Az Est, 1931. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-01 / 1. szám

Apa 10 fiffém í * Csat öt lök XXII. évfolyam aniidr /. szám Budapest, 193 Előfizetési árt Mm» hónapra .... 3 pangt Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOflll, rtufám J. áss—SO-tél Sf.lg, J. 49*—tg, J. 494—19 Politikai napilap Főszerkesztő í Miklós Andor \ Szerkesztősig» Ül! kér•» Rákóczi út 54» Kiadó hivatal» ült., Erzsébet körűi 18.20 Sserkesztőség Bécsbea• /., ICohlmarkt 7. Ki vagy, Ismeretlen esztendő, rejtélyes utas. aki most cammogsz elő az idő vég­telenségéből, — ki vagy és mit ho­zol számunkra mesebeli tarisz­nyádban, a sorsnak miféle titkát vagy küldeményét kézbesíted ne­künk? Mivé alakulsz majd itt át köztünk: eseményben és minek maradsz majd itt: emlékéül, ha elmúlik háromszázhatvanöt napod? Milliók és milliók fürké­szik titkod és várják, mit hozol, találgatják utad; várnak ragyogó szilveszteri éjszakában, jókedvű tömegekben, borospohárral a kéz­ben és várnak töprengő, méla ma­gányban és csendben. Üj eszten­dő következik ránk: vájjon meny­nyivel lesz jobb, mint a régi, amelytől az idő útkereszteződésé­ben. végső és első másodpercek őr­járatának fel és leváltásában bú­csúzunk? 1914-gyeI elbúcsúzott a világ a békebeli esztendőktől; a >békebeli esztendő«-tői, amelynek talán az volt a legfőbb történelmi sajátsága, hogy szinte minden ese­ménye csillagászati pontossággal volt kiszámítható, kis és nagy né­pek, világbirodalmak életében ép úgy, mint családokéban és egyéne­kében. Vetés és aratás, élet és bol­dogulás, munka és jövedelem, vi- rulás és hervadás olyan szépen jött és ment a maga gazdasági vagy természeti rendjében és egy­másutánjában! De ez megválto­zott 1914-gyel. Jöttek az esztendők, amelyekben — nem volt tavasz. Egyre-másra jöttek az esztendők, csupa borzalmas meglepetéssel, előbb a háború iszonyataival, aztán azzal a legiszonyúbb meglepetés­sel, hogy a béke nem hozott békét a földön. Min gyárt a békeszerző­désben a gyűlölet erői léptek új munkába, ezeréves egységeket bontva szét, végtelen szenvedést árasztva Európaszerte mindenfelé. Ezek a háborús és háború utáni »új esztendők« csupa meglepetést hoztak, az esztendő arca szinte másodpercenként változott és sö­tétült el. Hogy búcsúzzunk a le­tűnt évtől, mikor az újat köszönt­jük? Nem mentünk élőre az elmúlt évben szinte semmiben sem. S ha politika és gazdasási politika azt kérdezné, hogy' fogjon hozzá az új esztendőhöz, csak azt mondhatjuk, hogy egész máskép kell csinálni mindent, mint a régiben. Akkor szebb is lesz az illesztendő, mint a mostani volt és boldogabb is lesz és nehezebb szívvel búcsúzunk tőle, mint a mostanitól. Gróf Bethlen István új külkereskedelmi keneepelófn Miről tárgyal mafd a miniszterelnök Bécstoen? Bécs, december 31 (4* Est bécsi szerkesztőségétől) ‘ 'Kitünően j tornáit bécsi politikai körökből úgy értesül Az Est becsi szerkesztősége, hogy gróf Bethlen István küszöbön álló bécsi látogatása utolsó állomása lesz egy nagyszabású gazdasági koncepciónak, amelyet a magyar kormány kezdeményezett s amelynek eddigi jelzőtáblái a sürü érintkezés Magyarország és Olaszor­szág között, a nagy és mély közeledés Németország és Olaszország között és végül Bethlen István minapi ber­lini utazása. GRÓF BETHLEN ISTVÁN,.x .