Az Est, 1931. július (22. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám

Apa IQ fillér se/z Budapest, 1931 « Szerda * julius /. XXI1. évfolyam * 140» szám Előfizetési ár : Zgy hónapra .... 3 pen j# Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 70 fill. Ttlefóm J. 4SS—SO.USI Síiig, J. 464-tS. J. 464—19 Politikai napilap «M Főszerkesztő : Miklós Andor Szerkeszt őség* VII. kér., Rákóczi út 34. Kladóhloatalt Olt., Erzsébet körűt i8>20 Szerkesztőség Böcsben* /., Kohlmarkt 7. Kevesebb több Jett volna a kormánypárti mandá­tumokból, a francán közmondás »szükséges fölöslegével« szemben itt egy — szükségtelen fölösleget produkáltak és épp ennek a szük­ségtelen fölöslegnek gyártási és. előállítási költsége, mármint mo­rális gyártási és előállítási költ­sége terheli meg legsúlyosabban a választás politikai költégveté- sét. A históriában gyakran olva­sunk a győzelmek olyan sorozatá­ról, amelyekben a hódító minden győzelemmel... új ellenfeleket szerzett és minden hódításával: csak gyengült. Ez most a kor­mánypárt helyzete is; túlgyőzte magát. A menyasszony nagyon is szép, mint mondani szokás és ez a tündöklő szépség már gyanút kelt. Azt olvassuk mindenféle hi­vatalos magyarázatban, hogyha téve tagadva, de mégis történtek volna visszaélések, az nem a kor­mány intenciója volt. Tgen ám, csakhogy az intenciók nem sza­vaznak. Törődik is a végeredmény ■— az intencióval! Nem is szólva árról, hogy a nyílt választójogot és ezt a csodálatos ajánlási rend­szert épp az jellemzi, hogy még minden különösebb intenció nél­kül is meghamisítódhatik benne a nemzeti akarat. Aztán: nem volt a kormány intenciója! — ele végre, el lehet képzelni, hogy a kormány épp a választásoknál ne tudja ér­vényesíteni intencióit; hogy épp ez a kormány ellentétes intenció­kat vagy üzemesített intenciókat, vagy egyéni intenciókat tűrjön, hacsak ... Hacsak nem az a hely­zet, hogy az apparátus túlnő a kormányon, a gép szembeszáll al­kotójával — az instrumentum: ön­állósítja magát, az eszköz függet­lenségre mer szert tenni azzal szemben, aminek eszköze. De azt hisszük, a kormány koncedálja utolsónak, hogy ez lehetséges; s n kormány ismeri fel a legvilágo­sabban, hova vezethet,egv ilyen helyzet... Itt egy komoly kritikai erő tört fel a választásokon — nem lett volna jobb ezt az erőt konzerválni, ahelyett hogy leszo­rítják! Xincs-e több szüksége a kormánynak valamivel több kriti­kára — még a valamivel kevesebb mandátummal szemben is? Vagy azt hiszik, hogy az az egészséges helyzet, ha mint a közelmúltban, a felsőház ülésére kellett várnunk — ogv kis komoly ellenzéki kriti­káért? A gvőzelem rózsája a kor­mánypárt ölébe hullt; de mit kezd­jen az ország a rózsa — töviseivel? Tüntető felvonulás a hercegprímás elé az esztergomi választás miatt MWWWHWWWWWMWWWWWWMWWHWWVWlWWMMWWmwWWWWWWWWWWWHMWWWV Post és Sally egy hét alatt Amerikából - Amerikába érkezett Kommunista támadás a párizsi magyar követség ellen A budapesti választási eredményeket csütörtökön vagy pénteken hirdetik ki A fővárosban a választók 85-90 százaléka szavaz Minden kerületben rendben folyik a szavazás — Az Est tudósitójától — A budapesti választás a legnagyobb csöndben és a legnagyobb rendben tovább folyt ma is. A munkásság szinte zárt sorokban vonult fel és már tegnap leadta szavazatát. A pol­gári pártok attól tartanak, hogy a polgárság nem fog szavazni. és így a szociáldemokraták számára előnyös helyzet áll elő. Egyedül ab­ban bizakodnak, hogy az emberek félnek a büntetéstől. A múlt válasz­tás után 10, 20, 30 pengőre büntették azokat, akik nem szavaztak és a bün­tetéstől való félelem talán elviszi a választási urnákhoz a szavazókat. Még így is azt hiszik, hogy legfeljebb S3—30 százaléka fog leszavaazni a szavazóknál;. Nem lehet pontosan megállapítani, hogy tegnap mennyien szavaztak le. Hivatalos összeállítás még nincs, az újságok rá vannak szorulva a külön­böző pártok jelentéseire. Ennek alap­ján a Pesti Napló megírta, hogy a szavazás első napján 141.481-en sza­vaztak. Ahány párt. annyi- jelentést adott le. Legpontosabb szervezete az egy séges pártnak van, ide fordultunk fel világosi ts-sért és a»í a választ kap­tuk. hogy a különböző 'körzetekből be­érkező jelentések szerint tegnap 141,090 ember szavazott le. i Állítólag pontos ez a lista, de híva- j talos helyen azt mondották nekünk, 1 hogy a. számlálásnál valószínűleg el-! írták magukat, mert ennyien semmi­esetre sem szavaztak le. Budán lesza­vazott 33.576, északon 52.6 k4 és délen 54.370 ember. A déli kerület válasz­tási bizottsága a leghatározottabban állítja, hogy legfeljebb 42-45.000-cn szavaztak le, pontos adatokat azon­ban még nem tudtak adni. mert a statisztika összeállítása folyik. Budán ma sem szavaztak sokan A budai választási bizottság az elöljáróságról átköltözött a-budai Vi­gadóba,, mert ott több a hely. Egy­előre a választási bizottságnak nincs sok munkája, Morván választási el­nök a legtöbb időt a körzetben tölti, a bizottsági tagok is szavazóhelyisé­get látogatnak. A beérkezett jelenté­sek -szerint a budaiak ma délelőtt sem jelentkeznek nagyszámban, csupán egy-két szavazókörzetben állottak sor­ba, a legtöbb helyen mindenki azon­nal az urnához járulhatott. Attól tartanak, hogy a‘ budai pol­gárok. közül kevesen fognak lesza­vazni. A választási bizottság ma dél­előtt elkészült a 4e^napi szavazók statisztikájával, eszerint 78.846 szavazó közül 32.249 adta !c a szavazatát, tehát, még 46.597 szavazónak kellene megjelenni az urnák előtt. Attól tar­tanak, hogy 80—85%-nál többen néni fognak leszavazni. hí alom nélkül folyik a szavazás az északi kerületben Dr. Lázár ferenc, az északi válasz­tókerület elnific ezt mondotta ma délelőtt: —- Valósággal 2ckatlan rend van a kerületben. Csupsn egészen apró, je­lentéktelen lappáliákról érkezik hír. A választási gépezet kifogástalanul és a törvény minden betűjét pontosan betartva .működik. A pártok választási irodáiban sem

Next

/
Thumbnails
Contents