Az Est, 1931. februrá (22. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

1931 JAM • - Í';A \ti Ara fO fittén, r v E Budapest, írni * Vasárnap 7. évfolyam * 26. sgdml febru­ár Előfizetési ár: KgS hónapra ... 3 pengé Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 30 fill. Telefon: J. 4ss-SO-töl sa.ig, J. 404—18, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkesztősig, VII kér., Rákóczi út S4. Kiadóhivatal» VII., Erzsébet körút tS,2Q fmerkesatóség Bécsbat,»* /., Kohlmarkt 7. Húsz év szemete, padlások és pincék piszka kerül most napvilágra, hogy szélesség­ben és magasságban növelje Sze- métország határait. És ennek a birodalomnak kincskeresői, arany­ásói friss reményekkel vetik ma­gukat a békebli zsákmányra, hogy egy gazdag és boldog korszak hul­ladékait kaparják ki ebben az Ín­séges világban. A jóvilág, a szép- világ szemetesládái, pincébe, pad­lásra dobált lomjai talán értéke­sebbek, mint a mostani Ínséges na­pok termése. A szeméthegyek bá­nyászai hamarosan csalódtak, rozsdás, ócska lavóroknál, csempe és lyukas edényeknél egyebet nem igen leltek az antik szemét, között, mert bármily jól ment is soruk húsz év előtt az embereknek, érté­kes holmit nem dobáltak padlásuk, pincéjük lomtárába. Ami lim-loni így összegyűlt a családokban, ak­kor sem ért semmit, ma sincs érté­ke. Csak a patkányok, az egerek, á molyok örültek a biztos fészek­nek s szaporodtak fejünk felett, lábunk alatt. Most nagytakarítást parancsoltak ránk, de azt a kincset csak nem találják meg a »guberá­lók«. A békebeli -kincs úgy látszik végkép elveszett, vagy nagyon jól elrejtőzött. Mindenesetre való­színű, hogy nem a szemét közé bujt el. ahol sohasem volt a helye. Nem, nem, valahol más helyen kel­lene keresni ezt a drágaságot, ta­lán sokkal -közelebb, talán sokkal távolabb. Húsz esztendő avarját kellene felásni, felszántani, múló életünk, futó napjaink, eltelt éle­tünk rétegeződését kéne megboly­gatni archeológus művészettel s az agyag- és lávarétegek között be­ágyazva talán ráakadnánk a kincs­re. amelyet Szemétországban hiába is keresnek. Ez ’ szemét közé nem keveredhetett. Értékesebb és bizto­sabb kazetták mélyén kellene szét­nézni, talán szívünk, lelkünk pán­célszekrény'ében keresnénk ? Ott les« az a titokzatos, az a csodálatos drágaság, amely karáttal lo.- nem mérhető, árral ki nem fejezhető, ami semelyik érzékszervünkkel nem konstatálható, de amely volt, amely hatott, amely gazdaggá és boldoggá tett egy szép korszakot s a szellem csodálatos termékenysé­gét zúdította az emberiségre. Húsz esztendő történelmi szemétdombja alatt ezt a titkot keressük, ezt a titokzatos kincset meg kel) talál­nunk emberek, népek, országok és világrészek cselekedeteinek, bűnei­nek, tévedéseinek szeméthegye alatt, mert ez adja a föld népeinek azt a harmóniát, ami nélkül ma oly nyomorultak és oly boldogtalanok. Ehhalál fenyeget 200 ezer embert Arkanzas a szárazság áldozata Kewyonk, január 31 {Az Est külön tudósítójától) A múlt nyár szárazsága, a gyapot- és « búzaárak esése következtében n a p r ól-ii a i> r a, nő Arkansas állam földműves n é p cn e k nyomora s félő, hogy néhány hé­ten belül 200.000 ember éhínség előtt fog állni. Sie min ing szenátor az arkanzasi törvényhozó testületben- .kiieleiíietíe, hogy ti a az Eg V é s ü Itt Államok kormánya