygondnoknál (Wien, L, Stefans­platz 3.) személyazonosságának tüzetes igazo­lásával jelentkezzék. Dr. Berger Lajos, ügygondnok. — Az Est tudjmtójátol —

Next

/
Thumbnails
Contents