Az Est, 1931. szeptember (22. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

)J V 'z úsztálysorsjáték teljes esi/orslistájáí közöttük! évfolyam 9 f 07- szám Előfizetési ár : Ejy hónapra . . . 3 pangó Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOfilU Teíefén: J. 4SS~30't*Í STij, J. 464—TS, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR Szárié ászt őség • f Vll. kér., Rákóczi út 34. Kindóhivatai: • Vll., Erzsébet körút I8‘20. Szerkesztőség Bécsbent /„ Kohlmarkt 7. A Kommüniké jelenti, hegy mily mértékben szál­lítják le a tisztviselők fizetését s a kommüniké után a megfelelő rendelet kibocsájtása már csak technikai kérdés. Tisztviselőnő már a kommüniké­ből is megtudhatja, hogy azt a kis jövedelmet, melyet eddig is kínos lelkiismeretességgel kellett beosz­tani, hogy elsejétől elsejéig elég legyen, — most újra kell beosz­tani. Egyhónapi »kiméíeti időt« engedélyeztek, hogy az alatt, Tiszt­viselőnő újra rendezhesse he ház­tartásának számvetését. Ez azonban még csak a beveze­tés: az első kommünikét továbbiak fogják követni, jelezve, hogy mi- fajta új terhek szakadnak majd reánk a kommünikék nyomában járó rendeletekben * Mindez nem újság; minderre el lehettünk és el is vagyunk készülve. Tudjuk, hogy fizetnünk kell. De nem érjük he azzal, hogy a kom­münikék bejelentik, a rendeletek pedig megmagyarázzák, hogy mennyit' kell fizetnünk, hanem egyidejűleg azt is akarjuk tudni, hogy nagy áldozataink igénybe­vételével kapcsolatban mit cselek­szenek az életlehetőségek megjaví­tása érdekében1? Az egyre rosszabbodó gazdasági viszonyok között az egyre csök­kenő jövedelmekből egyre többet elvenni: roppant felelősséggel jár és látni akarjuk, hogy e felelősség­nek tudatában vannak-e azok, akik a kommünikéket és rendele­teket kibocsájtják? A beteg ország fiaihoz fordul: »Adjatok vért, hogy éleiben ma- rnőhassak!« A vérátömlesztésre min denk: készen áll, de mindenki elvárhatja, hogy ne csapoljanak le belőle annyi vért, bogy a maga egyéni léte is veszélybe kerüljön. Feltesszük tehát a kérdést a Zoli­hoz, akikre most minden felelősség bárul: a törvényhozást helyette­sítő harminchármas bizottsághoz és a kormányhoz: mondják meg, hogyan fogják VleJkénesséyiinlcet és k^resetképes­ség "mkel fokozni? Ebben az irányban nem kívá­nunk mirigyárt kész rendeletet, —- beérjük egyelőre egy őszinte és okos kommünikével is, melynek siircős szükségességét remélhető­leg belátják. Mert az országot .«c m tájékoztatni igen könnyű dolog, de már sok kormány tapasztató, ho£v ez egyszersmind igen áldat­lan dolog! . • ... .. Részletes tudósítás a párizsi nagy úszógyőzelemről 0 A nagy adóemeléseket exporttal akarja enyhíteni a kormány A külföldön lévő magyar vagyon bejelentése 120.000 mázsa vetőmagot osztanak szét — Az Esi tudósítóidtól — A Károlyi-kormány hivatalba lépé­sének első hetében megkezdte az ál­lamháztartás egyensúlyának helyre- állítására irányuló rendelkezések elő­készítését. Az első ■ minisztertanácson, amelyet ezeknek az intézkedéseknek rendeletbe foglalása dolgában tartot­tak, elhatározták az állami alkalma­zottak illetményeinek csökkentését. A kidolgozott rendelettervezetet nyomban a 33-as országos bizottság elé terjesztették, amely bizonyos módosításokkal elfogadta az általá­nos