Az Est, 1932. december (23. évfolyam, 270-294. szám)

1932-12-01 / 270. szám

Ara 10 ftnér ElőfizetésI ár i 4 Egy hónapra , -. 3 pengő \ Egyes szám ára ' a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 10fl.lL Telefon. J. 4SS-SO-tS! S7.lg, J *64—18. J. 464—19 Politikai napilap Főszerkesztő Miklós Jínbor Szerkeszt 6 ség• VtL kér.. Rákóczi út SS. tCtadófMoatat* UH.. Erzsébet kőrút /<*«20. Smerieetstétés Béeeöem. t.. Kohlmarkt » ítélet a kommunista pörben Poll Sándort négyévi fegyházra, Madzsar Józsefet hathónapi fogházra ítélték Van-e tudomása a pénzügyminiszter úrnak... Há­romszor is felvetik a mai interpel- lációs napon a kérdést: vún-e tu­domása ... van-e tudomása a szi­gorú adóvégrehajtásokról? Van. Hogyne volna, A pénzügyminisz­ter úrnak ép úgy tudomása van a szigorú- adóvégrehajtásokról, mint ahogy a nagyközönségnek tudo­mása van arról, hogy adót fizetni kell. Hogy az adóra szükség' van. Hogy az adófizetőnek is érdeke, hogy minél több adó folyjon be. És hogy az adófizetéshez nemcsak a leghatalmasabb, közérdekek fű­ződnek, de a legkisebb ember leg­kisebb magánérdeke is. Elvi ala­? )on nincs itt nézeteltérés, a kü- önbség a. módszernél kezdődik. A különbség... a különbségben kez­dődik, amely a fizetőképesség és a fizetőkészség közt van. A fizető­készség hiányát a nagyközönség is üldözendőnek tartja — a fizető- képesség hiányát a fináncnak is mérlegelni kell. Aztán. Amekkora szüksége van a legkisebb ma­gángazdaságnak is az államház­tartás egyensúlyára, akkora szük­sége van az államháztartásnak is a magángazdaságok egyensúlyára. Minden adópolitika rossz, amely nem az adózó segítségével folyik. Most egy új terminus árnyéka borul a magángazdaságokra: de­cember 15. Hogy majd december 15-ével megkezdődik a legújabb kor az adóvégrehajtások terén, a mégszigorúbb adóvégrehajtások kora. Ha a fináncpolitika Vaskeze azért nyújtja ki ujjait, hogy a no­tórius adónemfizetőt előráncigál- ja a félhomályból és a nagyhátra­lékokat behajtsa, akkor szíves fo­gadtatásra talál a közvélemény­ben. A gazdasági frontnak ilyen katonaszökevényeivel szemben a legnagyobb szigor is csak gyön­gédség. De aztán ez a Vaskéz ne tévessze el az ajtót, amelyen ko­pogtat és dörömböl. A Vaskéz — simogatni Is tudjon. S legalább is ne büntessen a pénzügyi politika ott, ahol támogatásra van szükség. Ne tévessze össze azt, aki boldo­gan fizetne, de nem tud — azzal, aki kényelmesen fizethetne, de nem akar. És még valamit. Ne fe­ledkezzenek meg arról, hogy nem­csak adóhátralék van a világon, van más hátralék is. Van-e tudo­mása a pénzügyminiszter úrnak a közgazdasági politika félévtize- des — legalább félévtizedes hátralékáról. Amelyet akár rész­letfizetési kedvezmény alakjában is, de szintén rendezni kell, még bedig ép a minél nagyobb adó­bevétel érdekében! — Az Est tudósítójától — A Madzsar-iéle kommunista bűnügy mai folytatólagos főtárgyalását rend­őrökkel, ügyvédekkel, detektívekkel és a vádlottak hozzátartozóival zsúfolt teremben reggel kilencvórakov nyitot­ta meg Szennák elnök. Néhányperoes tárgyalás után a bíróság ítélethozatal­ra vonult vissza. Az ítéletet 10 órakor hirdette ki a tanácselnök. A törvényszék ítéletében bűnös­nek mondta ki az elsőrendű vád­lottat, Poll Sándort államfelforga- tás bűntettében, dr. Tisza Lászlót, Kopecsek Margitot. dr. Madzsar Józsefet. Kürti Hedviget, Poszta- lics Emíliát, Hajdúk Ferenenét, Kálmán Antalt. Glotz Bélát és Háj Károlyt pedig államfelforga- tás vétségében és ezért Poll Sán­dort négyévi és kéthónapi fagy- házra, Tisza Lászlót egyévi és két­hónapi. Kopecsek Margitot egy­évi, Madzsar Józsefet hathónapi, Kürti Hedviget egyévi, Poszta- Hcs Emíliát hathónapi, Hajdúk Ferenenét és Kálmán Antalt há- rom-háromhónapi. Glotz Bélát hathónapi. Háj Károlyt tízhónapi fogházbüntetésre Ítélte. A törvényszék valamennyi vádlott büntetéséből több