Az Est, 1920. szeptember (11. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

6. oldat V i— Importcukor Kiszolgáltatása, A főváros tanács^,''közli a. közön-* tfeéggelves a cujjdrárusitással meg- 5'bizott'' kere«Kedőkkel. hogy az t augpsztue"1iavi élelmezési jegy ; im^or^eíikor vásárlására jogosító !K, l£ szelvényének érvényességét [Szeptember 30-áig mcghosszabbi­gottak, ennélfogva erre a szelvény- fő 50 deka importcukor kilogram- snonkint 119 koronás áron szep- ■tember; 30-áig bezárólag vásárol­ható. / — ZsMöle és ve*íuéglői tészta ezentúl /csak jfÉyre kapható. A közélelmezési n/niszter vasárnap­tól, eyhó 19-Uretől kezdődőieg a zsemle áráj/z korona 70 fillérben állain^oügmeg. A zsemle vásárlá­sára peoig ugyancsak vasárnaptól ‘kezdődőieg kizárólag a kenyérjegy jogosit. A liszt és kenyérjegy_ egy *szelvényére négy darab zsemlét le­het vásárolni. Ugyanilyen meg­szorítás éri a vendéglői tésztát, melyet ezentúl szintén csak jegyre adhatnak! —- Hotfiap meg/yilnak a bécsi Színházai. BécsbM jelentik lapunk­nak: Tagnap znegindultak a tár­gyalások n yBzinigazgatók és a 'Bztrájkiió /zineszek között. Sok pontbail elvileg megegyezés, bizo­nyos tekintetben közeledés jött [létre s remélhető, hogy holnapra imár előadás lesz a magánszínhá­zakbana melyjk egy hét óta Ifcárva fannak. ( — Efy oszj/ák színigazgató ha­lála. 1 lécsi t/dósitónk jelenti tele­li on on,j hogy ma hajnalban meg- malt ugj^T. a Baimund-szinház Ivóit igazgatója 61 éves korában. IC avar régebben igazgatótársa volt iKarcag Vilmosnak. — Svédországból elindultak haza a gyermekek. Stockholmból jelen­ítik: Azok a német, osztrák és ma­gyar gyermekek, a kiket Stock­holmban és környékén, Gotland szigetén helyeztek el. különvona- íton elutaztak Stockholmból. A ‘gyermekek száma toiintegy 1,500. ■Károly svéd herceg, valamint a német szövetség tagjai „ gyerme- 'kek elutazásakor megjelentek a pályaudvaron, ; — Zürichi devizakurzusofe. '(Megnyitás.) Berlin 11, New- lyork 620, Milano 26.50, Zágráb [13.25, Prága 9.15, Budapest 2.25, [Becs 3.12Vs, osztrák bélyegzett [2.50, Bukarest 33.05. f — Svájc ideiglenes vasúti szerző- : ídést kötött Németországgal. Berlim 'bői jelenti a Svájci Távirati írod Metta szövetségi elnök és JÄT ; német követ ma aláirják a ÁjUijc— németország^asuti forgalJHira vo­natkozó ideiglenes mjjjlRllapodást, a mely nyomban hat^yba lép. Az 'egyezmény Inagyj^fn megfelel a IPranci/országgi^í Angliával már létrejött megállapodásoknak. — FCTKflbbant 6000 láda diiiamit. 'StockholrnUbL távirat ózzák: Callao perui [kikötőben boWtaijQf’s szerencsétlenség történt. Ismeretlen okokból a levegőbe röpült 6000 láda dinamit és megölt 50 [embert, a sebesültek száma pedig meg­haladja a háromszázat. A kár áafctsi. í — Az a/erikái ipar fél a Ka/fp-gyár [versenyétől. Egy kopenMgni távira­jtunk /lenti: A londMr Daily Tele- 1 graphfirja, hogy aptffmerikai gépipar terén/nagy feltü^tfst és megdöbbenést [kelteit a néjjnít Krupp-gyár váratla­nul N'őa.i «i^fonkurrenclája. gruppnak i ugyanis sikerült egy nagy árlejtésben mellőznie az amerikai cégeket és eme­zeknél sokkal olcsóbban ajánlott Jává­nak 83 vasúti mozdonyt s el is nyerte a szállítást. Az amerikai ipar el van képedvo azon, bogy a Krupp-gyár olyan rövid idő alatt rendezkedett be í háborús üzemről békém unkára .s most \ komoly veszedelmet jelen^Amerikára : nézve. / t — Szakáddá tették*» textilhulladékok forgalmút. A kyjtfffáiiy ma kibocsátott í rendeltévelj^textilhulladék-bizottság ■ miiköBéséln^negszüntotto s a textil- . hulladékok forgalmát szabaddá tette, t —. Elgázolás. A Kálvária-téren egy j