Az Est, 1932. augusztus (23. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-02 / 171. szám

. évfolyam * 171. szám. Budapest, 1932* l^ßdd * augusztus 2. Ara 10 » Előfizetést ári Egy hónapra. .... 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOfill. Teletöm J. 43S—SO-töl Sí,lg, J. 464—IS. J. 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkesztőség» VII. kér., Rákóczi át 54. Ktadőhloatatt üli., Erzsébet körút 13*20. Szerkesztőség Béesbens /.. Kohlmarkt 1. o Ki győzött a nemet választásokon? Pupen. Egy karucsapas nélkül — egyetlen választó nélkül. Egyetlen mandá­tumot nem hozott ki az urnákból, amelyeknek mélyén két világ vívta élet halálharcát... és győztesen került ki a választásokból, ame­lyekbe be se ment. Miért? Mert ezek a választások csak eredményt hoztak, de nem hoztak — döntési;. Hitleré a legtöbb mandátum, de nem Hitleré a többség. A reakció előnyomult, de a demokrácia nem hátrált. A világtörténelem legna­gyobb választási menete, amit most Németországban négy hónapja lá­tunk... vagy negyvenmillió em­ber jár, rohan, kering, hullámzik a jövendő bölcsője, az urnák körül, jár mar négy hónap óta, szinte sza­kadatlanul, maga mögött a gondok i'ekete lovasságával, előtte csillag­fénnyel, amely többnyire lidérc- fény, a frázisok fényreklámja ... Egy nagy nép, amelynek milliói és milliói a demokrácia mentőkötelé­vel úsznak... a diktatúra, az ab­szolutizmus és a reakció partjai felé. Egy nagy nép ... a politikai vak, melyet világtaianok vezetnek. Egy nagy nép, amelynek milliói és milliói — a szolgaságot koszorúz- zák meg... Ez a mostani válasz­tás nem vitte nyugvópontra a né­met helyzetet és nem vitte nyug­vópontra azt, ami a néniét helyzet­ből — Európára tartozik. Egy vi­lágraszóló felkiáltójel helyett egy világraszóló kérdőjel ez. Most, a választás után egy betűvel nem tud többet a világ Németország közel­jövőjéről, mint egy hónappal a választás előtt. A német politika hullámvasútja megy tovább fel és le, jobbra és balra. A hitleri dik­tatúra nem kapta meg a német demokrácia hitelesítési záradékát. A választás nem ütött ki balul... vagyis nem ütött ki jobbra. Akik azt hitték, hogy ez a választási menet temetkezési menete lesz a konszolidáció N émétországának, tévedtek; a konszolidáció erői még mindig egyensúlyban tarthatják a jobb- és baloldali szélsőségeket. Ez ä választás nem lett világpolitikai távolugrás — a sötétbe. A harc fo­lyik tovább. A pártok beszéltek. A választó beszélt. Most a német kormányon a sor, Papenen. A győztesen, aki megnyerte a hábo­rút, amelyben részt sem vett. A többi most tőle függ... Mi ez a utóbbi?« Mindenekelőtt az a kér­dés, hogy a német válság befejező­dött-e a választással, vagy csak most kezdődik igazán ... Az olimpiász első versenynapjának részletes eredményei Hitler nem győzött, marad Papén Sok halottja és többszáz súlyos sebe- siiltje van a német választásoknak Berlin, augusztus 1 (Az Est külön tudósitójától) A birodalmi választások ideiglenes hivatalos eredménye a következő: A szavazásra jogosultak közül meg­jelent a urnáknál 36,845.249 választó, a legközelebbi birodalmi gyűlésnek tehát 602 képviselője lesz. A szavazatokból esett: a szociáldemokratákra 7,951.245, ennélfogva nekik 133 mandátum jut; a hitlerista nemzeti szocialisták 13,732.775 szavazatot kaptak, vagyis 229 mandátumuk van a kommunistákra 5,278.094 szavazat esett s így 88 mandátumot sze­reztek. Éhez a szocialista munkáspártnak, ennek a kommunista töredékpárt­nak egy mandátuma járul. A centrum szavazatainak száma 4.5SC.501, úgyhogy 75 mandátummal vonul be ez a párt az új birodalmi gyűlésbe; a német nemzeti néppárt 2,172.941 szavazatra tett szert, és így 37 mandátuma lesz; erőle kiegyenlítődlek. A legmeglepőbb a kommunista- szavazatok nagy szaporodása. Még legvérmesebb reményeiket is túlszárnyalta az eredmény. Nem szá­mították többre; mint a szavazatok tíz százalékára és több mint tizenhat százalék lett az övék. Különösen a rajna-westfáliai ipari területeken törtek előre. Az is váratlan esemény, hogy a centrum, amely választási paktumra lépett a bajor néppárttal, jelentéke­nyen megerősödött és a mérleg nyel­ve lesz az új birodalmi gyűlésen a szavazások alkalmával. a német néppárt 434.548 szavazattal 7 mandátumot kapott; a gazdasági párt 146.061 szavazattal 2 mandátumot; a német állami párt 371.378 szavazattal 2 mandátumot; Majdnem msgsemEmissIStek a hozößfsäsiok a bajor néppárt szavazatainak száma 1,190.453, ami 22 mandámuot jelent; a Landvolk-párt 91.284 szavazatra vitte fel és ennek alapján 1 mandátum jár ki; a keresztényszocialista néppárt 364.749 szavazattal 2 mandátumra tett szert; a német parasztpárt 137.081 szavazattal 2 mandátumot kapott; a földmívesszövetség pedig 96.859 szavazattal szintén 2 mandátumot kapott, do csak úgy, hogy választási listáit a német nemzetiekkel egyesí­tette; Mandátum nélkül maradt a német hannoveri párt, amely mindössze csak 46.873 szavazatra vitte fel és 122.000 szavazat szétforgácsolódot; Az új birodalmi gyűlésen ennél­fogva egyetlen pártnak sincs abszo­lút többsége, a német nép úgy dön­tött, hogy nem kíván egyoldalú párt- politikai uralmat, tehát a törvény­hozási munka csak úgy képzelhető, ha a pártok erői esetröl-csctrc ösz- szefognak és egyesülnek. A jobboldali pártok a leadott sza­vazatoknak 43—45 százalékát egyesítették magukban, aszerint, ahogy a jobboldali kis párt­töredékeket a magukénak mondhatják. Szóval, az új birodalmi gyűlésen nem lehet jobboldali többségről beszélni. A német nemzetiek az utolsó biro­dalmi gyűlési választásokhoz képest tért hódítottak, a nemzeti szocialisták egyes kerületekben nyertek, mások j ban háttérbe szorultak, úgyhogy az A nemet középpártok teljesen kies­tek és az állami párt is csak két man­dátummal jelent meg a törvényhozás termében, ami annak tulajdonítható, hogy ez a párt hallani sem akart je­lölő listáinak más pártokkal való egyesítéséről■ to’.iát igen sok töredék szavazatot elvesztett. Így tett szert gyarapodásra a népiét néppárt, a ke- resztényszocialista párt és a Land­volk. Ezek a kis pártok néni remél­hettek ilyen sikert, de még így sem lesz befolyásuk a szava­zások alakulására. ! Az új birodalmi gyűlést az jellem­zi, hogy két hatalmas púi t alakult ki, amelyek között a centrum állásfogla­lása lesz a döntő. A köztársasági birodalom hatodik választása tehát éppen úgy nem hozott párturalmi kormányt, mint az előző sem és így a I’apen-kor- uiány kénytelen lesz esetről-escíre

Next

/
Thumbnails
Contents