Az Est, 1931. március (22. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-01 / 49. szám

Budapest, Apa IO Vasárnap * március t. * 49* szám' Előfizetési ár s Egí hónapra . 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO/lll. 7elefánt J. áSS-SO-tei S6,lg, J. 464-/6, J. «64—10 Politikai napilap m» Főszerkesztő Miklós Andor Szerke, ztótóg, Uli. kér., Rákóczi út 54« Kiadóhivatalt Olt., Erzsébet körút 18,20 Szerke,ztó*óg Bicsbeat /., Kohlmarkt 7. Elemi erővel, a földgolyó mély tűzkatlanán fól- forralva, évmilliós földrétegek börtönéből megszabadulva, vas­tag, ficánkoló sugárban tör fel a kincses víz a szoboszlói talajból. Sistereg a vele együtt felszálló földgáz, súlyos a víz a benne fel­oldott sóiói, jódtól s egyéb ásvá­nyoktól. Fel lehetne használni a víznek melegét, a benne lévő ásvá­nyokat, fürödni lehetne benne, inni lehetne belőle, mert azt mond­ják, hogy gyógyít külsőleg, belső­leg, de mindez nem történik. Fel­tör és éji oly dogál az a nagyszerű víz SzobGszlón. Ügyesebb orszá­gokban, életrevalóbb népeknél egy ilyen forrás körül már várost ver­nének. Már alapítanának, építené­nek, szerveznének, harspihíznának, vasúti vonalakat húznának, áutor buszjáratokat indítanának, átad­nák a világreklámnak. Máshol szaladna a tőke, rohanna a vállal­kozás, futna a tudomány, hogy pénzelje, kihasználja, elemezze Isten ajándékát. Nekünk nem sür­gős. Mi még mindig a tokaji bor, a szegedi paprika, a tiszai búza elragadtatott csodálatában élünk, veszedelmes önelégültségünk moz­dulatlan tunyaságában, bámuljuk magunkat s várjuk a világ hódo­latát. A népek halálos versenyé­ben mily rossz módszer! Mi nem­csak a sültgalambot várjuk, de ha tányérunkra száll a ritka madár, azt is elvárjuk, hogy más rágja meg, mi majd csak lenyeljük a finom falatot. így azután nagy csapás ez az élhetetlenség, amit a régi jó világban lehetett kedélye­sen venni, de ma már bűn. Nem tudhatjuk, hogy olyan esodálatos-e az a szoboszlói forrás, de ha igaz, azzal Isten egy nagy gazdasági lehetőséget ajándékozott nekünk. A világ tele van csúzos, reumás emberekkel, a reuma-veszedelem szinte túlszárnyalja a tuberkuló­zis-veszélyt is, óriási hasznot lehet húzni égj' olyan vízből, amely enyhíti, vagy gyógyítja ezt a be­tegséget. De persze itt csak a leg­nagyobb stílű vállalkozás boldo­gul. Az, amely igen nagy összege­ket kockáztat, hogy igen sokat ke­reshessen. Kis gyáva helyi, pepe­cselésnek nem lehet eredménye. Az ilyesmiből világügyet kell csi­nálni. Ne tegyük fel egész létün­ket kockázatos gabonatermelésre. Próbálkozzunk, terveijiink s való­sítsuk is meg a jó terveket, jól, nagystílűén s az általános nagy igyekezet és élelmesség meg fogja hozni azt a jólétet, amelyre ennél á népnél senki nem méltóbb. Katasztrofális árvíz Gyár megyében A Marcal folyó áttörte a gátat-Számos ház víz alatt - Győr város Is veszély­ben wait - TOGO hold terület víz alatt Veszély fenyegeti Győr városát is Megkezdődtek a mentési munkálatok megfelelő menedéket adni. úgyhogy most csónakon szállítják őket veszély télén terület r <s az egész vidéket közmun­kára rendelték ki, egy ben megindult-az inségakció is. K. földmivelési minisztériumból ma reg­gel megérkezett két kiküldött, azon­nal autón továbbsiettek az árviz- sujtott területre, Skultéty Miklós alispán és G illy én Sándor minisz­teri tanácsos, a