Az Est, 1932. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1932-01-01 / 1. szám

"i t ti. oldal. Péntek, 1952. január 1. Súlyos vád az egyik diákszövetség ellen — Az Est tudósítójától — Hetek óta kommunista röpcédulák­kal árasztják cl a budapesti tudo­­jnáuyejryelem termeit. A rendőrség megindította a nyomozást, de a röp­cédulák terjesztőit- és szerzőit nem, si­került megtalálni. Egy ilyen kommunista röpcédulát néhány nappal ezelőtt névtelen lévé! kíséretében a budapesti polgármes­teri hivatalhoz is elküldték és Liber Endre alpolgármester ezt átadta íszentpéter y Szilárdnak, a diákirtörrza igazgatójának azzal a felszólítással, bogy próbálták meg a diákok ki­nyomozni, kik a röpirát szerzzői. A MÉFHOSz nyomozást is indított, elsősorban megvizsgálták -azokat a leveleket, amelyek hozzájuk érkeznek és több obion gépírásos levelet, nmelif hnsonHtott n röpcédulák gépírásához, zílftdták a rendőrség gépírásszokértő­­f lliek. ! \ gépírásszakértő megállapította, hogy ■ ...Íj.,' a kommunista röpcédulák geu­­írása és az egyik _ diákszövetség levelének gépírása azonos. Erre, a szakértői megállapításra hi­vatkozva. szerdán délelőtt a MEFHOSz ajánlóit levélben az ügyészségen fel jeleni eile a gépírás­­szál; értő áltál gyanúsított diákszövet­ség 'vezetőit; Az ügyészség néhány napon.belül dönt a feljelentés ügyében. Ma délben a »Turul« szövetség fő­­vezérsége nyilatkozatot adott ki eb­ben az ügyben. A nyilatkozatból kö­zöl jük -a következő sorokat: — Ügv gondoljuk, hogy valami szo­kásos újévi-szenzációról von szó. Az ügy mindenesetre kellemetlen követ­kezményekkel ját-hat a, feljelentő diákszervezetre, mert ha állítása alap­talan, vagy téves gyanúsítás marad­na, a feljelentés titán nnprihígra kell kerülnie az illető gyanúsított jobbol­dali és nemzeti diákszervezet nevé­nek is ­A Tarai-szövetség a vezetése ala tartozó 59 bajtársi egyesület nevében kategorikusan fonja követelni a gya­núsított, élv eddig ismeretlen jobb­oldalinak nevezett diákszervezet, nevé­nek azonnali nyilvávosságrahozntalát. Úgy hisszük, ez ,az egész ifjúságnak •az érdeke. .ip. .... E?""t Belgrádiról egy budapesti gyár Képviselőié Itelgrád, december 31 , (Az Est tudósítójától) Néhány nap é«őtt eltűnt Belgrádból Daviesó Henrik ügynök,’aki egy bu­dapesti textilgyár képviselője. A gj*ár egyik ellenőrző igazgatója sikkasztás miatt feljelentést tett ellcnq, A kör állítólag egymillió dinár. ? Álarcos rablók gyilkos merénylete Brünn, dtcember 31 (AZ Est külön tudósítójától). A morvaországi vasútvonalakon két héten beiül tegnap már a harma­dik vasúti rablómerénylet történt, fíulcsut állomáson négy élarcos’ ban­án a beállított az á l lomás főhök" hiva­talos helyiségébe és revolvert szegez­ve pénzt, követelt. Négy tisztviselő a olt az irodában, akik közül az egyik ellenszegült, mire a rablók lelőtték. Már éppen össze akarták szedni a «*(*«*! f «V*f «f V*« wwww»ww pénzt, amikor a dörrenésre több vasúti; alkalmazott közeledett és a banditák elmenekültek. Sátor életmentés az égő repülőgépen Párizs, december 31 (Az Est külön tudóéit ójától! Bravúros életmentésért a ’tVciÁilefiroud keres^Kvéflfintfctcft ki‘h ^Ürm^cl­­nöko egy katónaí pilótát. Próbnúíra szál­lott fel egy új repülőgépen egy katonai megfigyelővel és már nagy magasságban repült, mikor lángok csaptak ki a gépből. A pilóta jelt adott a megfigyelőnek, hogy ejtőernyővel ugorjon le és maga is fel­­csatolta az ejtőernyőt. A megfigyelő olyan szcrencsétieniii ugrott, hogy sí ernyő drótkötele beleakadt a re­pülőgép alvázába. A pilóH, oki már ugrásra készült, vissza­ment a kormánykerékhez és siklórepüléssel olyan szerencsében ért földel, hogy mind a ketten megmenekültek. (L. St.) Agyongázolt egy 81 éves asszonyt egy teherautó — Az Est tudósítójától — Ala nélelőtt 11 óra tájban halálos autógázolás történt a Kőris ucca 28. szánni ház előtt. Egy 'jólöltözött idős nő akín-i átmenni az úttesten, amikor befordult a Kőris nótába az egyik s/.