Az Est, 1931. augusztus (22. évfolyam, 173-196. szám)

1931-08-01 / 173. szám

Ara IQ fillér 1M'JUL ti-' * Szombat* augusztus éLIve!y%éx évfolyam - /75. szám Előfizetési ár : Egy hónapra .... 3 pengi Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO fill. T ele fin.- j. 4ss—so,ttÍ sr-lg, J. *64—13, J. 464—19 Jserkesstőtég! Vtl. kér., Rákóczi át 34. Kiadóhivatalt VII., Erzsébet körút !8»20. Jperketstiség Béctbent /., Kohlmarkt 7. Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR SEES Óriási lárma,, asz tál csap kod ás és viharok a képviselőhöz mai ülésén A baloldal felzúdulása közben Fábiánnak meg kelleti követnie a lázat A prolongálást, a pénzforgalmi korlátozásoknak további két héttel való meghosz- szábbítását azzal a fájdalmas nyu­galommal vesszük tudomásul, méllyel az elháríthatatlan ténye­ket fogadni szoktuk. A kormány nem folyamodott volna a prolon­gáláshoz, ha nem lett volna kény­telen vele — és hogy kénytelen volt vele, abban a kormány és a bankok rövidlátó gazdasági és pénzügyi politikáján kívül részük van azoknak is, akik a forgalom­tól visszatartják még azt a pénzt is, amellyel szabadon rendelkez­nek. Az ország gazdasági életéből kivonni a pénzt és elrejteni a láda fiába, — esztelen és bűnös dolog és csak.erre dúcéira nyitni meg a bankok pénztárait válóban'fiőifl lehet. Kötelességünk a közönséggel szemben is nyomatékosan utalni arra, hogy minden lekötöttség és a pénznek a forgalomtól való min-j den elvonása nagymértékben fo­kozza gazdasági életünknek szen­vedéseit. Ezt figyelembe kell venni azok­nak, akik nagy rövidlátásra és kevés gondolkodásra valló túlzott -óvatosságból« pénzüket ma a láda fiába rejtik, — de gondolni kell erre a bankoknak is, melyek a korlátozó rendeleteket sürgetik 8 a kormánynak is, mely e rende­leteket kiadja. A mai lekötöttségnek egy pilla­nattal sem szabad tovább tarta­nia, mint ameddig okvetstlenül szükséges. A kormány célja tehát nem le­het egyéb, mint minél előbb hely­reállítani a gazdasági élet rendes ütemét. Ma nem az energiáknak lekötésére, hanem felszabadítására van szükség. Amint átvergődünk a mai helyzeten, mely bizonyos korlátozást elkerülhetetlenné tett, azonnal vissza kell adni a tőké­nek, az erőnek és tudásnak minden szabadságát. Reméljük, hogy a legnagyobb pénzügyi nehézségeken való átver- gődésühk már csak idő kérdése. Azonban addig sem szabad egyet­len percet, sem tétlen várakozás­sal tölteni el, hanem tettekkel kell megnyugtatni a nemzetet az iránt, hogy minden megtörtént hasonló kalarriitások megismétlődésének kizárására. A nemzet nem arra a percre vár, amikor a kormány kijelentheti, hogy »szerencsésen meg úsztak ezt is!*' A nemzetnek ennél több igé­nye van: tudni óhajtja és tudni akarja, hogy mi jön azután?! — As Est tudósítójául — A képviseioház több nap óta tartó viharos ülései úgy látszik kifárasz­tották a Ház tagjait, meert ma az ülés elején csak néhány képviselő jelent meg az ülésteremben. A miniszterek is hiányoztak, később érkezett meg IVckerle pénzügyminiszter. Az ütés- terem csak háromnegyed tizenegy felé népesedett be. Az ülést 10 órakor nyitotta meg Al­más y elnök, aki bejelentette, hogy a kormányzó Scitovszky