Az Est, 1932. szeptember (23. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-01 / 195. szám

7 Í93^AUG.3 1 Hz Osztály sorsjáték teljes gyorsílstáfát közöttük! Budapest, 1932, * Csütörtök a szeptember /. XXIII. évfolyam* 195* szám. Előfizetési ár: Egy hónapra » . 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lOflll. Teletöm J. 4SS—SO.töl ST-tz, J. 464—18, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JlNDOR Szerkeszt őségr VII. kér., Rákóczi út 54. Kiadóhivatalt VII., Erzsébet körút 18*20. Szerkesztőség Bécsbent /., Kohlmarkt 7. Éljen a tévedés, vagy éljen az, hogy csak tévedés volt, éljen a korrek­tor, éljen a sasszem, aki észre­vette, hogy az új látszatadó­tervezet csak tévedésből került nyilvánosságra, mint nyomdai túl- szedés, mint sajtóhiba vagy mint mit tudjuk micsoda. Ne nyargal­junk a kulisszák mögötti vessző- paripákon, ne kérdezzük, hogy szándékosan tévedtek vagy téve­désből tévedtek, fő, hogy: elmúlt. Az Est ma megírja, hogy nincs, nem lesz új látszatadó és hogy megírhatja, emögött párnapi ke: mény munka van, teljes újságírói kiállás, harc a front első szaka­szán, küzdelem, melyben Az Est-et ■•fényesen támogatta az, akiből Az Est lett: a magyar közönség. De nem hurrázunk, nem gyűj­tünk skalpokat, nem keresünk se legyőzöttet, se bűnbakot, a fő hogy elmúlt. Egy fekete felhő a fejünk felől. Feloldódott egy dermedtség, szétoszlott egy pánikhangulat. Amire, kérdjük, kérdjük és har­madszor is kérdjük: mi szükség jvoltt Vargha Imre államtitkár urat külön is megkérdezzük, mi szükség volt erre a többnapos or­szágos fejfájásra, személyében megkérdezzük, szabad-e akkora pénzügyi és adminisztratív súlyú egyéniségnek mint ő, ekkorát té­vedni és még akkor is, ha mint most kiderül, hogy ez a tévedés — legyünk jó gyerekek, higyjük el? — csak technikai tévedés volt. Ilyen és ekkora tévedésnek talán még se volna szabad kitenni egy országot és nem különösen har­madéves megkínzottságában ezt a mai magyar gazdasági közönséget. De elmúlt. Ha nem is az államtit­kár úr, de a tévedés. Kimagyará- zódott egy kölcsönös félreértés, amiben éltek kormány és közön­ség, ám kérdezzük: léhet-e, sza­bad-e félreértésnek lenni kormány és közönség között, különösen a mai időkben és különösen olyan félreértésnek, amit nem a közön­ség kezdeményezett. De: elmúlt. Ids elmúlt a mai napon még vala­mi: elmúlt még mielőtt megszület­hetett volna a szénkartel. Halva- született fekete kartel és ezt a gyászjelentést kitűzzük mint egy győzelmi kokárdát végén egy harc­nak. amit kéz a kézben vívott Az Est együtt azzal, akiből Az Est lett, a magyar közönséggel. Kitűz­zük mint egy győzelmi kokárdát, ebben a harcban, amit folytatunk a látszatadó és a valóságos drá­gaság ellen. A Kormány visszavonta a látszatadó-rendeletet Hagy folyosói botrány közben zárt tárgyaláson kezdték meg a f érjgyilkos Baghyné bűnügyének tárgyalását — 'Az Est tudósítójától — Esztendők óta nem volt olyan liii- talmas érdeklődés bűnügy főtúrg.va- lása iránt, mint amilyen ma reggel a Baghy né-f éle főtárgyalás iránt mutat­kozott. Ez az érdeklődés már napokkal ez előtt megnyilvánult, amikor a tör­vényszék elnökségére egymás után jöttek az emberek, hogy jegyet próbáljanak szerezni