Az Est, 1930. november (21. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-01 / 249. szám

'/a • • f L / —n . *- • -\Jr Ära W flílérÍ- o^3 Budapest, 1030 * Szombat * november 1. XXI évfolyam. *249• szárit« Előfizetési ár : Ess hónapra 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon tOfi.ll. Telefon: J. 4ss -so.tSI S6<ig, J. 404—18, J. 404-19 Politikai napilap Főszerkesztő • Miklós Andor S zerfceszt őségi Vli kér., Rákóczi út 54• í* lad ő hivatalt VII., Erzsébet körút tS>20 Szerkesztőiig Béesbens /,, Kohltnarkt 7. A gond hónapja kérlelhetetlenül emeli fel ködös homlokát egy sokat szenve­dett ország előtt. November elseje máskor sem volt vigalmi ünnep. A vallás és kegyelet áhítatáról nem szólva, amelyet maga körül árasztott, ez az elseje mindig a felfokozott kiadások és költségek kiegyenlítését jelentette ezer és ezer ember számára. »Nehéz« hő- ítap volt, félve figyelték közeledő lépéseinek neszét: Az idei novem­ber elseje még busább és még sű­rűbben van teleaggatva gonddal. A gazdasági helyzet odáig élézó'- dött ki, hogy tökéletesen nyilván­valóvá vált — a mostani árszínvo­nal nem. tartható fenn tovább, ha azt akarjuk, hogy a november el­sejei és a többi lejáratok köny- ny,ebben és simábban lebonyolítha­tók legyenek. A búza alacsony ára •nem állhat egyedül a drágaság rengetegében. Énnek a rengeteg­nek meg kell mozdulnia s ha nem ris egyszerre, de lassanként le keli •adogatnia a magára szedett drága­sági zsírpárnákat. A ruházati cikkek és építkezési anyagok ára nem maradhat meg azon a szinten, amelyet számára az évekkel ez­előtti konjunktúra kijelölt. Nem maradhat ott az ipari cikkek ára .sem. És nem maradhat ott a ház­bér sem, amely november elsejé­nek arcát annyira elkomorítani szók la. Le kell szállá ni a magas polcról mindenkinek előbb vagy utóbb.. Meg kel! érteni, hogy ezt a polcot más időben faragták, más •gazdasági állapotok számára, '.anakronizmussá vált. Aki ma hoz­zája ragaszkodik, az az idő forduló kerekét húzza vissza. Magától érte­tődik, az olcsóságot nem lehet, oly egyszerűen proklamálni, mint ahogy a széps 'gkirálynőket kinyi- .laíkoztntjáb. Azt elő kell készi- teni. Mérsékelje az állam és a többi hatóság az adókat, vámokat, illetékeket és taksákat, hogy a la­vina megindulhasson. Tegye lehe­tővé, hogy a termelés olcsóbb le­gyen & az emberek könnyebben rn.’Zo,.hassanak. Bontsa le az aka- i dályoka.1, a felesleges intézménye­ket és szubvenciókat. Ha ez meglesz, a görgeteget sémim sem alb diát ja n cg. A le fa­ra ui-t tmlomalikm-éu fon megin­dulni mi Valón szakmában, .úgy hogy a jövő év novemberének homloka már nem lesz oly ijesztő barázdákkal telehúzva. De erről nemcsak szavalni és ankétozni kell ám. Ezt nyélbe kell ütni, tetté átváltoztatni, csak az ilyen tett hozhat megnyugvást a telkekbe. Török hivatalos jelentés' gróf Bethlen látogatásáról Ankara, október 31 Hivataloson jelentik: Gróf Bethlen István magyar miniszterelnök a tö­rök kormány m egh í vására bárom na - not Ankarában .töltött és résztvett a J ’örök nemzeti ünnepeken. -8 A magyar miniszterelnök látogató-f .a összeesett a görög miniszterelnök ,■ külügyminiszter • látogatásával.