Az Est, 1932. július (23. évfolyam, 144-170. szám)

1932-07-01 / 144. szám

2. oldal. Péntek, 1952. julius A napok után felismerte kiváló képessé­geit s a fiatal gyakornok jobbkeze, igaz­gatója, mindenható munkatársa lett a dúsgazdag tőzsdeügynöknek. Szinte a családhoz tartozott. Amiikor 1899-ben Krausz Simon ki­vált a Schossberger-cégből, amely régi kereteit likvidálta és huszonöt­éves korában önállósította magát, Blum Bernát társult be az új cégbe. A hatalmas vagyont, szerzett tőzsde- ügynök azonban megelégelte már a munkát, vissza akart vonulni a tőzs­détől, az üzletektől, ezért maga helyett kitűnő munkatársát, a 22 éves Bet- telhcim Mórt delegálta a cégbe. így indult el nagy pénzügyi sikerek felé a később híressé vált Krausz és Bet­telheim cég. Krausz Simon, aki akkor már évek óta nagy üzletek előterében állott és előkelő külföldi összeköttetésekkel di­csekedhetett, lassanként kiengedte a cég üzleti obligóiból Blum Bernát klienseit és helyettük régi üzletfeleit vonta be érdekeltségeibe. Tündöklés után bukás Az új cég egy-két esztendő alatt legjelentősebb pénzügyi vállalkozás lett Budapesten. A Krausz Simon és Bettelheim Mór egymásután bonyolí­totta le a legnagyobb tranzakciókat. Megvásárolták a Városi Villamosvas­út részvény többségét, majd eladták a BETTELHEIM MÓR fővárosnak. Megszerezték a Közúti Vaspálya Rt. részvényeit, klienseikkel ők bírták az Angol-Magyar Bank rész­vényeinek majoritását, sőt megszerez­ték a Leszámítoló Bank réezvénytöbb- ségét is. A háború alatt Krausz Simon az Angol-Magyar Bank vezérigazgatója lett és ekkor Bettelheim Mór egyediül folytatta tovább az üzletet. Beválasz­tották a tőzsdetanácsba, az újonnan megalakuló Bankáregyesület elnöke lett és banküzletét a Szabadság téri Adria-palotába helyezte át. Az infláció még az élen találta a bankárt, még nem pártolt él tőle a siker. Később nagyobb részvény­paketteket vett át abban a remény­ben, hogy tovább tudja plaszírozni és itt csúszott az első nagy hiba számí­tásaiba. Néhány papíron: a Sem­perit-en, Hungária műtrágyán, Juta és Kender-en, Lipták-on tönkrement. Fel kellett adni a szabadságtéri bank- üzletét, le kellett szállítani igényeit és a bankár nehezen törődött bele a szomorú változásba. Minden vigasza a családja volt ezekben a nehéz napokban. De az élet itt is újabb és újabb csapásokat tartogatott a számára. Egyik nővére fiatalon elhúnyt, édes­anyja is itt hagyta és Bettelheim egyedül maradt Mirza nevű béna nő­vérével az ötszobás, úriasan berende­zett Kossuth Lajos uccai lakásban. A nővér tragédiája Bettelheim Mirzának külön tragé­diája volt. Négyéves korában meg­hűlt. megbénult a lába és a szeren­csétlen leány nem tudott többé lábrar állni. Így élte le egész életét, toló­kocsin, magával tehetetlenül. A bankár szeretettel kitartott béna nővére mellett. Csak azért nem nő­sült ineg, hogy mindig nővére mel­lett lehessen. Bettelheim tegnapelőtt találkozott egyik tőzsdés barátjával, Heidelberg Vilmossal. Tele volt panasszal. A tabáni építkezésekkel kapcsolatban nagy tervei voltak, terveiről memo­randumot is készített és több ízben tárgyalt a városházán Lamotte és Borvendég tanácsnokokkal. De a tárgyalások nem haladtak előre és a bankár egyre idegesebben beszélt a meghiúsulás előtt álló nagy tervről. A hclálbakidiilás Tegnap délben váratlanul felmon­dottak Bettelheimék a sz?.