Az Est, 1930. március (21. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-01 / 50. szám

Budapest, 1930 * Szombat * március J. &pg IO *50 • széné. Előfizetési ár: Mg» hónapra .... 3 peng* Egyes szám ára m. fővárosban, a vidéken és * pályaudvarokon 10/111. Telefánt J. 4ss—so-ffi se.ig, J. 464—f*. J. 464—19 Politikai napilap *•* Főszerkesztő : Miklós Andor Szerkesztőség: VII. kér., Rákóczi út 54. Kiadóhivatala VII..Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Becsben.# ly Kohlmarkt 7. Tíz esztendő !dőhöx sok van beszőve a. történe­lem vásznába. De olyan tíz eszten­dő, mint amilyent 1920 március 1-étől a mai napig- élt át Magyar- ország, csak igen kevés, vagy talán éppen csak egyetlen egy van. Ez a tíz esztendő mindig úgy fog szere­pelni a magyar históriában, hogy ez alatt az idő alatt alig volt nap, amelyiken az ország le nem szédül­hetett volna a, mélységbe. És nem szédült le. Alig volt nap, amelyi­ken léte vagy nemléte ne forgott volna kockán. És a, kocka mindig n létre fordult. Alig volt nap, amelyiken az ellenségek tőrt ue toltak volna lábai elé. És nem lé­pett be egy ette n egybe sem. É- alig volt nap, amelyiken ne kellett •tolna aggódva kérdeznünk, lesz-e egyáltalán holnapunk! S mindig tiszta lelkiismerettel és tárgyila­gosan megállapíthattuk azt a tényt, hogy igenis lesz. Ez a maga nemében és fajsúlyú­ban páratlanul álló fiz esztendő a Uorthfi Miklósé. Ezt nem vitat­hatja el tőle se ég, se pokol. Ö vette át a magyar hajó vezetését. 1920 március 1-én... e hasonlatot nem tudja szívében elkerülni sen­ki, ha a Novara parancsnokára, gondol... és azóta'szünet nélkül ott áll -a kormánykerék mellett. Nem'tud szabadulni a hasonlat továbbíuzésétől sem, annyira sze­münk előtt van. Milyen viharokkal kellett ennek a hajónak megküz­denie. Mekkora hullámok csapkod­lak körülötte. Hány szikla ólálko­dott rája. Milyen sűrű köd fogta el előle a látóhatárt. S a hajó ném tört össze, a hullámok nem borí­tották el, a sziklák mellett köny- nyedén siklott el. Ezt sem vitai- hatja el tőle se ég, se pokol. És nem vitathatja cl tőle sem a jelen kor, sem a jövő, hogy amikor ő a hajóra lépett, egy kétségbeesett, meggyötört és reményevesztet t ország sorsa volt a hajóhoz oda­kötve. És most”? Tíz esztendő után? Bizonyos, hogy a hajó még nem érte el a Nagyreménység kikötő­jét. De — ráismprsz-e erre a nem­zetié, erre a rendre, erre a biza­lomra, erre a hitre? Mi volt akkor és mi van ma? Ez a különbség, ez a plusz az ő müve. A magyarok Istene megáldotta azzal, hogy végignézhet a tíz esztendő munká­ján. És meg fogja áldani azzal,, hogy tovább dolgozhatik a haza érdekében. ____ AT imes cikke Horthy Miklós 2 kormányzói érdemeiről London, február 24 i A Timis Horthy Miklós kor J Hiányzó tízéves államfői jubileum;: alkalmából másfélhasábos cikkben A cikk ismerteti a kormányzó te n g ereszti s z t i pály a- f u 1 á s á t, a v i 1 á g li á b o r ú ban vívott hősies ütköze­teit, HORTHY MIKLÓS 192# MÁRCIUS 1-ftN LETESZI A KORMÁNYZÓI ESKÜT Gárdony < jelűitek/ amikor Horthy Miklós nagy üsycsscsffd és b á t orság ga 1 vezette hajóját és súlyosan meg­sebesült. A holsevizmus alatt a szegedi kormány a nemzeti b a d s e r c a: f övez é révé nevezte ki. Helyzete eléjr kényes volt, meri az antant egyrészt borzalom ni a 1 nézte Kun Béla garázdáik u- d á s á f, másrészt azonban n c m n a- gyón örült a magyar kato­nai szeli cm ú j j á é 1 e d é s é n c k. A bolsevizmus összeomlása után egyes kalandorok megtor­lásra ragadtatták magukat a kommunisták és konnriuiristngya- nus elemek ellen, míg a, f ő ve z é r és a f e g y e 1 ni e- 7, e 11 e b b c s a j) a tok S z c g c- d e n állomásoztak. Csak amikor a románok kivo­nultak Budapestről, láthatott hozzá Horthy Miklós a megrendült állam újjászervezéséhez. Kormány­zóvá való kikiáltása még nem vetett véget a nehézségeknek Ö mag a nem 1 é y é n politikus, kormány­zója lett olyan országnak, ahol a p o- 1 i t i k a még a sportnál i s n a- gyobb szerepet'játszik a ma­gyarországi arisztokrácia szemében. Károly király két szerencsét! fen kísérletét, amely nehéz h e ly z e t e t teremtett, Magyarország úgy oldotta meg, hogy az a világ k ö z v é 1 c m é- nyénck általános helyeslő’ sével találkozott. Horthy Miklós mi n dig szigorúan alkotmányos áll ámfő maradt és na­gyon népszerű a szavaiban és gondolata i- b a n megnyilvánuló egye­nesség miatt. Ez a kitűnő jellem­ben tulajdonság egyébként nem hiányzik a legtöbb magyar tulajdon­ságai közül. Horthy Miklóst szerencsés embernek is le­hetne monda n i, de mindenesetre jól megérdemelte szeren- c s t j é t. Hosszasan foglalkozik ezután a ni a­méltatja AI as yarn r sz ás ko ír­ni á n y z ó j á hűk m íi v é t és vázolja Magyarország: utolsó tíz é y é u e k > t ö r t é n e t é t.

Next

/
Thumbnails
Contents