Az Est, 1931. április (22. évfolyam, 75-97. szám)

1931-04-02 / 75. szám

Ara IQ XXII. évfolyam * 1931 * Csütörtök * április 2. Budapest, 75. szám. Q/Q Előfizetési ár: *z» hónapra 3 pengi Egyes szám ára ót fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOfill. Tele fán: J. 4SS—80.ÍŐI se. lg, J. 404—18, Je 404—19 Politikai napilap Főszerkesztő : Miklós Undor Szerkesztőségé * Ott kér.. Rákóczi út 54. Kiadóhivatal* Ott., Erzsébet körút 18.20 Szerkesztőség Bácsban* /., Kohlmarkt 1, ma Károly román király öccse Budapesten Világ szövetség re lépnek a föld agrár országai Árminimum, csökkentett búzatermő terület Magyarország szerepe a szövetségben Becsületrend lesz a hadirokkant-jelvény és szimbóluma nemcsak a kötelesség- teljesítésnek, amelynek a rokkant oly heroikus példáját adta a nagy háborúban, de szimbóluma: az or­szág elismerésének is. Sajnos, ma­ga az ország is rokkant lett, le­vágták kezét-lábát és az elszegé­nyített trianoni ország, Csonka- M agyarország jórészt csak szim­bolikusan fizethet a valóságos ál­dozatokért. Ami pénzügyi erejéből telik, azt megteszi, ami szociál­politikáján múlik, abban sincs hiány. De mindez kevés és az úgy­nevezett »rokkant-kérdés« _ ma szinte a világtörténelmileg elintéz- hctetlcn ügyek közé tartozik, — igen, ha a háborút, amely any- nyira valódi volt, valódi béke is követte volna, ha a békeszerződé­sekben nem forgatták volna fel azt az európai gazdasági rendet, ami a világháború pusztításai után még megmaradt, akkor a rokkant sorsa is más lett volna; hisz egy viruló közgazdasági élet megad­hatta volna a rokkantnak azt a hadikárpótlást, amely kezéért, lá­báért, leomlott munkaerejéért, fel­göngyölt idegeiért, egzisztenciális alaptőkét jelentő egészségéért megillette volna. A magyarság so­hasem volt hálátlan, legkevésbé fiaival szemben, akik érte vérüket ontották. Mindenki érzi a becsület­beli adósságot, amellyel a rokkant- kérdésben tartozunk; de ismétel­jük, maga az ország is, amely a világháborúból ép testtel és ép lé­lekkel került haza, rokkantán kelt fel a trianoni műtőasztalról, ahova valami iszonyú narkotikus kábu­latban fektették le. De lia anyagi­lag nem is tehetünk meg mindent a rokkantakért, erkölcsileg meg kell tenni mindent. Ez vezette an­nakidején Az Est-et, amikor meg­kezdte harcát a hadirokkant-jel­vényért. Igen, egy új rendiség szimbóluma ez, de egy olyan ren­diségé, amelyben az együtt hullt vér hatalmas ereje forraszt össze minden hadviselt rokkantat, min­den néven nevezendő különbség nélkül. A közös szenvedés rendje ez, a magyar áldozatkészségnek szegény, eleven szobrát díszíti fel ez a becsületrend, amely a legdí­szesebb ajánlás a rokkant mellén; egy világtörténelmi ajánlólevél, amelyben az üzentetik minden­felé, hogy ez az ember a. magyar szenvedés dicsőségének hordozója, val a menyiünkért harcolt és vala­mennyiünk szolgálatában rokkant meg — le a kalappal! — Ax Est tudósítójától — Az idei magyar búza értékesítésé­nek módjáról tegnap döntöttek Ró­ma ban a mezőgazdasági konferen­cián. Elfogadták a kanadai farmerek vezérének az exportállamok búza­egyezményének megalakítására vonatkozó indítványát és ezzel befejezett tényként lehet el­fogadni. hogy a magyar búzafclesle- geket az idén monopóliumszerű ál­lami intézmény fogja: külföldön érté­kesíteni. Ideérkezett jelentések szerint a ka­nadai Farm Board elnökének indít­ványát megelőzte az érdekelt álla­mok képviselőinek bizalmas értekez­lete, amelyen már elvi megállapodás jött létre kiviteli világszövetség léte­sítésére. Kanada képviselője a nyilt ülésben aztán formális indítványt is tett, hogy az összes búzaexportáló államok azonnal üljenek össze és állapod­janak meg a következőkben: 1. Minden exportáló állam részére meghatározandó a kivihető búza mennyisége. . 