Az Est, 1933. február (24. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám

2, oldat Szerda, 19S3, február /• ben sem volt lehetséges, e tekintetben az új rendelet sem tartalmaz változ­tatást. A társulati adó 25 százalékát ki­tevő rendkívüli adópótlékot fel­emelik és érvényben hagyják azt a rendelke­zést, hogy az adó nem lehet kisebb, mint a társulat saját tőkéjének két­­ezreléke. Felemelek a rokantsági adót Is, ami csak későbbi kormányelhatározás eredménye és részben olyan tervezett adó- és iletékemeléseknek a pótlására szolgál, amelyekét a kormány a köz­hangulatra való tekintettel jobbnak látót elejteni. A rokkantsági adó két­szerese lesz a jelenlegi adónak. A forgalmiadó felemelésére vonatkozó rendelkezés valószínűleg nem kerül a 33-as bizottság elé, mert a pénzügyi kormány ennél az adónál már hosszabb idő óta az átalányozás rendszerére helyezkedett és szakmán­ként külön tárgyalja le az érdekeltek­kel, hogy milyen átalányösszegeiket hajlandó a szakma fizetni. Nehogy a közhangulatot még job­ban maga ellen ingerelje, a forgalmi­­adó felemelését az átalányok, az úgynevezett fázisadó rendeleti felemelésével fogja a kormány keresztülvinni, amelynek révén azonban csak egé­szen jelentéktelen költségvetési be­téteire számít. '«vám Meglepetésként fog hatni 1 a betéti illeték felemelésére vonatkozó kormányrendelet is. Ezt az, illetéket az intézetek fizették, de nem törvényszerű kötelezettség alapján hanem célszerűségi okokból. A rende­let most sem. teszi kötelezővé az in­tézetek részéről való fizetést és tarta­ni lehet attól, hogy ó felemelt illeté­ket a pénzintézetek nem fogjak teljes egészében vállalhatni. Az eddig említett rendeletek ér­vényben lévő adók és illetékek fel­emelésére vonatkoznak. Van azon­ban olyan kormányrendelet is, amely J új adókat létesít. ' i l.'. Két ilyen új adó van, min'd a Kettő a fogyasztási adók csoportjában. Az egyik a villanyos világítási testek, a második a rádió adója. A villanyvilágítás testek adójáról szóló intézkedés külföldi mintákra ké­szült és a villamoségők erőfoka sze­rint határozza meg a fogyasztási adót. A legkisebb adótétel 035 fillér, ame­lyet 15 hektóvatt erősségű lámpák után kell fizetni. Az adó fokozatosan felemelkedik egészen ' 50'fillérig. Az adót a termelési helyen, tehát a gyá­rakban fizetik, a gyárak azonban be­szedhetik a vásárlások alkalmával a fogysztóktól. A villanyvilágítás! adók csoportja ha tartozik a reklámfényvilágitás adója is, amly különbséget tesz d közönséges villamossági fény és az úgynevezett Színes villanyfényű reklámeszközök között. Az adó itt is skálaszérűen emelkedik, azzal a korlátozással azon­ban. hogy az adó nem lehet az ár 50 százalékánál magasabb. A rádió adó kivetési alapja szintén az egyes csö­vek áramerősségétől függ. Az adó az zaellenagargaiizálásnem véd meg, mert hz öblö­getés nem puszi ltja el a bacilluso'íat a száj­ban és torokban Fertőző- eben vé­delmei njujtauaka PanfMi m­tillá égők erősségi fokának arányában 1J50 pengőtől 5 pengőig emelkedik és szin­tén a termelés helyén, tehát a gyár útján fizetendő. Megmarad a gyár joga azonban, hogy az adót a vevőn behajtsa. A külföldre szállítandó rádiókhoz szükséges csövek adót nem fizetnek. A bevételek fokozására irányuló kormányrendeleteken kívül bejelent a pénzügyminiszter olyan rendeletet is, amelyek a kiadások csökkentését célozzák. Ezek közt a legfontosabb az az intern rendelkezés lesz, amely­ről