> Bécsi beavatott helyen úgy tudják, hogy gróf Bethlen Istvánnak az a ‘ terve és javaslata, hogy Magyaror­szág. Ausztria. Németország és Olasz­ország az eddiginél szorosabb gazda­sági barátságra lépjen egymással. A terv szerint az egyes államok gazda­sági megállapodásokat kötnének, amelyek részletesen körülírnák az egymásnak szállítandó agrártermékek és iparcikkek mennyiségeit és külön­féle kedvezményeket biztosítanának ezeknek a termékeknek és a behozatal és a megállapodásban megbatározott kontingens vámtarifája körül. Bécsi politikai körökben úgy van­nak informálva, bogy gróf Bethlen Istvánnak ez a terve Németország­ban tetszésre talál és igy Ausztria is Nálunk nincs válság, csak stagnálás, mondja Pepovics §áBil®r — Az Est tudósítójától — A magyar politikát és a gazdasági éle­tet a pénzügyi probléma uralja. Termé­szetes, hogy az egész ország közvélemé­nye kíváncsi árra, miképpen ítéli meg az elmúlt esztendőt Magyarország olyan pénzügyi tekintélye, mint Popovícs Sán- dor, a Nemzeti Bank elnöke. Munkatár­sunk két kérdést intéeztt l’opovics Sán­dorhoz. Kérte, hogy moudjou véleményt az elmúlt esztendőről és prognózist az áj- esztendőre vonatkozóan. — A gazdasági életben a jörendő- nt&ndás igen kockázatos vállalkozás — kezdte Popovícs Sándor. — Ilyenek­be nein, is bocsátkozom. Legfeljebb csak a diagnózis megállapítását kísérelhetjük meg. _ Ami gazdasági viszonyainkat illeti, az az általános ?s mondhat­nám a- epés»' világ r a nehezedő álla­potúd azonos. Az ezeket, előidéző okok annyira mélyrehatóak, hogy »>nfiH.uk:ói nem tudunk szabadit ni ezeknek hatásától. Ennek a hatásoní enyhítésére alkalmas eszközök tekin­tetében egységes akarat kifejlődésé­nek mén körvonalait sem látha* »»/>. — Ami pedig salát«# helyzetünket illeti. — folytatta Povovics Sándor — vigaszul szolgálhat, hogy nálunk nem lehet válságról be­szélni, hanem csak stagnálásról. Nem látjuk sehol, hogy a nemzeti va­gyon állaga meg lenne támadva. A kereseti lehetőségek megcsappantak ugyan, de ennek mértéke a közgazda­ság egészét, tekirtvp nem akkora, hogy azon intézkedésekkel-, elsősorban szigorú takarékoskodással ne lehet­ne segíteni. POPOVÍCS SÁNDOR — Áll ez természetesen Hűit az ál­lami. mint a magán aazdá! kodásra. Nagyon kívánatos volna, ha ezt a kö­vetelményt mindenki szem előtt tar­taná s így a nehéz viszonyoknak leg­alább ezt a hasznos tanúságát levon­nék. Segítségünkre lehet az. hogy a közgazdasági élet automaticc alkal­mazkodik. aminek az a jó hatása is megvan, hogy mesteréges eszközöket, amelyek rendesen céltalanok is, nélkülöz­hetünk. \ uiriikí’. c'u term'd''-ó folyamat nem akadt, meg, jelentős íizetéskétpelen­szívesen egyezik bele ennek a. koncep­ciónak a tárgyalásába, amely, ba eredményre vezet, a. magyar- agrár­termékek számára igen nagy piacot [ jelent, mert az egyes országok, me- I lypkkf) jlvpp ra lep« 1 nénK, elsősorban :parj országok és té- »kintélyes gabonaimportra szorulnak.

Next

/
Thumbnails
Contents