Az Est, 1932. november (23. évfolyam, 246-269. szám)

1932-11-03 / 246. szám

Ava IO fittép Budapest 1932. * Csütörtök * november J. !V “2 31X111. évfolyam * 246. szám. ElőfizetésI ár t «*» « ónapra 3 penge Egyes szám ára a fővárosban, a vldékenés a pályaudvarokon lOfilU Tele fán. J. 433—so.tSI 37.lg, J 464— tg. J 464—10 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkesztőségi VI/. kér.. Rákóczi út 54. Kiadóhivatal* . Vll., Erzsébet körűt 18.20. Sserkését6ség Bicskén. Kohlmarkt 7 Megtelt a temető virággal és emberrel, az élet hulló virágai és az emlékek halhatatlan babérjai halottaink örök álmán ... Az élet kivitte koszorúit a temető­be és a temető a béke és szeretet mély igézetével küldte vissza az életet a mindennapi küzdelmekbe. Halottak napja és halottak kor­szaka! egy egész korszak temetke­zése ment itt végbe 1914 óta... nincs a magyar történelemnek nemzedéke, amely annyit vesztett, temetett, gyászolt, siratott és szen­vedett volna, mint ez. I)e minél pó­tolhatatlanabbak a veszteségek, annál több vár a kor magyarságá­ra munkában és kötelességben; és mentői inkább a temető határában éli le küzdelmes életét, annál töb­bet várnak tőle a halottak is a ma­gyar élet jövendőjéért. Nemcsak a kegyelet köti össze a jelent a vég­telenséggel, hanem a munka is, amelyben az elköltözöttek életének művét folytatja és befejezi az itt maradt élet. Csak az hal meg igazán, akit el­felejtettek, aki földi életével együtt hivatását is befejezte; csak az hal meg igazán, aki halála után nem folytatja életét azoknak álmá­ban és valóságában, akiket szere­tett és akikért élt. ... Mennyi új sírra szórta virágait halottak nap­ján a szeretet. Az élet üzent a ke­gyelet és szeretet virágaiban a Klebclsberg Kuno frissen hantolt sírján ... s ép halottak napja előtt ért a halhatatlanság küszöbére Gaal Gaston. A halott vezér, aki­nek emléke sohasem lesz az enyé­szeté, hisz ezt az emléket átveszi az élet... igen, a magyar földmű­ves nép nagy vezérének lelke cse­le kvőcrőkcnt maradt itt az élet­ben, amelyben sohasem tűrt meg­állást, veszteglést, pihenést és né­maságot. De milyen nagy némaság hárult rá a magyar világra három itápon át... három nap, amelyből hiányzik a hír repülő fénye, három nat): ú jság né kül... három hang- t ’lan és visszhangtalan nap; három na o. amely nem is volt három nap, e ak háromszor huszonnégy óra ... háromszor huszonnégy óra, • amely szinte világtörténelmi összefüggés- lelenségbm merült el az idő végte­lenségében. De most vége a csend három napjának, hadd jöjjenek a munka lüktető napjai, a nagy ma­gyar munkáé, amelyet követel tő­lünk a jövendő, de követel a múlt is, amelyről a temetőjárás napján érezzük csak igazán, milyen elsza- kíthatatlanul és milyen élettel tel­jesen tartozik hozzá a jelenhez. Gömbös Gyula Mussolinihoz utazih Rómába — Az Est tudósítójától — Rimái lapok közlése alapján ter­jedt el a híre annak, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök a közel jövőben Rómába készül Mussolini látogatására. »Az Est« munka­társa ma reggel beszélt Gömbös Gyula miniszterelnökkel, aki kérdé­sünkre, vájjon helytálló-e az olasz la­pok közlése, a következőket mondotta: — Valóban így áll a hcly­zet, Rómába készülök, de uta­zásom időpontját véglegesen még nem állapítottam meg.. A miniszterelnök római útjával kapcsolatban egyelőre nem mondott többet. Információnk szerint a láto­gatás november második felé­ben várható. Kizárólag udva­riassági látogatásról van szó. Róma. november 2 A »Tri bún a« hétfői száma hiva­talos forrásból megerősítette azt a hírt, hogy Gömbös Gyu­la miniszterelnök legköze­lebb látogatást fog tenni. Rómában. A találkozás Muss o--. 1 i n i miniszterelnökkel körülbelül november 15-én lesz. A magyar mi­niszterelnök római látogatását való­színűleg az olasz külügymi­nisztérium államtitkára fogja viszonozni Budapes­ten. Szétverték a parlament előtt a lon­doni éhségtüntetőket lufidon, november 2 Az éhségtüntetők vasárnap nagy felvonulást rendeztek a londoni Tra- falgar-téren. Az önkéntes rendőrség háromezer tagját mozgósították és a forgalom szabályozását bízták rájuk, hogy a hivatásos rendőrök kizárólag a rend fentartására legyenek felhasználhatók. Incidens nem történt, eltekintve néhány kisebb verekedéstől. A tüntetők vörös zászlót akartak kitűzni az ismeretien katona emlékművére, de a rendőrök eltávolították a zászlókat. A külvárosokban tartott tömeggyűléseken fel akart szólalni több szocialista képviselő és volt miniszter, köztük Georg Lansbury, a Labour Parti vezére, de a tömeg lehurrogta és nem engedte szóhozjutni őket. London, november 2 Az éhségmenet résztvevői londoni kommunistákkal együtt tegnap a Trafalgar Square körül összeütköztek a rendőrökkel. Harminc k o m- munista és 12 rendőr megsebesült. London, november 2 | Kedd estére tervezték az éhség- tüntetők az egymillió munkanélküli aláírásával ellátott kérvény átnyuj- tását. A parlament előtti téren nagy­számú lovas- és gyalogosrendőrt vontak össze és ezek időnként szét­oszlatták a tömeget, minthogy tör­vény tiltja a csoportosulást a parla­ment épülete közelében egy mérföl­dön belül. A munkanélküliek kisebb csapatok­ban érkeztek és a lovasrendőrök köze ledtére azonnal elszéjedtek. A rend­őrök nem viseltek fegyvert és gumi- botjukat, is csak egy esetben használ­ták, az Ismeretlen Katona emlékénél, ahol néhány kommunista a koszorúkat sárba tiporta. A parlament kapuját és a földalat-1 ti vasút Westminster állomásának folyosóját, amely a parlamentbe ve­zet, rendőrök őrzik és csak a képvi­selőket bocsátják be. Wal. Hanningtont, a kommunista­mozgalom vezetőjét, a londoni éhségtüntefés főszerve­zőjét a rendőrség letartóztatta. A mozgalom főhadiszállásán tartott házkutatás során a rendőrség öl má­zsa lázitó tartalmú röpirafot. levele­zést és más nyomtatványokat talált- London, novembei 2 Az éhséglüntetők tervezett felvonu­lása a parlament elé kudarcba fulladt. A rendőrség szétoszlatta n parlament előtt összegyűlt tömeget é: elkobozta k é r v é n y ük e t, amelyet a parlamentben akartak átnyújtani. A Scotland Yard 12 019 renlő mozgósított. A parlament é p i' - letét erős rendőri készült­ségszállta meg és a közeli földalatti villamosállomá­sokat lezárták. A tömeg, amely, a rosszhírű külvárosok huligán ele­meiből verődött össze, néhány kirakatablakot betört.

Next

/
Thumbnails
Contents