Az Est, 1932. február (23. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

at 1932* Kedd * február 2, X JULII. évfolyam Budapest,-26. szám. m 22JJ3JJjjjjjjjjjjjjj Előfizetési ár i Egy hónapra ., 3 pengg Egyes szánt ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOfill. Telefon t J. 4S3—SO.t6l 31.lg. J. 464—13. J. 464—1P Politikai napilap •** FŐSZERKESZTŐ: MlKLŐS UNDOR Szerkeszt őség! VIL ken, Rákóczi út 54. Kiadóhivatal* üli., Erzsébet körűt IS.20. Szerkesztőség Becsben• t., Kohlmarkt 7. a Jöjjön hát az új Széchenyi István, mondjuk mi is Bethlen Istvánnal. Jöjjön a kor reformere, a »sorsküldte pa­rancs végrehajtója«, akit a munka géniusza ihlet és szívében, szavá­ban, írásaiban a magyar ujjászii- Iptést hozza. Mi is várjuk az új Széchenyi Istvánt, de mint a régi Széchenyi István tanítványai, nemcsak egy irányból várjuk. Nemcsak egy körből. Nemcsak egy érkezési oldalról és nemcsak egy indóházból, de a társadalmi szél­rózsa minden iránya ból. Ha szabad­szemmel nem láthat juk, hogy »csil­lag van a homlokán«, itt van a modern demokrácia nagy kivá­lasztó- és szűrőgépe, a titkos vá­lasztójog. Az majd felkutatja. Napfényre hozza. Az majd »ki­hozza« az új tehetségeket az arisz­tokrácia világából ép úgy, mint a föld mélyéről; a sokszázezer Nagy, Kis, Kovács és Szabó közül; a világváros padlászobájából, vagy csillagvizsgálójából; • szoltakonv- hákból, viskókból, vagy messze vi­déki kúriákból. Kihozza bizony, mint ahogy kihozta Angliában, vagy Franciaországban, ahol a MacDonaldck, a Snotvdenek, vagy Briandok úgy kallódtak volna el nélküle kishivatalókban, vagy vég­telen periratokban, mint az arany­szem a homoktengerben. Azt mondják, véletlen, hogy az agyag­ból mi marad örökre a folyam medrében s mi kerül belőle por- cellándíszkcnt a királynő asztalá­ra. De a politika tudománya ott kezdődik, ahol a véletlen végződik; ahol minél kisebb körre és térre szorítják a véletlent. Nem műlha- tik csak a véletlenen, hogy egy új Széchenyi, egy új Deák Ferenc be- tölii-c misszióját, avagy.reményte­len bolyongás után ismeretlenül tűnik el az örök sötétségben. Azt mondja gróf Bethlen István, hogy ötven évi béke és jólét gyakran cl- puliííja a benne élő generáció lel­két, amely fiait gyakran tétlenség­re és élvezetre nevelte. Mi azt hisszük, hogy nein az ötven évi béke'és jólét fogyasztotta el a ge­rincét, vagyont, hatalmat és be­folyási:, amelyet Bethlen István is sirat, liánéin a négy évi háború s a rákövetkező néhány év7. Hogy »fo­kozatosan kiapadóban« volna az a bő forrás, amely a történelmi osz­tályok soraiból a negyvenes évek­ben a nemzetnek nagy fia kai adott! Lehet. De ép Széchenyi István kezében lett halhatatlanná a reformok varázsvesszője, amely a sziklákból is új forrásokat fa! ka.-zt. Még a sziklakból is. A sárga háború % lángba borítja az egész Keletet London, február 1 (Az Est külön tudósítójától) J osh I sav a japán külügyminiszter vasárnap meghívta tanácskozásra 'fokiéban az angol, az amerikai és a francia nagykövetet, akikkel közölte, hogy Shanghaiban 3Ö.000 főnyi kínai sereg benyomult a nemzetközi területre és fenyegeti az idegen állampolgárok életét. Jelezte azt is, hogy 2(> kinai hadosztály vonul Sanghaj felé, felszólította tehát a nagyköveteket, hogy kormányaik Japánnal együttesen igyekezzenek rávenni a nankingi kormányt, hogy rendelje vissza hadseregét, mert csak így lehet további összeütközéseket el kerülni. Ha