hamarosan nem ad hathatós segítséget,‘akkor m nr ai m jii n ac ni a lakosság nagyrészc a szó szoros értelmében éhen fog halni, mrr< az a segítség, amellyel az nme« rikai Vörös Kereszt a nyomor* gokat támogatja, nem elég a katasz« trófa elhárítására. Harc a bürokrácia túltengése ellen Az összes minisztériumok „beutazásával“ akarja megreformálni a közigazgatást Magyary Zoltán Az új kormánybiztos programot ad „Az Est“=ben — Az Est tudósítójától — A múlt évben még a kultuszminisz­térium egyetemi főosztályának veze­tője volt dx-. Magyary Zoltán minisz­teri tanácsos, aki úgyszólván inától holnapra került a miniszter elnökség- re. hogy gróf Beth­len István határo­zott kívánságára — a közigazgatás ra­cionalizálásának súlyos kérdésével foglalkozzék. A k ­kor -már. működött a tárcaközi bizott­ság' és Magyary Zoltán ennek előadó­ja lett, majd rövidesén végleg meg­— Mint a rendeletből Ls kitűnik, — mondja — a kormánybiztosnak nincs intézkedési hatásköre. Vsak orra ad meg neki a. rendelet min­den szükséges meghatalmazást, hogy a közigazgatást ott, akkor és olyan mértékben tanulmányozhassa, ahol és amikor azt szükségesnek találja avégbőb hogy helyes javaslatokat készít­vált a kultuszminisztériumtól. Nyilvános rendes egyetemi tanárrá nevezték ki és ezután mint a közigaz­gatási, jog professzora minden idejét e tudománynak szentelhette. Állandó rezidenciája volt azonban továbbra is a miniszterelnökségen, mert Bethlen ő benne látta azt a, férfiút, aki meg­oldja a magyar bürokrácia kérdését és leegyszerűsíti, észszerűsiti a szöve­vényes, elavult, és minden tekintetben reformokra szoruló magyar közigaz­gatást.­A minisztertanács által tegnap ki­adott rendelet olyan hatalommal ruházza fel ezt a kormánybiztost, amilyennel közigazgatási tényező nálunk még nem rendelkezett. bessern Már memorandumomban rámutat­tam közigazgatásunk uom egy ala.pvotő problémájára, amelyeknek helyes kondifl- katorikus megoldása . a közigazgatás egész működésének más . amely úgy szél, hogyan fogom kezdeni ezt a munkát — hangzik Magyary holtán irányt és más színvonalat adhat. Ebben a tekintetben figyelemmel kell len« nünk egyrészt a munka tudományos meg­szervezése terén szerzett tapasztalatokra, —" ezt nevezik a németek racionalizálás­nak. — másrészt a külföldi jogfejlődés színvonalára. Kidolgozott javaslataimul átadom, a miniszterelnök úrnak és azok további sorsára csak annyi befolyásom lesz, hogy a rendelet értelmében a mi­niszterelnök úr kívánságára a minisztertanácsban azokat magam adhatom elő. Megvan a reményem, hogy sikerülni fog .közigazgatásnak alapvető problémái rój, .olyan javaslatokat készíteni, amelyek * maguk észszerűsége és belső igazsága, út­ján fogják az összes érdekelt tényezők és a közvélemény tetszéséi megnyerni. Azt kérdeztük ezután Magyary Zol­tántól, miképpen fog hozzá munJuSjó­hoz, melyek lesznek a kezdő lépései & hogyan fog előre haladni a köz- igazgatás labirintusában. válasza. — A közigazgatás racionalizá­lása ugyanis olyan méretű probléma* hogy kétségtelenül Magyary Zoltán Mit akar az új kormánybiztos? A‘nagy munka küszöbén beszélget­tünk Magyary Zoltánnal, aki pro­gramot ad Az Est útján a magyar nyilvánosságnak. > Aki be akarja utazni az összes magyar minisztériumokat — Örülök a kérdés ilyen feltevésének,

Next

/
Thumbnails
Contents