a miniszter bővebben fog beszél­ni és amely ,mint köztudomású, az állami tartozások kamatterhei­nek fizetésére, illetve a kamat­­fizetés felfüggesztésére vonatkozik. Sokkal fontosabb azonban ennél és bizonyára igen nagy meglepetést fog kelteni, hogy a kormány hosszas tu­sakodás után végül is kénytelen vo.t az állami alkalmazottak fizetés­­csökkentésére rászánnia magát, f ' .............. Az adók emelése és új adók létesí­tése távolról sem lenne elegendő a fe­nyegető deficit eltüntetésére és mint említettük, (legnagyobbrészt arra szol­gál valamennyi, hogy a bevételi csök­kenések legyenek velük pótolhatók. Azonban új bevételek is kellenek. A mai viszonyok között azonban na gyobbarányú adóemelést és több új adót nem kockáztathat a .kormány. Ennek folytán a minisztertanács úgy határozott, hogy leszállítja az állami alkalmazottak illetményeit, A pénzügyminisztériumban megejtett számítások alapján elkészült a ma elő­terjesztendő kormányrendelet, amely­nek lényege az, hogy lefelé degresszív, felfelé pedig progresszív arányban csökkennek az állam által teljesítendő összes alkalmazotti fizetések és járu­lékok. A Csökkentés legkisebb aránya 3 százalék, a legmagasabb 10 száza­lék. A legmagasabb arányú csökkentés a miniszterek és a miniszterekkel egyenrangú fizetési osztályokba so­rozott alkalmazottak fizetésénél tör­ténik. A legkisebb arányú a csökken­tés a két legalsóbb fizetési osztály­ban és nem lesz csökkentés az 1000 pen­gőnél kisebb fizetéseknél sem. A megejtett számítások szerint 25—30 millió pengő az az összeg, amelyet a kormány ezen utón megtakarítani remél és ami a második nagy bevételi ösz­­szeg a deficit csökkentésére. (A leg­nagyobb tétel a kamatoknál mu­tatkozik.) Természetesen ez a leszállítás nem­csak a tényleges szolgálatban lévő alkalmazottak fizetésére, hanem a nyugdíjasok illetményeire is vonatkozik és az így várható megtakarítást a pénzügyminiszter 6—10 millió pengő­re -becsüli. IVWWVVWWWVVWVVWVVVVW Schvartz látván porbasitjtort szívvel és mér­hetetlen fájdalommal jelenti, hogy szeretett Édes­anyja özv. Schvartz Gusztávné •zQI. Tuchmann Házas rövid szenvedés útin ez év január 3I-én elköltö­zött az élők soriból A mezboldogult földi maradványait ez év feb­ruár 2-ik napján déli 12 órakor fogjuk a rákoske­resztúri izr temetőben örök nyugalomra helyezni. A lóság, szeretet és nemesség mintaképe volt, emlékét örökké megőrizzük. Gyászolják: testvérei, sógorai, sógornőt és a kiterjedt rokonság GALSWORTHY HEGHALT GALSWORTHY ÉS FELESÉGE london. janii*' 31 tAz Est tudósítójának telefon jelentése) Galsworthy, az angol próza és drá­mairodalom egyik legkiválóbb képvi­selője, a világszerte ismert művész, akinek regényéi és realisztikus társa­dalmi szíuművei Magyarországon is szokatlan sikereket arattak, egy heti betegség után ma Londonban meg­halt. Galsworthy 1867-ben született. Leg­inkább mint a Forsyte-Saga című ha­talmas regénysorozat szerzőjét isme­rik. Elnöke volt a Pen-Cluboknak és tavaly a Pen Clubok budapesti kon­gresszusa alkalmával Magyarorszá­gon is járt. Az új francia kormány programja: Franciaország nem szerelhet le, amikor Hitler kancellár lett Párizs, január 31 (Az Est külön tudósítójátólI Éjfél után 2 óráig tárgyalt-a par­lamenti pártokkal Daladier kisze­melt miniszterelnök, hogy megala­kítsa a kormányt. De nem jutott cél­hoz. Minthogy azonban elvileg min­denkivel megállapodott, egészen biz­tos, hogy ma tető