Az Est, 1930. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Budapest, 1930 * SzQfdd * január 1. Ara m war ".lw^wpr,,f»..i irTry»w: * tmumi '.»? v-'spsf XXI» évfolyam * A szánt r 9/9.U Előfizetési ár: Mgr hónapra . • 3 psngő Egyes szám ára e. fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO fill. Tele fim J. 435—so,tői SS,lg, J. 464—18, J 464-19 Politikai napilap •4M Főszerkesztő : Miklós Andor Szerkészt őség* VII. kér., Rákóczi út S4, Kiadóhivatal* üli., Erzsébet körűt 10429, Szerkesztőség Bócsbeni Kohlmarkt 7. Triesztiién 300.000 lírát sikkasztott Budapestről menyasz- szonyt szöktetett egy olasz banktitkát* — As (iui<hi,ló jótól— A fiumei 'rendőrség ma reggel táv­vonatkozóiig, hogy a nyomozást szé­Hinthetünk-e virágot az elmúlt esztendő után .' Megérdemli-e, hogy dicséretekkel szórjuk tele emlékezetét s így fel­ékesítve tegyük el a nemzet pan­teonjába!... Nem, ezt nem tehet­jük meg. Sietve meg kell monda­nunk most, amikor még látszik va­lami az esztendő ruhájának szegé­lyéből, hogy nem olyan volt, mint, amilyennek gondoltuk hogy lesz. Holott — igazán nem vártunk tőle eget-földet betöltő fényességeket, vagy kacsalábon forgó, tündér- kastélyokat. Mindössze azt remél­tük, ha eltávozik s megcsináljuk a számadásunkat, valami plusz marad a vonal alatt. .Tobf vdar-v fogunk megállapíthatni, bekauya- rocjást a gyarapodás ösvényére s céljaink közelebbről tűnnek fel. Semmi, semmi nem valósult meg ezekből. A gazdasági állapo­tok nem javultak, a társadalmi fe­szültségek nem enyhültek, a mun­kanélküliség nem csökkent, a nem­zeti vagyon nem gyarapodott, a megélhetés nehezebb lett s az ér­tékek hanyatlottak. Csak egy kis mécses libeg-lobog e sok negatí­vum között — lelteteti volna rosz- szabbul is s hogy a sok rossz nem tudta megtörni az opt írni zmustut- kat. Csakugyan így van. Ha a magyarok Istene nem óv bennün­ket. az elmúlt esztendő még med­dőbb és kiéli énebb is lehetett vol­na, Hálát adunk e jóságáért, de imánk alatt sem felejthetjük el hogy ez a nép — megbünhödte már a múltat s jövendőt. A ma­gyarnak most már igazán joga egy olyan' esztendői, is kívánni, amely valamivelíjóságosabb és ke- g yelmesebb b ozzá ja. Igaz, ép abban a pillanatban, amikor ez a kívánság, elrebben, itthon egy politikai por szenzáció­ja veti szét fényét s a külföldön összefognak ellenségeink, hogy víz alá buktassanak. Két aggodal­mas omeiT ölelkezik tehát össze a távozó és jövő esztendő barázdá­ján, de ez nem forrázhatja le re­ményeinket. Azt várjuk az Isme­retlentől, hogy kosarában legalább morzsákat hozzon nekünk. .Lp^- nlúbb annyit, hogy nyugodtublym nézhessünk szét. intenzívebb mun­kába foghassunk s erőlködésünk ne legyen hiábavaló. Hogy lássuk és érezzük, hogy vége van a szol- gasá.<rnstk, most már az egészséges fejlődés következik a gazdaságiak­ban éppen úgy, mint a társadal­miakban; a belpolitikában éppen úgy, mint a külpolitikában. irat! megkeresést -intézett a budapesti olasz királyi követséghez és értesí­tette, hogy Bibos Marilla 34 esztendős bank- titkár a Bauen Coinméreiale Triestine» trieszti cégtől 360.000 lírát csalt ki és megszökött. A fiúméi rendőrség határozott ér­tesülése -szerint Billos Marino, aki­nek Budapesten menyasszonya van. a nagyarányú csalás után Budapestre szökött menyasszo­nyéhoz és most a magyar fővá­rosban rejtőzik. A fiúméi rendőrség kérte az olasz 1 követséget, hogy azonnal intézkedje- I nek a főkapitányságon Billos Marino 3 letartóztatása iráni. A főkapitányság g a déri órákban kapta meg az olasz J követség sürgős átiratát és nyomban f megindította