íkvizgyár Bp. 35--('.7b rendszámú te­herautója, amelyet Gál József 28 óvés sofőr vezetett. Az idős asszony már nem tudott kitérni az autó elől, a so­főr hiába fékezett és az autó elütötte az asszonyt, aki a néhány perc múlva megérkező mentők megállapítása sze­rint koponyatörést szenvedett. A • mentőautó megindult vele a. Szent István kórház felé. de útközben anélkül, hogy eszméletre tért, volna, meghalt. A zsebében iratokat talál­tak, melyek alapján valószínű, hogy özv. Komé Józsefuénak hívják, St éves. A rendőrség megindította a nyomozást. (Kallós Oszkár felvétele) Dr. nemeskisfaludi Madarász Gyula a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató­­őre, növés ornitológus, akinek madár­­képei közismertek. 74 éves korában meghalt. Ma délután temetik a kere­pest úti temetőben lévő családi sír­boltba. Parasztdráma Sayyka nizsa, december 31 (Az Est tudósítójának Lclcfónjelentése) A zala megyei . Fílpraracm község­ben már régen őntufgták. hogy Nem S János idős gazdálkodó .fiatal feleselte viszonyt, folytat Hancz György fiatal gpz'dayal, Sziics Jánds fejével. Az öreg gazda és a vő között napíreiidöh voltak a veszekedések. Szűcs .tegnap délután /kérdőre von­ta á vegét, aki azonban tiltakozott' a gyanúsítás ellen. Veszekedés támadt, Hancz előrántotta kését, szívénszúrta az öreget, aki azonnal meghalt. Amikor a fiatalembert a csendőrök letartóztatták, Hancz . elmondotta, hogy a gyilkosságra Sziics Jánosné bujtatta fel, mert már megunta az öreget és szabadulni szeretett volna tőle-A törvényszéki orvosszakértők meg­állapították. hogy az öreg embert egyetlen szúrás ölte meg. A e.sendőr.ség Hanczot is. a fiatal­­asszonyt is letartóztatta. IWi»WWWMWMWMVWMHWW**M*wW*M**MlW*t'^'‘vU*M*HI*WMWWM*WiWVWWMVWWW*M*WIW» Háromszoros felmentés után elítélés — Az Est tudósítójától —• Bonyolult ügyben hirdetett ma íté­letet a büiitecótörvényszék Scliaal­­tánácsa. Mitrovác Ede volt matróz, állott vádlottként a törvényszék elolt halált okozó súlyos testisértés bűn­tettével vádolva. Mitrovác 1928 január 8-án a MFTR »Árpád« nevű gőzösén — amelyen szol­gálatot teljesített és amely akkor Becsben volt — kártyázott Wisinger Richard nevű barátjával. Kártyázás közben összevesztek. Mitrovác bele­­szúrt Wisingetbe, aki a szúrás követ­keztében szerzett sérüléseibe néhány hét múlva belehalt. Mitrovácot 1928 áprilisában a bé­csi esküdtszék felmentette. A mat­róz, aki két hónapot és 21 napot töl­tött vizsgálati fogságban, szabad­lábra került és hazajött Magyaror­szágra. A budapesti ügyészség újra felvételt indítványozott az ügyben, a vád­tanács azonban elutasította az indít­ványt azzal az indokolással, hogy az ügyet már Becsben letárgyalták 'és a magyar bíróságok tisztelik más állam bíróságának a határozatát.. Az ügyészség erge vádiratot adóit be a imitróz ellen ugyancsak hal,áll okozó súlyós testisértés bün­tette címén. A Schadl-tanács, akárcsak a bécsi esküdtszék1, felmentő ítéletet hozott az ügyben és az ítéletet a tábla is jóváhagyta. A kúria Finkcy-tanácsa azonban megváltoztatta az ítéletet és újabb tárgyalásra utasította a törvényszéket. Mitrovác ügye ilyen előzmények után került ma újból a Schadl-tanács ele, amely Vámbéry Rlisztem védő beszéde után bűnösnek mondotta, ki Mitrovác. Edét halált okozó súlyos test isért és bűntettében és ezért az eny­hítő szakaszok alkalmazásával kel­­hónapi és 21 napi fogházbüntetésre ítélte, — annyira, amennyi ideig, mint vlzsgá'ati fogoly, a bécsi Landesge­­richt fogházában ült. Az ítélet jog­erős. iWVaWZVW.WVMVMCMVWWWVUW Pola Neéri meggyógyult Santa Monica (Kalifornia). december 31 Pola Negri állapota a súlyos ope­ráció óta annyira javult, hogy január elsején elhagyhatja a kórházat. Szeretne Ön Los-Angelesbe utazni az OLYMPiÁSZRA? i /im. Elviszi Önt a Színházi élet ma megjelent új számai

Next

/
Thumbnails
Contents