2, Közös bizottság létesítendő, amely meghatározza a mindenkori búza­ár minimumát. 3. Egyik állam értékesítési központ­ja sem adhat a megállapított minimá­lis árakon alul ajánlatokat. Minden állam küldje ki azonnal teljhatalmú megbízottját az összes részletek megállapítása végett és ez a nregál'apodás már az idei gabona­kampányban érvénybe is lép. A kanadai indítványhoz azonnal hozzájárult a legfőbb búzatermő vidék, Argentinia képviselője is és Magyarország kormánya nevében báró Prónay György államtitkár jelentette ki feltétel nélküli csat­lakozását. E három fontos kijelentés után Jugo­szlávia és Romániai is hasonló kije­lentést tett. csak az orosz szovjet Ez a nemzetközi határozat magyar szempontból rendkívül fontos válto­zást fog előidézni gabonánk értékesí­tése körül. Most már elintézettnek te­kinthető, hogy a kormány a létrejött megállapodás következtében az idei gabonaértékesítésre meg "fogja szervezni az állami, illetve az állami ellenőrzés alatt álló ga­bona kiviteli központot, amely egyedül lesz jogosítva a kül­földi értékesítést lebonyolítani. Értesülésünk szerint a kiviteli mo­nopóliumot azon az alapon fogják megszervezni, amelyet gróf Teleki István, a Magyar Mezőgazdák Szö­vetkezetének igazgatója néhány hó­nap előtt gróf Bethlen István minisz­terelnökhöz intézett emlékiratban ki­dolgozott. Ezt az emlékiratot Az Est annak­idején bővebben ismertette. Lényege az. hogy a belfogyasztás céljaira fel vem használt jóminőségű búzák ál­lami közraktárakba kerülnek, az ál­lam vagy annak intézménye az előre meghatározott nemzet­közi árakat a termelőnek kifizeti és alkalmas időben, illetve most már küldötte jelentette ki. hogy előbb be kelt várnia a. moszkvai szovjetköz­pont hozzájárulását. A konferencián nem volt képvi­selve az Egyesült-AUamok kormánya. Ezért elhatározták, hogy sürgősen csatlakozásra hívják fel az Egyesült- Államokat is és nincs is kétség abban, hogy a washingtoni kormány a megállapodásokhoz, minthogy azo­kat éppen Kanada indítványozta, hozzá fog járulni, a nemzetközi kiviteli bizottság által megállapított időpontokban az ugyan­csak központilag meghatározandó he­lyeken eladja. Nagyon természetes, hogy ez a terv is most annyiban módosul, amennyi­ben a nemzetközi megállapodásokhoz való alkalmazása módosításokat kí­ván. Ezeknek a megállapításává hív­ják most össze az exportállamok kép­viselőit, ami a. tegnapi határozat sze­rint. a legsürgősebben fog megtör­ténni. A legfontosabb kérdés most az, miként fognak e határozattal szemben viselkedni az import- államok? Olaszország máris javasolta, hogy vonják be az exporttanácskozásókoa a _ beviteli államok képviselőit is. Bármi legyen is azonban az import- államok válasza, nem tudják ellensú lyozni az exportállamok magatartását és ármegállapítását, hívévé, ha a szovjet nem csatlakozik a szövetség­hez és ha külön állván képes lesz olyan nagy mennyiségeket piacra dobni, amelyek az expr,T'ta7Övetség ak­cióját leronthatják. Magyarország gabonakiviteli központot állít fel

Next

/
Thumbnails
Contents