Az Est, 1930. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-01 / 26. szám

Budapest, 1930 * Szombat * február /» Ära IO XXI. évfolyam *26 * szám. Szerkesztőse» : Vll. kér.. Rákóczi út 54. Kiadó hivatal. Üli., Erzsébet körút 18.20. Srerke.rtóség Bée.bant I.. Kohlmarkt 7. Előfizetési ár : Sfy hónapra . .. • 3 pengi Egyes szám. ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon JOfilt. Tetefón: J. 433—30,191 se.lg, J. 494~I3, J. 464—10 poutiKai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS .UNDOR Mindenki győzött Hágában, legalább is mindenütt ünnepelnek — bár mindenütt •hangsúlyozzák', hogy valami túlsá­gosan sok ok nincs az ünneplésre. Ki emlékszik még' a Világháború- Mi béketörekvések ismert formu­lájára, hogy »ne legyen győztes és ne légiién legyőzött«. Most olyan békekötés volt Hágában, amely­ben csak győztesek vannak. Baj ez? Keni. Ha a világháború vég­ződött volna úgy, hogy mindenki győztesnek hiszi magát... De meg kell állapítani, hogy a triumfust, a diadalmenetét szinte ráerősza­kolják mindenütt a hazatérő mi­niszterelnökökre, vagy külügymi­niszterekre; akik — végre, embe­rek vagyunk!' — nem csinálnak ugyan kabinetkérdést abból, hogy ne ünnepeljék őket, de mint Beth­len is, nemi győzik elégszer ismé­telni, hogy: nem jogosult a győ­zelmi mámor. Sajnos, ez a lelkese­dés már nem ismer történelmi szemmértéket, s tegnap hallottunk egy elragadtatott szónokot az egy­ségespártban, aki nem kevesebbet mondott, mint azt, hogy Bethlen ír Mohácsnál megcsorbult magyar államiság teljességét hozta vissza Hágából. Ki akarna csalánt kever­ni az ilyen rózsakoszorúkba? Kinek volna szíve azt mondani, hogy ez falán mégis sok; hogy Hágában falán mégsem az történt, hogy a Mohácsnál megcsorbult magyar államiság teljességét hozta onnan vissza Bethlen, Nem. Ez nem tör­tént Hágában — de történt valami inas, ami nem olyan nagy ered­mény: hogy ünnepeljék, de ép elég nagy eredmény ahoz, hogy — folytassák. Ha szabad ezzel a pa­radoxonnal élni. azt mondhatnánk, hogy az eredmény az, amit Beth­len is — sőt Benes is hangozta­tott, hogy mindenki áldozatot Ho­zol t. Ez eredmény: mert áldozatot hozott mindenki a békéért, az igazi békéért, amelynek alapkő­letétel? igenis megtörtént Hágá­ban, mert igenis megtörtént Há­gában az, amit Bethlen mondott, íiogv elpusztult ott a shyloeki men­talitás, amely Trianont teremtet­te. Ez az az eredmény, amely igen­is megért áldozatokat... azaz megérte, ha ki tudják aknázni ezt az eredményt: megérte — ha foly­tatni Uidiák. Megérte, hogyha az új légkörben érvényesülni fognak azok az örök igazságok, amelyeket Trianonban letiportak és megfoj­tottak ... Milliós ügyvédi honoráriumokról beszélnek az optánspörökkel kapcsolatban Lakatos Gyula és Egri Aurél tiszteletdíiai — Az Est tudósítójától — A hágai megegyezés parlamenti tárgyalásának első fejezete lezárult gróf Bethlen István miniszterelnök részletes beszámolójával, továbbá az egységespártban tegnap este a be­számolóhoz' fűzött reflexióival. A parlament folyosóján azonban ma délelőtt, sok szó esett még a há­gai megegyezéssel kapcsolatos kér­dések rendezéséről, a február 5-én meginduló párizsi tárgyalásokról és főleg azokról a pénzügyi természetű tárgyalásokról, amelyek szerint első­sorban az oylánskérdést rendezni fog­ják. Bethlen tudvalévőén kijelentette, hogy a párizsi tárgyalások egyik fő­célja az optánskérdés financiális ré­szének végleges megoldása, mert azok az optánsok, akik négyszázalékos ka­matozású kötvényeket kapnak a há­gai egyezmény értelmében, ezeket a kötvényeket értékesíteni is akarják, amire pedig meg kell teremteni a financiális alapot. Sokat beszélnek azokról a tisztelet- díjakról is, amelyek az optánsper be­fejezésével kapcsolatban kerülnek már a közeljövőben a kérdés végle­ges