a mai tárgyalásra. Jegyet azonban úgyszólván senkinek sem adtak, niert aránylag kis tár­gyalóterembe tűzték ki a főtárgya- lást és így az újságírókon kívül csak néhány ember juthatott jegyhez. A jegyeknek korlátolt mértékben való kibocsátása azonban nem akadá­lyozta meg a. tömeget, hogy ma reggel kilenc óra előtt még egyszer megpróbáljon utolsó ostromot indítani a törvényszéken jegyekért. Ez az ostrom sem sikerült és így a törvényszék II- emeleti folyosóját szálllúk men a kíváncsiskodók, bogy legalább a tárgyalásra felvonulók ar­cát láthassák. Farkasssemeft néz két család Az izgalom, amellyel Baghyné bűnügyének tárgyalását várják, a folyosóra is átragadt. Ez az izga­lom annál inkább fokozódott, amikor a bűnügy érdekeltjeinek két cso­portja egymástól különállóan helyez­kedett el és valósággal farkasszemet nézett egymással. Az egyik oldalon álltak a megölt férjnek, dr. Baghy Károlynak család­tagjai, a másik oldalon pedig a gyil­kos asszonynak, özv. dr. Baghy Ká- rolyné, született Lvkovich Irénnek hozzátartozói. A Lul ovich-csaAáá tagjainak közepén állt az apa: Luko­DK. BAGHY KÁROLY rich Gyula csendőrezredes teljes díszegyenruhában. Mellette az anya, Lnkovich Gyuláné. Ott várakoztak a folyosón a két család tagjain kívül felvonuló tanuk is, akik között különösen egy, a Lu- dovika egyenruháját viselő fiatalem­ber tűnt fel: Vlaszaly László, a Ludo- vika hallgatója. Ö volt. az, aki egé­szen ártatlanul és akarat tanul annak (« féltékeny ségi jelenetnek a közép­pontjába került, amely miatt Baghy­né kezében a revolver eldördült. A fiatal ludovikás izgatottan sétál­gat a folyósón az egymással farkas­szemet néző családtagok között. A meggyilkolt férj családjának né­hány tagja még most is gyászban van. Gyászban van buga, Baghy Rózsi tanítónő is, aki fivérének meg­gyilkolása után minden lehetőt meg­tett, adatokat gyűjtött, tanukat kere­sett, hogy igazolja fivére o. tallansá- gát és annak, a vádnak az a aptalau- ságát, amely Baghy Károllyal kap­csolatban elhangzott. Ő jelentette be ügyvédje útján a bí­róságnak a tanukat is, akikkel igazol­ni akarja, hogy fivére nem veit iszá­kos, nem volt brutális, nem volt félté­keny és a gyilkosság hátterében rém ezeket az indokokat, hanem más mo­tívumokat kell keresni. Eljöttek a tanuk között azok is, akik a családi élet intimitásairól fognak tanúvallomást tenni: Öhács Margit, Baphyék háztartási alkalmazottja, Győri Erzsébet, aki szintén háztartási alkalmazott volt náluk. özv. Havas Imréné, Baghyék szomszédja, akihez Baghyné rá támadó férje elől mene­kült ec a.honnan B-.ghy Károly ki von­szolta feleségét, továbbá özv. Havas Tmréné két fia és takarítóasszonya, Vég Lászlóné. Az izgatott hangulatra való tekin* tette! rendőrök cirkálnak a folyosó­kon is. hogy minden esetleges inci­densnek elejét vegyék. Hiába volt azonban minden óvatossági rendsza­bály: ' heves incidens tört ki a folyosón néhány perccel a tárgyalás meg­nyílás.*. után. Közbtn a tárgyalóteremben el- 'helyezkedttk a felek. Elfoglalta he­lyét az ügyészi pódiumon dr. Traeger Íjászló ügyész, mellette a Baghy- család ügyvédje, dr. Vándor Mihály. Velük szemben leült a védői pulpi­tusra a védő, dr. Sándor László. \

Next

/
Thumbnails
Contents