Az Est, 1932. október (23. évfolyam, 220-245. szám)

1932-10-01 / 220. szám

0&1 O 4 9 Ara IQ fillér3 \l or lf jC I Budapest, 1032, * SzOtTlbCLt * október /. XXI11, évfolyam * 220. szám. Előfizetési ár : Egy hónapra . • • . 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 20 fill. Telefóm J. 4SS—SO.tgl ST-lg, J. 464—tg, J. 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JfNDOR Szerkeszt őségi Vlú kér,, Rákóczi út 54. Kiadóhivatalt • VII.. Erzsébet körút 18.20. Szerkesztőség Béesbent I.. Kohlmarkt 7. Szilágyi Klára halálos autógázolási < ügyének tárgyalása Izgalmas verseny­futás a miniszteri tárcákért Gömbös mindenkit meghallgat, de a döntést magának tartja fenn Gömbös Gyula az új miniszterelnök s a kérdés most az, hogy Gömbös a jövő üzenetét hozza-e, vagy pedig régi múltjának... utószezónját. Mert Gömbös Gyulája több is van az utolsó tizenkét esztendő ma­gyar világtörténetének s most nem tudni, hogy az új miniszterelnök­ben melyik Gömbös Gyula került kormányra? Az-e, aki a tíz év előtti jelszó­politika izzó káoszából emelkedik fel, vagy az a Gömbös Gyula, aki guvernementális lett aznap, ami­kor államtitkár lett. A fajvédők vezére, vagy a Bethlen alvezére? Ama régi jelszavak embere-e, ame­lyek nemcsak túlélték, de már túl is halták magukat, vagy pedig a munka embere? Melyik? »Múl­tam nyitott könyv előttetek«, mondta tegnap párthíveinek és ki nem párthíve ma már az egységes pártban! De mi e nyitott könyvnek felvágatlan, új lapjait várjuk: mert ez a nyitott könyv nem a leg- szórakoztatóbb olvasmány, főleg nem: a kossuthlajosi gondolatvilág halhatatlanságában felnőtt ma­gyar olvasóközönség számára. Nagy festők műveit gyakran jelö­lik meg úgy, hogy ez »régibb kor­szakából« való, ez meg »újabb korszakából«. Mi a Gömbös Gyula új korszakára vagyunk kiváncsiak, amely talán több bizalmat kelt, mint a régi. »Tudja, mit akar« mondják esz­tendők óta Gömbös Gyuláról. Meg kell mondani, hogy az ország nem tudja még, mit akar. De tud akar­ni s nemcsak hogy Erős Kéz, de, mint a honvédelmi, tárca veze­tésénél láttuk: Tiszta Kéz is és megvan benne az a tüzes lendü­let, az egyéni akaraterő szárnya­lása, amely nélkül a legszebb pro­gram sem tud munkába hozni egyetlen kart, gépet és akciót. Ha a »tettek embere« ezt hozza, ha a nagy gazdasági újjáépítő munká­ban a kellő helyre tud állítani min­denkit s a kellő helyükre vissza­áll íí ja ... a szabadságjogokat és új politikát, kezd. ahelyett hogy a régit (a másokét is és a-magáét) folytatná, övé a jövő és egy frak­ció helyett... egy ncmzeti’e tá- maszkodhatik. De ha jövőjében... a régmúlt tér vissza, akkor ez az egész Gömbös-kormány csak kí- sér’et s amint a mai időkben va­lami. csak kísérlet, már nem is si­kerülhet. Pedig ez a nemzet a szen­vedések véért elenségével váltotta meg azt a jogát, hogv megsegítése ne csak kísérlet legyen. — Az Esi tudósítójától —-A kormányzó tegnap este hat óra­kor megbízta Gömbös Gyulát az ú.i kormány megalakításával. Gömbös Gyula azonnal az egységes pártba mént, ahol nagy várakozással fogad­ták. Bethlen István üdvözölte, amire Gömbös válaszolt. A legfeszültebb ér­deklődés ezután természetesen a reszort-tárcák iránt nyilvánult meg. A képviselők