a legnagyobb appará­tussal a nyomozást a 300.000 lírás csaló kózrekerítésére. Az egészen szűkszavú fiáméi táv­irat megnevezte azt a leányt, aki Billos Marino m eny asszony a. A fő- kapitányság detvktívesoportjui mun­kába fogtak és megállapították, hogy az elfogatóparanccsal üldözött olasz bankiítkár menyasszonya előkelő budapesti 'úrileány akit nem találtak meg budapesti laká­sán. A rendőrség szinte percek alatt álla­pította meg, hogy Billos Marino néhány nappal ez­előtt csakugyan Budapesten járt és megfordult menyasszonya há­zában is. A rendőrség ebben a pillanatban még folytatja a nyomozást, hogy egé­szen pontosan megállapíthassa Billos Marino és a budapesti úri-leány kö­zötti- kapcsolatot és ennek megállapí­tása után azonnal intézkedni fog arra lesebb mederben folytassák. Tizenkét órakor a főkapitányság újabb adatokat szerzett Billos Marino budapesti tartózkodásá­ról. Valószínűnek tartják, hogy ha az olasz banktitkár még nem szökött meg Magyarország területérői, akkor ma délután sikerül kézrekeríteni. A főkapitányságon ma délben meg­állapították, hogy Billos Marino 27-én érkezett Bu- • dapcstre Triesztből. A rendkívül elegáns megjelenésű fiatalember nagy poggyásszal ér/cc­Végiil úgy Forbáth Magda, mint Billos Marino összecsomagolták holmijukat és elutaztak Budapest­ről. A rendőrség már határozottan meg­állapította, hogy Forbáth Magda Európára y:óló útlevelet váltott ki magának és Billos Marinával, a trieszti vállalat 300.000 lírás, csalójá­val együtt utazott el Budapestről. A rendőrség kihallgatta özvegy S Fórb'qih Józsefnek aki elmondta. ! I hogy, többször fordult meg házukban g l Billcs ^Marino, akit nagyon szimpati- I I kus é ütőérnek fartóti s aki megkérte leánya közét. Forbáth Mógcla azt mondatta. ■ h*gv Billes Marino elveszi ieleségiü és elutaznak OlrsszorszáRba, hogy ott « köthessék meg a házasságot. Leánya megbízást adott neki, hogy minden hivatalától járó járandósá­got. vegyen fel . a nevében, mert egyelőre nem .jön haza. Ennél többet az olasz sikkasztó menyasszonyá­nak édesanyja nem tudott elmondani a rendőrségen. sett és a Ilonái szállóban szállt, meg. Billos Marino azonnal menyasszonyá­hoz, Forbáth Magdához ment, aki Forbáth József bankár árvája és any­jával, özvegy Forbáth Józsefnéval a Szív ucca 34. sz. házban lakott. For­báth Magda a Corvin áruházban volt, tisztviselőnő. Billos Marino néhány napig tar­tózkodott Budapesten; közben be­vásárlásokat tett maga és meny­asszonya részére, aki természetesen nem sejtette, hogy vőlegénye sikkasztó. A szállodában Agy ismerték, mint dúsgazdag embert, aki most készül nősülni és nászúira indul feleségével. A rendőrség megállapította, hogy néhány nappal ezelőtt Billos Marino menyasszonyával együtt a, keleti pá­lyaudvarról elutazott. Hogy melyik vonatra szálltak, azt még nem tud­ták pontosan megállapítani, de valószínű, hogy Törökország felé vették útjukat. Megállapították azt is, hogy Billos Marino az utóbbi hetekben' gyakran küldött leveleket Forbáth Magdához, kinek azt írta, hogy nagyobb összegre van kilátása s ha ezt. a pénzt meg­szerzi, nyitva áll előttük a világ, el­veszi feleségül, gazdag asszony lesz belőle. A budapesti rendőrség is kiadja az elfogató parancsot Billos Marino el­len, akinek személyiét rásában csak annyi szerepel, hogy lisszai születésű, 34 éves, szeme, haja barna, arca kosz- szúkás, sötét ruhát, fekete télikabátot visel. Most már egészen biztosra veszik, hogy Billos Marino és Forbáth Magda már. nincsenek Magyarország területén. A Jegyespár elutazik Budapestről

Next

/
Thumbnails
Contents