Az Est, 1932. június (23. évfolyam, 119-143. szám)

1932-06-01 / 119. szám

Ara IO fitlép Előfizetési ár : Bgy hónapra . .« . 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOfilt. Telefón: J. 4SS—SO-tól 57«/*. J. 464—IS, J. 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkeszt őségt VII. kér., Rákóczi út 54. Kiadóhivatal* VII., Erzsébet körút IS’20. Szerkesztőség Biesbe.n I., Kohlmarkt 7. Húszórás véres csata, négyezer kínai halottal Mandsuriában Kavarog a tenger Németországban, talán holnap megreng a német föld és az ég is meghasad Germánia fölött. Becs ugyanakkor egy fióküzletet rendez be a nyugtalanságból, a zűrzavarból. Újra érdekes lesz ez a világ, amely 1914 óta oly ször­nyen, oly borzasztóan, oly rettene­tesen érdekes. De ... De Berlin nincs Magyarországon, Bécs se. Magyarországon Budapest van, Alföld, Duna—Tisza köze, Dunán­túl. Magyarországon Magyar- ország vám Magyarországon a ma­gyar élet törvényei érvényesek. A magyar történelem hagyományai. Ez a mi népünk a szenvedésekben íme meghiggadt. Ezt nem érdek­lik sem jobb-, sem baloldali szélső­ségek. Mindkettővel heteit alapo­san. A magyar nép élni, a magyar nép dolgozni akar. Együttes erő- vek szakadás nélkül. És ... És ha most kitartunk e mellett a legma- gyarabb, ha most kitartunk e mel­lett az egyetlen magyar program mellett, akkor győzhetünk. Ha megóvatik a kenyér és a rend, ak­kor itt nemcsak hogy nincs baj, hanem akkor a mi kis országunk — kicsi, de nekünk az egész világ — békeoázis lesz, nyugalmi tisztás. Ha most vigyázni tudunk, akkor kiszigetelhetjük magunkat talán még a gazdasági világválságból is. Semlegesíthetjük magunkat az ese­mények elől, mert az esemény so­sem jön magától, az esemény min­dig oda érkezik el, ahová hívják. Kenyér és nyugalom, munka és rend — ezek lehetnek, ezek legye­nek a magyar jelszavak. Nem is. Rosszul mondjuk. Jelszavakra nincs szükség. Ezek legyenek a mi életünk tartalma, a mi igyekvé- sünk magva. Belső magyar egység, belső megerősödés, belső össze­fogás és ebből a kenyéradó ország­ból még mindig lehet egy duna- völgyi Svájc. Magyarországból Boldogország lehet. Az a Boldog- ország, aminek az Isten megterem­tette, de amiből kivetette a tria­noni igazságtalanság* háborús bal­sors és belső zűrzavar. Most_... Most tartsunk össze. Most fogjuk meg egymás kezét. Most fordítsuk egymás felé szívünket. Most hesse- gessük el fejünk felől az ősi átkot. Most ássuk el száz méter mélység­be a viszálykodást. Most nincs gyűlölködés _ és agyarkodás. Most vegyük elő jobbik eszünket es ak­kor, de csakis akkor baj nem lesz, mert baj nem lehet. ZonáoK, május 31 (Az Esi külön tudósítójától) Tokióból jelentik, hogy egy kom­binált japán hadsereg, amely Honjo tábornok csapattesteiből és a — Az Est tudósítójától — Gróf Károlyi Imre, akinek az ősszel megjelent s »A kapitalista világrend vál­sága* című sárgafedelű füzete olyan nagy feltűnést keltett, most újabb sárga könyv­GRÓF KAROLYI IMRE vei lépett a nyilvánosság elé. ,Az örvény szélén« felírást viseli ez a 200 oldalas, terjedelmes könyv, amely valósággal mandsu kormány egy hadosztályából 1 alakult, t i z e n két japán nagyi bombavető repülőgép közre-1 működésével, Karbin közelében! húszórás csata után tönkre-| Károlyi Imre könyvének előszavában in­dokát adja annak, bogy miért lépett most ismét figyelmeztető és intő szavával a nyil­vánosság elé: , . — Első könyvem megjelenése óta eltelt félév alatt a világgazdasági helyzet annyira súlyozódott, any- nyira romlott tovább, ami az illetékes és cselekvésre hivatott vezető államférfiak gon- dolatszegénysége, határozatlan­sága, tanácstalansága és tehetet­lensége folytán előre látható, sőt bizonyosra vehető volt, hogy a helyzetről száraz tárgyila­gossággal levonandó következteté­sek határozottabb alakban állíthatók fel, mint tavaly nyáron. Fejtegetései könyvének túlnyomó részé­verte Ma kínai tábornok se­regét. A japán hadi jelentés szerint négyezer ember esett el a kínaiak részéről. (Gr. M.) az egész művelt világ igenis az örvény szélén áll és ha így mennek a dolgok tovább, akkor ebbe az örvénybe bele fog fuUadni. Az összes művelt nemzetek előbb vagy utóbb, ahányan vannak, velük természetesen mi is. Ennek konstatálása, ismételt hangsúlyozása pedig nem demagó­gia, hanem igazságszeretet és vuá- gosanlátás.« ben a világgazdasági helyzet tragikus, sőt katasztrofális jelenségeiről szólnak. De mint első sárga könyvében, a mostani­ban is külön fejezetet szentel Magyar- országnak. Ebben a sorokban megvallja, hogy ne msok eredményt vár ejtegelécé- nek politikai hatását illetően, mert: »Azoknak, akik országunk sor­sát ma intézik, minden kívülről jövő szó, amely nem a hivatalos vagy félhivatalos .. o-l ered, falrahányt borsó. Ideológiájukat képtelenek a min­den precedens nélkül való, egésze i rendkívüli és teljesen fejtetőre állí­tott gazdasági viszonyokhoz hozzá- idomiítani, tehetetlenül vergődnek a féligmeddig normális gazdasági Gróf Károlyi Imre új sárga Könyvének vészkiáltása Ardiktátort kíván a magyar gazdasági élet élére és magyar szükségrendelet-tervezetet közöl Súlyos szavak folytatása a híres és igen érdekes első sárga könyvnek. Hogy miért adta gróf Károlyi Iinro az előbb említett címet új könyvének, arra a következő idézettel lőhet megfelelni: »Semmiféle praktikus célt sem szolgál, sőt,a mindnyájunk által el­érni kívánt, célnak egyenesen hát­rányára válik a kendőzés, az illúzió galvanizálása, letagadása annak, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents