Az Est, 1930. április (21. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

■/fog 10 (4* i*80 Vti . » 7 > XXI. évfolyam * 74* szám Előfizetési ár» Cjy hónapra . . 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO/llU Telet óm, J. ess—soail Só, lg, J. 464—IS. J. 464—10 Mutassanak egy gyűlést, vagy érdekeltséget, vagy akár caák párlértekezletei, sőt akár kormánypárti pártérte­kezletet, ahol azt mondják, hogy ez a mostani politika, főleg ez ;i gazdaságpolitika: jó: hogy nem kell helyébe más! Együtt voltak a mérnökök, panaszkodtak; mint ahogy panaszkodtak á múltkor, ka­marai közgyűlésükön: az ügy­védek és ahogy panaszkodtak az orvosok. Volt tegnap egy demo­krata pártgyűiés Budapesten: csupa panasszal s volt egy nagy kisgazdagiiiilcs Békés megye,hen: csupa panasszal. Kereskedőkről, ■>'f,arosokről nem is szólunk, vala­mennyi panasz és sérelem. Egy, nagy s ired mán ének minden- hozzá­szólás a mai helyzethez, amellyel szemben az egész közvéleménv:- fifty hatalmas egységfrontja, a kri­tikának; S mit csinál ezzel szem­ben a. kormány pártja? Mit? Egy­szerűen élére akar ugratni a kriti­kának is! Ha ellenzék kell —hadd. legyen ő nntga az elleniek! Pa­naszkodnak, hogy siralmas a. gaz­dasági helyzet? Panaszkodik ö B! az egységespárli szónok. .Rekla­málják a titkos választójogot ? — reklamálja ő is. Miután annyi kép­viselőjelöltet tettek hivatalossá, és egy egész közgadasági politikát tettek hivatalossá, most már hiva­talossá akarják tenni —-az eppozi- ciót is, a kritikát is, sőt a panaszt is. A hivatalos jelölt után szeren­csénk van a hivatalos kritikához, amelynek hivatott képviselője ... ki is lehetne más, mint az egysé- gcspárti politikus. Elvben hívei ők is a titkos választójognak, de csak ha majd eljön az ideje! Éh­ben: ma, gyakorlatilag: a jövő év­századra! S folyik ez a szembekö- töscli. folyik ez a játék. — nem a kastélyban, hanem a párt-klub­ban. Ha reklamálod a titkos vá­lasztójogot, akkor azt mondják: most nem erről, van szó, most a gazdasági helyzet megoldása a sür­gős. Be hogyha a gazdasági hely­zetet akarod megtárgyalni, akkor kiderül, hogy — a fővárosi tör­vényjavaslat ezerszer sürgősebb. Mindenki koncedálja a mostani gazdasági politika válságát. — a különbség csak az, hogy az egyik oldalon bizalmai szavaznak annak,■ amit rossznak tartanak, a másik oldalon pedig azt mondják, ha va lami ennyire tarthatatlannak bizo­nyult, ni int ez a gazdasági poli­tika, akkor igazán itt az ideje, hogy jöjjön utána más. Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ; MIKLÓS ANDOR Szerkesztőség * Vll. kér., Rákóczi út 54. Kio.d6hloa.tal» Vll., Erzsébet körút 18*20, Seerkesslßtäg Bécsien, l„ Kohlmarkt 7. Párizsi beszélgetés báró Korányi Frigyessel Á hét ele én út mozgahm várható a párizsi tárgyalásokon Báró Korányi, a magyar fMelegátus nyüathozilí Az Est-lapoK párizsi munEatársánafó a konferencia állásáról és Kilátásairól, továbbá a a Pfi feladatairól és mun Héjáról „Nem út igazgatóra, hanem pénzre van szüksége a P 1-nak, hogy megfelelhessen hivatásának“ — mondta a PK elnöke Párizs, március zl (Az Est párizsi szerkesztőségétől) A párizsi reparációs tárgyalások hf.itt k óta mintha elaludt;'.!» volna. ./ csehek csakúgy, mint a