egymásután hoztuk fel a különböző neveket, melyek az új kormánylistával összefüggésben kom­binációba kerültek. Amikor Tomcsá- nyi Vilmos Pál külügyminisztersége került szóba, Bethlen csak ennyit jegyzett meg: — Nem hiszem, hogy ez végleges volna. A többi neveket hozták Bethlen elé, ő azonban a készülő Gömbös- kabinet dolgában nem volt hajlandó nyilatkozatot tenni, vagy akár csak bírálatot is gyakorolni. A képviselők pedig egyre heve­sebben kérték Bethlent, vesse lat­ba minden befolyását, hogy a párt kívánságai legalább bizonyos, mér­tékig teljesüljenek. Bethlen ezt meg is ígérte és rövid idővel később már, együtt is ült az elnöki tanácskozóteremben Gömbös Gyulával, Pctthy Pállal, Mayer Jä< no seal cs K állay .Miklóssal. Hosszú ideig folyt a tárgyalás az elnöki szobában. Kint ezalatt a kép­viselők egyre növekvő izgalommal Vitatták a kormányalakítás eshetősé­geit. A pórt megnyugvással vette tu­domásul Imrédy Béla uerzügymíuisz- terségét, Kcresztes-F.schcr Ferenc belügyminiszterségét, Kállay Miklós földmívelésügyi miniszterségét és megelégedéssel tárgyalták azt is, I hogy Gömbös honorálni kívánja a párt kívánságait a kultusztárca kér­désében. Korniss Gyula kultuszminisztersé­géről, mint befejezett tényről beszél­A legnagyobb erővel támadták a pártban Tomcsányi Vilmos Pál kül- ügyminisztersógét. A pártvezetőség ezt a hangulatot rögtön közölte is Gömbös Gyulával és maga Bethlen István is tárgyalni kezdett a kérdés­ről. Csakhamar híre terjedt, hogy Tomcsányi megingott cs amennyiben gróf Klebelsberg Künn engedne a párt egyhangú kívánságának, Gömbös,őt kérné fel a külügy­miniszteri tárca vállalására. A dezignált miniszterelnök erre sem tett határozott nyilatkozatot, mint ahogy nem tett Ígéretet arra- vonatkozóan sem, hogy r/ kereskedel­mi tárca dolgában engedni fog az egységespárt nyomásának. Gömbös jelöltje a kereskedelmi miniszterség­re Kozma Miklós, az MTI elnök- :gnzgatója. A pártvezetőség tolmácsolta Göm­bös Gyula előtt azt a kívánságot, hogy — bár Kozma Miklós kiváló ké­pességeit és rokonszenves egyénisé­tek a pártban, csak vele magával nem tárgyalt még senki. Kornissnak hivatalosan nem is ajánlotta még fel a kultusztárcát Gömbös. A beavatot­tak úgy tudják, hogy a dezignált mi­niszterelnök előzőleg a keresztény- párttal tanácskozik és nem lehetetlen, hogy amennyiben sikerül a megegye­zés, a kereszténypárt megkapja a kultusztárcát. gét a párt minden tekintetben elis­merj — mintán a gazdasági tárcákat illetően az egységespárt programjá­nak teljes végrehajtását csak akkor remélheti biztonsággal. ha soraiból kerül ki a resszort- miniszter, — fogadja el n párt jelölt iét. A legnagyobb baj az volt, hogy a partnak nem volt jelöltje. Izgatott tanácskozások indultak meg. A párt- vezetőség valósággal kutatni kezdett a képviselők soraiban — megfelelő kereskedelmi miniszter jelölt után. Hosszú ideig nem találtak alkalmas embert. Végre megállapodtak Fabinyi Tihamér képviselőnél, akivel nyomban tárgyalni kezdtek a kereskedelmi tárca dolgában. Később azután elő is terjesztették Gömbös Gyulának az óhajt: legyen kereskedelmi miniszter -- Fabinyi. Az egységespárt a maga embereit akarja a kormányba

Next

/
Thumbnails
Contents