Az Est, 1932. április (23. évfolyam, 73-95. szám)

1932-04-01 / 73. szám

VAV4^Va VA vn Szerkeszt őség» kér.. Rákóczi út J4. fQladóhtoatal* OH.. Erzsébet kőrút 18.20. Szerkesztőség Béesben• /., Kohlmarkt 7 *73. szám. Előfizetést ár , Egy hónapra 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidékenés a pálya udvarokon IO ßU. Trlefon. J. *SS—SO.ttl 57-lj, / 4SS—18. J 4«4 — 10 Politikai napilap . ♦ Főszerkesztő . Miklós Andor V ^ r Budapest, 1932 * PéfltGk * április /. Ara fO Budapest üzent a Háznak, amely ma ismét össze­ült — minden párt virága ott van a koszorúban, amelynek szalagján a titkos választójogot sürgeti Bu­dapest közönsége. Mi reméljük, hogy a többség ezúttal nem fogja azt; mondani, hogy »most más dol­gunk van«, de mindenesetre re­méljük, hogy legalább is pontosan meg fogja mondani, hogy mi most a dolgunk? Mi a program, mi a tennivaló, mi a napirend! Most néhány hétig fegyvernyugvás volt a politikában. A kormány ezt a haladékot kifejezetten avégből kér­te, hogy közben előkészítse a munkaanyagot. A haladék lejárt. Egyetlen hang nem zavarta a kor­mányt az előkészítés munkájában — most látni szeretné az ország, hogy mi az, amit előkészítettek. Egy hónap, az lehet csak harminc nap, de lehet egy korszak is. Elő lehet készíteni néhány kisebb tör1 vényjavaslatot közben, de elő lehet készíteni egy közgazdasági újjá­születést is. Itt nemcsak arról van szó, hogy a Házat »foglalkoztatni« kell — végre a 33-as bizottságot is foglalkoztatják, de ebből az elfog­laltságból, köszönjük szépen, nem nagyon kérünk. Jobb szerettük volna, ha több munkaszünetet tart a 33-as bizottság — a rendeletek tárgyalásával és kevesebb munka­szünetet tart a Ház — a törvény­hozói alkotómunkában. Ma igazán el lehnt mondani, hogy a Házra olyan hivatás vár. amelyre már készülni is hivatás. Sajnos, nagy időket élünk — de mekkora idő­ket! Micsoda penzum ez ma pár­tok. politikák és — ha vannak! — egyéniségek számára: hozzánőni az időkhöz! Egyensúlyt találni a Piunka és á feladat óriásméretei közt! Aki ma tud és aki ma produ­kál, annak ölébe hull — nemcsak a népszerűség művirága, ami fabat­kát sem ér, de ölébe hull a siker és elismerés rózsája! Még a közvéln- ménynek és az egész országnak forró érdeklődése is megvan ... Mi mindent vár most az'ország a Háztól, a képviseltek a képviselők-1 tői! Mennyi remény horgonya ka­paszkodik a Ház munkájába — és' milyen szomorú volna, ha ez a sok horgony leszakadna, ha a nagy nemzeti ujjjászervező mÜn'M pozi­tívumai helyett csak szép kör­mondatokban, napirendi vitákban. / oly ón gyekben forogna az élet. a Házban... Elszakadva a valódi élettől, amelynek folyóügve: mind1 nvájunk sorsa, napirendje: a tör­ténelem, anyaga: a kor, »kon­centrációja«: az egész magyarság. > V- . . iV. I .&■ ■ *>.. ■ »;:< ' -■ »»-■■ — Az Est tudósítójától — v<ij- 4 Az egyhónapos szünet, melyet a kormány a parlamenttől kért, ma le­járt. A kép\ iselőház mára összehívott ülésének napirendjén csak »a iovábtfi teendők iránti intézkedés« szerepéi uapivendi tárgyként,"mégis '< t rendkívül nagy' érdeklődés nyil­vánult me;: minden oldalon a Ház ülése iránt. Már féltízkor benépesültek a .folyo­sók és különösen az ellenzék vénült fel úgyszólván teljes számmal. ciáldemokratak 9 órakor érlek^^tet>j tartottak, m ly csak az ülés mégnyíta-’ eakor ért vígét. A polgári ellenzék, a független kisgazdák és a többi bal­oldali pártoknak is csaknem vala­mennyi képviselője megjelen:, az ülé­sen. _ . ., . " '; • ; *: Äliöäsy Láseíó elnök■. •;zsúfoiyn6al*« oldali padsorok mellett nyitj-i riieg; 10 órakor az ülést.' A jobbo.dali pad­sorok már nem ilyen népesek és a kormány tagjai közül ekkor még senki sincs jelen. Az elnök jelenti, hogy a közigazgatási bíróság Ulmn Ferencnek .