Az Est, 1931. június (22. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-02 / 122. szám

1131 JUN. Budapest, 1931 * Kedd * junius 2. . évfolyam * 122, szám Előfizetési ár : *r> hón apra . •• • 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO/ill. Trief ón i J. 4SS-SO-IÓI J. 464—IS, J. 464—10 Politikai napilap Főszerkesztő : Miklós Andor Snerltesefóség* Vtl kér., Rákóczi út 34. Kiadóhivatal, Vtl., Erzsébet körút f#»JO Srrrkeariőaég Bicahrn, /., Kohlmarkt 7. Az utolsó nap is rávirrad lassan-lassan a Házra. A dalnak vége és most elölről le­het kezdeni. Ki kell menni a kerü­letbe és bizony Piceard nem látott olyan különbséget a stratoszféra és Gurgel hőmérséklete közt, mint amilyet a jelölt úr látand a párt- klub és a — kerület hőmérséklete közt. Itt csupa 40 tokos láz, csupa izgalom minden; csupa nyüzsgés, loholás, stafétalutás a hivatalos jelöltségért; a »döntő órák« fülledt' és fullasztó izgalma, reménykedő, vagy kétségbeesett ácsorgás az előszobákban; nekibúsult kapko­dás az utolsó szalmaszálak és Ígé­retek után; izgalomtól rekedt és suttogó instálás, hogy »csak egy porcet kérek«; villámgyors mozgó­sításai barátnak, pajtásnak, lekö­telezett híveknek és minden úgy­nevezett »összeköttetésnek«. A tegnap »nagyhangú« pávtembere ma fáradtan ténfereg, őgyeleg a tanácskozóterem ajtaja előtt, a nagy professzorok sorsdöntő kon­zultációja folyik... Mindebből alig van valami odakint a kerület­ben és lesz vagy száz, ha nem ezer jelölt, aki nagyot néz majd: mi­lyen kevésre megy odakint az ajánlólevéllel, »rekomendáló so­rokkal«, azzal a bizonyos »csak egy szó« val, körlevéllel, plakáttal, xöpívvel, távirattal, telefónaján- lással. Még azt sem mondhatjuk, hogy a választóközönséget nem ér­dekli a politika. Csak máskép ér­dekli, mint a jelölt urat. Mert a jelölt urat az érdekli, hogy ki lesz, — a választót, akit már megint be­cézve, dédelgetve adnak kézről- kézre a pártok, az érdekli, hogy: mi lesz. Hiszen lehet, sőt lesz jó- néhány kerület, ahol a hivatalos jelöléssel valóban meg van — a döntés is, mielőtt még a kerület választott volna. De ez nem a köz­vélemény és nem a — képviseltek hangja, amelyre most a képviselők hangja után vár az ország. S a képviselteket minden személyi problémán, versenyfutáson túl, minden kortes-hangversenyen tűi, minden frázison tűi, minden »tá­mogatáson« túl és minden pazar, dáriusi ígéreten túl csak az érdek­li: hoz-e ez az egész választás va­lami ötletet, programot, embert, pártot, koncepciót a nagy gazda­sági gondok elűzéséhez, a kenyér és munka megszerzéséhez. A jelölt izgatott, a kerület nyugodt... A pártpolitika fel van forralva, a kö­zönség tiszta fejjel készül a dön­tésre. Nem annak kell eldőlni, hogy ki, hanem annak, hogy: mi. Hogy mi lesz velünk? Kultúrharc veszedelme Olaszországban A pápa könnyek közön tiltakozott az olasz katolikusok üldözése ellen Őszentsége napok óta alig eszik Róma, június l (Az Est külön tudósítójától) Vasárnap aggasztóan kiéclesedeit az ellentét a fasiszta államhatalom és a Szentszék között. Tudvalévőén az olasz kormány arra utasította a prefektusokat, hogy minden olyan esetben, mikor úgy látják, hogy az Azione Catlolica kebelébe tartozó katolikus egyesületek, — tehát a ka­tolikus férfiak és nők szövetsége, a katolikus ifjúság szervezetei, az egyetemi ifjak katolikus otthonai, menzái és diáktestületei, a közerköl- csiség védelmére alakult katolikus fiú- és leányegyesületek, a katolkus egy­ház társadalmi jótékony intézményei — olyan működést fejtenek ki, amely ellenkezik az államvédelmi törvé­nyekkel és rendőrhatósági intézkedé­sekkel, haladéktalanul zárják be vala­mennyit, levéltáraikat foglalják le és indítsák meg a bűnfenyitö eljárást. Rómában és Milánóban már több egyesület működését betiltották a rendőrhatóságok és más városokból is hasonló hírek jönnek. A Szentszék fel van háborodva a konkordátum megszegésén. A pápa elhatározta, hogy nem küld külön követet Páduába Szent Antal centen- náris ünnepére, nehogy ott is meg­esnialjáik Krisztus földi helytartójá­nak személyét, mint történt a római tüntetések idején. Az eucharisztikus kongresszus, amely az idén Rómában lett volna, el fog maradni. A katolikus akció helyi vezetését a Vasárnap zarándokkiildöttséget fo­gadott a pápa és az üdvözlő beszédre sokkal élesebben válaszolt, mint szom­baton a szaléziánusok fogadásakor. — Láthattuk máma az ifjúság új­szerű nevelésének első gyümölcsét, — mondotta XI. Pius pápa — egy olvrn nevelését, amely mindé n másnak nevezhető, csak kereszténynek n e ni, m ért gyűlöletre és erőszakos­ságra b u j t o g a t j a az ifjú­ságot. Vártuk, hogy életre kel is­mét a vallásos nevelés, ehelyett azonban az történt, hogy a bal­kéz lerombolta azt, amit a jobb épített. A legutolsó napok megmutatták, hogy mire ve­zet az ifjúság keresztényieden ne­velése. Nekünk jogunk és köte­lességünk rámutatni, Jjogy megszegték a fenn­álló szerző déseket és a konkordátumo t. Felhívjuk az egész világ figyelmét az ellenünk el­Beszéde további során a Szentatya hivatkozott első enciklikájára, amely­ben a megbékülés és kiegyezés útját jelölte még, majd a következő encik- likóra, mikor még azt hitte, hogy követett hitszegésre, amely ellen a szükséges lépéseket megtettük és megbíztuk Róma püspökét, hogy kellő helyen jelentse be tiltako­zásunkat. — Életünket elveheti k, de n e in némithatnak meg bennünket — folytatta a pápa. — Mélyen megsértettek szívünkben, hitünket azonban nem rendíthetik meg. Először a sajtó terén indult meg a hadjárat rá­galmakkal és sértésekkel, aztán következtek az ue- eai tüntetések, amelyek a legszégyenteljesebbek és Iegszemérmetlcn ebbek voltak, sőt vér is folyt. Egy­házi nevelőintézeteinkbe betörtek, javaikat elkobozták és a törvényre hivatkoztak, mikor ezeket a rablá­sokat elkövették. Képzelhető nagy meglepetésünk, hiszen tegnap este még n u n c i u s u n k útján azt üzenték, hogy nincs szá­munkra mondanivalójuk. Olaszország az igazság parancsait, fogja követni. Megemlítette a milánói bíborosérsek pásztorlevelét, melyben mégegyszer békejobbot nyújtott és cgyüttrniiböJcsre szántott fel A pápa éles beszéde pápa mindenütt a püspökök kezébe lette le, mert eddig az egyesületek 1 központi vezetése alatt állottak, amelyben világiak is részvettek. „Tudja meg az egész világ../'

Next

/
Thumbnails
Contents