<káosnőjük- mék. Mingyórt ki is fizették. A sza­kácsnő eltávozott. A két testvér egye­dül maradt. Hogy mi történt tegnap dél óta Bettelheimék lakásában, ezt ma dél­előtt igyekezett rekonstruálni a rend­őri bizottság. Ügy látszik, hogy a két testvér már régebben készült a közös öngyilkosságra. Amíg kifelé az utolsó pillanatig igye­keztek jókedvet mutatni s a bankár is csak meghiúsult vállalkozása miatt panaszkodott, lassan megérlelődött bennük a végleges elhatározás• Pedig anyagi helyzetük nem adott erre okot. A bankárnak nem voltak nagyobb adósságai, ezzel szemben magánképtára, ritka­becsű perzsaszőnyeg gyűjteménye igen nagy értéket képviselt. Lelki összeomlás okozta tehát az egymást rajongásig szerető két test­vér tragédiáját. Ma reggel hat órakor becsöngetett a lakásba a bankár inasa, Kadok Ist­ván- Reggelenként ő szokta felkelteni a bankárt. Sokáig csengetett, választ azonban nem kapott. Az inas azt hit­Kisérletek aiaoßün bebizonyosodott h-igy izzadás. kipállás, kisebzés ellen legjobb a Krompechpr-féle kellemes illatú, h i g i é n i k u s gyógyhintöpor. 1 praktikus csavaros bádogdoboz 60 fillér te, gazdája még alszik és lement a házmesterhez beszélgetni. Nyolc óra tájban újra felment a második eme­letre, megint sokáig csengetett és mert választ még mindig nem kapott, most már rosszat sejtve szaladt le a házmesterhez. — Valami baj történhetett fent a nagyságos úréknál... Be kell törni az ajtót... És betörték az ajtót. A nagy lakás előszobájából nyílik az ebédlő, mel­lette jobbkézfelől van a szalon. Ami­kor az inas és a házmester beléptek a szalón ajtaján, megdöbbentő látvány tárult eléjük. Az erkélyre nyíló ablak mellett, a szalon sarkában, hatalmas fotöj mé­lyén mozdulatlanul, viaszsárga arc­cal feküdt Bettelheim Mirza. Előtte kis asztalkán, vizespohárban, szürke folyadék. A veronálmarajdék, amely- lyel megmérgezte magát. És kis kézitükör a halálos pohár mellett. Az élettől búcsúzában, amikor a mé­reg már megkezdte rettentő hatását, ebben a tükörben vizsgálgatta ma­gát öntudata utolsó pillanatáig a béna Bettelheim Mirza. Talán öt lépésre tőle, a szalón közepén, átlőtt fejjel fe­küdt a bankár. A két testvér éjféltájban válthatta va­lóra szil-nyű elhatározását. Előbb Bettelheim Mirza hajtotta fel a vero- nállal telt vizespohár tartalmát s a bankár ott állt mellette, amíg a béna nővérből elköltözött az élet. Két teljes óra telhetett' el. A búcsúlevél S amikor Bettelheim Mirza szíve megszűnt dobogni, a bankár a szalon közepére húzta az ezüst szervizzel zsú­folt kis asztalkát és leült megírni búcsúlevelét. Hű tisztviselőjének, Strasser Gézának címezte. Szerda, június 29. Kedves Strasser úr! Fogadja hűséges és páratlan tisztes- ségü ragaszkodó viselkedéséért hálás kö- szönetemet. Az Isten meg fogja találni a módját, hogy egy olyan ritka jellemű embernek, mint ön, az életét boldoggá és megelégedetté tegye. Amint tudja, önhibámon kívül bajba kerültem. Nem bírom tovább. Kérem, legyen izíves dr. Basch főor­vos úrnak mellékelt összegből 100 pengőt juttatni. Kérem továbbá a szolgát ki­fizetni s a megmaradt összegből egy­szerű temetésről gondoskodni. Másnak nem írok. A kulcsok az irodabútor kulcsai. Nagyon szerencsétlen barátja Bettelheim.« A levélbe ezer pengőt tett a bankár, azután elővette kis sárgo, bőrtáskájából revolverét, egy 6.75-ös kaliberű Siet/er-pisztolyt. Ö is tükröt állított maga elé a kisasztalra, mint nővére. Azután főbelőtte magát. A golyó a jobbszeme fölött hatolt be és bal ha­lántékán jött ki. Drámai jelenetek játszódtak le dél­előtt a tragédia felfedezése után a Kossuth Lajos uccai lakásban. Tiszt­viselője, akihez búcsúlevelét intézte, zokogva, összetörve állt a bankár holtteste mellett. És zokogásba tört ki Krausz Si­mon *is, évtizedeken át volt társa és barátja, amikor közölték vele a tra­gédia hírét. Komlós Jenő A szeszkartel árpolitikáját támadta