Béla belügy­miniszternek július 23-tól szeptember 12-ig nyári ; zabadságot adott. A bejelentés kis derültségét keltett, mert a belügyminiszter ezek szerint már nyolc napja szabadságon van, a A napirend előtt Mojzes János szó­lalt fel. aki a földreform útján jutta­tott. váltsdgföldek árának leszállítá­sát követelte. — A fold jövedelméből — mondotta — a váltpágföldhöz jutottak nem. ké­pesek kifizetni ezeknek a földeknek az árát. Ha nem gondoskodnak arról, hogy alacsonj-nbb árat fizethessenek: meg fog hiúsulni a földreform ered­ménye. A földreform az egyik leg­rosszabbul végrehajtott törvény. E földreform nem teremtett életképes önálló egszisztenciáfeat és most talán még rosszabh helvzet- ben vannak, akik a földreform útján földhöz jutottak, mint a re­form előtt. Rossz a földreform... Házba viszont ezalatt az idő alatt is bejárt. Az elnök bejelentése szerint a bel­ügyminisztert szabadsága alatt We­her le pénzügyminiszter helyettesíti. Jelentette továbbá az elnök, hogy Bvxthinger Manó megválasztása ellen panasz érkezett, .amelyet- áttett a köz- igazgaíási bírósághoz. P anaszt nyúj­tottak még be a közigazgatási bíró­sághoz Mártonff u^ula, Schmidt Miklós, Beck Lajos, Szabákg Jenő, Dinien Ödön. Koffer László, Orosdy Fülöpné és Lázár Andor mandátuma ellen; továbbá a budapesti déli vá- Iasztókerülebben megtartott választás ellen is. I Szilágyi Lajos: Az ön pártvezére volt a kormánypárt elnöke, amikor ■ ezt a rosszul kigondol: és megszava­A napirend előtti felszólalásra We- kerle pénzügyminiszter válaszolt. Ki­jelentette ,hogy a bajokat teljes mér­tékben ismeri és mindent elkövet, hogy a földre­form nagy célja ne veszélyeztes­sék. Ahol a fizetőkészség bármilyen mér­tékben megnyilvánul, ott az az állás­pont, hogy az illetőt ne mozdítsák ki zott földreformot hozták. (Zaj a bal­oldalon.) EkKor kigyullad a klotűriámpa és figyelmezteti Mcjzest, hogy beszédide­je lejárt. Mojzes beszédidejének ne­gyedórával való meghosszabbítását kéri, mire JBatácsi Dénes felé kiáltja; — Nem adjuk meg. Erre a közbeszólásra. az egész ellenzék zajosan Pata­csira támad. Amikor az elnök szavazásra, teszi fel, a kérdést, a meghosszabbítást a jobb- oldal.is megszavazza. Mojzes hangoztatja, hogy az embe­rek százezreinek vitális érdekeiről van szó. Van község, ahol 05 pengőt kell fizetni, katasztrélis holdanként a váltságföldekért, más községben pe­dig több mint. 100 pengőt. Áem sza­bad csaknem két emberöltőn át szinte rabszolgaságba dönteni, a földhözjuí- íatottakat. Ha nem teszek lehetővé, hogy a föld jövedelméből kifizethes­sék a föld árát, akkor az egész föld­reform célját vesztetté. Sok földhöz földjéből. Kun Béla: A készség megvan, csak a pénz nincs meg. Wekerle Sándor pénzügyminiszter: Minden ügyet hozzám kell fel­terjeszteni, eddig még senkit sem mozdítottam . ki földjéből. Ahol a készség hiányzik, ott előbb-utóbb kénytelenek leszünk az illetőt kimo - dítani a földből. Ezrével vannak olyanok, akik nyerészkedés miatt, to­vább adt: k földjüket és A földrstm viitsigíőidjei­nek árága ára juttatóitól mar el is, vette* a válts al­földet. Kéri a válttá (jár leszállítását. A pénzügyminiszter válasza

Next

/
Thumbnails
Contents