villamos elgázolta Walter Árpád asz- Italos 47 éves feleségét, szül. Horváth Gabonát és lisztet engedéj^nélkül se kocsin» se postán szállítani nem lehet — Az Est tudósitójától — A közélelmezésy' miniszteriül észrevette, hogy a gabonánat^es őrleményeinek tengelyen val^szál- litása Sok vüpzaélésre alkal­mat és mődpt nyújt Java, hogy sok gabona/emü é^írlemény ille­téktelen k^zbe jumson. A közélel­mezési koAjnáj-yinnék következté­ben elhatározta, hogy ezentúl búzát, rozsot, kétszerest, árpát, zabot, tengerit, tatárkát, kölest, fztet és darát csak külön szállí­tási engedély alapján enged ten. gelyen szállitani. Ugyancsak meg­szünteti a gabonának és őriemé- nyeinek 10 és 20 kilogramos posta­csomagokban eddig tűrt szállítá­sát. sőt ezentúl a vasuti utasok a kézi podgyászban öt kilogramnál több gabonanemüt külön engedély nélkül nem szállíthatnak. Az erre vonatkozó kormányrendelet a na­pokban jelenik meg. ^VV/VWVVWVWWWVVVVVVWV'vVV^VWVV^VWWWVWSftA^ Teréziát, a ki életveszélyesen megsé­rült. A Dologházi-kórházba szállítot­ták. — Á syájci szüvetsépfanács díszeim det adyMillerand tippelőiére. Bernből jelentei: Minthogy Millerand francia miniézterelnö^ransannel tartózkodását szépia estiaémeghosszabbitotta, a szö- vefeégij^macs a miniszterelnök tiszte- l^ére>roéclet ad, a melyen Svájc párisi e, a politikai ügyosztály főnöko, valamint Waadt-kanton és Lausanne város hatóságainak képviselői vesznek részt. — A csillagok világának uj határai. A hires svéd kutató, Svante Arrhenius, miként az Umschau" hirül adja, elő­adást tartott a nemrég alapított svéd Asztronómiai Társaságban a csillag­csoportok lényegéről és tőlünk való távolságáról Arrhenius tanár szerint a ködtolíokan és csillagcsoportokou végzett legújabb kutatások teljesen felforgatták minden eddigi tudásun­kat a világmindenség épületéről s a mérhető csillagterek határait szá­munkra szinte mérhetetlen távolságra kitolták. S minél inkább tökéletesed­nek mérőeszközeink, annál jobban gaz­dagodik tudásunk a világról, a mely ilymódon egyre nagyobbá, végtele­nebbé és mérhetetlenebbé növekszik szemünk, illetve távcsöveink előtt. A csillagvilág végtelenségének hite erő­sebb, mint valaha. A legújabb ered­mények elérésében oroszlánrész jutott Amerikának, a mit Amerika „nem auy- nyira az amerikai csillagászok kutató szellemének köszönhet, mint inkább a szerencsés éghajlatnak s a rendelkezé­sére álló számtalan gazdasági segéd­eszköznek, a melyek számos kiváló európai csillagászt csalnak át az Új­világ obszervatóriumaiba, igy Kap- teynt, a hires hollandi csillagászt, a „csillagfolyamok" első felfedezőjét, s a német Kohhchüttert, a ki Walter Adams-szál együtt kidolgozta a szín­képelemzés alkalmazását a csillag­távolságok mérésére.“ A Mount-Wilson-obszervatóriumban folytak ezek a kísérletek, itt irta meg Darlon Shopley rendkiviil jelentős dol­gozatát a golyóalakn csillagcsoportok­ról. Szellemes eljárásokkal állapította meg ez a zseniális tudós ez aránylag kis számú objektumok távolságát s kutatásai közben 200.000 csillagévnyi távolságokat mért le. Az eddig számí­tott értékek jóval alacsonyabbak vol­tak ; Arrhenius azonban feltétlenül a magasabb értékeknek ad hitelt s az a meggyőződése, hogy a csillagászok számításai a valósághoz képest túlsá­gosan kis értékeket mutatnak. A leg­távolabb fekvő csillagcsoportok rend­kívül nagyok. Zeitet tanár kiszámí­totta egy ilyen óriásnak a teljes töme­gét : ez a nagyság csak az égboltoza­ton látható összes csillagok együttes tömegével hasonlítható össze. 