Az Est, 1930. október (21. évfolyam, 222-248. szám)

1930-10-01 / 222. szám

Budapest, 1930 * SZQÍCtCL * október /. Apa 10 futón Előfizetési ár: BgV hónapra . .. . 3 pengd Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 70 fill. T clef ónt J. 4SS—BO.t6t stílig, J. 464—18, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS -ANDOR Szarka**-élégi Vil- kér., Rákóczi út 54. Klndókleatat* OH.. Erzsébet körút 18*20 Szerkesutőség Bécsben* 1„ Kohlmarkt 7. Briand ä nőket hív ja segítségül Pán-Európa megteremtésére Természetesnek tartja a német szélsőségek előretörését Ki a jelölted, kérlek alássan, a népjóléti állam­titkárságra? Annyi párt, frakció, csoport jón a. jelöltjével és annyi önjelölt a saját jelöltségével; a pártpolitikának annyi csatazaja visszhangzik a népjóléti állam­titkárság körül; annyi »tárgyi« szempontot angazsálnak e sze­mélyi kérdés köré — miért ép ne­ked ne volna meg a jelölted, akit ajánlasz, vagy aki mellett »druk­kolsz«, akinek pépjóléti államtit­kárságától a közállapotok meg ja­vulását, az egész helyzet fellendü­lését várodHogy nem is törődsz nz egész dologgal? Ugyan kérlek, hogy nem .lehet törődni egy ilyen dologgal? Lám a kíviiltamogatő párton és az egységes párton ép «■lég alaposan törődnek vele! .Ott bizony nem ismerik félre a pro­bléma súlyát, ott, tudják, hogy mi a napirend ,.. Leszorítod a földre a. füledet és hallgatod a világnagy problémáinak közel és messzi zú­gását; Genf... Népszövetség... Agrárkrízis... Közép-Enrópa ag­rárfrontja ... Parlamentarizmu­sok és diktatúrák harca, a magyar iparos vagy tisztviselő harca, a magyar gazda hallatlan viaskodá- sn a világ agrárválságával, Csiká- góval, Liverpoollal, kar tel lel és mással. Olvasol Masaryk nyilat­kozatáról és borús szkepszissel töprengsz: mi lehet emöaött? Vagy olvasod a világtőzsdék.hí­reit: mi lehet emögött és még egy csomó újsághírnél tűnődve kérded magadban: mi lehet emögotl. ■. Mindezek nagy kérdések, de mi ez amellett a kérdés mellett, hogy mi van a' népjóléti államtitkári »kombináció« mögött és mi ez a nagy kérdés mellett, hogy ki lesz hát’az új népjóléti államtitkár? Hogy túl van méretezve a kérdés? Hogyisne: mikor maga a minisz­térium létele rá van méretezve erre a kérdésre és a kérdéssel ösz- szefiiggő számarány és pártárány- Jmreokra. Hiszen különben a, nép. jójéti minisztérium fölött ép úgy eljárt az idő, mint az átmenetgaz­dásági minisztérium, vagy a külön kisgazdaminisztérium fölött s ki tudja, még milyen minisztérium fölött, ami volt, — nincs. Hiába ment ki a divatból a kabát: a gombhoz szükség van a kabátra, főleg ha pártaránykérdés, hogy hány gomb legyen? Hát^ csak rajta! tárgyaljunk, disputáijunk, civakodjunk, béküljiink és p akt al­junk a nagy kérdés fölött, hogy ki a népjóléti államtitkár. A többi kérdés majd megoldódik ma­gatol .. • Genf, szeptember 30 Briand a, uöegyesületek nemzetközi szövetségének üdvözlésére válaszolva megemlékezett a német választások­ról, amelyeknek eredménye komoly aggodalmakat okoz a béke barátai, nag. A szélső pártok előretörésének okát Németország válságos helyzetében keresi. Megmásíthatatlan törvény, — mondotta — hogy a nyomor és a szeuvedés a népe­ket a szélsőségek felé hajtja. Németországban ezen a télen a mun­kanélküliek száma négymillióra fog emelkedni és ez veszélyezteti a bé­két. Ezért ajánlottam nyomatékkai az európai szövetség tanulmányi bi­zottságában. hogy erősítsük meg az európai népek cgyüvétartozását és egymásrautaltságát. Ha egy állam súlyos pénzügyi és gazdasági válságon megy keresztül, a ‘többi államnak haladéktalanul segít­ségére kell sietnie. Meg kell alapozni az érzelmek közösségével egyidőben az érdekek közösségét is. £n azt,hi­szem, hogy egyetlen nép és egyetlen kormány sem kívánja a háborút. A helyzetét az nehezíti meg, hogy je­lenleg nagyon sok érdek dolgozik