ez a lépés eredménytelen volna 4- jegyezte meg a japán külügyminiszter — akkor a tokiói kormáinr kenytelén-Vo 1 na f onfo 1 óra venni, hogy ne k ü 1 d j ö n-c Kínába szárazf öldi hadsereget, mert nem nézheti tétlenül, iiogy a túlerőben levő kinai katona­Sápéi külvárosában több színház is leégett. ság a csekélyszámú m i s i t s e. japán tengerészhaderőt megsein­Sanghaiban szombaton elcsende­sedtek a harcok. Megelőző* nap az amerikai ős. angol főkonzul közvetí­tésével fegyverszünet állott be, este­felé azonban, anélkül hogy a japánok a fegyverszünetet felmondták volna, új támadást kezdtek. Az ürügy az volt, hogy állítólag­gurítaiiak a házak kapuja alá és tűzcsóvákat dobnak a háztetőre. A nemzetközi telepet, sem kímélik többé a japánok. Vasárnap reggel be­nyomultak oda ésazAstorHous-t, amelyben állítólag kínai polgárok tö­megesen menedéket találtak és az el- vonuló japán katonákra lövöldöznek. petrdlcumos hordókkal lángbaborították, de előbb a külföldi hotel- vendégeket figyelmeztet- ték s azok sietve kimene­kültek a szállodából. A nemzetközi terület északi részén is harc volt kínaiak és japánok kö­zött, ami abból támadt, hogy kínai házak tetejéről lövöldöztek a japá­nokra. (Gr. M.) A nemzetközé területet sem kímélik ablakokból és háztetőkről tüzeltek japán katonákra. A harc újból kitört cö cé ja hírszé- rint az, hogy Sápéi északi kerületét hatalmukba kerítsek a japánok, ame­lyet nem sikerült megszállni ok, mert a kínaiak ott többségben voltak. Vasárnap reggel 20.japán repülőgép jelent meg Sápéi külvárosa fölött és hosszú-ideig keringett a magasban, de bombákat nem dobott le. A kínai városrész külső negyedeiben sűrűn fordulnak ..elő kisebb csetepaték,kí­naiak és japánok között. A japánok azt a taktikát követik, hogy azokat a házakit, amelyekben kiiiai franktDörcket. sejtének, fel­gyújtják. Petrólcuiups hordókat London, február 1 (Az Est külön tudósítójától) Az angol és az amerikai nagykö­vetség Tokióban vasárnap tilta­kozó jegyzéket nyújtott át a sangliai események miatt, mire a japán kor­mány kötelező ígéretet tett, hogy a nemzetközi területet nem fogja Kína ellen i r á n y u 1 ó k a ton a i m iá v e- 1 étéinek bázisává tenni. Sanghajban Brennan angol főkon­zul vasárnap délelőtt 10 órakor ta­nácskozásra hívta meg Cunningham súiéfikni főkonzuli, .SJosara japán tengernagyot. Murai janán főkonzult:, Vu-Tc-Sen sanuhai fopúl gá rm es tort t-s a kínai haderő főparancsnokát. A Konferencián az angol fökohzvd azt ajánlotta, hogy közös egyetértéssel jelöl teltek ki semleges, zónát, amely elválassza a japán és a kínai csapa­tokat. Biomra tengerimgy; és a japán főkonzul azt válaszolta, hogy a tokiói kormán g előzetes megkérdezése és engedetnie nélkül semmit scr.i tehet­nek, a japán csapatoknak mostani had­állásaikban kell maradnlok. Vásárnál) délután Brcnnai au goi főkonzul elnöklete alatt másodszor is tanácskozásra gyűltek a diplomáé ai képviselők, hogy kijelöljék a semle­ges: zónát, Flemming angol tábornok, aki rangban legidősebb lévén, a nem­zetközi csapitok főparancsnoka, a térképen meghúzta a, sem!ege* terü­let határát. A japán parancsnok azt követelte, hogy a nemzetközi területhez vezető út­vonalakon csak japán katonaság teljesítsen őrszolgálatok amit Flem­ming tábornok ellenzett, viszont az amerikai és angol fokon- zrlok közvetítő javas a tát Kína nem fogadta el, úgyhogy a tanácskozást

Next

/
Thumbnails
Contents