Rá beszabályozó tár­sulat igazgatójának társaságában. Győr, február 28 (.h Esi ludósitőjúndk telefonjélentéie) Marcal ég Bakonyér folyó a hóolva­dás folytán erősen megáradt és csü­törtök reggelig ÍOOO hold területet öntött cl Győr megyében. Az árvíz várható veszedelmei ellen mindent elkövetett a győri Rá önsza­bályozó társaság, a vármegye meg­felelő' ügyosztályának a segítségével, azonban tegnap riadt értesítés érke­zett Skultéty Miklós győrmegyei alispánhoz, hogy a gátak, melyeket nagy fáradsággal emeltek, leg­nagyobbrészt felmond­ták a szolgálatot, a ki­áradt Marcal átszakitot- . ta azokat és veszedelmesen közeledik az áradás a környékbeli faluk felé. A gátszaka­dás pillanatában, ahol a Marcal szét­tépte a gátat, megfelelő anyag állott a munkások rendelkezésére, akik este is dolgoztak fáklyafény mellett, azon­ban hirtelen nagy pánik tört ki, ami­kor látták, hogy a zúgó Marcal át­törte a gátat és a munkások fejvesz­tetten menekülői kezdtek. A Marcal mintegy 25 m é- ter hosszúságban törte be a gátat és tegnap késő este azután elérte Kisbabot, Rábaszentmihályt, Kölön­cöt, Mérgest, Ujmalomsokot, Gyir- mót, Kábaszentmiklóst, Rábacsé- cséuyt , legvesl nb. síirőlh snrdlnrrr Legveszedelmesebb hely­zetben Kisbabot közvség van, itt a Marcal ellepte a falu felét. Eddig harmincöt ház áll viz alatt, melyek közül tizennyolc ház összedőlt, de a többieknek az összeomlása is már csak órák kérdése. A kétségbe­esett ha botiak a vízteuger elől ' a töltésen kerestek ment-' k ülést, a töltés azonban nem tudott nekik A Ilábusza.bályozó társulat emberei és mérnökei állandóan dolgoznak, azonban még pár napig eltarthat, amíg a Marcalt meg tudják állítani romboló útjában. Ha ez nem sikerül, a legkomolyabb veszély fenyegeti magát Győr városát is. melynek nádorvárosi része mély fek­vésű és a Marcal partján terül el. Az alispán intézkedésére Győr, február 28 A Maveal-iölyó áradása a hirtelen hóolvadás következtében Győr me­gyében katasztrofális méreteket öl­tött. Péntekre virradó éjszaka Móric- hida község határában a víz áttörte a gátat, amelynek megerősítésén a falu egész lakossága dolgozott fáklyafény mel­lett, a líabaseubályozó Társulat mér­nökeinek vezetésével. A gátszakadás pillanatában a mun­kások között pánik keletkezett, mind­nyájan lerohantak a gátról, maguk­kal vitték a fáklyákat is, úgyhogy a mérnökök az éjszaka sötétjében tehe­tetlenül állottak a gáton. A három­méteres gátszakadás így egyro növe­kedett s most már elérte a 25 méter hosszúságot, A víz péntek estére a gát környékét teljesen elöntötte. Mórichidáu tizenöt ház víz alatt áll. Még- súlyosabb a helyzet Kisbabod községben, ahol péntek estig .10 ház került víz alá s ezek egymásután dőlnek romba. A lakosság a töltésen keres menedéket. Komoly veszedelem fenyegeti még Kábapatona, Itáhacsécsény, Gyirmót, Mérges, l'jnialomsok és Koroncó községeket is. A községek minden lakója kivonult és megkezdték az átszakított gát helyreállítását. A hatóságok minden intézkedést megtettek arra, hogy a hajléktalanok menedéket kapjanak, A pénteki nap folyamán Ü kuliét kg Miklós alispán megjelent a veszé­lyeztetett községekben, ellenőrizte a munkálatokat és személyesen gon­doskodott arról, hogy oz árvízkáro­sultak segélyezésére haladéktalanul megtegyék a szükséges intézkedése­ket. %

Next

/
Thumbnails
Contents