7- Halálozás. Fischer Gusztávné szül. Breuer Katalin jámbor életének 66. évében e hó 13-án elhunyt. Temetése e hó ,14-én volt Bicskén. é A népbiztosok biinpöfe. A nép­sok bünpörénck,jrft!i tárgyalásán :er Antal kypféi bíró elnök kihir- a birppáffnalározatát a tegnap igfiföit Jávorka Jenő százados megesketésére vonatkozólag. A bíró­ság úgy elöntött, hogy Jávorka szá­zadost egyelőre nem bocsátja esküre, hanem beszerzi a katonai büntető bíróságtól a Jávorka ellen folyamat­ban levő pör iratait s csak ezután dönt Jávorka megesketéséről. Ez­után folytatták a tanúkihallgatáso­kat.. Elsőnek Lenkei Lehel tanár tett vallomást az ellenforradalomban való szerepléséről. — Letartóztatott bélyegtolvajok. Gá­csér Ödön, a ki azelőtt gyári tisztviselő volt, 18 éves József fiával együtt be­tört Kemény- Jenőnek Veres Pálné-utcai bélyegből sfebe és onnan nagyobb jneMyíségü bélyeget akart elvinni. Tetten érték és letartóztatták őket. Gácsérnak a Hengermalom-utca 28. sz. házban levő lakásán rengeteg mennyi­ségű bélyeget találtak, a melynek ér­téke az egy millió koronát is megha­ladja. Találtak azonkívül egy posta- bélyegzőt is, a mi valószinüleg szin­tén lopásból ered. — Házasság. Dr. Kálnoky Alfréd feleségül ■veUo/’Beiner Marát. (Minden küj$n értesülik helyett.) fieső SyadoT épitész és Melocco Lilly háiasofigot kötöttek (Minden külön ér­tesítés helyeit) — A munka tudoináa^T. Néhány csz- tendőve^^zelőtt nujO^ort vert fel az Ö- és Kvilágbtaylorizmus, amely rendsKrezny0m egyszerűsíteni akarta a mityyjymuk munkaközben végzett mozdulatait s célszerű rendszerezés ál­tal emelni igyekezett a munkások tel­jesítőképességét. Ez a törekvés nem veszett ki a mérnökök és biológusok köréből s azóta, a taylorizmustól sok tekintetben eltérően, kibővült s egész tudománynyá, a munka tudományává fejlődött. A munka tudományának ma már nemcsak a produkció emelése a célja; a teljesítmény növelésén kivül gazdasági és egészségi alapokon a munkát magát is rendezni és javítani akarják. Hogy e célt elérhessék, alkotó elemeire kellett bontani a munkát, mindazokat a mozdulatokat, melyeket dolgozás közben az ember végez s e komponensek tanulmányozása alapján állapítja meg a munkakutató (Taylor mérnök, pszichotechnikus, gyakorlati pszichológus) valamely munka kivite­lének legpraktikusabb módjait. Természetesen nemcsak az emberi mozdulatok tartoznak e tudomány kö­rébe, vizsgálat alá kerül minden esz­köz, szerszám ; a munkának minden feltételét megvizsgálják s ha kedve­zőtlennek találják, megjavítására ja­vaslatokat tesznek. Ily módon igyek­szenek elérni a toljesitmény s a mun­kás keresetének növekedését az egész­ség minden ártalma nélkül. Egyszerű mozdulatok megfigyelésére a regisztráló készülékek szolgálnak, bonyolultabbak­nál mozgási fényképeket készítenek. Ez ngy történik, hogy a munkást, a kinek tevékenységét meg akarják vizs­gálni, dolgozó testrészem, Ízületein) szerszámain kis villamos izzólámpák­kal szerelik fel, a melyek vékony dró­tokkal vannak kapcsolatban egymás­sal. Magát a munkahelyet annyira el­homályosítják, hogy éppen csak munka kiviteléhez szükséges dolgok láthatók. Ä munkahely előtt felállítják a fény­képezőgépet s kivilágítják a felszerelt izzólámpácskákat. A fényképen, mely ilymódon elkészült, világosan meglát­szanak az egyes lámpák, felszerelési pontjuk, a testtagok helyzete, a moz­dulatok vonalai. A mi e fényképek ér­tékelését illeti, nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy egy mozdulat végrehajtása annál könnyebb az em­ber számára, minél szabályosabban mennek át egymásba az egyes részlet- mozdulatok ; minél szabályosabbak ezek, annál közelebb esik a mozdulat a mozgás természetes