Az Est, 1930. december (21. évfolyam, 274-295. szám)

1930-12-02 / 274. szám

j; Ara IQ fittér Budapest, 1030 * I£edd * december 2. XXl. éufotyam * 274' szdnu Előfizetési ár: Kgy hónapra ... 3 pénzt Egyes szám ára a fővárosban, a vidékénél a pályaudvarokon lOfilt. Talpfán, J. <M5-JO.fií S6.lt, J. 464—ló, J. 464—10 Politikai napilap <*• FŐSZERKESZTŐ : MIKLÓS JlNDOR Seerkeiwttfjßzt VII kér., Rákóczi út S4. Kiadóhivatal* OH.. Erzsébet kőrút 19*70 SMarkesetttóg Bácsban, /., Kohlmarkt 7, Fél lábával h kőtalajjzaton, fél lábával az élet­ben... Úgy áll ott Rákosi Jenő, bottal, kalappal a kezében, mintha útközben volna, mintha csak jönne valahonnan rég letűnt időkből és már menne is tovább, új harcok, új győzelmeik és új dicsőségelv felé... Az újságíró ez, akinek a .sziklatalapzaton sincs nyugta, hi­szen az idő siet és minden percért kár, amit elmulasztunk a Magyar- országért való nagy munkában; az újságíró emléke ez, akinek a bronz szobor is csak: ideiglenes tartózko­dási hely és aki egyszer száz év­ben szobrot is kap, mint most Rá­kosi Jenő, de aki többnyire letűnik és elmerül ismeretlenül; az újság­író, aki rabszolgája, hogy ne mondjuk: tollnoka az Időnek, amely már az antik mitológiában is felfalta saját gyermekeit... Egy nagy adósság halhatatlan késedelmi kamata ez a szobor s a fizetségből, úgy érezzük, valahogy valamennyien részt kapunk, ma­gyar újságírók. Nem mindenütt kell a halhatatlanság küszöbére érni ezért az »érvényesülésért amelyért való csaták és tülekedé­sek különben annyira letörpüínek ép a Rákosi Jenőknek, ép az új­ságíróknak szivárványhártyáján. Londonban, Párizsban, Neyryork- ban, Berlinben és ki tudja még hol, széles útvonalak nyílnak a szerkesztőségből az úgyneve­zett »vezető pozíciók« felé; a, mat francia miniszterelnök is: újságíró volt, a tegnapelőtti is... Ott az újságírót, az élet szakemberét hí­vogatják mindenfelé, hogy az élet levegőjében szellőztesse le a port az aktákról, vagy akár a magas diplomácia gépezetéről, a közgaz­daság, közigazgatás hivatalszobái­ból. Sajnáljuk ezt a lemaradt- ságotl Vagy jut eszünkbe rekla­málni a vesztett illúziót, az elérhe­tetlen pozíciót t Nem. Hisz nincs az a ranglétra, amelyről messzebb hallatszik a szó, mint a lap tribün­je, nincs az a vélemény, amelynek nagyobb nemzeti ereje volna, mint a közvélemény. Nincs az a hely, amelyen az egyszerű és_ munkás magyar többet tehet napi munká­jában a magyar igazság ébrentar­tásáért és győzelméért, mint a lap. Mit törődik vele az újságíró, hogy munkáját nem méltányolják a kor politikai hatalmai! hogy sokan közülük egyszerűen csak egy kri­minológiai komplexum perspektí­vájában nézik a sajtót! mit törő­dik vele, hogy a legjobb esetben is csak néhány jelszót kap életében és a legeslegjobb esetben is szobrot halála után • * < ■ Gaár Vilmos lemondott, utóda Csillévy András A támadások izgalmai miatt mondott le az igazoló választmány elnöke Az igazoló választmány izgalmas illése — Az Est tudósilójától — A belügyminiszter a sza vazóiguzol- ványok kézbesítését kivette az iga- solóválasslmány kezéből és Gear Vil­mosra, az igazolóválasztniány elnöké­re bízta. Gaár Vilmo-s -nyugalmazott bíró és. évek hosszú sora óta a köz­ségi polgári párt alelnöhe és egyik legtöbbet szereplő vezére. Az ellen­zék mér előzőleg fölemelte a szavát az ellen, hogy pártembert állítsanak ilyen fon­tos akció élére. A szava zóigazolványokat csak min­den párttól független szervezet oszt­hatta volna ki, vagy pedig olyan or­ganizáció, amelyben- minden pórt képviselői bentülnek. Gaár Vilnius Csilléry András Az első nap a városházán azt ígér­ték, hogy