Az Est, 1930. július (21. évfolyam, 146-172. szám)

1930-07-01 / 146. szám

Ara fO ftlíét* Budapest, 1930 * I(edd * julius t. XXI. évfolyam * Í4Ő* számi Előfizetési ár : Egy hónapra .... 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO fill. Telefon.- J. 4ss—SO-tól se,tg, J. 464—18, J. 4 64—19 Politikai napilap Főszerkesztő: Miklós Andor Szerkesztőség, VII. kér., Rákóczi út 54. KI odó hivatali VII., Erzsébet körút 10*20 Szerkeszt őség Bécsbe ti 1., Kohlmarkt 7. Kávé, te?, fahéj ■ jóval drágább lesz ezentúl, mint t eddig, mert a kávé, tea, fahéj vám- \ ját jóval felemelték. Alig töró'd- : tünk bele tehát a liszt és vele együtt a kenyér árának a feleme- ■,lésébe, már publikálják a hivata­los lapban, hogy ezek és ezek a szükségleti cikkek szintén drágáb­bak lesznek. Ne felejtsük el azon­ban, hogy ezek csak a^ hivatalos ■ lapban megjelent drágítások. Azok • a drágítások, amelyek a liszt, tea, ■) fahéj árának emelkedését követni j fogják, nem jelennek meg majd a I hivatalos lapban. Ezek csak a pol- i gár asztalánál fognak megjelenni l s mindennap lecsennek valamit er­ről a szegényesen megterített asz­talról. Egyszer ez tűnik el róla, .'egyszer az, aminek tegnap még ’ örültek a gyermekek, az ma már a múlté, ez is hiányzik, az sincs többé itt s az életnek az öröme is tova illant. Mondanánk valamit ennek a pol­gárnak. Viselje keresztényi türe­lemmel asztalának ezt az elszegé­nyedését. Ne lázadozzon az ellen a tény ellen sem, hogy a városi la­kosságot nyilvánvalóan megadóz­tatják egy másik réteg javára. Gondoljon arra, hogy ő az adéfizet tők mintaképe, ő a névtelen hős, akinek nem szabad berzenkednie, ha az ötödik vagy hatodik árverési sebesülés után még egyszer kikül­dik a frontra. S ahogy mi ezt a polgárt ismerjük, egy kicsit mé­lyebbre hajtja a fejét és elviseli ezt a terhet is. De még ennek a polgárnak is joga van megkérdezni, lesz-e ebből \ az újabb áldozatból valamilyen haszna az országnak! A mezőgaz­dasági faktorok szinte egyhangúan azt állítják, hogy a boletta rajtuk nem segít, a felemelt áru kenyér s a nyomában meginduló drágaság uzsorakarmokkal és kamatokkal , fogja visszaragadni mindazt, amit esetleg a boletta, kávé, tea és fahéj adott.' És az általános gazdasági élet fog-e belőle profitálni? Jobb' napok elé néz-e az ipar? Fellen­dül-e az üzletek forgalma? A hitel­élet megjavul? Csökken-e majd a munkanélküliség? S az építkezés, amely eddig minden nyáron többé- kevésbé kiadós volt, felébred-e mostani szégyenteljes stagnálásá­ból, hiszen az összeomlás óta még nem építettünk olyan keveset, mint most!... Ha a vámemelés, ez az újabb adó csak hajszálnyit segít ezeken a bajokon, a polgár »benne yan«. De segít-e? Segíthet-e?... A Vay Kázmér-ügy egyre bonyolultabb Ötvennyolc építkezési ifisszaélésöeis nyomoz az ügyészség Á wisstgáléfefrö ©la ©sigiiü csak a mákéi építkezés ügye került Halassá Séza fogvatartásárél ma dent a vádtanács Halassá is Lüítnstiorf f tegnap éta közös cellában III és társaira nézve, azonban egyáltalán nem tángálja az ügyészség nyomozását, amely <— mint fentebb jeleztük — a makói építkezé­sen kívül még ötvenhét rendbeli visz- szaélés büntette miatt folyik. Mind ms ötvennyolc ügyben küBön^kiilön fcelä Befolytat ni a nyomozást Sziszifuszi munka vár tehát az ügyészségre. A visszaélések mind­egyikének rendkívül nagy komplexu­mában más és más nevek szerepelnek. Mindegyikében a már letartóztatot­takon kívül egy-két eddig még nem szerepelt név, gyanúsítás van és mind­egyikében új és új tanukat hallgat­nak ki. Dr. Széchy István ügyész kényte­len egyre -újabb indítványokat be­nyújtani a vizsgálóbíróhoz, egyre újabb letartóztatásokat elrendelni és új és új vizsgálat megindítását kérni. Külön-külön kell az ügyésznek el­rendelni a letartóztatásokat, külön- külön kell kérni a vizsgálóbírótól a vizsgálat új irányba való terelését. Ezeknek a pótindítványoknak előre­láthatólag se szeri se száma nem