a béke ellen. Idetartoznak azok. akik azt hiszik, hogy a háború kiküszöbölése az ő anyagi érdekeiket sérti. A lőszergyá­rak, a hadihajóépítők szemében ellen­szenves a Népszövetség és a párizSi egyezmény. Ök pénzelik azokat á sajtótámadásokat, amelyek minden pillanatban megakasztják eröfe.szíté- seinket. A béke ellen a cikkeket olyan tollal írják, amelyet ugyanabból az acélból gyártanak, mint az ágyúkat. Ezzel szemben mi azOn igyekszünk, hogy egyesítsük a béke és az egyetér­tés javára a különböző országok ipari és pénzügyi érdekeit. Ezen az úton haladva a francia és a német pártok máris azou igyekez­nek, hogy megerősítsék az európai együvétartozást. A német választások — folytatta Briand — megnehezítették az én helyzetemet és megerősítették velem szemben , az’-* ellenséges tábort. De mindezeknek á támadásoknak ellenére tudom, hogy mellettem van a népek akarata és elsősorban a francia népé. Százával érkeznek hozzám a táviratok és leve­lek, amelyek ezt bizőnyítják. Különösen a hadviseltek kelnek az én politikám pártjára, azok, akik a — Az Est tudósítójától — Masaryk Tamás, a csehszlovák köz­társaság elnökének nyilatkozatát tel­jes szövegében közli a Pesti Napló inai száma. A London General Press útján tette közzé a köztársasági elnök a Neue Freie Presse-ben és & Resti Naplóban nyilatkozatát, amely a ma- gyar-cseh határok revíziójának lehe­tőségéről beszél. A budapesti csehszlo­vák követség az elnök nyilatkozatá­val kapcsolatban — mint eddig min­den alkalommal most is helyreiga­zítást adott ki. amelybeh megálla­pítja, hogy az elnök kijelentése volta­képpen a következőképpen hangzott: — Ami Magyarországot. Illeti, veszede­lem fenyeget a pántnagyar politika részé­ről, amelyet a magyarok űznek. Magyar- ország visszaállítása, ahogy a háború előtt volt, lehetetlen, mórt az a régi oligarchia rezsim nagyon igazságtalan volt és el­nyomta a nem magyar nemzetiségeket. Egyszersmind azonban értem a magyarok nehézségeit és kész volnék kedvező körül­mények között megengedni, hogy mérle- geltessék a mai haters1- modifikációja, de mind. rrle határi iltozr. a, parlamentnek vr r ■itortva és nem tehet megváltoztatni a hal«rókát a kis- -agyantant hozzá­járuló e nélkül. Ezenkívül a változás nem leheti. .irólag egyoldalú, a mi terüle­tünk 6 hasonlóan kiterjesztést kívánna a háborúban a legközvetlenebbül szen­vedtek. Befejezésül kérte az asszonyok támogatását a békéért, folytatott küz­delmében, mert az asszonyok igen sokat tehetnek. — Mi a béke barátai — mondotta — a némát választások után sem veszít­jük' el bátorságunkat és kitartunk mindenkivel és mindennel szemben. javunkra. Mindez azonban nem lehetséges, amíg a magyarok nem változtatják meg taktikájukat. Jólinformált körökben a csehszlo­vák követség rektifikációjával kap­csolatban a következőket közöltéit Az Est munkatársával: — Most mar határozottan és két­ségtelenül megállapítható, hogy Masaryk csehszlovák köztársasági elnök nyilatkozatát valóban megtelte és azt azzal a szöveggel tette meg, amelyben a London General Press nyilvánosságra hozta. A General Pressnek ugyanis megvan az a tulaj­donsága, — ezt tapasztalatból nagyon jól tudjuk -- hogy minden interjút a meginiterjúolt személy által aláírat Félreértésekről tehát annál kevésbé lehet szó, mert valószínűnek látjuk, hogy a nyilatkozatnak Masaryk el­nök által való aláíratása is megtör­tént. • - „ — A cseh illetékes kormánykörök két régebbi rektifikációjából állítot­ták össze azt a helyesbítő nyilatkoza­tát, amelyet tegnap adott ki a buda­pesti csehszlovák követség. Amikor Masaryk á határ-revízióról beszólt 1928-ban. a csehszlovák rekíifikáció úgy szólt hogy ez a revízió azonban csak úgy történhet meg, ha Magyar­Masaryk tehetetlen a cseh kormánnyal szemben Minden békés nyilatkozatát félhivatalos cáfolat követi

Next

/
Thumbnails
Contents