legfeljebb bárom nap alatt a posta kézbesíteni fogja a szavazóigazol- váuyokat­Az igazoló választmány elnöke át is adta a postának szétosztásra a szelvé­nyeket, de a posta nyilatkozata sze­rint ... legalább hat napig fog tartani az igazolványok szétosztása, Az ellenzék a legélesebb támadás! indítóita meg dr. Gaár Vilmos ellen, mert olyan körülmények merültek fel, amelyek azt a gyanút keltették bennük, hogy a szavazóigazolványok szétosztása nem történt olyan rendben, mint ahogy kívánatos lett volna. Kifogásolták, hogy Gaár Vilmos zárt- ajtók mögött' tárgyalt a routíeíkt zésére bocsátott tisztviselőkkel és a postaalkalmazottakkal, éjszaka is szortírozták az /a répa a fit, at etet- réti pókban főleg a jobboldali pértok sza­vazói kaplak meg as igazolványokat,, illetve azok közül nagyon sokait meg­kapták az igazolványokat, akik vala­melyik jobboldali pártnak előzetes aj áh lóívéit aláírták. Gaár Vilmos először .azt a taktikát követte, hogy bezárkózott hivatalába és senkinek sem állott rendelkezésére. Gaár Vil­mos megelégelte a do'got és tegnap este elküdötte lemon­dó levelét Ripka Ferenc főpol­gármesternek. A főpolgármester éppen Ward Price bankettjén volt, amikor kézbe­sítették neki Gaár Vilmos levelét. Gaár Vilmos tudatta még azt is Ripka Ferenccel, hogy szándékát semmi körülmények között sem másítja meg. annál kevésbé, mert orvosa is ezt ta­nácsolja. Gaár Vilmos méltatlanko­dott, hogy hatailm-as mimikájáért- ilyen támadásban részesült, hetek óta dol­gozott és szerinte semmi olyant nem tett. amelyért az ellenzék támadását megérdemelte volna. Nem is nyugszik addig, amíg elégtételt nem kap. Ripka Ferenc főpolgármester érint­kezést keresett Gaár Vilmos orvosá­val. aki szintén közölte vele, hogy Gaár Vilmost az izgalmak any- nyirn megviselték, hogy ezt a munkát azonnal abba kell hagynia. inert az orvos különben nem vállal felelősséget egészségéért. Ilyen körülmények között utódot kellett keresni. Olyan jobboldali bi­zottsági tagot, kerestek, aki nem sze­repel egyetlen egy listán sem. így gondoltak dr. Csilléry And,rácra, aki mint örökös tag nincsen-egyetlenegy listára sem. Az ellenzék természetesen ezzel a megoldással nincs megelé­gedve, mert Csilléry ugyan nincs rajta a Wotff-párt listáján, de a választási kampányban a leg­exponáltabb helyen küzd, állandóan megjelenik a népgyűlése­ken és beszédeket tart. Csilléry András elfogadta a meg* bírást lés áz igazotóvalasztmány tpai ülésén már ő elnökölt. Csilléry négy zajban elfoglalta Gaár helyét Az igazoló választmány mai ülése 11 óra 'helyett csak negyedlizcnkeitő- kor kezdődött, A bizottság tagjai már az ülés előtt értesültek arról, hogy Gaár Vilmos lemondott és helyette Csilléry András fog elnökölni. Ezt a hírt a bizottsági tagok nagy izgalommal tárgyalták. Még az ülés előtt Biró Dezső és Szénán Károly tanácsnok között éles szóváltás kerekedett. Bíró Dezső már a helyén ült. amikor Szendy tanács­nok, a jogügyi osztály vezetője, be­jött az ülésterembe. Biró Dezső ekkor indulatosan pat­tant fel helyéről és a tanácsnok felé kiáltotta: .'t: — Micsoda dolog hz..t hogy ilyen plakátokat ragaszthattak ki az éj­szaka? — Miféle plakátokat? —^ kérdi Szendy tanácsnok. Biró Dezső ekkor felmutatott egy egészen kis plakátot, mely a kereszténypártnak ismeretes plakátjának kicsinyített mintája a vörös emberrel, aki revolvert szegez, az olvasóra. A plakát azonban úgy módosult, hogy azon a négy üres hordón, amely a vörös függöny előtt áll. négy képviselő karikatúráját raj­zolták : Propper Sándor, Fábián 'Béla, Payer Károly és Rothenstcin Mór áll

Next

/
Thumbnails
Contents