illetményredukciót, csekély mér­tékig; megvalósítván a progressziót, A bizottság a VII. fizetési osztályig 10 százalékos, a VI—-IV. fizetési osz­tályokban 12 százalékos, a III—I. fize­tési osztályokban pedig |jj százalékos illetménycsökkentóst határozott el. A kormány a legrövidebb idő alatt akarja előkészíteni a kiadandó ren­delkezéseket és ezért gróf Károlyi Gyula miniszterelnök úgy határozott, hogy holnap délután 5 órakor . üljön össze ismét a minisztertanács és tárgyalja le a pénzügyminiszté­rium által kidolgozott rendelet­tervezeteket, amelyek az állami bevételek fokozá­sát célozzák. Az illetménycsökkentés- re vonatkozó rendelet az elkövetkező napokban már meg is fog jelenni és amire még nem igen volt példa, a fizetések redukálása tekinteté­ben: visszaható ereje lesz a ren­deletnek, szeptember 1-től kezdve állapítja meg a csökkentést az egész vonalon és miután most már a levonást végre­hajtani néni lehetett, úgy oldja még a problémát, hogy októbertől kezdve 12. hónapon át vonják le a. szeptem­beri differenciát. A levonás egyenlő részletekben történik. Négy rendelet jelenik meg — a kormány elgondolása szerint lehető­leg szeptember közepe táján. — az adóbevételek és az illetékekből szár­mazó állami jövedelmek fokozása cél­jából. Ezek a rendeletek nagyjában mór elkészültek és tárgyalásukat a holnapi minisztertanács megkezdi. Már megírta Az Esi, hogy elsősorban a forgalmiadónak 2 százalékról 5 százalékra való felemeléséről van szó, emelni fogja a kiadandó rendelet a házadó kulcsát, még pedig 17 százalékról 25 százalékra, külön rendelet intézkedik majd a magánalkalmazottak kereseti adó- pótlékának felemeléséről, végül ugyancsak külön rendelet gon­doskodik az örökösödési és va­gyonátruházási, esetleg egyéb illetékek emeléséről. Az egész gazdasági élet nyugtalan­sággal és aggodalommal várja ezeket, a kormányzati intézkedéseket, annál is inkább, mert még a legilletékesebb tényezők sent adtak feleletet arra a kérdésre, miképpen akarja a kormány megoldani azt a rendkívül éúlyos vál­ságot. amelyet az illetmény ok csők- hentese és ezzel párhuzamosan a köz­terhek emelése jeleni a megangazda- ságok számára. Kereskedelem, ipar és mezőgazda­ság egyaránt kritikus helyzetbe ke­rült a kiadandó kormányrendeletek folytán és ezért a gazdasági élet jog­gal vár feleletet a kormánytól arra a kérdésre: mi történik ezután, hogyan akar a kormány felké­szülni a télre, miképpen birkózik meg majd az adóemelések nyomán járó drágasággal, hogyan akarja megkönnyítetii és el­viselhetővé tenni a. fogyasztó töme­gek számára a súlyos helyzetet ak­kor, amikor a jövedelmek az egé<z vonalon lényegeseit csökkennek? Döntő jelentősége lesz az export megszervezésének Ezekre a kérdésekre illetékes helyen ma a következő választ kapta Az Est munkatársa:-— Amint a kormány az adórendele­teket kiadta. ' gróf Károlyi Gyula miniszterel­nök minden törekvése a magán­gazdaság és a közgazdasági élet megerősítése lesz. A miniszterelnök űr tudatában van annak, hogy a gazdasási életet alá kell támasztani, hogy fel tudjon ké­szülni az elkövetkezendő nehéz idők­re és el tudja majd viselni a reánehe­zedő súlyos terheket. A kormány úgy tervezi, hogy az adórendeleteket, amilyen tem­póban a minisztertanács azokat

Next

/
Thumbnails
Contents