lezárása után kifizetésre. Hírek jártak arról, hogy azok, akik az optánskéfdéssel évek óta mint ügy­védek foglalkoznak, olyan jelentős összegű tiszteletdij- ban fognak részesülni, amire rit­kán van példa a judikaíurában. Illetékes helyen közölték Az Est munkatársával, hogy azok. akik mint a kormány megbízottai vettek részt az optánspör külföldi tárgyalásain, semmi körülmények között semmiféle tisztelctdiiban nem részesülnek és nem részesülhetnek. Kizárólag azokról lehet sző. akik mint ügyvédek, maguknak az op- tánsoknak a megbízásából vettek részt a tárgyalásokon, mint például Egri Aurél felsőházi tan és dr. Lakatos Gyula országgyűlési kénviselő. Jelentékeny összegekről beszéltek, állítólag egymilliópengős tiszte­letdíjakról, sót olyan formában is terjesztették ezeket a híreket, mintha a tárgyaló ügyvédek a kifizetésre kerülő összegek bi­zonyos százalékát kapnák meg tiszteletdij fejében. Ezek a hírek túlzottak, amennyi­ben ma még egyáltalában nincs meg­állapítva, hogy milyen tiszteletdíjat fognak kapni az ügyvédek. A parlament baloldali folyosóján arról is beszéltek» hogy Lokátor Gyű- lu országgyűlést kúpviselő ellen ép­pen az optánsperben folyósítandó tisz­teletdíja miatt összeférhetetlenségi bejelentést szándékoznak tenni. A jobboldalon ezzel szemben azzal érvelnek, hogy Lakatos összeférhetet­lensége nem állapítható meg az op- tánsperböl kifolyóan, minthogy Laka­tos, mint magánosok ügyvédje és nem mint a kormány megbízottja járt cl s nem az államkincstárba befolyó ösz- szegekből, hanem a magánosoknak ki­fizetendő kártérítési Összegekből kapja tiszteletdíját. Lakatos Gyula honoráriumát egyéb­ként U jobboldalon is közel egymillió aranykoronára becsülik, amit azonban nem egyedül, hanem társával együtt fog kézhezkapni. Ezek a tiszteletdíjak természetesen csak akkor esedékesek, ha az optáns­per aktái végleg lezárultak és a Ilá- g'ában konstruált A. alapból megin­dulhat az optánsok kártalanítása. •tHnMWHVMvmimmwmvmHmiiimMmuwHMMWUMiMUMHWV Elkészült a törvénykezési eljárás egyszerűsítéséről szóló javaslat Zsitvay Tibor igazságügyminiszter nyilatkozata Szeretné a reformjavaslatot még a költségvetés előtt letárgyaltatni — Az Est tudósítójától — Megírta Az Est, hogy az 1930—31. évi kölitségvetésről szóló . javaslatot Wekerle pénzügy miniszter február első napjaiban fog­ja a Ház elé ter­jeszteni, A. költség- vetés bizottsági tárgyalása még bi­zonyos időt igény­be fog venni és a kormány ezalatt egyes tárcák ki­sebb javaslatait akarja, a Házzal tárgyalás alá vé­tetni. Most arról értesülünk, hogy Zsitvay Tibor igaz- ságügyminiszternek egy mélyreható törvényi javaslata készült el. amelyet a miniszter még a költségvetés előtt szeretne, tető alá hozni. Beszéltünk Zsitvay miniszterrel, aki erről a kérdésről a következőket mon­dotta: — A törvénykezési eljárás egysze­rűsítéséről szőlő javaslat már majd­Zsitvay Tibor nem teljesen elkészült. — Több aukótot is tartottunk ebben a tárgyban és a polgári részt, amely a polgári, telekkönyvi, végrehajtási jón reformját magában foglalja, legközelebb már a nyilvánosság elé fogom bocsátani. A büntető rész kidolgozása most van folyamatban. Ez is rövidesen elkészül és ugyancsak a nyilvánosság elé bo­csátható lesz. •— A polgári rész 84 szakaszból áll, ezért igen nagy anyagot fog tehát fel­ölelni, de mégis nagyon szeretném ezt a javaslatot, amely egységes formában, egységes cím alatt mint a törvénykezési eljárás egyszerűsítéséről szóló javaslat kerülne a Ház elé, a parlamenttel még a. költségvetés elölt letárgyaltatni, ha ez lehetséges volna. Értesülésünk szerint a. büntető eljá­rás reformja tekintetében még egy ankétot fog tartani, az érdekeltekkel az igazságügyminiszter, mielőtt a ja­vaslatot nyilvánosságra hozná.

Next

/
Thumbnails
Contents