mint három hóna­pot kitöltöttnek vett. Az indokolásban többek között a következőket sze­gezte le a törvényszék: — Kétségtelen, hogy Poll Sándor olyan szervezkedést vezetett, a többi vádlott pedig olyan szervezkedésben vett részt, amely a harmadik interna- cionálé elvi és gyakorlati alapjára helyezkedve, az állam 'és a társadalom erőszakos felforgatására és megsem­misítésére irányult. ■ — A vádlottak közül azonban egye­dül Poll Sándor volt az irányító, ezért csak az ő cselekményét kellett bűntettnek minősíteni. Poll Sándor a kommunista hierarchia legfelsőbb fokán állott. A kommuninsta inter- nacionáló őt küldte ki Salíai és Fürst letartóztatása után, hogy helyüket töltse be. Ezt igazolja az is, hogy ő szervezte az egész mozgalmat, ő volt tisztában' mindennel, ő volt a ehiffrekulcs őre. ő küldötte a jelentéseket külföldbe ő adta az utasításokat. Tisza László összekötő és a sajtóanyag kezelője, Kopecsek Margit és Kürti Hedvig a kommunista sajtóappar tus technikai munkása. Háj Károly futár és raj­zoló, Positalics Emilia és a többi váalott a sajtó terjesztője és rejtege­tő je ,volt. ífladzsar Józseffel szemben a fő- lúrgyalás csak annyit talált bizo­nyítva, hogy ebben a kommunista szervezkedésben részt vett. Ö adta ugyanis át Tisza Lászlónak moz­galmi célokra Sallai és Fürst ügyé­nek főtárgyalójáról készült jegyző­könyvet és a különböző sajtóorgánu­mokat: — Hogy résztvett a szervezkedés­ben, bizonyítja a szerkesztésében meg­jelenő la.p tartalma is, — arra azon­ban nincs bizonyíték, hogy a szervez­kedés első vonalában állott volna. — Súlyosbító körülménynek vette a törvényszék — mondja-az in­dokolás — néháuy vádlott: büntetett előéletét. Poll olyan síiket és vak fa­— Az Est tudósítójától — , A parlament folyosóján ma dél­előtt sokat ’ beszéltek arról, hogy a kulisszák mögött bizalmas tárgyalá­sok folynak napok óta, hogy mivel lehetne a parlament tárgyalásait megélénkíteni és álta ában milyen ja­vaslatokkal lehetne foglalkoztatni a Házat. Gömbös Gyula miniszterelnök nem híve annak a gondolatnak, hogy most újra hosszabb időre elnapolják a Házat. A kormánypárti oldalon ezt a megoldást tartják a legalkalmasabb-, nak. * Az elnapolás híre az ellenzéken iz­galmat keltett. Ezzel a hírrel kapcso­latban Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt elnöke-a következő nyi­natizmussal dolgozik, hogy a bünte­tés itt már szinte hatástalan és csak hosszabb ideig tartó szabadságvesztés által lehet ártalmatlanná tenni a fennálló társadalmi rend számára. — Afadzsar József-esetében súyos- bitó körülmény az, hogy mint a je­lenlegi társadalmi rendnek egyik szá­mottevő haszonélvezője fordult el el­tartóitól. — De vele szemben is, más Vádlot­takkal szemben is. számos enyhítő körülmény forog fenn. Traeger László iigyész_ részben az eltérő minősítés miatt, részben pedig súlyosbítás végett fellebbezett. Köve' esek Margit és Hajdukné megnyugo­dott, a többiek fellebbeztek. A védők védenceik szabadlábra- helyezését kérték azzal, hogy vala­mennyinek családja, állása, ' lakába van, A törvényszék Poll. Tisza és Kope-. esek Margit kivételével szabadlábra is helyezte őket. ,A Ház újabb elnapolásárúi beszélnek Titkos választójogot és új választást követel Eckhardt libor latkozatot tette Az Est munkatársa előtt: Az" elnapolásról swMó híreket *em' akarom hinni. A kormány tehetetlenségi2 nek ez olyan bizonyítéka volna, amilyet mint ellenzéki sem akarok feltételezni. A nemzeti egység pártja szanaszét hulló belső összetételénél fogva al­kotó munkára, sajnos, alkalmatlan, képtelen. Ezt a tépyt azonban elnapolásokkal meg­javítani nem. lehet. A kormánynak köteles­sége, hogy az aktivitásra képtelen és tel­jesen lejárt egységcspárti rendszer he­lyébe új rendszer lehetőségét készítse elő alkotmányos eszközökkel. A kormány kötelessége sürgősen betör­4

Next

/
Thumbnails
Contents