Az Est, 1931. november (22. évfolyam, 249-272. szám)

1931-11-03 / 249. szám

. évfolyam * 249. szám Ara 10 Budapest, 1931 * Kedd* november J, Előfizetési ár: £-!ty hónapra . 3 pang# Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOfill. Telefónt J. ASS—so:il stag, ] 464—IS, 464—10 MŰÉ Politikai napilap I*« FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR Szerkesztőségi Vll kér., Rákóczi út ^ IC ladó hivatal* Vll., Erzsébet körút t$*2Ü. Szerkesztőség Bécsbem Kohlmarkt 7. Óriás-razzia egy nefelejtsuccai ház ellen KWWW»WWWWWWMWHMIWWWWWWIMWWWWMWW%ttWWWW»WWIWWWWWWWWWWWW<WWW«MI A biatorbágyi gaztett utolsó rész­letét is tisztázták A MÁV ötvenezer pengős futalnia a főkapitányságra érkezett — Az -Est tudósítójától tuskáné Iríthflsta férjét. Az asszony kő' védőjével ment a Szürke- Házba. Ott a fogadószökábam a vizsgálóbíró jelenlétében beszelhetett egészen ösz- szetövött, lesoványodott urával, aki keservesen sirt, mikor meglátta » feleségét. A bűnügyről nem volt. szabad be­szélniük, csal: anyagi clolgckr l és kisleányukról. Mikor aztán Ajátv-ska valamennyire magéhoz téi’t; bocsá­natot kért feleségétől és lobé szőr' is­Tőrrel hátbaszűrták Haiuska ír őrnagyát Berlin, november 2 (Az Est külön tudósítójától) Novawes külvárosban vasárnap éj­jel titokzatos merénylet történt. Va­laki tőrrel hátbaszúrta Francis Dra- ke-Carnell állító’agos ír tisztet, aki-, bek nevét Matuska vasúti merényle­tével kapcsolatban emlegették.' Ab­ban a friedriöhstrassei villafnossze- relő üzletben, ahol Matuska a vascsöveket és a vil­lamosvezetékeket vásárolta, azt Odaítélték az 53.@0fj psngőx Matuska-iutalmat mételte: A gyermek miatt nem lett volna szabad megtennem és temiattad sem. Kerle feleségét ős az ügyvédeket, hogy tegyenek meg minden lehetőt, hogy a hatóságok új nevet adjanak az asszonynak és a kislánynak. mikor aztán a beszélgetési idő véget ért és Matuskát elvezették, az asszony eszméletlenül rogyott össze. mondta az üzlettulajdonosnak, hogy ő Drake-Garnell ir őrnagy. Amikor a berlini detektívek tizen a nyomon kutattak, tényleg találtak egy Hyen nevű ir tisztet, akinek azonban semmi, köze sem volt a jiiter- bogi, vasúti, merénylethez és nem is ismerte Matuskát. Az ir tiszt, aki kereskedőnek mond­ja magát, csak-jelentéktelen«! sérült 'meg. Azt állítja, hogy támadója el akarta tőle venni, bőraktatáskáját, amelyben nyilván pénzt sejtett. R.T. vagyis részvénytársaság alakult Angliában a jókedv és optimizmus propagálására. A vállalkozói kedv íme: jókedvet gründol és optimiz­must finansziroz — igaz hogy baj van az optimizmussal, ha rész­vénytársasági formát, keresnek hozzá és baj van a vállalkozói kedvvel, ha jókedvben óhajtja ma­gát tőkésíteni. De a semminél ez is jobb s mindnyájan boldogak vol­nánk, ha a jókedv osztaléka arány­talanul magas lesz majd az új !'. T. alaptőkéjéhez képest, amely mind­össze 100 font ... (nem tudjuk azért-e, mert a jókedv mint üzlet­ág még kevésbé biztató, avagy azért-e, mert az optimizmusnak legfeljebb 100 font a. megtakarí­tott pénzé.) De a jókedv végered­ményben mégsem — tréfa a köz­gazdaságban; aminthogy az opti­mizmus nemcsak hangulat. Igenis, Mony érzék van minden köz- es ma­gángazdaságban egy kis jókedv és optimizmus után. Fersze nem elég, ha optimizmusra utasítanak, vagy azt követelik tőlünk, vagy ha rá­beszélnek az Optimizmusra. Hisz utasításban és rábeszélésben