ítélte . a . barcsi kerület mandátuméit — Éljen a közigazgatási ■ bíróság! — kiáit közbe Dinniés Lajos és a baloldalon többen élénken niegéljen- zik a közág.azgaiási bíróságot. Malas.’ts Géza: Van .még néhány szennyes mandátum! (Zaj.) í Ágúkor az elnök a rán .m.egenrit.v, . hogy Fárftgsr Géza' lémóriaeitt a 33-as bizottságban viselt tagságáról, az ellenzéken közbekiálta­nak: - . . . : . ü. . ' — Hát a kormány mikór mondáét '- Zajos felkiáltások a balodalon; '* Hort a kormány? Hol a kormány? ' * • 11 - . <>.••:* ;|. Az elnök ezután jelenti, hogy tpbb régebbi interpelláéiórá írásbeli'' 'vá­laszt adnak az illetékes nlinisítéíek. Hegymegi Kiss Pál: Leveleznék■' a miniszterek. Bejelenti- az elnök, hogy Buch inger'. Manó, Dréhr Imre, Kéthly Anna, Lw>’ . ... -.t - •• 1 ■ ■ I . . . -... V , A ■ Huszonötmilliós nemzeti ajándék Jelenti továbbá, hogy Andaházi Kas.iya Béla, Kun Béla és Szeder Efti'éue napirend előtti felszólalásra ké'rF és Kávait cYíáéaétyt: “ jÉz'után . ' V , Aüdáháíídvásnya gélét;, emelkedik szólásra.' ’ • A kormány részéről meg mindig senki sincs jelen, ezért a baloldalon indulatosa/ii kiáltozzák: Hot a kor­mány! ..... -■> Aiidubázy Kasnyú a blztfisítá Mr-i fOMgmtifä,ékelhető: <«gséágá.kr„ I Wivt. A- biztosítók valórízaciójár ina-- csonyan állapították meg! Hegymegi Kiss Pál: Kedve.tek a biztosítóknak! Andaházy Kasny a Bé.a kifogásol ja, kpg'ü o valorizáció .c\tk: 1933-ben és «fern most ketdödik.,Am éléfhizfóki- tások után járó 2 százalék cimtu -7 millió pengő’ gyűlt össze. Ezt az g "Összeget; azonnál ki kel. fizeuii az érdekéitek között. Az 5 száza ékos va- lorváció megtévesztés Vált. Megtévesztették a pénzügymlnisz­-;V A4.A.yy . . , -tért ' vy-:; ■AN.í".: % Károlyi -MuiWtérelnSik" ekkor • leég­je enik a teremben és elfoglalja a he- -szónok a mäÄzt.erelnök fúp. Tudja-e, Mégy az inflációidején 25 millió pétigő nemz^i jájándé- kot adtak a biztosítóknak évea- kint. , 'Ajjlr' Az államnak esik nóg-.y, és fél száza­lék állami illeték juti %f-pjjbbi a kül- At di intézeteké. ! Hagvmegj Kiss Pál: B idnák’ is fe'- jclrfíj kell $zért. Andaházy Kasnya: Kérdi, hogy a devizarendelet és a transzfermorató­rium mért nem vonatkozik a külföldi biztosítókra. — Százezer dollárokat vihetnek kí a biztosítók, amikor kis sibereket száz dollárokért elfognak. A- devizarendelet értelmében valutát a félek nem fizethetnek, de állandóan megtörténik, hogy a biztosítók fel­mondanak filyen biztosításokat, ame- lyckd'a féld: már éveken át fizették azért, mert'mos! már vem fizet bei­nek valutát. Hol az ügyész, hogy ezt mm veszi észre- Ugyanekkor .-záz százalékkal akarjálc emelni a b zlo- sítási dijakat. Lázár Miklós: A fél arszán’elvérzett mér cgysZer a biztosit din l. ’rA'. -- W, Andaházi Kasnya Béla: Mi. érdeke lehet a. kormánynak,’hegy megengedj, hogy jelen.ékeny ösz- szegek vándoroljanak ki az or­szágból? Ne rettepji-n-v!-:s; n es leg n körtndny őábiz’ősi ól; ád.t i osiiá -(Fél sei’K. ' Nü ősük. a fekete inget vegyél; ét' Múslso- tinVéö'. Nagyon érdekes volna utánanézni, hagy a biztosító intézetek élén kik azok. akik ezeket keresztül tudják vinni. Az ae.érdekes hogy a Liztcsító társa- suggk igazgatósági tagjai között re i egy régi kabinet fogja foctal helyei. , így például az Első Magyar Áltá­lé os Biztosító hat igiz a.ósái. i tagja között vannak a következőik: Bcrze• vi.zy Albert, Harkányi János, Te- leszky János, Zichy János, Popovict Szenvedélyes l viharok a Ház mai ülésén í< . '• 'i • -Jc Ó--# 'rfú: * . V 'v ■ ' ■ • Erős támadás a- biztosítók és a Futura ellen zár Miklós, Pc&er Károly. Proppcr Sándor. Szakács Andor. Szeder Fe­renc, Turchányi Egon és Zsilinszky Endre ellen etrv-eev rendbeli. Farkas [István ellen négyrendbeli. Györki f Imre ellen hétrendbeli, Weltner Ja- ! kab ellen pedig kétrendbeli mentelmi 1 megkeresés érkezett.

Next

/
Thumbnails
Contents