Az Est, 1932. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-01 / 1. szám

J I 'If Budapest, 1932 * Péntek * január /. Ara IQ fillér XXIIt. év fótiam * /. szám. €2 Előfizetési ár: Egy hónapra .. 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidékenés a pályaudvarokon lO fill. 7elefón: J. 4SS —60-tői S7-ig, J. 464—IS, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS UNDOR Vll. kér., Rákóczi út 54. JCtarf 6 hivatalt UH., Erzsébet körút lS‘20. Jzerkexxtőség Bécsbettf i,p Kohlmarkt 7. ét msm Szüli esztendő Szilveszterén még egyszer megkor- előzzük tekintetünket az elmúlt na­pokon, amelyek mindegyike mint hült. csatasík. Emésztő esztendő volt, amit Isten elmulasztott fe­jünk felől, az 1931-es. Történelmi esztendő volt a bajok feltornyosu­lásában, a gazdaság, a műveltség és az erők lehanyatlásában. Sötét esztendő volt a bontás és a bomlás szellemével, gyilkosán öngyilkos ösztönökkel, munka helyett tétova támolygással. Csúnya esztendő volt csődjeivel és harcaival, buká­saival és bomlásaival. Elmúlt. Hisszük, nemcsak naptárilag. Hisszük? Nem elég: tudjuk. Tud- j .ik nem a babona hiszékenységé­vel, de hisszük a tudomás erejével, hogy az új* év, ha talán nem is első perecben, meghozza, a javulást. Álért? Ezredszer azért, mert .meg kell hoznia. A természetnek és az életnek törvényei vannak, Éjszaká­ra hajnal jön, esőre napsütés, apályra dagály, viharra kék ég. Mihelyt a mai gazdasági és társa­dalmi hanyatlás nemleges erői ki­élték magukat, jön a munka, jön az építés, jön az élet megigeniest;. A borító erők pedig már sötét, mun­kájuk végére érkeztek. A lehetet­lenség, bogy a pénz örökre elbúj­jon. a tőkék sztrájkoljanak, hogy emberek és vállalatok ne kapjanak munkát, immár eljutott karikatu- risztikus mélypontjáig, most már csak javulás kővetkező étik, vissza­térés a józanság, a munka, az élet, aa.ju'nyér törvényéihez. Annál is' iúreáiah, mert: az élet itt van. Meg­bán íív&;búr, de az összes tőkék, vátlalaíóh. gépek, emberi erők, az összes értékek megvannak, a motor nem pusztult el, csak újra el kell ir.de tini. 1932 második fele el fogja indítani. A nagy böjt vége felé jár, ,az emberiség kifelé .igyekszik, a .’szegénység börtönéből. Harminc­kettő ha nem is min,gyárt, ha küz­delmek és szenvedések árán is. de a vígén csak jobb lesz. Reméljük első, legelsősorban Magyarorszá­gom ahol meg kell indítani a mun- l át, fel kell szabadítani az .erőket és a -tehetségeket, haladói kell, építeni, szóval... Azt kell csinálni 1932-ben, amit nem csináltunk 1981-ben. Hogy 3931-gyei nocsak egy esztendő múljon el, hanem mindaz, ami által ez a letűnt esz­tendő olyan rossz és szomorú esz­tendő volt. S hogy az időnek ebben a mostani útkereszteződésében- nocsak ép egyszerűen egy új esz­tendő küszöbére ériünk, hanem egy szebb magyar világéra is ... *- Az Est tudósítójától -n. A főkapitányság intellektuális osz­tályán ma reggel óta furcsa bűnügy­ben folynak a kihallgatások. A rémi- őrtiszt visel ők az Országos Társada­lombiztosító Intézet 'egyik orvosnőjét hallgatják M, akinek • ügyérec még nem derült világosság. A rendőrségre bizalmas bejelentés érkezett arról, hogy ■ ó-v .'"" j . 7 % Aktiv receptek egész sorozatát váltották bé az utóbbi időkhWi gyógyszertárákban. a A fiktív recepteken szereplő »álbe­tegek« egyhangúan, kijelentették, hogy résziikre nem írtak fel ilyen szert, ők nertí kaptak ilyen OTI-vényrkrt. ', gatása után történik dtinteá az 'ügy­ben. <1? fi; I Az orvosnő kihallgatása egyelőre még folyik, Hatalmas beruházásra két külföldi afániat érkezett a kormány hős y -4 ■- ^2 ; - ■■■■■■ —— Az orszáe villamosítására vonatkoznak az ajánlatok — Az Esi idős. M — hatja azokat, akkor Az volt tehát a gyanú, hogy a re­cepteket azzal a szándékkal állították ki, hogy a rajtuk szereplő betegek nevében orvosságokat vegyenek fel a gyógyszertárakban és azokat értéke- sítsék. , Az orvosnő aki reggél óta a főka­pitányság épületében tartózkodik, ki­jelentette, hogy ártatlanul gyanúsít­ják, mert ő nem állított ki fiktiv re­cepteket, az áltála szignált vények <p htizzá forduló betegek részére ké­szültek. - ■ A rendőrség számos kihallgatást mtfanatfásított,' egész délelőtt féytak p.tekeu szereplő egyének ü’ i, ezenfelül a nyomozás dt, hogy a ígyszertára * bán l k vü Oy e a bűnügy ben sr repF vé­nyeket- hona lettek a r..... yögy­i k't Csak a tataik n.szj^tc ■> kiball­Az egész magy. .- 'dasági élet sze-npontjából rendk "len Tg tár­gyalásokat indított meg Ken* Béla kereskedelmi miniszter. Külföldi pénzeioportokka. .oly- nak ezek a tanácskozások or­szág villamosításának tovább fej­lesztése dolgában. Az elmúlt napokban ugyanis ■*— mint Az Est munkatársa értesült — kft oldalról is nagyszabású ajánlatok érkeztek a kereskedelemügyi■ kor­mányzathoz az ország villamoshálózci- t/iv'-k továbbépítése dolgában, egyik a jártat- < ;í. . angol érdtkeltség részéről érkezett t a; ország tekintélyes részének to- irtfoi villamosítását az állammal I fordít.>.e kívánja megvalósítani: • 1:, i tervezet valóra Válik, neve- , hg s feltételeket ügy enyhí- fy a magyar kormány elfogad­IS ez 30—40 millió pengő több éven át folyó beruházási tőkét jelentene. A másik ajánlatot, amely egy ,- hollandi csoporttól származik, tegnap már írásban is be­nyújtották a kereskedelmi miniszté­riumba. Ez az ajánlat az állatni és egyéb erőművek energiájának igény- bevételével kíván a ' villamosításba belebocsátkozni, és e tekintetben az ország nagy területeit kihasználni. A beruházási tőke, amely kü földi fizetési: eszközökben folyik még be az országba, hat—nyolc év alatt fokozatosan felhasználandó 50—50 millió pen­gőt jelent. Kenéz kereskedelmi miniszter a tár­gyalásokat személyesen irányítja és azoknak nagy jelentőségére való te­kintettel a döntés a legrövidebb időn belül várható. T) Nagyarányú f receptcsalási ügy az OTI-nál A % 'Hl r - !t ■ » Reggel óta tfsrt egyik orvosa© kihallgatása a fokapitanysagon '■ '• ' • - ‘ - : * . ■ ' JE*»R í " ' . ' k-. V : : •

Next

/
Thumbnails
Contents