lesz. Már most, csaknem kocsirakományra növekedtek a panamaper aktái és mi­re az ügy majd hónapok múlva lezá­rul, külön szobát keli berendezni az iratok számára. Most pillanatnyilag — Az Est tudósítójától — Vay Kázmér és társai ellen, akiket a makói építkezéssel kapcsolatban tartóztatott le az ügyészség, mint Az Est értesül, a makói ügyön kívül öívenhét rendbeli építkezési visszaélés miatt folytat az ügyészség nyomozást. Amikor Vay Kázmért az ügyészség letartóztatta, Strache főügyész hiva­talos kommünikét tett közzé, amely így kezdődött. »A '»lakói építkezések körül meg­indult vizsgálat alapos gyanuokokat produkált arra nézve, hogy Vay Káz­mért megvesztegették...« A főügyészi kommünikéből tehát arra lehetett következtetni, hogy Vay Kázmér ellen csupán egy ügyben in­dult meg a nyomozás, illetőleg hogy Vayt csupán egy ügyben tapasztalt visszaélések miatt tartóztatták le. Ennek oka az, hogy az ügyészség Vay Kázmér letartóztatásakor még nem tudott arról a nagy csomó visz- szaélésről, amely a letartóztatás óta derült ki és csak a makói építkezés ügyében haladt előre annyira a nyo­mozás, hogy a letartóztatásra sor ke­rülhetett. Ma azonban a helyzet az, hogy a makói építkezések visszaélései­vel együtt ötvennyolcrendbeli visszaélés jutott tudomására az ügyészségnek. Az ötvennyolc rendbeli visszalését építkezések körül követték cl a bel­ügyminisztériumban. A visszaélések legnagyobb részében fontos szerepe volt Littke Kázmérnak és Littke Kázmér vallomása alapján belekap­csolódott mind az ötvennyolc vissza­élés miatt megindult bűnvádi eljá­rásba Vay Kázmér miniszteri taná­csos és sógora, Ealassy Géza műépí­tés is. Ilyenformán tehát az ügyészség a Vay Kázmér — Halassy — Littke-féle ügy nyomozásában csak a kezdet leg- kezdetén van. Most, amikor mindenki azt hiszi, hogy a vádtanács döntésé­vel vagy jobbra, vagy balra eldől tu­lajdonképpen a nagy panamaper, a helyzet voltaképpen az, hogy a vádtanáes döntése csak a makói építkezés miatt megindult bűn­ügyben lesz fontos Vay Kázmérra csak három-négy panama ügyé­ben folyik a nyomozás. Eta tíz ügyész nyomozna egyszerre, akkor is csak hetek múlva kerülhet­ne sor a többi viszaélés nyomozásá­nak megkezdésére, Minden egyes visszaélésben a nyomozást más és más vonatkozásban kell megindítani anak ellenére, hogy mind az 58 visz-- szaélésben van közös jellegzetesség is. Egyformán készítették a hamisí­tásokat, egyforma eljárás szerint hamisították meg az okiratokat, egyforma volt a megvesztegeté­sek módszere Az ügyészséget éppen ezért rendkí­vül meglepte és váratlanul érte a vizsgálóbírónak az a döntése, amely­nél fogva Halassy Géza és Vay Káz- mUr szabadlábrahelyezését rendeli el. A vizsgálóbíró elé terjesztett makói építkezések körüli visszaélés ugyan­is csak kicsiny része az egész pa­nama-komplexumnak. A vizsgálóbíró terméseztesen ezzel szemben azon az állásponton van, hogy ő csak arra az ügyre van figeyelemmel, amit eléje tesznek. A vizsgálóbíró döntésének megokoiása Halassy Gézát négy nappal ezelőtt helyezte szabadlábra dr. Nagy Pál vizsgálóbíró, Vay Kázmér szabad­lábra helyezését pedig szombat dél­után rendelte el. A szabadiábrahelyezést így indo­kolta meg a vizsgálóbíró: Van gyanuok arra, hogy Vay Káz­mért megvesztegették, azonban ez a gyanuok nem elég, nincs eléggé alátá­masztva, nem elég alkalmas arra, hogy az előzetes letartóztatás fentartása in­dokolt lehetne. Halassy Géza műépítész nem tagadta, hogy Littke Kázmértól províziót kapott, hogy részére építke­zési munkákat szerezzen, nem tagadta azt sem, hogy ő a belügyminisztérium­ban összeköttetéseinél fogva kijárta azt, hogy építkezési munkákat kapjon, azt azonban már a leghatározottabban tagadta, hogy Vay Kázmér megvesztegetése útján sikerült volna kijárnia ezekei a munkákat és hogy a provízióból, amelyet Iáttkétől kapott, Vay Kit su­mernak is adott volna. De nemcsak ezt tagadta, hanem azt,

Next

/
Thumbnails
Contents