magyarok, megmaradtak az elfoglalI álláspont­juk mellett és a tárgyalások holt pontún állnak hetek óta. I .one hear elnök Egyiptomba utazgat, nyilatko­zatok .jelennek meg a. magyar és a cseh sajtóban, de eredmény — semmi. Most úgy értesülünk, a jövő kél ele­jén újabb mozgalom, cárhaló. Gróf Belliién miniszterelnök néhány nap óta itt van és visszaérkezik Loucheur is, aki már a hétfői, ülésem elnökölni is fog. A csehek mint -beavatott for­rásból értesülünk. meglehetősen el­szigeteltei) állanak a maguk intran- zigenoiá jóval, A dolgok mai stádiumában és a vár­ható mozgalmak előtt érdekesnek tar­tóitok a tárgyalást magyar részről vezető báró Korányit megkérdezni, mi ma a helyzet és milyenek a kilátá­sok. Báró Korányi, aki ideérkzése óta •végig megóvta a legteljesebb diszkré­ciót, ez alkalommal szíves volt nyi­latkozni. Cseh Kommiinihé a Times-ban — Nagyméltóságod közei két 'hó­napja magyar fődelegátusa a hágai egyezményt véglegesítő nemzetközi bizottságnak, de még egyszer sem nyilatkozott a sajtónak. Most, hogy egy cseh hivatalos kommüniké egye­nesen á magyar delegációi vádolta meg a Times -ban. hogy többel kö­vetel a ezekektől, mint amire a meg­öl apadás tölteni Hágában, hajion- 'ó-c erre nyilatkozni? — Megbízatásom csak arra terjed ki, — mondotta báró Ka ámyl — hogy a bizottságban Magyarország jogos érdekeit védjem, kitűnő mun­katársam. Gajzágó- követ úr támo­gatásával. A nyilvánosság tájékoz­ta tógára annál kevésbé vállalkoz­hattam, mert ez, a nemzetközi illem­szabályokba ütközik, lm ilyen, nem BAKÓ KORÁNYI FRIGYES nyilvános bizottság' tagjai a bizott­ságon ki viil nyilatkoznak. Ez akkor szokott megtörténni, ha valamelyik tárgyaló fél idegei felmondják a szolgálatot. De nekünk jó idegeink vannak és igazaid- in van. ami elő­segíti az idegek jóságát. A most tárgyalt kérdések egyébként jogilag és pénzügyileg olyan komplikáltak, hogy azokat nem lehel újság nyilat­kozatokban érthetőkké tenni. A nagyközönség számára, azt hiszem, az eredmény ismerete lesz a fontos, nem pedig a hónapok óta folyó harcok részletei. A Times clkkérő pedig a Times-bau szándékoozm a kellő választ megadni. Az angol delegáció vezetőjének ebédje (A napokban, a bizottság tagjai ba­rátságos ebéden vettek lésst. Erre vonatkozólag érdeklődtünk Korányi bárónál.) — Igen, valóban, Mr. Gooáchild, az angol delegáció vezetője adu!’: a minap nagy ebédet, amely a legkel­lemesebb légkörben folyt le. Hiszen a delegátusok legtöbbje már sok év óta küzd egymással szemben vagy egymás mellett. Mindegyik hazája iránti 'kötelességét igyekezett telje síteni. Az ilyesmi kölcsönös meg­becsülést és rpkonszenyol hoz létre még az exponált ellenfelek között is. Ez a lovaglás érzés tapasztalható mást is a bizottságnak majnem min­den tagjánál még a legélesebb ci­lákban is. Nincs egyséé a K’ssntant delegátusok közt (Korányi báró diszkrét nyilatkoza­tához mi a magnak részéről még- hoz­záfűzhetjük azt az érdekes óitesiilé- stinket hogy a cseh delegáció megle- helös éles érdekellentétbe került a kis­antant többi tagjaival. A románok akik különöseit szeretnék már a hágai megegyezést telő alatt tudni, nemcsak hogy nem. támogatják a. cseh követe­lésekéi, de egyenesen ellenzik azok

Next

/
Thumbnails
Contents