ritmusához. Ily fényképeket készítettek á legkülönbö­zőbb emberi tevékenységekről, kocsi- fékezők munkájáról éppúgy, mint se­bészek operációjáról, egészségesekről éppúgy, mint hadirokkantakról 6 azok mesterséges végtagjainak használatá­%lj "II f Í «iÍSéíbimi-ií iliiMi^ ' rot E vizsgálatok mindig nj nézőpon­tokat adtak a tudomány s ’ gyakorlat számára. \ — Elfogott tolvajok. Ä rendőrség le-' tartóztatta Gönczi Béla 18 éves enk- rászsegédet, Szűcs Benjámin 25 éves kihordót, Misik Adolf 37 éves kocsist, Kovács Imre 20 éves és Fejes Sándor 22 éves szolgát és egy fiatalkorút, a kik a Gerbeaud-cég alkalmazottjai vol­tak és a cégtől apránként 250 kilogram« cukrot loptak el. Bevallották, hogy a cukrot eladták és a pénzen megosztoz­kodtak. ■ — A finnek fegyházra Ítélték két svédbarát politikusukat. Stockholmból' jelentik: Helsingforsi jelentés szerint Hundblom sBerkeiiztőt és Björkmgn polgármestert a finn biróság 18 hónapi fegyházra ítélte. Hundblom és BJörk- man voltak a vezetői annak a svéd­barát akciónak, a mely az Aland- szigeteknek Svédországhoz való csato­lása érdekében agitált. Björkmant az Ítélet állásától is megfosztotta, — Tőzsde. Az irányzat ma is szi­lárd és különösen az ipari értékek emelkedtek. Ma vezette be az Ál­talános Takarékpénztár az Egye­sült faipari részvényeket, a me-! lyeknek árfolyama 1350 koronáig! emelkedett. Árhullámzások: Magyar Hitel 1700-20, Osztrák Hitel! 945—30, Államvasut 3850—25, Magyar* Erdő 1620—40, Szikra 2900—3000, Réz­CsütŐrtók, J920. szeptemberló. > bánya 2410—500, Haltenyésztő 2825—75, Salgó 6530—600, Kohó 3825—780, Ganz 16.300-200, Ganz vili. 3385-95, Liptáki 375-85, Rima 3420-50, Schlick 795-800, •Koburg 2870-940, Olaj 3725-75, Egy. Fa 1200—350, Magnesit 5200—300, Teud-j loS 850—60, Csáky 1140—42, Fegyver 1410—20, Láng 880—890, Telefon 1700— 690, Forgalmi Bank 603—597, Merkur 490—500, Ingatlan Bank 1100—90, Her-: mes 450—40, Kér. Hitel 595—60, Pesti j Hazai Takp. 20.600—800, Lipótvárosi« 328—335, Nemz. Takp. 725—30, Beocsini 4750, Cement 1280-75, Jelzálogbank 490—500, Leszámítoló Bank 775—820, Agrárbank 1025—35, Magyar-Olasz Bank 493—500, Hazai Bank 700—08, Athenaeum 2680—580, Goldberger 1600— 550, Karton 2000—40, Lámpa- 2500—480, Brassói 4275—4330, Dauiea 5200—5250*1 Textil 1650-40, Papír 2870, Flóra 2950— j 25, Klotild 2650, Temesv. szesz 3200, Nasici 13.050-2950, Izzó 2550—700, Róni 1700—720, Spódium 2220—2250, Chinoin1 2725, Atlantica 6800, Levante 4925—900, Közúti 1530—496. Városi 545—50, Déli-I vasút 1428—390, Tröszt 1395—80. Stum­mer 4950—75, Országos Fa 2200—185, Gutmann 4550, Lichtig 1700—660, Hazai fa 6000-50. A valutapiac szilárd. Árak: Napoleon 872—50, dollár 287—79, francia frank 18.90—18.75, márka 5.—4.88, lira 12.05—11.88, ru­bel 3.18—3.10, lei 5.65—5.75, szokol 400—407, svájci frank 42—43, kor. dinár 9.50—9.65, Becs 95—96.50. Elfogták aLendvay- utcai rablógyilkost <rAz Est tudósítójától — !punk zártakor —Actc« i; Ilink. >gy ma dél ho justify ora után el­fogták jytjWÍIavai-utcai rablógyil­A gyilkos a József főherceg-szál­ló büfféjébe akart belépni, a mikor egy rendőr a személyleirás alapján felismerte. A gyilkos parasztos külsejű, mintegy húsz éves fiúaz első pillanatban revolvert rántott elő, de lefegyverezték. A fiatalember bevallotta, hogy ő a gyilkos és könyörögni kezdett, hogy ne bántsák. Beszállították a főkapitányságra, j A gyilkos neve: Kun Sándor;! most szabadult ki a fegyházból, a hol betörésért két évet ült, VN/WWWWWV/WS/WVWWW Kiadótulajdonos: Az Est lapkiadó r.-t. Igazgató: Sebestyén Arnold. j

Next

/
Thumbnails
Contents