Az Est, 1931. december (22. évfolyam, 274-296. szám)

1931-12-02 / 274. szám

MAGYAR PENGŐÉRT —MAGYAR ÁRUT! 1° Előfizetési ár : Kg» hónapra .... 3 pengS Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon JOflll, Telefánt Ja 435—80*61 S7»lg, J. 464—18, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkeszt őség § VII. kér., Rákóczi út 54. Kiadóhloatah VII., Erzsébet körút 18‘20, Sxarkesztóség Bécsieni /., Kohlmarkt 7. — így kezdte volna első kiáltvá­nyát az »új kormány«, nehogy félreértés legyen, a Vannay-»kor- mány« és amikor erre gondoltak, nyilván eszükbe jutott, hogy most — statárium van. Mert statárium csakugyan van. Ennyit egész mel­• lékesen. A többi már a történelmi humor fejezetére tartozik, hogyan akarták a minisztereket éjszaka elfogni, hogyan határozták el ma­gukat »erélyes lépésre«, hogyan akartaik ők, ők és harmadszor is ők Genfben tárgyalni, a mai állás­talan világban a második fizetési osztályba beiratkozni és — édes kis álom, számukra nem lényegte­len álom — kezüket a bankokra rátenni. A többi azután, mint pél­dául közös társadalmi étkezés terve, enyhe átmenet a kommu­nista és a hitlerista őrültség kö­zött, zavaros áthidalása az összes terrorprogramoknak, egy ringató spriccermámor álmában. Ezennel ünnepélyesen fölmentjük magun­kat az alól, hogy a pince kegyelmes urakkal ezen a ponton komolyan vitatkozzunk. Ezt a díszes társa­ságot nem mi fogjuk komolyan venni, hanem a rendőrség, ügyész­ség, bíróság. Mert amilyen bűn volna .velük mint politikusokkal akár egy ezredmásodpercig vitat­kozni, éppen olyan bűn volna akár egy ezredmásodpercre elfelejteni, hogy ezek az emberek a mai gond- és hajdálta időkben a leghiszéke­nyebb emberek fantáziáját akar­tak felgyújtani. Természetes, hogy egy ilyen »kormány« öt percig se tudott volna helyén maradni, de az az öt perc,, amíg az országot »kormányozták« volna mégis a vérontás és rablás öt perce lett volna, a helyrehozhatatlan kár­tevés’öt perce. Ott sohsem tart­hatunk, hogy ettől a társaságtól féltsük az ország rendjét, de odáig se juthatunk, hogy ezeknek még egyszer alkalmuk legyen össze­esküdni és ha csak a pincében is, de Petur bán szerepében fellépni, ők Genfben akartak tárgyalni. Hát csakugyan tárgyalni kell majd, le kell tárgyalni az ő ügyü­ket és a forradalmár uraknak al­kalmat adni, hogy helyt álljanak programjukért, amelynek érdeké­ben sem vért, sem vagyont kí­mélni nem akartak. Sem a más vérét, sem a más vagyonát kí­mélni nem akarták. Annyi kímé­letre számítsanak ők is, amennyi kíméletet ők akartak gyakorolni. Ez legyen csattanója a viccnek, amely ha »sikerül«, talán igen vé­res kis vicc lett volna. Az összes minisztereket el akarták fogni a puccsisták Terepszemlét tartottak a belügy­miniszter lakásán — 'Az Est tudósítójától ~ Péntekről szombatra virradó éjszaka óta szakadatlanul folyik a főkapK tányság politikai osztályának nyomo­zása a meghiúsult puccskísérlet ügyé­ben. Az éjjel-nappal folytatott lázas munkából kiveszi részét a budapesti vegyesdendár ügyészsége és a pestvi­déki ügyészség keretébe tartozó csend­őrség is és most már a rohamlépések- hen haladó nyomozás teljes fényt de­rített vitéz Vannay László és társai­nak összeesküvésére. A hármas* direktórium Jz Est munkatársa ma reggel megtudta az ország érdeklődésének közép­pontjában álló puccs részleteit. A nyomozás kiderítette, hogy az el­fogott fiatalemberek szélső jobboldali felelőtlen elemek, akik közül hárman vitték a vezetőszerepet, hárman határozták a véres és érásza kos terveket. Ez a bárom fiatalember vitéz Vannay László, Vázsonyi elmebajt szimuláló inzultálója gazdászat'i főhadnagy, Raád Ár­pád- a Szabadságpárt főtitkára, aki a Duna-Tisza között csinálta a szélsőséges agrárpolitikát, a harmadik Gyulai-Molnár Ferenc, az egyéni akciók korából Káfsa néven ismert felforgató britta- niás. Az összesküvés vezére — amelynek háromtagú direktóriumában Vannay, Raád és Gyulai-Molnár fog­laltak helyet — Gyulai-Molnár Ferenc volt, aki mint útbiztos Gödöllőn dol­gozott az ottani útépítéseknél. Kiderült, hogy felelőtlen fiatalem­berek már hetekkel ezelőtt megbeszé­A vezérek szereposztása A direktórium három tagja ponto­san felosztotta egymás között a hatáskört, amelyből a legnagyobb szerep Gyulai- Molnár Ferencnek jutott. Gyulai- Molnár, aki az 1020-as évek kilengé­seikor az atrocitások sorozatát követte^ el és évek óta prof eltolta a felforgató eszméket, látszott a legalkalmasabb­nak társai előtt arra, hogy megszervezze az összeesküvést és összehozza az egymással ellentét­ben álló, torzsalkodó, szélsőjobbol­dali felelőtlen elemeket. Gyulai-Molnár Ferenc magára vál­lalta, hogy motorkerékpárján össze­köttetést létesít a különböző szerve­zetek tagjai között, hogy a puccs éjszakáján valamennyiü- két csatasorba állítsák. Vannay László pedig mint gazdászati tiszt, arra vállalkozott, hogy laktanyájának és egy másik lak­tanyának az arzenáljait meg fogja nyitni a Gyulai Molnár ál­tal toborzott tömegek előtt. Ö fogja katonai ruhába öltöztetni, fegyverekkel, felszereléssel ellátni a puccs résztvevőit, ö vállalta azt is, hogy kezére fogja játszani társainak a középületeket, katonai énüleíeket, amelyeknek tervrajzait meg fogja szerezni. Raád Árpád, akinek a Duna—Tisza közén vannak összeköttetései, azt a szerepet kapta, hogy a falu népét fogja megszervezni a mozgalom céljaira, hogy a régi katonaviseltek segítségé­vel biztosítani tudják a pnccs »vív­mányait«. A puccs vívmányai: vérengzés, rablás, pusztítás, rombolás lett volna és elsősorban a kormány tagjainak, de főként Gömbös Gyulának a letar­tóztatásával kezdődött volna. Gépfegyverekkel a gazdagok ellen „Halállal bűntettei“ I- lést tartottak egymással és elhatároz tűk, hogy a szélsőjobboldali elemei erőszakos hatalomra jutását ennek c három embernek a kezébe teszik le. De határozott ez a háromtagú bi-1 ; jZottsäg' I a közéletben nem szereplő vagyo­nos polgárok életéről is.

Next

/
Thumbnails
Contents