- Bethlen megbeszéléseket folytatott i Jzmed pasa miniszterelnökkel és Tev- fik Biitízsi bej külügyminiszterrel. Mindkét részről megállapították, hogy Magyarország és Törökország szoros barátsága minden tekintetben megfelel a két ország gazdasági és politikai érdekei­nek és hogy ez a barátság, amely a tények és a szükségszerűség eredmé­nye, hatalmas tényezőié a békének és a nyugalomnak mind a Balkánon, mind pedig a közel Keleten. A két ország által követett loyal is és őszinte békepolitika teljes mérték­ben hozzájárul a török-magyar barát­ság megerősödéséhez, amelynek to­vábbi-megszilárdítása.mind a két kor­mány célja és törekvése. cccac: A f f város és az orsság nyugalma ÉMusffwa van ■ • Tettesen fel van derítve és le van szerelve a kommunista szervezkedés Ä wills w ezért n isziilin fogfák el — Az Est tudósítójától — B e z e g h-H u s z á g h Miklós főka­pitány a kommunista szervezkedés leleplezésével kapcsolatban ma dél­előtt ismételten hivatalosan megálla­pította, hogy a rendőrség preventív intézkedése után sikerült no­vember 1-re a főváros rend­jét és nyugalmát biztosi­ig u i, A nagyarányú kommunista, szer­vezkedés és a november 1-re tervezett tüntető felvonulás a rendőr­ség hetek óta folytatott munkájával teljesen nieghiusitottnak tekint­het ő. A főkapitányság őrizetes cellái, sőt a toloncház i s zsú­fol va van az elfogott kom- iu u n i s t á k k a 1, akikhez az éj­szaka újabb letartóztatot­tak kerültek. A politikai osztály­nak sikerült ismét hét kommu- n i s t a vezetőségi tagot el­fognia az éjszaka folyamán, akik között ott volt már az új vezér is, jaki a szervezkedés ólén álló Róna Ferenc olajgyári tisztvise­lő örökét átvette. A különböző helyeken tartott ház­kutatás sorén miuiegy 40.009 darab i z g a tó tar­talmú röpcédulát is jlcíoglalt az éjszaka folya- I mán a rendőrség. Általában a | kitünően vezetett nyomozás m i n- den fázisát felderítette már ennek a földalatti szervez­kedésnek, olyannyira, hogy a főkapitány joggalnyug- tathatja meg a főváros, sőt az ország lakosságát i s. Az utóbb; idők egyik legalaposabb kutatási munkája ér befejezéshez. A kommunista sejtek ezúttal teljesen csődöt mondottak. Az agitátorokhoz vezető összes szálakat kefében tart­ja már a rendőrééS. Most már megkezdődött a nyomozás második része is, a z c 1 fo g o í t v e z é­rek előéletének és élet körűi­mén yenek kivizsgálása. A’ legérdekesebb adatok a már ártalmat­lanná tett Róna Ferenc olajgyári tisztviselővel kapcsolatban kerültek a rendőrség tudomására. Róna Ferenc, aki .Földes Pál letartóztatása óta Vezére volt a kommunistáknak Lágymányo­son a Zent a ucca 3. számú házban egy igén yteelcuül berende­zett egyszobás garzonlakás­ban lakott az utóbbi időbeu. Néhány héttel ezelőtt nő­sült. Egy tiszafüredi fakereskedo leányát, Bán Magdát vette ei felesé­gül és három héttel ezelőtt éppé« akkor, amikor ügynökei a 1 e g lá­zasabban dolgoztak a no­vember elsejére terve­zett éhségíe 1 vonulás meg­szervezésén, nászűtra in-, dúlt fiatal feleségével Lillái ii r e d r e. Róna Fe reutet n á s z ú t ,j á r ó I visszatérőben a miskolci pá­lyaudvaron tartóztatta le $

Next

/
Thumbnails
Contents