a Házban báró Inkev Pál — 'Az Est tudósítójától — A képviselőház mai ülését a párt­közi konferencia miatt csak féltizen­egy óra tájban nyitotta meg Almásy László elnök. Feltűnően sokán jöttek el az ülésre, tekintettel arra, hogy ma alakítják újra szavazás útján a 33-as bizottságot. A kormány tagjai közül Zsitvay Tibor, Pitrgly Említés Kenéz Béla niiniszterék voltak jelen. Az elnök a Ház tudomására hozta gróf Széchenyi Emil koronaőr clhúnytát. Meleg sza­vakkal parentálta el a hirtelen el­hunyt koronaőrt. A búcsúztatót a Ház tagjai állva hallgatták végig. Napirend előtt báró Inkey Pál szólalt fel. Elmon­dotta, hogy a szeszkartel 6 fillérért veszi a bort, amelyből párlatot készít, ho­lott a rendelet szerint 11 fillérért kellene vásárolnia. A vidéki szeszfőzdék tőkehiány miatt lemondtak a kontingensről és a bu­dapestiek most szabadversenyben vá­sárolják a bort­A termósrendeletet bírálta ezután, majd a boletta ellen szólt. Kijelen­tette, hogy a különböző rendeletekkel tönkreteszik a vámőrlőmalmokat. Tiltakozott a tejárak felemelése ellen. Helytelenítette a kamatkérdés terve­zett megoldását és végül sürgette a gazdaadósságok radikális rendezését. A 33-as bizottság újjáalakítására került ezután sor. A független kis­gazdapártiak, a szocialisták és a Hu- nyady-csoport tagjai a szavazás meg­kezdésekor kivonultk az ülésterem­ből. A szavazás után az elnök felolvas­tatja az eredményt, amely szerint a 33-as bizottság tagja lett a képviselő­ház részéről: Bessenyey Zénó, Bethlen István, Biró Pál, Esterházy Móric, Gyö- mörey Sándor, Ivády Béla, Kálla.y Miklós, Kállay Tibor, Kozma Jenő, Lakatos Gyula, Marschall Ferenc, Mayer János, Nagy Emil, Pallavi- cini György. Péntek Pál, Rassay Ká­roly, Schandl Károly, Sigray Antal, Szilágyi Lajos, Temesváry Imre, Ug­rón Gábor, Wolff Károly. — A teljes "■ ■ ................ mgdßHIehdö kiárusítását a mai napon meghezdlBk GcrBné női dioaíferme A Ház ezután áttér a MFTR és az állam között kötött szerződés módo­sításáról szóló törvényjavaslat tár­gyalására. A törvényjavaslatot Zsindely Fe­renc ismerteti. HHHMHWWHMWMMIUIIMIUMML Három ügyész megvizsgálta az albertfalvai építkezéseket — Az Est tudósítójától — Érdekes esemény színhelye volt teg­nap iaz albertfalvai tisztviselőtelep. A Dréhr-ügyben nyomozó ügyészek dr. Auer György, dr. Bary Zoltán és dr. vitéz Széchy István megjelentek a te­lepen, hogy közvetlen közelről lekiut- sék meg az albertfalvai építkezéseket. Bementek a lakásokba, megnézték a falakat, a pincéket, beszéltek a lakókkal és ig ypróbálták közvet­len vizsgálat alapján leszűrni ta­pasztalataikat Megállapították az ügyészek, hogy a falak repedeznek, még pedig sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy azt az új építkezéseknél mindig el lehet várni. Megállapították, hogy a laká­sok iórésze inkább munkáslakásoknak felel meg, mint tisztviselőlakásoknak. Ma az ügyészségen tovább folytat­ták a Dréhr-ügyben a nyomozást. MacDonald jegyet váltott a Zeppelinre Londoji, június 30 MacDonald helyet foglaltatott le magának a Graf Zeppelinen, amely szombaton Londonba repül. Londoni hivatalos helyen még nem tudják bi­zonyosan, hogy a miniszterelnök lau- sannei elfoglaltsága lehetővé teszi, hogy már szombaton elutazzék és igénybe vegye a helyet a léghajón. Mo«t '«lent megi Most feíent mej 1 Magyar gazdatisztek címtára 1032. évi kladáa. A címtár felöleli a leim légi állásban levő okleveles gazda- Iisitek nevét, szolgálati rsngjít és pontos lakhelyét Összeállította: Melaaner Károly, Ara 4 pengő Kapható Az Esf könyvkereskedésében, Erzsébet kirítt 1? V

Next

/
Thumbnails
Contents