alatt lesz az új kabinet Az ellentétek főleg a hadügyi kiadá­sok csökkentése körül élesedtek ki, amit Daladier azzal a megokolással utasított el, hogy éppen most amikor Németország­ban Hitler lett a kancellár, Fran­ciaország nem szerelhet le. Éjjeli két órakor, mikor Daladier a nap fáradaltnái után hazakészült azt mondta a hírlapíróknak, hogy a kormány névsora már majdnem teljes, Sikkasztásért és csalásért letartóztattak egy úriasszonyt — Az Est tudósítójától — A büntető törvényszék körözése alap­ján detektívek állították elő a főkapi­tányságra Horváth Gyula nyugalma­zott állami tisztviselő 49 éves felesé­gét A törvényszék kétrendbeli sik­kasztás és egyrendbeli csalás miatt adott ki köröző levelet Horváth Gyu­­láné ellen. A rendőrségen elmondotta Horváthné, hogy ezek az ügyek több évre nyúlnak vissza. Amikor ő még mint Fraenkel Arturné egy fehérne­műgyár tulajdonosa volt, társával kü­lönböző diferenciái támadtak és a di­­ferenciák kölcsönös feljelentésekhez vezettek. HWWWWHWWVmWWHWWMWWW Nyilttér E rovatban közöl tekért nem vállal felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. Ebben a rovatban a hirdetések ára milliméter­­soronként hétköznap 70, vasárnap 80 fillér. A legkisebb hirdetés ára 7, illetve 8 pengő. Argentor bronz, alpaka-, kfna­ezüst raktárát potom árban megvettem és azt a korábban megvett Szandiik» evőeszközök és dísztárgyakkal együtt az eddiginél is olcsóbb árban árusítom I i Szabó, Károly körút 26 Nem tudott arról, hogy keresik és így arról sem tudhatott, hogy körözö­­levelet bocsátottak ki" ellene. A téve­dést nyilvánvalóan az okozhatta, hogy Fraenkel Arturné néven keres­ték, holott közben újból férjhezment Horváth Gyula nyugalmazott állami tisztviselőhöz. A rendőrségen a körö­zés alapján előzetes letartóztatásba helyezték Hcrváthnét. Az ügyészsé­gen tisztázódik majd ügye. Mély szomorúsággal hidaljuk, úgy a magukn, ipint a/ egész rokonság nevében, hogy szeretett Édesanyánk özv. Ács MiScsáné őzül. Hermann Henriette január 31-én, 74 éves korában, hosszas szenvedés 1 után elhunyt. Temetése 1933 február 2-án, csütörtökön d. e /212 órakor lesz a rákoskeresztúri u.r. temetőben Dr. Áco Jenő, Ilona férj. Brachfeld Oszkár* né, Erzsébet özv. Ar ner Móricnó, László, Dusl. Ernő. ím e, Pál gyermekei. Adélé Poí­­lak íRei henhergl nővére. Brachfeld Oszkár veje. Dr Aca Jenőné szül. Lőwinger Jul.eka Aco Ernőné szül. Hrariec Irma menyei, uno­kák és dédunokák. Emléke örökké velünk maradi Meggyötört lélekkel, a föld poráig lesújtva megtörve jelentem, hogy bálványozott testvérem, minden támaszom, lelki társam, dr. Rofh Béla ügyvéd, kér. isk. tanár, zeneszerző nincs többé. Fenkölt lelkű, nemes, igaz ember volt. Csak harmincnyolc évet engedett neki a :ó Isten megélni. Születésétől kezdve minden perce a Jó- 1 ság, szorgalom, szerénység, magasabbrendfiség igazságért való küzdelemben az emberszeretet jegyében a tudás alkotás és művészetben folyt le. uííéke' egyénisége és tettei, melyeket bubaiqs melódiái és csengő, me'eg rímei ölelnek át, örökké sz.vünkben fognak visszhangzani. Drága halottunkat február 1-én V-2 órakor te­metjük a rákoskeresztú i izr. temető halottashá­ziból, önfeláldozó anyánk mellé. ■ Dr. Katona Fülöpné Réth Etelka egyetlen ter­vére és férj» gyermekeivel írván és Kató.Nagy­­' bátyja Roth Sándor és fafeaége. Unokatectvere dr Rofh Janő és családfa. U' okanővére dr. Kekmen Samuné.

Next

/
Thumbnails
Contents