eddig se nagyon.volt hiány, csak'ép az volt a helyzet, hogy optimizmussal akartak jobb közgazdaságot pro­dukálni, pedig csak jobb közgazda­sággal és közgazdasági politikával lehet optimizmust produkálni. Amikor a halhatatlan mester a Giocondát festette, énekesek és zenészek voltak állandóan körülöt­te, hogy a hölgy arcáról egy pil­lanatra se fusson le a mosoly; hát körülöttünk' is énekelték ús zenél­ték közgazdasági politikánk ines- ,terei a jókedvet és optimizmust. Nem győzték hirdetni; mekkora okunk van az optimizmusra, míg aztán az optimizmus-politikának és frazeológiájának fényjátékai -mögött átütött számjegyéiben és adataiban a valódi helyzet: min­den csalódásával és minden kudar­cával, minden sikertelenségével és eredménytelenségével. Beszédeket mondhatnak és mondanak is, való­ságos gyöngyszemei mind az ékes- nzólásnak. De mondjanak beszédét a novemberi házbérnegyednch és beszédet azoknak a számoknak, amelyekből kiderült, hogy .tavaly­hoz képest megduplázódott a ma­gán- és kényszeregyesSági esetek száma. Elkelne itt sok optimizmus, jókedv és milyen boldog és hálás volna mindenki, ha erre jobb kilá­tásokban és könnyebb boldogulás­ban, az élet és munka tempójának felfrissülésében, kevesebb gondban és több bizalomban még okunk is yolna. . A múlt héten megírtuk, hogy : a rendőrség kikutatta azt a Rákóczi úti villamossági és rádióüzletet, ahol Matuska Szilveszter pokolgépének villany-elemeit vette. A rendőrség po­litikai osztálya kinyomozta azt is, hogy. hol vette Matuska a halálcsöve- kdt, melyekből a budakeszi erdőben, állította össze az Ördögi szerkezetet. Matuska Szilveszter egy Váci úti ócskavasasnál válogatta ki az ekra- zit méreteinek megfelelő csöveket, amelyekből a kelleténél többet vásá­rolt. Vasárnap a detektívek Óbudán egy csatornában megtalálták azt a nyolc vascsövet, melyeket Matus­ka Biatorbágyra való utazása előtt elrejtett. Ugylátszik a biatorbágyi rém raktárt akart tartani a pokolgép-alkatrészek­ből. A nyolc vascső segítségévéi a vo­natok egész sorát robbantotta, volta, fel. ha idejében le nem leplezik. Az ekrazitből is vo’t raktára, csak friss zseblámpa-el mieket kellett vennie,' hogy el ne romoljanak A vascsöveket • a főkapitányságon megvizsgálták s megállapították, hogy hossza pontosan annyi, amennyi . a párhuzamos vasúti sínek közötti távolság nemzetközileg meghatá­rozott mérete. Itt írjuk meg, hogy a főkapitány­ság megállapítása szerint, a berlini ekraz'tos forradalmároknak Buda­pesten semmi' lapcsolatuk nem volt, a Matuskd-ügyhöz pedig nincs semmi közük. ' Matuska ö* revet könyörög *gyerme''é- ne’i ős feiesésréftek Bécs. november 2 iAz Esi bécsi szerkeszt őségéi öl) ü níatuska-ügy új vizsgálóbírója, dr. Meixncr, megengedte, hogy Ma­biatorbágyi merénylet tettedének le­leplezésében. elsősorban tehát Hetényi Imre főkapitányhelyettes, a politi­kai osztály • vezetője, helyettese. Schwcinitzer József rendőrtanácsos és azok, akiknek mellettük a legna­gyobb rászük van a nyomozás sike­rében, Zdeborszky Oszkár detektív- főfeliigyelő, dr. Hivcssy Jenő, Hain- Az Est tudósítójától — A délelőtti órákban elterjedt hírek szerint megtörtént a döntés az 50 000 pengős jutalom szétosztása dolgába..*; Ezt az 50.000 pengőt a MÁV tűzte ki a Matußka-ügy nyomravezetői szá­mára. A jutalomban azok részesülnek, akiknek jelentékeny részük volt n«

Next

/
Thumbnails
Contents